WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,727 (today: 591)
( 17 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakcja      Tytuł naukowy            Nazwa programu         Numer ekranu     Typ .

AAA_1_IMG      DDU w IMG              SAPR_START_CUSTOMIZING     1000         T  .
AAA_2_IMG      DDU w IMG              SAPR_START_CUSTOMIZING     0000         T  .
AACCOBJ       Wyświet. aktyw. elementów dekretacji RAACCOBJ01           1000         T  .
AART         Odczyt danych z archiwum       RAARCH_TEST_READ_BY_ID     1000         T  .
AATENV1       Tworzenie zbioru danych       FAA_TENV_RETRIEVE_DATA_COLLECT 1000         T  .
AATENV2       Tworzenie przypadków testowych    FAA_TENV_TEST_CASE_CREATION  1000         T  .
AATENV3       Wykonanie przypadków testowych    FAA_TENV_TEST_CASE_EXECUTION  1000         T  .
AAVN         Ponowna kalkul. podst. wart. ubezp. RAVRSN00            1000         TP  .
AB01         Wprow. operacji akt. trw.      SAPMA01B            0100         TP  .
AB02         Zm. dok. aktywów trw.        SAPLAB01            0010         TP  .
AB03         Wyśw. dok. aktywów trw.       SAPLAB01            0010         TP  .
AB08         Storno poz. poj. składników     SAPLAB01            0010         TP  .
ABAA         Amortyzacja nieplanowa        SAPMA01B            0100         T  .
ABAD         RozchAktTrw: Sprzedaż z odbiorcą   SAPMF05A            0100         T  .
ABAD0        Wyprowadz. cechy: Ekran początkowy  SAPMABADR           0999         T  .
ABAD_OLD       RozchAktTrw: Sprzedaż z odbiorcą   SAPMF05A            0100         T  .
ABAKN        Ostatni rozchód na kompl. akt. trw. SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAON        Sprzedaż bez odbiorcy        SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAPDOCU       Dokumentacja ABAP i przykłady    SAPMSABAPDEMOS_TREE      1000         T  .
ABAPHELP       Wywołanie dokumentacji ABAP     SAP_HELP_ABAP         1000         T  .
ABAP_DOCU_SHOW    Wywołanie dokument. słów klucz. ABAP SAPLABAP_DOCU         0400         T  .
ABAP_TRACE      Analiza czasu wykonania ob. ABAP   SAPMS38T            0100         T  .
ABAV         Likwidacja przez zezłomowanie    SAPMA01B            0100         T  .
ABAVN        Likwidacja przez zezłomowanie    SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAW         Przeszacowanie bilansowe       SAPMA01B            0100         T  .
ABAWN        Nowa wycena             SAPLAMDP            0100         TP  .
ABCO         Księgow. koryg. w obszarach     SAPMA01B            0100         TP  .
ABF1         Księgowanie dokumentu        SAPMF05A            0100         T  .
ABF1L        Księgowanie dokumentu w gr. księgi  SAPMF05A            0100         T  .
ABGF         Nota uznaniowa w roku nast. rachunku SAPMA01B            0100         T  .
ABGL         Wprow. noty uznaniowej w roku rach. SAPMA01B            0100         T  .
ABIF         Wspieranie inwestycji        SAPMA01B            0100         T  .
ABMA         Amortyzacja ręczna          SAPMA01B            0100         T  .
ABMR         Ręczne przeniesienie rezerw     SAPMA01B            0100         T  .
ABMW         Storno oper. AktTrw za pom. nr dok. SAPLAB01            0040         T  .
ABNA         Aktywowanie uzupełniające      SAPMA01B            0100         T  .
ABNAN        Aktywowanie uzupełniające      SAPLAMDP            0100         TP  .
ABNC         Wprow. aktywowania dodatkowego    SAPMA01B            0100         TP  .
ABNE         Przychód dodatkowy          SAPMA01B            0100         T  .
ABNK         Koszty dodatkowe           SAPMA01B            0100         T  .
ABSO         Pozostałe operacje          SAPMA01B            0100         T  .
ABSO_OLD       Pozostałe operacje          SAPMA01B            0100         T  .
ABST         Analiza uzgodnienia FI-AA      RAABST01            0000         T  .
ABST2        Analiza uzgodnienia FI-AA      RAABST02            1000         TP  .
ABT1         Transfer aktywów trwałych      SAPLAMDP_OLD          0100         TP  .
ABT1N        Przeks. akt. trw.          SAPLAMDP            0100         TP  .
ABUB         Przeks. między obszarami       SAPLABUM            0100         T  .
ABUMN        Przeksięgowanie wewn. jednoski gosp. SAPLAMDP            0100         TP  .
ABZE         Przychód z produkcji własnej     SAPMA01B            0100         T  .
ABZK         Nabycie akt. trw. - zakup z dostawcą SAPMF05A            0100         T  .
ABZO         Autom.księg.przeciws.przychodu skł. SAPMA01B            0100         T  .
ABZON        Autom.księg.przeciwstawne przychodu SAPLAMDP            0100         TP  .
ABZP         Przychód ze spółki powiązanej    SAPMA01B            0100         T  .
ABZS         Wprowadzanie anulowania odpisów   SAPMA01B            0100         TP  .
ABZU         Anulowanie odpisu          SAPMA01B            0100         T  .
ABZV         Nabycie składnika na konto rozlicz. SAPMF05A            0122         T  .
AC01         Dane podstawowe usługi        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC02         Dane podstawowe usługi        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC03         Dane podstawowe usługi        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC04         Dane podstawowe usługi        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC05         Przetwarzanie listy: Dane usługi   RXASMD10            1000         TP  .
AC06         Wyświetl. listy: Dane podst. usługi RXASMD10            1000         TP  .
AC08         Obsługa wysłania           RBDSESRV            0000         T  .
AC10         Struktura klas z usługami      RMMLCLST            1000         T  .
ACACACT       Oblicz. i księgow. rozl. międzyokr. ACAC_PERIODIC_POSTING     1000         T  .
ACACAD        Wyszukiwanie kont ACE        ACEPSCALLBKEDR         0100         T  .
ACACADCONT01     Wysz. konta RM: Opr. wpisu obsz. 01 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACACADCONT02     Wyszuk. konta: Opr. wpisów obsz. 02 ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETA01     Wyszuk. konta: Def. reg. obsz. 01  ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETA02     Wyszuk. konta: Def. reg. obsz. 02  ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETASGL    Wyszuk. konta: Def. prost. zb. reguł ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACAD_MAIN     Wyszukiw. kont: Opracow. wpisów   ACEPSCALLBKEDR         0300         T  .
ACACAD_META     Wyszukiw. kont: Defin. zbioru reguł ACEPSCALLBKEDR         0200         T  .
ACACARCHPREP     Przygotowanie przebiegu archiwizacji ACAC_ARCHIVING_PREPARE     1000         T  .
ACACCARRYFORWARD   Przeniesienie salda         ACAC_CARRY_FORWARD       1000         T  .
ACACDATADEL     Usuwanie danych w Accrual Engine   ACE_LEGACY_DATA_DELETE     1000         T  .
ACACDATATRANS    Przykład: Transfer danych do ACE   ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE   1000         T  .
ACACDSITEMS     Sprawozd. obiektów rozl. międz. ACAC ACAC_DSITEMS          1000         T  .
ACACDSPARAMS     Sprawozd. parametr. obiektu ACE ACAC ACAC_DSPARAMS         1000         T  .
ACACFIRECON     Uzgodnienie Accrual Engine z FI   ACAC_FI_RECONCILIATION     1000         T  .
ACACIMG       IMG Accrual Engine          ACAC_IMG            1000         T  .
ACACPSDOCITEMS    Wyświetl. pozycji pojed. w ACAC   ACAC_PSDOCITEMS        1000         T  .
ACACPSITEMS     Wyświetl. wart. sumar. w ACAC    ACAC_PSITEMS          1000         T  .
ACACREVERS      Storno okres. przeb. rozl. międzyok. ACAC_REVERSAL_POSTING     1000         T  .
ACACTRANSFER     Transfer dokum. ACE do Rachunkowości ACAC_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR  1000         T  .
ACACTREE01      Tworz. obiektów rozlicz. międzyokr. ACAC_BASISDATA_CREATE     1000         T  .
ACACTREE02      Przetwarz. obiektów rozl. międzyokr. ACAC_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN  1000         T  .
ACAC_ACEPS_APPLLOG  Oprac. zakresu numerów: ACEAPPLLOG  SAPMSNUM            0100         T  .
ACAC_NUMOBJ     Opracow. zakresu numer.: ACAC_OBJ  SAPMSNUM            0100         T  .
ACB1         Sumaryczne wyświetlanie stanu konta SAPLFACB1000          0100         T  .
ACBD         Wyświetl.: Shared Buffer ATP-Check  ATPBD001            1000         T  .
ACCR         Menu osobiste: Volker Hofmann    MENUACCR            1000         B  .
ACCR01        Dok. rozl. międzyokres.: Tworzenie  SAPMACCR01           1001         T  .
ACCR02        Dokument rozl. międzyokres.: Zmiana SAPMACCR01           1002         T  .
ACCR03        Dok. rozl. międzyokr.: Wyświetlanie SAPMACCR01           1002         T  .
ACCR04        Wykonanie rozliczenia międzyokresow. RACCRPROCESS          1000         T  .
ACCR05        Wyświetl. protokołu rozl. międzyokr. RACCRAPPLOG          1000         T  .
ACCR06        Usuw. protokołu rozl. międzyokres.  RACCRAPPLOGDEL         1000         T  .
ACCR07        Stornowanie rozliczenia międzyokres. RACCRREVERSAL         1000         T  .
ACC_CHECK      Narzędzie kontroli dostęp. CRM PC UI CHECK_ACCESSIBILITY      0100         T  .
ACC_CUST_CALL    Wywołanie transakcji konfiguracji  ACC_CUST_CALL         1000         T  .
ACC_DATABASIS_SET  Ustawianie bazy danych        ACC_DATABASIS_SET       1000         T  .
ACC_SYSTEM_SELECTION Wybory rachunkowości         ACC_SYSTEM_SELECT       1000         T  .
ACC_SYSTEM_SET    Ustawianie systemu rachunkowego   ACC_SYSTEM_SET         1000         T  .
ACEARCHPREP     Przygotowanie przebiegu archiwizacji ACE_ARCHIVING_PREPARE     1000         T  .
ACEC         Accrual Engine - IMG         ACE_IMG            1000         T  .
ACEDATADEL      Usuwanie danych w Accrual Engine   ACE_LEGACY_DATA_DELETE     1000         T  .
ACENAVIGATOR02    ACE Nawigator: Zmiana        ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  1000         T  .
ACENAVIGATOR03    ACE Nawigator: Tryb wyświetlania   ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  1000         T  .
ACEPP        Accrual Engine - księgow. okresowe  ACEPS_PERIODIC_POSTING     1000         T  .
ACEPSAD       Wyszukiwanie kont ACE        ACEPSCALLBKEDR         0100         T  .
ACEPSADCONT01    Wyszuk. konta: Oprac. wpisu poz. 01 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADCONT02    Wyszuk. konta: Oprac. wpisu poz. 02 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETA01    Wyszuk. konta: Defin. reguły poz. 01 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETA02    Wyszuk. konta: Defin. reguły poz. 02 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETASGL    Wyszuk. konta: Defin. reg. jednopoz. ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSAD_MAIN     Wyszukiw. kont: Opracow. wpisów   ACEPSCALLBKEDR         0300         T  .
ACEPSAD_META     Wyszukiw. kont: Defin. zbioru reguł ACEPSCALLBKEDR         0200         T  .
ACEPS_ACEDOCNR    Oprac. zakresu num.: ACEPSDOCNR   SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_APPLLOG    Oprac. zakresu numerów: ACEAPPLLOG  SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_AWREF     Opracowanie zakresu numerów: ACE   SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_TRANS     Transfer dokum. ACE do Rachunkowości ACEPS_POSTINGS_2_ACC_TRANSFER 1000         T  .
ACEREV        Stornowanie księgowań        ACEPS_REVERSAL_POSTING     1000         T  .
ACE_CHECKOFF     Rozszerz. kontrola danych wył.    ACE_EXTENDED_CHECK       1000         T  .
ACE_CHECKON     Rozszerz. kontrola danych włącz.   ACE_EXTENDED_CHECK       1000         T  .
ACE_COMP_SET     Ustaw. składników w Accrual Engine  ACE_COMPONENT_SET       1000         T  .
ACNR         Opracow. zakresu numerów: USŁUGA   SAPMSNUM            0100         T  .
ACOMPXPD       Analizy śledzenia postępu      RCOMPANALYSIS         1000         TP  .
ACPTOOL       Narzędzie walidacji kokp. administr. RSTCT_ADM_CP_CHECK_TOOL    2000         T  .
ACTEXP_APPR     Zatwierdzanie czasów pracy i podróży R_APPROVE_ACTIVITIES_EXPENSES 1000         T  .
ACTEXP_APPR_LITE   Zatwierdzanie czasów pracy i podróży R_APPROVE_ACTIVITIES_EXPENSES 1000         T  .
ACTL         INTERNAL: Lista robocza       SAPLKAZB            1000         T  .
AD0M         Nowa funkcjonalność A&D       MENUAD0M            1000         B  .
AD1T         Rozliczenie żądań zaliczki      AD01DPR2            1000         T  .
AD20         Opracowanie pomocy wyszuk. (dla IMG) SAPLSD30            0110         TP  .
AD21         Opracowanie klucza wyszuk. (dla IMG) SAPMSD20            0099         TP  .
AD31         Obsługa danych planowych       AD03PDH1            0000         T  .
AD32         Ustalanie kosztów pozost.      AD03CTC1            0000         T  .
AD43         Począt. procesor rozłoż. z rolow.  AD04CSF3            1000         T  .
ADAA         Konwersja rozrachunku działań    AD02ACTV            1000         T  .
ADBOS01       Rapor. SD-SRV: Przepływ ilości    RADBOS01            1000         T  .
ADBOS02       Raporty SD-SRV: Spec. usług z hier. RADBOS02            1000         T  .
ADBOS03       Rapor. SD-SRV: Spec. usług bez hier. RADBOS03            1000         T  .
ADBT         ORF: Obliczanie listy części     ADSPC_IP            1000         T  .
ADCO99        Zamknięcie zleceń serwisowych    RSETSTATSM02          1000         T  .
ADEX         Przeksięgowanie materiałów zlecenia ADEXMAIN            1000         T  .
ADIP         SPEC 2000: Wstępne tworzenie zapasu ADSPC_IP            1000         T  .
ADPMPS2       Integracja PM/PS           PM_PS_INTEGRATION       1000         T  .
ADPRCP        Kopiow. profilu partn. dla SPEC 2000 ADSPC_PARTNER_PROF       0100         T  .
ADPT         Kokpit obsługi części        SAPADMROBENCH         1000         T  .
ADRE         Oblicz.zap.częś.zam.: Raport wyników ORF1              1000         T  .
ADRF         OFR: Obliczanie zapasów       ADSPC_IP            1000         T  .
ADS2KUPL       Spec2000 Odczyt wst. tworz. zapasu  ADS2KIPUPL_START_UPLOAD    1000         T  .
ADS2KUPL1      Ponowne uwzględnianie odczytu    ADS2KIPUPL_RESUME_UPLOAD    1000         T  .
ADSPCIP       SPEC 2000: Odczyt pliku do ERP    S2K_IP_UPLOAD         1000         T  .
ADSPCIP_EXCELMAP   SPEC2000: Ustawienia dla pliku RSPL S2K_IP_SET_EXCEL_MAP      1100         T  .
ADSPCIP_RSPL     SPEC2000: Odczyt pliku RSPL     S2K_IP_READ_EXCEL       0100         T  .
ADSUBCON       Monitor PODWYKONAWSTWA        DI_SUBCON_MONITOR_2      1000         T  .
AFAB         Księgowanie amortyzacji       RAPOST2000           1000         TP  .
AFABN        Księgowanie amortyzacji       RAPOST2000           1000         TP  .
AFAF         Błędne aktywa trwałe         RAT08400            1000         TP  .
AFAMA        Opracowanie wglądu metody klucza am. RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMD        Opracowanie wglądu metody degresyw. RACSTABL            1000         TP  .
AFAMH        Opracowanie metody kwoty maksymalnej RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMP        Opracowanie wglądu metody okres.   RACSTABL            1000         TP  .
AFAMR        Opracowanie wglądu metody klucza obl RACSTABL            1000         TP  .
AFAMS        Opracowanie wglądu metody stopniowej RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMSK        Poziomy met. w latach kalendarzowych RAVCLUST            1000         TP  .
AFAM_093B      Wgląd wartości domyślnych wyceny   RACSTABL            1000         TP  .
AFAM_093C      Wartości domyślne jednostki gospod. RACSTABL            1000         TP  .
AFAR         Ponowne obliczanie amortyzacji    RAAFAR00            1000         TP  .
AFBN         Przyjęcie nowego obszaru wyceny   RAFABNEW            0000         TP  .
AFBP         Utworz. protok. księgowania amortyz. RAPOST2001           1000         T  .
AFO_AP_LOAN_MMIG   Integracja FO - Kredyty - migracja  RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_LOAN_MUPD   Integracja FO - Kredyty - przetw.zb. RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_POS1_MMIG   Integ.FO - Poz.kl.rach.PW - migracja RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_POS1_MUPD   Integ.FO - Poz.kl.rach.PW - prz.zb. RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_POS2_MMIG   Integ.FO - Poz.kl.konta poz.- migr. RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_POS2_MUPD   Integ.FO - Poz.kl.konta poz.- PrzZb RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_TRTM_MUPD   Integ.FO - Otw. TRTM - przetw.zb.  RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_CFUPDATE     Aktualizacja zarz.przep.śr.pien.   RAFO_CFUPD_UPDATE       1000         TP  .
AFO_FOI_DER_DERIVA  Integ.FO: Wypr. derywatów      RCFADRD01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_FAZ   Int. OF: Wyprowadzanie - udog. kred. RRMFAZ01            1000         T  .
AFO_FOI_DER_FX    Integ.FO: Wypr. walut        RCFADRF01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_LOAN   Integ.FO: Wypr. kredytów       RCFADRL01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_MONEY  Integ.FO: Wypr. rynku pien.     RCFADRM01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_POS1   Integ.FO: Wypr. poz. klasy rach.PW  RAFODR_POS101         1000         T  .
AFO_FOI_DER_POS2   Integ.FO: Wypr.poz.klasy konta poz. RAFODR_POS201         1000         T  .
AFO_FOI_PD      Wyśw. protokołu integracji OF    RAFO_FOI_PROT_DISPLAY     1000         TP  .
AFO_FOI_PP      Integr.FO: Dalsze przetwarzanie   RAFO_FOI_POSTPROCESS      1000         TP  .
AFO_FOI_RULE_DERIVA Derywaty: Opracowanie wpisów reguł  RCFADRD02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_FAZ   UdogKredyt: Opracowanie wpisów reguł RRMFAZ02            1000         T  .
AFO_FOI_RULE_FX   Waluty: Opracowanie wpisów reguł   RCFADRF02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_LOAN  Kredyty: Opracowanie wpisów reguł  RCFADRL02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_MONEY  Rynek pieniężny: Opraco.wpisów reguł RCFADRM02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_POS1  PozKlasRachPapWart:OpracWpisyReguł  RAFODR_POS102         1000         T  .
AFO_FOI_RULE_POS2  PozKlasNaKonciePoz:OpracWpisówReguł RAFODR_POS202         1000         T  .
AFO_PA_LOAN_MUPD   IntObFin Część AnRent Kred.-PrzetwZb RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_PA   1000         TP  .
AFO_PA_TRTM_MUPD   Przetw. MF dla trans. finansowych  RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_PA   1000         TP  .
AFO_UPDSAVE_DEL   Usuwanie danych zarz. przeb. nocnego RAFO_CFUPD_GLOBDEL       1000         TP  .
AFO_UPDSAVE_SHOW   Wyświetl.danych zarz.przebiegu nocn. RAFO_CFUPD_GLOBSHOW      1000         TP  .
AFO_WORK_SHOW    Wyświetlanie list rob. obiektów fin. RAFO_WORK_STOCK_SHOW      1000         TP  .
AFO_WP_CONV     Konwersja obiektów finansowych    RAFO_FWTR_JBDOBJ1_CONVERT   1000         TP  .
AFWA         Tworzenie/Oprac. struktur analizy  SAPMJBRA            0100         T  .
AFWBM        Edycja danych podst. benchmark    SAPMAFWBM           0100         T  .
AFWBMPH       Przypis. benchmark do węzła PH    SAPMAFWBM           1000         T  .
AFWFL        AFWCH: Opracowanie filtra      SAPMAFWCH_FL          0110         T  .
AFWFLT        AFWCH: Opracowanie filtra      SAPMAFWCH_FL          0110         T  .
AFWKF_MD       Rap. danych podst. RDB        RAFWKF_MD_SHOW         1000         T  .
AFWKF_PA       Wskaźniki i procedura rekordu poj.  SAPLAFWKF_MAIN         1000         T  .
AFWKF_RA       Wskaźniki i procedura rekordu poj.  SAPLAFWKF_MAIN         1000         T  .
AFWO1        Przegląd procedury rekordu poj.   RAFWGO_SHOWEP1         1000         TP  .
AFWO2        Przegląd procedury wyniku końc.   RAFWGO_SHOWEP2         1000         TP  .
AFWOBM        Przegląd procedury wyniku końc.   RAFWGO_SHOWBM         1000         TP  .
AFWS         Opracowanie zastosowania cechy    SAPMAFWCH_SEGMCHAR       0100         T  .
AFW_ACT1       Struktura analizy: Aktywacja wzorca RAFWCH_SAMPLE_STR_ACT     1000         T  .
AFW_ACT2       Str. analizy: Aktywacja konfiguracji RAFWCH_SAMPLE_CUS_ACT     1000         T  .
AFW_BP1       Konwersja PH: Wpisy katalogu pól   RAFWCH_BP_FCAT         1000         T  .
AFW_BP2       Konwersja PH: Hierarchie portfela  RAFWCH_BPMIG_PH        1000         T  .
AFW_BP3       Konwersja PH: Hierarchie cech    RAFWCH_BPMIG_CH        1000         T  .
AFW_BP4       Konwersja PH: Szyfrowanie wart. HP  RAFWCH_BPMIG_PH_VALUE     1000         T  .
AFW_BP5       Konw. PH przy ident. numer.: BPMIG=3 RAFWCH_BPMIG_NO_VALUE_CHANGE  1000         T  .
AFW_BP6       Ustawianie statusu "Zakończony"   RAFWCH_BPMIG_FORCE_COMPLETE  1000         T  .
AFX_CUST_CHECK    Kontrola konfiguracji archiwizacji  AFX_CUSTOMIZING_CHECK     1000         T  .
AFX_CUST_DEPL    Rozdział glob. konfiguracji sterow. AFX_CUSTOMIZING_DEPLOY     1000         T  .
AFX_MONITOR     Monitor archiwizacji         AFX_MONITOR          1000         T  .
AIAB         Przypisanie reguł podziału ŚTwB   SAPMA15B            0100         TP  .
AIAO         C AA Oprac. wariantów list, ogól. PP SAPMV76A            0100         T  .
AIAZ         Wyświetl. przyporząd. reguł podziału SAPMA15B            0100         T  .
AIBU         Przeksięg. środ. trw. w budowie   SAPMA12B            0100         TP  .
AIIO         AA Oprac. wariantów list, inwestycje SAPMV76A            0100         TP  .
AISF         Ryzyko walutowe           RJBRSVAC            1000         TP  .
AISFSS        Analiza wartości poj. - ryz. walut. RJBRSVAC            1000         TP  .
AISPL        RZiS - analiza wartości pojedynczych RJBRSVAC            1000         T  .
AISS         Analiza wartości poj. - wrażliwość  RJBRSVAC            1000         TP  .
AIST         Wystornowanie śr. trw. w bud.    SAPMA12B            0100         T  .
AIS_STDREP      Raportowanie standard. w BD wyników RAIS_STDREP_RDB        1000         TP  .
AJAB         Zamknięcie roku           RAJABS00            0000         TP  .
AJRW         Zmiana roku obrotowego        RAJAWE00            0000         TP  .
AKAB         Lista uzgodnień zakupu        SAPMWAKA            1300         T  .
AKE1         Tworzenie warunku          SAPMV13A            0100         T  .
AKE10        Ceny transferowe: Wyświetl. narzutów SAPMV13A            0100         T  .
AKE2         Zmiana warunku            SAPMV13A            0100         T  .
AKE3         Wyświetlanie warunku         SAPMV13A            0100         T  .
AKE4         Tworzenie warunku z wzorcem     SAPMV13A            0100         T  .
AKE5         Ceny transferowe PCA: Tworzenie cen SAPMV13A            0100         T  .
AKE6         Ceny transferowe PCA: Zmiana cen   SAPMV13A            0100         T  .
AKE7         Ceny transferowe PCA: Wyświetl. cen SAPMV13A            0100         T  .
AKE8         Ceny transferowe: Tworzenie narzutów SAPMV13A            0100         T  .
AKE9         Ceny transferowe: Zmiana narzutów  SAPMV13A            0100         T  .
AKKO         Warunki promocji, zakupu       SAPMWAKA            1300         T  .
AKVA         Lista uzgodnień sprzedaży      SAPMWAKA            1300         T  .
AKVK         Warunki promocji, sprzedaży     SAPMWAKA            1300         T  .
AL08         Zameldowani użytkownicy       RSUSR000            1000         TP  .
AL11         Wyświetlanie katalogów SAP      RSWATCH0            0000         TP  .
AL12         Wyświet. bufora tabeli (sesja eksp.) RSDBBUFF            0000         TP  .
AL13         Wyśw. pam. dzielonej (tryb eksperta) RSTUNSHM            0000         TP  .
AL15         Konfiguracja przeznaczenia SAPOSCOL RSHOSTLD            0101         TP  .
ALM_01        ALM: Przypisanie rodz. CF do wsk. CF RJBACFART2KNZ         1000         T  .
ALM_ME_GETSYNC    Wyświetlanie statusu synchronizacji RALM_ME_GET_SYNC_STATUS    1000         T  .
ALM_ME_ORDER_STATUS Zmiana mobilnego statusu dla zlec.  RALM_ME_ORDER_STATUS      1000         T  .
ALO1         Ustalanie połączeń ASH/DOREX     RASHLO00            1000         T  .
ALRTCATDEF_SEL    Definicja kategorii alarmu      RSALERTCATDEF         1000         T  .
ALRTDISP       Wyśw. alarmów            RSALERTDISP          1000         T  .
ALRTINBOX      Folder wej. alarmu          RSALERTINBOX          1000         T  .
ALRTMON       Monitor alarmów           RMPAALRTMONITOR        1000         T  .
ALRTPERS       Personalizacja dostarczenia alarmu  RSALERTPERSONALIZE       1000         T  .
ALRTPROC       Przetwarz. alarmów          RSALERTPROC          1000         T  .
ALRTSUBSCR      Subskrybowanie do kategorii alarmu  RSALERTSUBSCRIBE        1000         T  .
ALVIEWER       ArchiveLink: Przeglądarka w WWW   ARCHIVELINK_VIEWER       1000         T  .
AM04         Zmiany grup aktywów trwałych     SAPMA01A            0100         TP  .
AM05         Blokowanie grupy aktywów trwałych  RACSTABL            1000         TP  .
AMADEUS       Amadeus bezpośr.           RFTP_BYPASS          1000         T  .
AMEN         Menu dla narzędzi ABAP        RSABAPME            1000         T  .
AMRP         Wysł. aktual. listy zapot./zapasów  RMCPAMRP            1000         T  .
ANA_STRUCT_GEN    Repozytorium metadanych OLTP     RANA_STRUCT_GEN        0100         T  .
ANA_STRUCT_GEN_ALM  Repozytorium metadanych OLTP     RANA_STRUCT_GEN        0100         T  .
ANA_VAR       Analiza tabel: Warianty analizy   SAPLARCH_ANA_ADMIN       0200         T  .
ANHAL        Opracowanie klucza wartości zatrzym. RAVCLUST            1000         T  .
ANK0         Dane gr.akt.trw.zal.od pl.wyceny   RAVCLUST            1000         T  .
ANK1         Dane sterowania zal. od planu wyceny RAVCLUST            1000         T  .
ANK2         Przypisania zal. od planu wyceny   RAVCLUST            1000         T  .
ANK3         Wycena akt. trwałych od planu wyceny RAVCLUST            1000         T  .
ANK4         Dane ubezpiecz. zal. od planu wyceny RAVCLUST            1000         T  .
ANKA         Spis grup aktywów trwałych      RAMUST03            0000         T  .
ANKL         Generowanie grup aktywów trwałych  AWIZ_ANKL           1000         T  .
ANNETTE       Kontrola dokumentacji archiwizacji  ARCHDOKUTEST          1000         T  .
ANSICHT       Opracowanie wglądów aktywów trwałych RAVCLUST            1000         TP  .
ANVEST        Opracowanie środków wspierania inw. RAVCLUST            1000         T  .
ANZARCH       Wyśw. ponownie odczytanych struktur SAPLSHI18_B          0100         T  .
AO21         Struktura ekranu: Obszary wyceny   RAVCLUST            0000         T  .
AO33         Wybór pól: Podatek majątkowy     RAVCLUST            0000         T  .
AO42         Wybór pól: Ubezpieczenie       RAVCLUST            0000         T  .
AO51         Wybór pól: Leasing          RAVCLUST            0000         T  .
AO67         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO68         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO73         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO73_INV       Definicja rodzajów operacji     RACSTABL            0000         T  .
AO74         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO75         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO76         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO77         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO78         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO79         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO80         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO81         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO82         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO83         Definicja rodzaju ruchu       RACSTABL            0000         T  .
AO88         Dekretacja wsparcia inwestycji    RAVCLUST            0000         T  .
AO90_OLD       Dekretacja przychodów        RAVCLUST            0000         T  .
AO91         Tworzenie uprawnień grupy pól    RACSTABL            0000         T  .
AO92         Logiczne grupy pól          RACSTABL            0000         T  .
AO99_OLD       Dekretacja obszarów wyprowadzonych  RAVCLUST            0000         T  .
AOBK         Obszary wyceny/Reguły redukcji    RACSTABL            0000         TP  .
AOLA         Dane podstawowe-Tabstrip       RAVC0ALA            1000         T  .
AOLAPOST       Zakładka transakcji księgowania   RAVC0ALA            1000         T  .
APB_CALL_IS_QUERIES Wywołanie zapytań o zbiór inf.    APB_LPD_CALL_INFOSET_QUERIES  1000         T  .
APB_LPD_CALL_RW_REP Uruchamianie raportu ReportWriter  APB_LPD_CALL_RW        1000         T  .
APB_LPD_CALL_TRANS  APB_LPD_CALL_TRANSACTION       APB_LPD_CALL_TRANSACTION    1000         T  .
APER_RESET      Ponowne ustawienie okr. przeb. ks.  RAPERDEL            1000         T  .
APOLLO        Apollo Bypass            RFTP_BYPASS2          1000         T  .
APPCHANGE      Zestawienie - oceny         RHPE_APP_CHANGE        1000         TP  .
APPCREATE      Tworzenie oceny           RHPE_APP_CREATE        1000         TP  .
APPDELETE      Usuwanie oceny            RHPE_APP_DELETE        1000         TP  .
APPDISPLAY      Wyświetlanie oceny          RHPE_APP_DISPLAY        1000         TP  .
APPSEARCH      Zestawienie - oceny         RHPE_APP_SEARCH        0000         TP  .
APPTAKEBACK     Powrót oceny do statusu 'aktywna'  RHPE_APP_TAKE_BACK       1000         TP  .
AR01         Wywołanie listy pozycji akt. trw.  RABEST_ALV01          1000         TP  .
AR02         Wywołanie siatki aktywów trwałych  RAGITT_ALV01          1000         TP  .
AR03         Wywołanie listy amortyzacji     RAHAFA_ALV01          1000         TP  .
AR04         Wywoł. listy amortyzacji + odsetki  RAKAFA_ALV01          1000         TP  .
AR05         Wywołanie listy przychodów akt. trw. RAZUGA_ALV01          1000         TP  .
AR06         Wywołanie listy rozchodów akt. trw. RAABGA_ALV01          1000         TP  .
AR07         Wywołanie listy przeksięg. akt. trw. RAUMBU_ALV01          1000         TP  .
AR08         Wywołanie listy porównań amortyzacji RABIKA_ALV01          1000         TP  .
AR09         Wywoł. listy majątkowej       RAVERM_ALV01          1000         TP  .
AR10         Wywoł. listy ubezpieczeń       RAVERS_ALV01          1000         TP  .
AR11         Dotacje do inwestycji        RAINZU10N           1000         TP  .
AR11N        Dotacje do inwestycji        RAINZU10N           1000         TP  .
AR12         Wywołanie spisu składników      RAANLA_ALV01          1000         TP  .
AR13         Wywoł.pierw.planow.koszt.amort/odset RAKOPL02            1000         TP  .
AR14         Wywołanie listy amortyzacji ręcznych RAMAFA_ALV01          1000         TP  .
AR15         Zmiany rekordu danych podstawowych  RAAEND01            1000         TP  .
AR16         Zmiany grup aktywów trw.       RAAEND02            1000         TP  .
AR17         Wywołanie listy zobowiązań leas.   RALEAS01            1000         TP  .
AR18         Wywołanie symulacji amortyzacji   RASIMU02            1000         TP  .
AR19         Wywołanie wykazu pochodzenia     RABEWG_ALV01          1000         TP  .
AR20         Porównanie likwidacji        RAUSAG_ALV01          1000         T  .
AR21         Mid-Quarter-Alert-Report       RAUSMQ10            1000         T  .
AR22         Analiza przychodów ze sprzedaży   RAUSAG_ALV04          1000         T  .
AR23         Włochy: Rejestr akt. trw.      RAITAR01            1000         T  .
AR24         Włochy : Akt. trw. u os. trzecich  RAITAR02            1000         T  .
AR25         Zaksięgowane amortyzacje       RAGAFA_ALV01          1000         TP  .
AR26         Wywołanie listy pozycji specjalnych RASOPO_ALV01          1000         TP  .
AR27         Wywoł.: Lista kompleksu akt. trw.  RAKOMP_ALV01          1000         TP  .
AR28         Wywołanie: Historia aktywów trwałych RAHIST02            1000         TP  .
AR29         Pon. i nowa wycena aktywów trw.   RAAUFW02            1000         T  .
AR29N        Pon. i nowa wycena aktywów trw.   RAAUFW02            1000         T  .
AR30         Wyświetlanie listy roboczej     RAWORK01            1000         TP  .
AR31         Edycja listy roboczej        RAWORK10            1000         TP  .
AR32         Wywołanie tworzenia listy roboczej  RABEST_ALV01          1000         TP  .
AR32N        Wywołanie tworzenia listy roboczej  RABEST_ALV01          1000         TP  .
ARKO         KOBRA: Archiwizacja         RVEXARIN            1000         T  .
ARMO         Monitor harm.: Księgowość akt. trw. RARUNMONI           1000         T  .
ARQ0         FIAA-Raporty ad hoc         RAQUER01            1000         TP  .
ARRAY_CREATE     Generowanie grupy kolumn       OM_CREATE_ARRAYTYPE      1000         T  .
ART0         FIAA - System inf.          RATREE00            1000         TP  .
ARTE         Zastąpienie art. w modułach układu  RWARTREPL           1000         T  .
AS01         Tworz. RekDanPodst akt.trw.     SAPLAIST            0105         TP  .
AS02         Zmiana RekDanPodst AktTrw      SAPLAIST            0100         TP  .
AS03         Wyśw. rek. danych podst. akt. trwał. SAPLAIST            0100         TP  .
AS04         Zmiany składników          SAPMA01A            0500         TP  .
AS05         Zablokowanie danych podst. składnika SAPLAIST            0100         TP  .
AS06         Usuw./zazn. do usuw. DanPodst AktTrw SAPLAIST            0100         TP  .
AS08         Zakres numer. dla akt. trw.     SAPMSNUM            0100         T  .
AS100        Przejęcie starych danych przez Excel SAPMALSMEX           0050         T  .
AS11         Tworz. podnumeru SkłAktTrw      SAPLAIST            0110         TP  .
AS11_FMIM      Tworzenie podnumeru inwest. rozpocz. RA_CREATE_ASSET_FM       1000         TP  .
AS21         Tworz. kompl. akt. trw.       SAPLAIST            0106         TP  .
AS22         Zmiana kompl. akt. trw.       SAPLAIST            0101         TP  .
AS23         Wyśw. kompl. akt. trw.        SAPLAIST            0101         TP  .
AS24         Tworz. podnumeru kompl. akt. trw.  SAPLAIST            0111         TP  .
AS25         Blok. kompl. akt. trw.        SAPLAIST            0101         TP  .
AS26         Kompl. AktTrw - Zazn. do usun.    SAPLAIST            0101         TP  .
AS81         Tworzenie starego kompleksu     SAPLAIST            0106         TP  .
AS82         Zmiana starego kompleksu       SAPLAIST            0101         TP  .
AS83         Wyświetlenie starego kompleksu    SAPLAIST            0101         TP  .
AS84         Tworzenie podnumeru star. kompleksu SAPLAIST            0111         TP  .
AS91         TworzStSkłAktTrw           SAPLAIST            0105         TP  .
AS92         Zm. StSkłAktTrw           SAPLAIST            0100         TP  .
AS93         Wyśw. StSkłAktTrw          SAPLAIST            0100         TP  .
AS94         Tworz. podnru StSkłAktTrw      SAPLAIST            0110         TP  .
ASCC         Tworzenie własnego MPK - wersja GUI SAPLASEL            1000         TP  .
ASCC_GUI       Tworzenie własnego MPK        SAPLASEL            1000         TP  .
ASEM         Moje aktywa trwałe          SAPLASEL            1000         TP  .
ASEM_GUI       Własne akt. trwałe - Wersja GUI   SAPLASEL            1000         TP  .
ASIM         Symul. księg. akt. trw.       SAPLAMDP_OLD          0900         T  .
ASKB         Okresowe księg. akt. trwałych    RAPERB2000           1000         TP  .
ASKBN        Okres. przebieg księgow. stanu    RAPERB2000           1000         TP  .
ASMN         Menu danych składników        MENUASMN            1000         B  .
AS_ADMIN       SAP AS: Administracja        SAPLAS_ADMIN          0100         T  .
AS_AFB        Przeglądarka plików archiw.     SAPLAS_AFB           0100         T  .
AT01         Tworz. st. rek. danych podst. AktTrw SAPLAIST            0105         TP  .
AT02         Zmiana st. rek. danych podst. AktTrw SAPLAIST            0100         TP  .
AT03         Wyśw. st. rek. danych podst. AktTrw SAPLAIST            0100         TP  .
AT11         Tworzenie starego podnru akt. trw.  SAPLAIST            0110         TP  .
AT21         Tworzenie starego kompl. akt. trw.  SAPLAIST            0106         TP  .
AT22         Zmiana star. kompl. AktTrw      SAPLAIST            0101         TP  .
AT23         Wyśw. starego kompleksu akt. trw.  SAPLAIST            0101         TP  .
AT24         Tworz. st. kompl. akt. trw. przeds. SAPLAIST            0111         TP  .
AT81         Tworzenie starego zestawienia    SAPLAIST            0106         TP  .
AT82         Zmiana starego zestawienia      SAPLAIST            0101         TP  .
AT83         Wyświetlanie starego zestawienia   SAPLAIST            0101         TP  .
AT84         Tworzenie podnumeru starego zestaw. SAPLAIST            0111         TP  .
AT91         Tworz. star. SkłAktTrw        SAPLAIST            0105         TP  .
AT92         Zmiana star. SkłAktTrw        SAPLAIST            0100         TP  .
AT93         Wyśw. starego SkłAktTrw       SAPLAIST            0100         TP  .
AT94         Tworz. podnru starego SkłAktTrw   SAPLAIST            0110         TP  .
ATPS         Kontrola ATP: Wysyłanie konfiguracji SAPLATPS            0100         T  .
ATRA         Analiza czasu wykonania ob. ABAP   SAPMS38T            0100         T  .
ATRANSGRP      Opracowanie grup transakcji     RAVCLUST            1000         T  .
AUFW         Opracowanie środków przeszacowania  RAVCLUST            1000         T  .
AUN0         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN1         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN10        Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN11        Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN2         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN3         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN4         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN5         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN6         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN7         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN8         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUN9         Analizator otoczenia FI-AA      RAUMFE20            1000         T  .
AUT01        Konfiguracja protokołowania     AUT_CUST01           0100         T  .
AUT03        Wyświetlanie konfiguracji      AUT_CUST01           0100         T  .
AUT04        Konfiguracja protokołów opisu    AUT_CUST_DEL04         1000         T  .
AUT05        Usuwanie opisów           AUT_DEL05           1000         T  .
AUT10        Ocena Audit-Trail          AUT_REP10           0100         T  .
AUTH_ASSISTANT    Asystent uprawnień do roli      SAPLS_AUTH_TOOL        0100         T  .
AUTH_DISPLAY_OBJECTS Wyświetl. aktyw. obiektów uprawnień BERE_DIPLAY_ACTIVE_OBJECTS   1000         T  .
AUTH_SWITCH_OBJECTS Włączanie/wyłączanie uprawnień    BERE_GLOBAL_SWITCH_OF_OBJECTS 1000         T  .
AUVA         FI-AA Niekompl. aktywa trw.     RAUNVA00            0000         T  .
AW01         Ekspl. AktTrw            AW01N             0100         TP  .
AW01N        Ekspl. AktTrw            AW01N             0100         TP  .
AW01_AFAR      Eksplorator aktywów trwałych     AW01N             0100         TP  .
AW01_OLD       RekDanPodst AktTrw: Wyśw. pola wart. SAPMA03W            0100         TP  .
AXPD         Analizy śledzenia postępu      RXPDANALYSIS          1000         TP  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners