WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,680 (today: 544)
( 21 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Enhancements:

(other catalogues & languages)

Názov rozšírenia SAP Rozšírenie          Názov                            .

AAIC0001       EXIT_SAPLAIC2_001       Sumarizácia IM: Spracovanie hodnôt po výbere        .
AAIC0002       EXIT_SAPLAIC3_002       Sumarizácia IM: Spracovanie priradených entít po výbere   .
AAIC0003       EXIT_RAICDAS0_001       Sumarizácia IM: Definícia zákazníckych atribútov      .
AAIC0003       EXIT_SAPLAIPJ_005       Sumarizácia IM: Definícia zákazníckych atribútov      .
AAIC0003       EXIT_SAPLAIPJ_006       Sumarizácia IM: Definícia zákazníckych atribútov      .
AAIP0001       EXIT_SAPDBIMA_001       Rešerš IM: Prirad.skutočných hodnôt ku druhom rozpočtu   .
AAIP0002       EXIT_SAPDBIMA_002       Rešerš IM: Definícia zákazníckych ukazovateľov       .
AAIP0003       EXIT_RAIMREDA_001       Rešerš IM: Definícia zákazníckych atribútov         .
AAIP0003       EXIT_SAPLAIPJ_001       Rešerš IM: Definícia zákazníckych atribútov         .
AAIP0003       EXIT_SAPLAIPJ_002       Rešerš IM: Definícia zákazníckych atribútov         .
AAIR0001       EXIT_SAPLAIAJ_001       IM-IS: Hodnot.polia užív.v reportingu pož.na inv.op.    .
AAIR0002       EXIT_SAPLAIA1_001       IM-FA: Užívateľské polia pre pož. na inv. opatrenia     .
AAIR0003       EXIT_SAPLAIA1_002       IM: Priradenie pracovn. miesta pri založení zákazky PM z PIO.
AAIR0004       EXIT_SAPLAIAJ_002       Rešerš IM: Definícia zákazníckych atribútov         .
AAIR0004       EXIT_SAPLAIPJ_003       Rešerš IM: Definícia zákazníckych atribútov         .
AAIR0004       EXIT_SAPLAIPJ_004       Rešerš IM: Definícia zákazníckych atribútov         .
AAIR0006       EXIT_SAPLAIA1_003       IM-FA-IA: Prevzatie dát z pož.na opatr.do prvku ŠPP     .
AAIS0003       EXIT_SAPLAIPL_001       Zúčtovania skut.investičných opatrení na IM         .
AAIS0004       EXIT_SAPLAIPS_001       Dodatky k celkovej plánovanej alebo rozpočtovej hodnote   .
AAPM0001       EXIT_SAPLAAPM_001       Integrácia účtovníctvo investičného majetku / údržba    .
AAPM0001       EXIT_SAPLAAPM_002       Integrácia účtovníctvo investičného majetku / údržba    .
ACBAPI01       EXIT_SAPLACC4_001       Účtovníctvo: Zákaznícke rozšírenie rozhraní BAPI      .
ACCID001       EXIT_SAPLACC1_011       Spracovanie identif.pre účtovníctvo             .
ACCID001       EXIT_SAPLACC1_012       Spracovanie identif.pre účtovníctvo             .
ACCID001       EXIT_SAPLACC1_013       Spracovanie identif.pre účtovníctvo             .
ACCID001       EXIT_SAPLACC1_021       Spracovanie identif.pre účtovníctvo             .
ACCID001       EXIT_SAPLACC1_031       Spracovanie identif.pre účtovníctvo             .
ACCID001       EXIT_SAPLACC1_032       Spracovanie identif.pre účtovníctvo             .
ACCID001       EXIT_SAPLACC1_033       Spracovanie identif.pre účtovníctvo             .
ACCID002       EXIT_SAPLACC2_020       Spracovanie IDos pre účtovníctvo: Výstup          .
ACCID002       EXIT_SAPLACC2_021       Spracovanie IDos pre účtovníctvo: Výstup          .
ACCID002       EXIT_SAPLACC2_030       Spracovanie IDos pre účtovníctvo: Výstup          .
ACCID002       EXIT_SAPLACC2_031       Spracovanie IDos pre účtovníctvo: Výstup          .
ACCID002       EXIT_SAPLACC2_032       Spracovanie IDos pre účtovníctvo: Výstup          .
ACCID002       EXIT_SAPLACC2_033       Spracovanie IDos pre účtovníctvo: Výstup          .
ACCID002       EXIT_SAPLACC2_040       Spracovanie IDos pre účtovníctvo: Výstup          .
ACCOBL01       EXIT_SAPLKACB_001       Customer-Exits pre PAI a PBO v bloku priradenia účtu    .
ACCOBL01       EXIT_SAPLKACB_002       Customer-Exits pre PAI a PBO v bloku priradenia účtu    .
ACCR0001       EXIT_SAPMACCR01_001      Rozlíšenia: Kmeňové dáta user-exits             .
AD010001       EXIT_SAPLAD13_001       Zmena zoznamu objektov a ich hierarchie           .
AD010001       EXIT_SAPLAD13_002       Zmena zoznamu objektov a ich hierarchie           .
AD010001       EXIT_SAPLAD15_001       Zmena zoznamu objektov a ich hierarchie           .
AD010002       EXIT_SAPLAD15_010       Obmedzenie výberu a/alebo filtrovanie stanovených dát    .
AD010002       EXIT_SAPLAD1C_002       Obmedzenie výberu a/alebo filtrovanie stanovených dát    .
AD010003       EXIT_SAPLAD12_003       Založenie užívateľom definovaných atribútov DP       .
AD010003       EXIT_SAPLAD12_004       Založenie užívateľom definovaných atribútov DP       .
AD010005       EXIT_SAPLAD15_005       Založenie užívateľom definovaných zdrojov          .
AD010006       EXIT_SAPLAD14_006       Exit menu: Zmena hodnôt DP                 .
AD010006       EXIT_SAPLAD14_008       Exit menu: Zmena hodnôt DP                 .
AD010007       EXIT_SAPLAD15_015       Zmena informácií o spracovaní dynamickej položky      .
AD010010       EXIT_SAPLAD14_011       Modify print header                     .
AD030001       EXIT_AD03PDH1_001       IS A&D: Plan data handling enhancements           .
AD030001       EXIT_SAPLAD31_001       IS A&D: Plan data handling enhancements           .
AD230001       EXIT_SAPLAD23_001       DIP: document output using Bill Print Processor       .
AD230001       EXIT_SAPLAD23_002       DIP: document output using Bill Print Processor       .
AD230001       EXIT_SAPLAD23_003       DIP: document output using Bill Print Processor       .
AD230001       EXIT_SAPLAD23_004       DIP: document output using Bill Print Processor       .
AD230001       EXIT_SAPLAD23_005       DIP: document output using Bill Print Processor       .
AD230001       EXIT_SAPLAD23_006       DIP: document output using Bill Print Processor       .
AD230001       EXIT_SAPLAD23_007       DIP: document output using Bill Print Processor       .
AD230001       EXIT_SAPLAD23_008       DIP: document output using Bill Print Processor       .
ADSPCIPA       EXIT_ADSPC_ARC        Spec2000: Enhancement for archiving functionality      .
AFAR0001       EXIT_SAPLAFAR_001       Externé stanovenie vzťažnej hodnoty pri fakt.odpisu     .
AFAR0002       EXIT_SAPLAFAR_002       Externé stanovenie odpisu                  .
AFAR0003       EXIT_SAPLAFAR_003       Externá metóda preved.                   .
AFAR0004       EXIT_SAPLAFAR_004       Stanovenie podielových hodnôt pri vyradení         .
AINT0001       EXIT_SAPLAPCF_003       Rozšírené kontroly pri zaúčtovaní investície        .
AINT0002       EXIT_SAPLAPCF_006       Substitúcia protiúčtu pri úbytku, prírastku...       .
AINT0003       EXIT_SAPLAPCF_004       Stanovenie percent.čiastky/spätn.platby invest.dotácie   .
AINT0004       EXIT_SAPLAPCF_005       Zmena účtov.čiastky pre určené oblasti           .
AINT0005       EXIT_SAPLAINT_002       Dummy kvôli rozšírenej kontrole syntaxu nepoužívať     .
AISA0001       EXIT_SAPLAISA_001       Pridelenie inventárneho čísla                .
AIST0001       EXIT_SAPLAIST_001       Výmena čísel.intervalu údržby kmeň.dát           .
AIST0002       EXIT_SAPL1022_001       Polia zákazníka v kmeň.zázname IM              .
AIST0002       EXIT_SAPLAIST_002       Polia zákazníka v kmeň.zázname IM              .
AIST0002       EXIT_SAPLAIST_003       Polia zákazníka v kmeň.zázname IM              .
ALE00001       EXIT_SAPLBD11_001       ALE User-Exit                        .
ALGEX003       EXIT_SAPLORF3_003       Enhancement for external Model for Spare Parts Stock Calc. .
ALGEX004       EXIT_SAPLORF3_004       Enhancement for external Assignment IP to Material     .
ALGEX005       EXIT_SAPLORF3_005       Enhancement for external Extractors (especially TAT / EC)  .
ALTD0001       EXIT_RAALTD11_001       Vlastné dodatk.kontroly pri prevzatí archívn.dát      .
AMAV0001       EXIT_SAPLAMAV_001       Stanovenie refer.dátumu                   .
AMGS_001       EXIT_SAPLAMGS_001       Metóda prepočtu špecif.pre zákazníka v reportoch IM     .
AMPL0001       EXIT_SAPLMBAM_001       User Subscreen pre dodatočné dáta k AMPL          .
AMPL0001       EXIT_SAPLMBAM_002       User Subscreen pre dodatočné dáta k AMPL          .
AMPL0001       EXIT_SAPLMBMP_003       User Subscreen pre dodatočné dáta k AMPL          .
AMSP0002       EXIT_SAPLAPCF_001       Určenie typu vzťahu dvoch účtovných okruhov         .
ANLR0001       EXIT_SAPLANLR_001       Dodatk.texty úrovne skupín AM-Reporting           .
ARVL0001       EXIT_RAAUFW01_001       Stanovenie manuál.vyhodnotení                .
ATP00001       EXIT_SAPLATPC_001       User-exists v kontrole disponibility            .
ATP00001       EXIT_SAPLATPC_002       User-exists v kontrole disponibility            .
BADA0001       EXIT_SAPDBADA_001       Metóda prepočtu špecif.pre zákazníka v reportoch IM     .
BADA0002       EXIT_SAPDBADA_002       Číslo IM špecif.pre zákazníka                .
BAS00001       EXIT_SAPLBAS0_001       Kmeň.súb.výkonov: Kontrola zozn.štandard.výkonov      .
BASI0001       EXIT_SAPLBASI_001       IDoc kmeň.súb.výkon.: Spracovanie vstupu          .
BASI0001       EXIT_SAPLBASI_002       IDoc kmeň.súb.výkon.: Spracovanie vstupu          .
BASO0001       EXIT_SAPLBASO_001       IDoc kmeň.súb.výkon.: Spracovanie výstupu          .
BASO0001       EXIT_SAPLBASO_002       IDoc kmeň.súb.výkon.: Spracovanie výstupu          .
BATCHCHK       EXIT_SAPLV01Z_005       Výstupy FM pre kontrolu zmien šarží             .
BATCHCHK       EXIT_SAPLV01Z_006       Výstupy FM pre kontrolu zmien šarží             .
BBPBUDGT       EXIT_SAPLBBPA_001       Zmena priradenia účtu pre stanovenie rozpočtu        .
BBPCUF        EXIT_SAPLBBPI_003       Spracovanie zákazníckeho poľa                .
BBPCUF        EXIT_SAPLBBPI_004       Spracovanie zákazníckeho poľa                .
BBPCUF4X       EXIT_SAPLBBPI4X_001      Aktualizácia zákazníckych polí v prípade PO         .
BBPIV001       EXIT_SAPLBBPI_001       User Exits BBP - likvidácia faktúr             .
BBPIV001       EXIT_SAPLBBPI_002       User Exits BBP - likvidácia faktúr             .
BBPIV001       EXIT_SAPLBBPI_006       User Exits BBP - likvidácia faktúr             .
BBPK0001       EXIT_SAPLBBPK_001       Exit pre určenie externého profilu obstarania        .
BBPP0001       EXIT_SAPLBBPP_001       Naplnenie štruktúry RESBD zo štruktúry komponentov BBP   .
BC621E00       EXIT_SAPLIB00_001       Customer Function for BC621 Group 00            .
BC621E00       EXIT_SAPLIB00_002       Customer Function for BC621 Group 00            .
BC621E01       EXIT_SAPLIB01_001       Customer Function for BC621 Group 01            .
BC621E01       EXIT_SAPLIB01_002       Customer Function for BC621 Group 01            .
BC621E02       EXIT_SAPLIB02_001       Customer Function for BC621 Group 02            .
BC621E02       EXIT_SAPLIB02_002       Customer Function for BC621 Group 02            .
BC621E03       EXIT_SAPLIB03_001       Customer Function for BC621 Group 03            .
BC621E03       EXIT_SAPLIB03_002       Customer Function for BC621 Group 03            .
BC621E04       EXIT_SAPLIB04_001       Customer Function for BC621 Group 04            .
BC621E04       EXIT_SAPLIB04_002       Customer Function for BC621 Group 04            .
BC621E05       EXIT_SAPLIB05_001       Customer Function for BC621 Group 05            .
BC621E05       EXIT_SAPLIB05_002       Customer Function for BC621 Group 05            .
BC621E06       EXIT_SAPLIB06_001       Customer Function for BC621 Group 06            .
BC621E06       EXIT_SAPLIB06_002       Customer Function for BC621 Group 06            .
BC621E07       EXIT_SAPLIB07_001       Customer Function for BC621 Group 07            .
BC621E07       EXIT_SAPLIB07_002       Customer Function for BC621 Group 07            .
BC621E08       EXIT_SAPLIB08_001       Customer Function for BC621 Group 08            .
BC621E08       EXIT_SAPLIB08_002       Customer Function for BC621 Group 08            .
BC621E09       EXIT_SAPLIB09_001       Customer Function for BC621 Group 09            .
BC621E09       EXIT_SAPLIB09_002       Customer Function for BC621 Group 09            .
BC621E10       EXIT_SAPLIB10_001       Customer Function for BC621 Group 10            .
BC621E10       EXIT_SAPLIB10_002       Customer Function for BC621 Group 10            .
BC621E11       EXIT_SAPLIB11_001       Customer Function for BC621 Group 11            .
BC621E11       EXIT_SAPLIB11_002       Customer Function for BC621 Group 11            .
BC621E12       EXIT_SAPLIB12_001       Customer Function for BC621 Group 12            .
BC621E12       EXIT_SAPLIB12_002       Customer Function for BC621 Group 12            .
BC621E13       EXIT_SAPLIB13_001       Customer Function for BC621 Group 13            .
BC621E13       EXIT_SAPLIB13_002       Customer Function for BC621 Group 13            .
BC621E14       EXIT_SAPLIB14_001       Customer Function for BC621 Group 14            .
BC621E14       EXIT_SAPLIB14_002       Customer Function for BC621 Group 14            .
BC621E15       EXIT_SAPLIB15_001       Customer Function for BC621 Group 15            .
BC621E15       EXIT_SAPLIB15_002       Customer Function for BC621 Group 15            .
BC621E16       EXIT_SAPLIB16_001       Customer Function for BC621 Group 16            .
BC621E16       EXIT_SAPLIB16_002       Customer Function for BC621 Group 16            .
BC621E17       EXIT_SAPLIB17_001       Customer Function for BC621 Group 17            .
BC621E17       EXIT_SAPLIB17_002       Customer Function for BC621 Group 17            .
BC621E18       EXIT_SAPLIB18_001       Customer Function for BC621 Group 18            .
BC621E18       EXIT_SAPLIB18_002       Customer Function for BC621 Group 18            .
BC621EDX       EXIT_SAPLEDIX_001       Customer Function for BC621                 .
BC621EDX       EXIT_SAPLEDIX_002       Customer Function for BC621                 .
BCAUS001       EXIT_SAPLBCA_US_DEV_001    Exit umožňuje zákaznícke založenie výstupu bankového šeku  .
BCAUS001       EXIT_SAPMBCA_RE_BC_001    Exit umožňuje zákaznícke založenie výstupu bankového šeku  .
BDMO0001       EXIT_SAPLBDMO_001       Rozšírenie modelu referencie rozdelenia ALE         .
BG000001       EXIT_SAPLBG00_001       User-Exit Kontrola záruky                  .
BG000002       EXIT_SAPLBG00_002       User-Exit Kontrola záruky - dialóg.okno           .
BG000003       EXIT_SAPLBG00_003       User-Exit Zmena výsledku kontroly záruky - subscreen    .
BKKEDI01       EXIT_SAPLFBQ1_001       Rozhranie EDI pre firemný banking              .
BKKEDI01       EXIT_SAPLFBQ1_002       Rozhranie EDI pre firemný banking              .
BORGR001       EXIT_SAPMBORGR_001      Multi-Level Goods Receipt for Automotive: Customer Functions.
BORGR001       EXIT_SAPMBORGR_002      Multi-Level Goods Receipt for Automotive: Customer Functions.
BOSDPS        EXIT_SAPLBOS20_010      User-Screen to Select Order-Related Down Payment      .
BOSDPS        EXIT_SAPLBOS20_020      User-Screen to Select Order-Related Down Payment      .
BPX00001       EXIT_SAPLBPX0_001       Obchodný partner: User-Exit - administratívne dáta     .
BPX00002       EXIT_SAPLBPX0_002       Obchodný partner: User-Exit - administrat.dáta (kontrola)  .
BPX00003       EXIT_SAPLBPX0_003       Obchodný partner: User-Exit - bank.spojenia (prepracovanie) .
BPX00004       EXIT_SAPLBPX0_004       Obchodný partner: User-Exit - bank.spojenia (spracovanie)  .
BPX00005       EXIT_SAPLBPX0_005       Obchodný partner: user-exit-partner.číslo-rozšíriť-zadať  .
BPX00006       EXIT_SAPLBPX0_006       Obchodný partner: User-Exit Partner.číslo-rozšíriť- preskúš..
BRSTEX01       EXIT_SAPLRSTH_001       Vlastná definícia hierarchií v reportingu          .
BRSTEX01       EXIT_SAPLRSTH_002       Vlastná definícia hierarchií v reportingu          .
BUMPITEM       EXIT_SAPFV45P_403       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BUMPITEM       EXIT_SAPFV50W_401       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BUMPITEM       EXIT_SAPLIPW0_406       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BUMPITEM       EXIT_SAPLIPW0_407       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BUMPITEM       EXIT_SAPLV60U_401       Design item 7, trigger apply changed configuration to ibase .
BVEM_SAL       EXIT_/BEV1/EMLSALD_001    IS Beverage - EM, User Exit in Empties Balance Confirmation .
BVEM_SOR       EXIT_/BEV1/SAPLEM0_001    IS Beverage-EM, User Exit f. Mat.Sort.Dyn. Empties Ret.Block.
BWESTA01       EXIT_SAPLE71ESTA01_001    IS-U: Úprava štruktúry extrakcie BW BIW_ISU_ESTA      .
BWESTA02       EXIT_SAPLE71ESTA01_002    Stanovenie pravidla prenosu kľúčov odsúhlasenia do BW    .
C1020001       EXIT_SAPLC102_001       EHS: Exit menu 1 správy špecifikácií            .
C1020002       EXIT_SAPLC102_002       EHS: Exit menu 2 správy špecifikácií            .
C1020003       EXIT_SAPLC102_003       EHS: Exit menu 3 správy špecifikácií            .
C1020004       EXIT_SAPLC102_004       EHS: Exit menu 4 správy špecifikácií            .
C1060001       EXIT_SAPLC106_001       EHS: Variabilná informácia pre priradenie materiálu     .
C1070001       EXIT_SAPLC107_001       EHS: Dodatočné kontroly pre inštanciu ocenenia       .
C10U0001       EXIT_SAPLC10U_001       EHS: Ďalšie kontroly pre klasifikáciu nebezpečného tovaru  .
C10U0002       EXIT_SAPLC10U_002       EHS: Nápoveď F4 pre špecifikácie              .
C10Y0001       EXIT_SAPLC10Y_001       EHS: Doplnkové kontroly pre priradenie statusu       .
C10Y0002       EXIT_SAPLC10Y_002       EHS: Ďalšie akcie pri ukladaní priradenia statusu      .
C1120001       EXIT_SAPLC112_001       EHS: Menu exit 1 pre správu fráz              .
C1120002       EXIT_SAPLC112_002       EHS: Menu exit 2 pre správu fráz              .
C12K0001       EXIT_SAPLC12K_001       EHS: Generovanie výkazu - stanovenie servera generovania  .
C12N0001       EXIT_SAPLC12N_001       EHS: Triedenie štandardných parametrov pre dialóg.výstup  .
C1480001       EXIT_SAPLC148_001       EHS: Nápoveď F4 pre referencie špecifikácie         .
C14A0001       EXIT_SAPLC14ALE_001      EHS: ALE - Identifikácia látky v cieľovom systéme      .
C14A0002       EXIT_SAPLC14ALE_002      EHS: ALE (špec.) Filtr.parametrov a prenos doplnkových dát .
C14A0003       EXIT_SAPLC14ALE_003      EHS: ALE (špec.) Filtr.parametrov a prenos doplnkových dát .
C14A0004       EXIT_SAPLC14ALP_004      EHS: ALE (fráza) Filtr.parametrov a prenos doplnkových dát .
C14A0005       EXIT_SAPLC14ALP_005      EHS: ALE (fráza) Filtr.parametrov a prenos doplnkových dát .
C14A0006       EXIT_SAPLC14ALR_006      EHS: ALE (výkazy) Replik.filtrovania parametrov u odosielat..
C14A0007       EXIT_SAPLC14ALR_007      EHS: ALE (výkaz) Filtrovanie parametrov a prenos dopl.dát  .
C14X0001       EXIT_SAPLC14X_001       EHS: Dynamické stanovenie vybranej množiny fráz       .
C1B40001       EXIT_SAPLC1B4_001       EHS: Variabilná informácie pre inštanciu ocenenia      .
C1C10001       EXIT_SAPLC1C1_001       EHS: Stanov.VarGenerSprávyOLátke pre výber výkazu exped.ZOB .
C1CA0001       EXIT_SAPLC1CA_001       EHS: Stanovenie typu výkazu pre záznamy o bezpečnosti    .
C1CA0002       EXIT_SAPLC1CA_002       EHS: Stanovuje identifikáciu mat.priradenú látkam v EH&S  .
C1CA0003       EXIT_SAPLC1CA_003       EHS: Generovanie tab.so všetk.materiálmi pre expedíciu ZOB .
C1CA0004       EXIT_SAPLC1CA_004       EHS: Určuje jazykovú verziu záznamu o bezpečnosti      .
C1CA0005       EXIT_SAPLC1CA_005       EHS: Stanov.VarGenerSprávyOLátke pre výber výkazu exped.ZOB .
C1CA0006       EXIT_SAPLC1CA_006       EHS: Zaslanie správy: Kontrola, či sa má zaslať       .
C1CE0001       EXIT_SAPLC1CE_001       EHS: Stanovenie poľa rozšírenia pre rozhranie SD      .
C1F20001       EXIT_SAPLC1F2_001       EHS: Uloženie doplnkových dát do databázy          .
C1F30001       EXIT_SAPLC1F3_001       EHS: Kontrola priradenia v hlavičke výkazu         .
C1G20001       EXIT_SAPLC1G2_001       EHS: Exit menu 1 - správa výkazov              .
C1G20002       EXIT_SAPLC1G2_002       EHS: Exit menu 2 - správa výkazov              .
C1G20003       EXIT_SAPLC1G2_003       EHS: Menu exit 1 informácie o výkaze            .
C1G20004       EXIT_SAPLC1G2_004       EHS: Menu exit 2 informácie o výkaze            .
C1L30001       EXIT_SAPLC1L3_001       EHS: BOMBOS - Výpočet percentuálnych podielov        .
C1L30002       EXIT_SAPLC1L3_002       EHS: BOMBOS - Založenie doplnkových dát o látke       .
C1L30003       EXIT_SAPLC1L3_003       EHS: BOMBOS - Založenie sekundárnych dát          .
CADD0001       EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_001   Rozšírenie menu CAD desktop                 .
CADD0002       EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_002   Rozšírenie menu CAD desktop                 .
CADD0003       EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_003   Zákaznícke rozšírenie desktopu CAD             .
CADD0004       EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_004   Rozšírenie obrazovky CAD desktop              .
CADD0004       EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_005   Rozšírenie obrazovky CAD desktop              .
CADD0004       EXIT_SAPLCAD_DESKTOP_006   Rozšírenie obrazovky CAD desktop              .
CADR001       EXIT_SAPLCADR_001       CAD: User Exit pre správu hlavičky výkresov         .
CATP0001       EXIT_SAPLCATP_001       Stanovenie štandardných hodín                .
CATS0001       EXIT_SAPLCATS_001       CATS: Štruktúra zásoby práce                .
CATS0002       EXIT_SAPLCATS_002       CATS: Obohatenie obstaraných dát              .
CATS0003       EXIT_SAPLCATS_003       CATS: Overenie obstaraných dát               .
CATS0004       EXIT_SAPLCATS_004       CATS: Deaktivácia funkcií v rozhraní            .
CATS0005       EXIT_SAPLCATS_005       CATS: Rozšírenia polí zákazníka               .
CATS0005       EXIT_SAPLCATS_008       CATS: Rozšírenia polí zákazníka               .
CATS0006       EXIT_SAPLCATS_006       CATS: Overenie celého listu pracovnej doby         .
CATS0008       EXIT_SAPLCATS_007       CATS: Stanovenie príjemcov workflow pre povolenie      .
CATS0009       EXIT_SAPLCATS_009       CATS: Užívateľsky špecif.text.polia v časti zadávania dát  .
CATS0010       EXIT_SAPLCATS_010       CATS: Užívateľsky špecifické text.polia v zásobe práce   .
CATS0011       EXIT_SAPLCATS_011       CATS: Funkcie špecifické pre zákazníka           .
CATS0012       EXIT_SAPLCATS_012       CATS: Subscreen na obrazovke zadávania           .
CATSBW01       EXIT_SAPLTSBW_001       Customer Exit pre prevod časového lístka --" BW       .
CAVC0000       EXIT_SAPLCAVC_CFG_001     Userexit: Konfigurácia variantov: Externé API's       .
CAVC0000       EXIT_SAPLCAVC_INST_001    Userexit: Konfigurácia variantov: Externé API's       .
CAVC0000       EXIT_SAPLCAVC_INST_002    Userexit: Konfigurácia variantov: Externé API's       .
CAWAO_TS       EXIT_SAPLCAWAO_CATS_001    Textové formátovanie zásoby práce              .
CBP00001       EXIT_SAPLCBP_DNL_001     User exits for PP-CBP                    .
CBRC0001       EXIT_SAPLCBRC_CHK02_001    Kontr.pred.EH&S: Určenie priradenia materiál-látka     .
CBRC0002       EXIT_SAPLCBRC_CHK02_002    Kontr.pred.EH&S: Kontrola materiálu             .
CBWA0001       EXIT_SAPLEHSWA_008_001    EH&S-WA: Stanovenie úradných čísel pre partnera       .
CBWA0002       EXIT_SAPLEHSWA_420_001    EH&S-WA: Customer-exit, kontrola priradenia účtu      .
CBWA0003       EXIT_SAPLEHSWA_004API_003   EH&S-WA: Kontrola odpadu vyžadujúceho dohľad        .
CCLD0001       EXIT_SAPLCLD1_001       Rozšírenie IDoc pre typ správy ALE CNPMAS          .
CCLD0001       EXIT_SAPLCLD1_002       Rozšírenie IDoc pre typ správy ALE CNPMAS          .
CCLD0001       EXIT_SAPLCLD1_003       Rozšírenie IDoc pre typ správy ALE CNPMAS          .
CCM00001       EXIT_SAPLIPW4_001       CCM: Užívateľské výstupy                  .
CCM00001       EXIT_SAPLIPW4_002       CCM: Užívateľské výstupy                  .
CCM00001       EXIT_SAPLIPW4_003       CCM: Užívateľské výstupy                  .
CCM00001       EXIT_SAPLIPW4_004       CCM: Užívateľské výstupy                  .
CCM00001       EXIT_SAPLIPW4_005       CCM: Užívateľské výstupy                  .
CCM00001       EXIT_SAPLIPW4_006       CCM: Užívateľské výstupy                  .
CCM00001       EXIT_SAPLIPW4_007       CCM: Užívateľské výstupy                  .
CCM00001       EXIT_SAPLIPW4_008       CCM: Užívateľské výstupy                  .
CCOWB001       EXIT_SAPLCOWB_001       Customer-Exit pre modifikáciu záznamov menu         .
CCT00001       EXIT_SAPLCTMV_001       Výstup užív.správy atrib.: Dáta atribútov pred založením  .
CCUCEI0A       EXIT_SAPLCEI0_021       Schránka ocenenia a atribúty objektov            .
CCUCEI0B       EXIT_SAPLCEI0_020       Spracovanie dávkového vstupu špecifické pre zákazníka    .
CCUCEI0H       EXIT_SAPLCEI0_022       Zmena nápovede atribútov F4 v konfigurácii         .
CCUCEI0V       EXIT_SAPLCEI0_023       Hľadanie variantu materiálu s rovnakým ocenením       .
CCUP0001       EXIT_SAPLCUD2_800       Vyhodnotenie - tabuľky predbežného plánovania        .
CCUP0001       EXIT_SAPLCUTS_800       Vyhodnotenie - tabuľky predbežného plánovania        .
CCUX0000       EXIT_SAPLCUKO_001       Dodatková kontrola konfigurácií               .
CCUX0001       EXIT_SAPLCUD0_001       Funkcie zavádzania pre konfigurácie             .
CCUX0001       EXIT_SAPLCUXC_001       Funkcie zavádzania pre konfigurácie             .
CCUX0002       EXIT_SAPLCUD0_002       Reakcia pri konflikte v objekte vyhľad.pri uzloch tried   .
CCUX0003       EXIT_SAPLCEIS_001       Parametrizácia vyhľadávania objektov v uzle triedy     .
CCUX0004       EXIT_SAPLCUKO_003       Dodatočné spracovanie konfigurácie s reláciami       .
CCUX0005       EXIT_SAPLCEB1_001       Odovzdanie typu položky podľa vyhľadania variantu materiálu .
CCUX0006       EXIT_SAPLCUKO_007       Fixácia kusovníka zákazky                  .
CCUX0007       EXIT_SAPLCEB1_002       Definícia typu kusovníka pri vytvorení inštancie      .
CCUX0008       EXIT_SAPLCUKO_008       Bez rozkladu kusovníka pri externe obstaráv.komponentoch  .
CCUX0100       EXIT_SAPLCUD0_003       Synchronizácia inicializácie konfigurácie variantu     .
CCUX0500       EXIT_SAPLCUD4_001       Konfigurácia - Techn.parameter - Stratégia prístupu k tab. .
CCUX0510       EXIT_SAPLCUD3_001       Konfigurácia: Dodat.spracovanie zmien obsahu variant.tabuľky.
CCUX0800       EXIT_SAPLCUKO_002       Úroveň rozčlenenia riadenia pre viacúrovňovú konfiguráciu  .
CCUXCTMS       EXIT_SAPLCTMS_001       Súbor ocenenia a atribúty objektu              .
CCUXDATE       EXIT_SAPLCASL_002       Dátum platnosti kusovníka zákazky              .
CCUXDATU       EXIT_SAPLCASL_001       Dátum rozkladu kusovníka zákazky orientovaného na výsledok .
CCUXDELE       EXIT_SAPLCLDL_001       Prídavná logika pri výmaze dát klasifikácie z view CU    .
CCUXDELE       EXIT_SAPLCUCP_002       Prídavná logika pri výmaze dát klasifikácie z view CU    .
CCUXDYNP       EXIT_SAPLCUKO_011       Dialóg pri nekompletnom ocenení atribútov          .
CCUXFULL       EXIT_SAPLCASL_003       Complete Background Explosion for Transaction CU51     .
CCUXIACD       EXIT_SAPLCEB1_100       Údržba doplnkových dát pri vytváraní inštancie       .
CCUXINST       EXIT_SAPLCUKO_004       Modifikácia pre externé pridelenie čísla pri vytv.inštancie .
CCUXMVAR       EXIT_SAPLCUKO_009       Viacúrovňová konfigurácia s variantmi materiálu       .
CCUXOBTY       EXIT_SAPLCEIS_002       Typy objektov pre hľadanie objektov v uzloch tried     .
CCUXSETM       EXIT_SAPLCUKO_005       Uloženie manuálnych zmien pri spracovaní SET        .
CCUXSETM       EXIT_SAPLCUKO_006       Uloženie manuálnych zmien pri spracovaní SET        .
CCUXSETQ       EXIT_SAPLCUKO_010       Množstvá komponentov pri spracovaní sady          .
CCUXSTAT       EXIT_SAPLCEB1_003       Stanovenie statusu kusovníka pre materiály s inštanciou   .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_001       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_010       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_011       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_012       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_013       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_014       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_015       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_016       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_017       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_018       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEI00000       EXIT_SAPLCEI0_019       Dosiahnuteľnosť zákazníckych funkcií v editore konfigurácie .
CEPEX001       EXIT_SAPLCEPAUT_001      User-Exit CEP: Kontrola oprávnenia pre zložku        .
CI200001       EXIT_SAPLCI20_001       Activate new component processing              .
CIFBTC01       EXIT_SAPLCCHG_001       Rozšírenie pre prenos šarží špecif.pre zákazníka      .
CIFCID3       EXIT_SAPLCID3_001       User exit pre deltareport3                 .
CIFCID3       EXIT_SAPLCID3_002       User exit pre deltareport3                 .
CIFCNF01       EXIT_SAPLCCNF_001       Zákaznícke rozšírenia - integrácia APO - spät.hlásenie   .
CIFEVT01       EXIT_SAPLCEVT_001       Core Interface k APO: Rozšírenia k spracovaniu udalosti   .
CIFEVT01       EXIT_SAPLCEVT_002       Core Interface k APO: Rozšírenia k spracovaniu udalosti   .
CIFIMO01       EXIT_RIMODGEN_001       Rozšírenie pre vytvorenie integračného modelu        .
CIFIRQ01       EXIT_SAPLBTAP_001       Rozšírenie redukcie potreby (výstup)            .
CIFLOC01       EXIT_SAPLCLOC_001       Rozšírenie pre prenos polí lokalizácie špec.pre zákazníka  .
CIFLOC01       EXIT_SAPLCLOC_002       Rozšírenie pre prenos polí lokalizácie špec.pre zákazníka  .
CIFLOC01       EXIT_SAPLCLOC_003       Rozšírenie pre prenos polí lokalizácie špec.pre zákazníka  .
CIFLOC01       EXIT_SAPLCLOC_004       Rozšírenie pre prenos polí lokalizácie špec.pre zákazníka  .
CIFLOC02       EXIT_SAPLCDC5_001       Rozšírenie pre prenos zákazníckych polí lokácie       .
CIFMAT01       EXIT_SAPLCMAT_001       Rozšírenie pre prenos polí materiálu špecif.pre zákazníka  .
CIFMAT02       EXIT_RCIFMTDE_001       Rozšírenie pre prenos deaktivovaných materiálov       .
CIFORD01       EXIT_SAPLCORD_001       Rozšírenie pre rozhranie príjmu zákazky           .
CIFORD01       EXIT_SAPLCORD_002       Rozšírenie pre rozhranie príjmu zákazky           .
CIFORD02       EXIT_SAPLCORD_004       Rozšírenie pre prenos polí zákazky špecif.pre zákazníka   .
CIFORD02       EXIT_SAPLCOVA_001       Rozšírenie pre prenos polí zákazky špecif.pre zákazníka   .
CIFORD03       EXIT_SAPLCORD_005       Rozšírenie zákazky pre vlastnú výrobu: Vstup pre zák.polia .
CIFORD04       EXIT_SAPLCOVA_003       Určenie operácií dodatočnej práce, resp.iniciujúca operácia .
CIFORD04       EXIT_SAPLCOVA_004       Určenie operácií dodatočnej práce, resp.iniciujúca operácia .
CIFPCM01       EXIT_SAPLCPCM_001       Rozšírenie pre spracovanie príjemcu - výrobná kampaň    .
CIFPIR01       EXIT_SAPLCPIR_001       Rozšírenie primárnych potrieb: Vstup pre užív.polia     .
CIFPIR02       EXIT_SAPLCPIR_002       Rozšírenie prenosu plánovanej primárnej potreby do APO   .
CIFPPM01       EXIT_SAPLPGS1_001       Core Interface k APO: Rozšírenia k modelu MVP        .
CIFPPM01       EXIT_SAPLPGS1_002       Core Interface k APO: Rozšírenia k modelu MVP        .
CIFPPM01       EXIT_SAPLPGS1_003       Core Interface k APO: Rozšírenia k modelu MVP        .
CIFPPM01       EXIT_SAPLPGS1_004       Core Interface k APO: Rozšírenia k modelu MVP        .
CIFPPM01       EXIT_SAPLPGS1_005       Core Interface k APO: Rozšírenia k modelu MVP        .
CIFPPM01       EXIT_SAPLPGS1_006       Core Interface k APO: Rozšírenia k modelu MVP        .
CIFPPM01       EXIT_SAPLPGS1_007       Core Interface k APO: Rozšírenia k modelu MVP        .
CIFPPM01       EXIT_SAPLPGS1_008       Core Interface k APO: Rozšírenia k modelu MVP        .
CIFPUR01       EXIT_SAPLMEAP_001       Rozšírenie pre prenos polí objednávky špecif.pre zákazníka .
CIFPUR02       EXIT_SAPLCPUR_001       Rozšírenie rozhrania objednávky (vstup)           .
CIFPUR02       EXIT_SAPLMEPI_001       Rozšírenie rozhrania objednávky (vstup)           .
CIFPUR02       EXIT_SAPLMEPI_002       Rozšírenie rozhrania objednávky (vstup)           .
CIFPUR02       EXIT_SAPLMEPI_003       Rozšírenie rozhrania objednávky (vstup)           .
CIFPUR02       EXIT_SAPLMEPI_004       Rozšírenie rozhrania objednávky (vstup)           .
CIFPUR02       EXIT_SAPLMEPI_005       Rozšírenie rozhrania objednávky (vstup)           .
CIFPUR02       EXIT_SAPLMEPI_006       Rozšírenie rozhrania objednávky (vstup)           .
CIFPUR02       EXIT_SAPLMEPI_007       Rozšírenie rozhrania objednávky (vstup)           .
CIFPUR41       EXIT_SAPLMEAP_002       Potlačenie informácie o kvótach pri prenose APO       .
CIFRES01       EXIT_SAPLCRES4_001      Zákazn.výstup - prenos zdrojov               .
CIFRSV02       EXIT_SAPLCRV5_001       Vstupné spracovanie manuálnych rezervácií          .
CIFSHLF1       EXIT_SAPLSHLF_001       User-exit pre čas expirácie                 .
CIFSHLF1       EXIT_SAPLSHLF_002       User-exit pre čas expirácie                 .
CIFSHLF1       EXIT_SAPLSHLF_003       User-exit pre čas expirácie                 .
CIFSLS02       EXIT_SAPLCSLS_001       Rozšírenie pre rozhranie zákazky odberateľa (vstup)     .
CIFSLS03       EXIT_SAPLCSLS_002       Ovplyvnenie dát zákazky odberateľa pred odoslaním      .
CIFSLS04       EXIT_SAPLCSLS_003       Ovplyvnenie dát rezervácie pred odoslaním          .
CIFSRC01       EXIT_SAPLCSRS_001       Rozšírenie pre prenos zákazníckych polí zdrojov odberu   .
CIFSRC01       EXIT_SAPLCSRS_002       Rozšírenie pre prenos zákazníckych polí zdrojov odberu   .
CIFSRC01       EXIT_SAPLCSRS_003       Rozšírenie pre prenos zákazníckych polí zdrojov odberu   .
CIFSRC01       EXIT_SAPLCSRS_004       Rozšírenie pre prenos zákazníckych polí zdrojov odberu   .
CIFSTG01       EXIT_SAPLCSTG_001       Rozšírenie pre skupiny prípravy               .
CIFSTK01       EXIT_SAPLCSTK_001       Rozšírenie pre prenos polí zásoby špecif.pre zákazníka   .
CKML         EXIT_SAPLCKMLMVQUANT_001   User-Exits pre kalkuláciu skut.nákladov           .
CLCLRS01       EXIT_SAPLCLRS_001       Doplnkové polia na výsledkovej obrazovke          .
CLCLRS02       EXIT_SAPLCLRS_002       Vyplnenie dodatočných polí na výsledkovej obrazovke     .
CLCTMS01       EXIT_SAPLCTMS_001       Navrhované hodnoty pre výber                .
CLCTMS02       EXIT_SAPLCTMS_002       Kontrola rovnakej klasifikácie               .
CLCTMS03       EXIT_SAPLCTMS_003       Relácie v hľadaní objektu                  .
CLFM0001       EXIT_SAPLCLFM_001       Zmena alebo prednastavenie klasifikácie objektu       .
CLFM0002       EXIT_SAPLCLFM_002       Vyvolanie pred uložením dát klasifikácie          .
CLFM0003       EXIT_SAPLCLFM_003       Vyvolanie po kontrole ocenení atribútov           .
CLIDL001       EXIT_SAPLCLIDL_001      Customizing tabuliek objektu pre prevzatie iniciálnych dát .
CLMMD001       EXIT_SAPLCLMMD_001      Výber objektov pre hromadné spracovanie           .
CLSC0001       EXIT_SAPLCLSC_001       Manipulácia výsledku hľadania                .
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_001     Fee Calculation Customer Enhancement (Campus Management)  .
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_002     Fee Calculation Customer Enhancement (Campus Management)  .
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_003     Fee Calculation Customer Enhancement (Campus Management)  .
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_004     Fee Calculation Customer Enhancement (Campus Management)  .
CMACFEE       EXIT_SAPLCMACFEE1_005     Fee Calculation Customer Enhancement (Campus Management)  .
CMDI001       EXIT_SAPLCMDI_001       Určenie riadenia rozkladu pre kusovník           .
CMFU0001       EXIT_SAPLCMFU_001       Stanovenie zákazníckej štruktúry obrazovky         .
CMFU0002       EXIT_SAPLCMFU_002       Nastavenie parametrov pre spät.hlásenie času a pohyby mater..
CMW8DL01       EXIT_SAPLMWDL_001       Rozšírenie CIF-middleware user-exit pre dodávku (vstup)  .
CMW8SH01       EXIT_SAPLMWSH_001       Rozšírenie CIF-middleware user-exit pre prepravy (vstup)  .
CNEX0001       EXIT_SAPLCJSS_001       PS: polia užívateľov                    .
CNEX0001       EXIT_SAPLCJWB_001       PS: polia užívateľov                    .
CNEX0001       EXIT_SAPLCONW_001       PS: polia užívateľov                    .
CNEX0001       EXIT_SAPLCPDO_001       PS: polia užívateľov                    .
CNEX0002       EXIT_SAPDBPSJ_001       PS: kontrola oprávnení                   .
CNEX0002       EXIT_SAPLCNAU_001       PS: kontrola oprávnení                   .
CNEX0002       EXIT_SAPLCNAU_002       PS: kontrola oprávnení                   .
CNEX0002       EXIT_SAPLCNAU_003       PS: kontrola oprávnení                   .
CNEX0002       EXIT_SAPLCNAU_004       PS: kontrola oprávnení                   .
CNEX0002       EXIT_SAPLCNAU_005       PS: kontrola oprávnení                   .
CNEX0002       EXIT_SAPLCNAU_006       PS: kontrola oprávnení                   .
CNEX0002       EXIT_SAPLCNAU_007       PS: kontrola oprávnení                   .
CNEX0003       EXIT_SAPLCJSS_002       PS: polia špecif.pre zákazníka Štandard.definícia projektu .
CNEX0003       EXIT_SAPLCJSS_003       PS: polia špecif.pre zákazníka Štandard.definícia projektu .
CNEX0004       EXIT_SAPLCJSS_004       PS: polia špecif.pre zákazníka Štandard.prvok PSP      .
CNEX0004       EXIT_SAPLCJSS_005       PS: polia špecif.pre zákazníka Štandard.prvok PSP      .
CNEX0005       EXIT_SAPLCPDO_002       PS: polia špecifické pre operáciu (štandardná sieť)     .
CNEX0005       EXIT_SAPLCPDO_003       PS: polia špecifické pre operáciu (štandardná sieť)     .
CNEX0006       EXIT_SAPLCJWB_002       PS: Polia špecif.pre zákazníka Definícia projektu      .
CNEX0006       EXIT_SAPLCJWB_003       PS: Polia špecif.pre zákazníka Definícia projektu      .
CNEX0007       EXIT_SAPLCJWB_004       PS: Polia špecif.pre zákazníka Prvok PSP          .
CNEX0007       EXIT_SAPLCJWB_005       PS: Polia špecif.pre zákazníka Prvok PSP          .
CNEX0008       EXIT_SAPLCONW_002       PS: Polia špecif.pre zákazn.v operácii (sieť.diagram)    .
CNEX0008       EXIT_SAPLCONW_003       PS: Polia špecif.pre zákazn.v operácii (sieť.diagram)    .
CNEX0009       EXIT_SAPLCOMK_001       Komponenty materiálu v sieť.diagrame            .
CNEX0010       EXIT_FDBPS000_001       PS: Hierarchia definov.zákazníkom v LDB PSJ         .
CNEX0011       EXIT_SAPLCOMK_002       Rozčlenenie kusovníka v sieť.diagrame na prehľad komponentov.
CNEX0012       EXIT_SAPLCOKO_002       Odvodenie externého čísla sieť.diagramu z čísla ŠPP     .
CNEX0013       EXIT_SAPLCOMK_004       Zákazka: Rozšír.zákazn.: Návrh typ položky v prirad.kompon .
CNEX0014       EXIT_SAPLCN10_001       Externé dáta pre prevzatie kusovníka            .
CNEX0015       EXIT_SAPLCN10_002       Zmena dát kusovníka pre prevzatie kusovníka         .
CNEX0016       EXIT_SAPLCOKO_003       PS Špecifické polia zákazníka v hlavičke sieť.diagramu   .
CNEX0016       EXIT_SAPLCOKO_004       PS Špecifické polia zákazníka v hlavičke sieť.diagramu   .
CNEX0017       EXIT_SAPLNWGR_001       Uzlové inf.špec.podľa zákazn.v grafike sieťDiag(ÚdrSieťDiag).
CNEX0018       EXIT_FCNGR000_001       Uzlové inf.špecif.podľa zákazn.v grafike sieť.diag.(InfSyst).
CNEX0018       EXIT_FCNGR000_004       Uzlové inf.špecif.podľa zákazn.v grafike sieť.diag.(InfSyst).
CNEX0018       EXIT_SAPLCJG1_004       Uzlové inf.špecif.podľa zákazn.v grafike sieť.diag.(InfSyst).
CNEX0018       EXIT_SAPLNWGR_004       Uzlové inf.špecif.podľa zákazn.v grafike sieť.diag.(InfSyst).
CNEX0019       EXIT_SAPLCNGR_001       Uzlové inf.špec.podľa zákazn.v grafikeSieťDiag(ÚdrŠtanSiete).
CNEX0020       EXIT_FCNGR000_002       Dodat.informácie v poli DIN grafiky sieť.diagr.(údržba SD) .
CNEX0020       EXIT_SAPLNWGR_002       Dodat.informácie v poli DIN grafiky sieť.diagr.(údržba SD) .
CNEX0021       EXIT_FCNGR000_003       Dodat.informácie v poli DIN grafiky hierarchie (údržba SD) .
CNEX0021       EXIT_SAPLCJG1_003       Dodat.informácie v poli DIN grafiky hierarchie (údržba SD) .
CNEX0022       EXIT_SAPLCNGR_002       Dodat.informácie v poli DIN (údržba štandard.siete)     .
CNEX0023       EXIT_SAPLCJG1_001       Uzlové inform.špecifické podľa zákazn.v grafike hierarchie .
CNEX0024       EXIT_SAPLCJGR_001       Titulok grafiky špecif.podľa zákazn.v pruhDiagr/PlánTabProj..
CNEX0025       EXIT_SAPLCJME_001       Doplnkové polia pre sumarizáciu projektu          .
CNEX0025       EXIT_SAPLCJME_002       Doplnkové polia pre sumarizáciu projektu          .
CNEX0025       EXIT_SAPLCJME_003       Doplnkové polia pre sumarizáciu projektu          .
CNEX0026       EXIT_SAPLCOMK_005       Užívateľské rozšírenie pre všeobecnú kontrolu materiálu   .
CNEX0027       EXIT_SAPLCOMK_007       Užívateľ.rozšírenie: Nájdenie závodu, skladu pre komponent .
CNEX0028       EXIT_SAPLCOZR_001       Kontrola uvoľnenia operácie                 .
CNEX0029       EXIT_SAPLCOZR_002       Kontrola uvoľnenia sieťového diagramu            .
CNEX0030       EXIT_SAPLCOMK_009       Aktualizácia výsledku priradenia kusovníka         .
CNEX0031       EXIT_SAPLCNEV_03_POC_001   Analýza pokroku: User-exit pre stanovenie hodnoty pokroku  .
CNEX0032       EXIT_SAPMKFPR_001       PS Funkcie zákazníka pri dohode o vnútropodnikovej cene   .
CNEX0033       EXIT_SAPLCJSS_006       ŠPP: Predb.obsadenie vyhľadávacieho/nahradzovacieho reťazca .
CNEX0033       EXIT_SAPLCJWB_006       ŠPP: Predb.obsadenie vyhľadávacieho/nahradzovacieho reťazca .
CNEX0034       EXIT_SAPLCN10_003       Kontrola nového priradenia v rámci prevzatia kusovníka   .
CNEX0035       EXIT_SAPLCN10_004       Kontrola zmeny v rámci prevzatia kusovníka         .
CNEX0036       EXIT_SAPLCN10_005       Kontrola akcie výmazu v rámci prevzatia kusovníka      .
CNEX0037       EXIT_SAPLCOMK_011       Kontrola novozaloženého komponentu             .
CNEX0038       EXIT_SAPLCOMK_012       Kontrola zmeneného komponentu                .
CNEX0039       EXIT_SAPLCOMK_013       Kontrola výmazu komponentu v sieťovom diagrame       .
CNEX0040       EXIT_SAPLCOMK_015       Supply source determination in network           .
CNEX0041       EXIT_SAPLCOZF_004       Date of Price Simulation for Purchasing Info Record     .
CNEX0041       EXIT_SAPLCOZF_005       Date of Price Simulation for Purchasing Info Record     .
CNEX0042       EXIT_SAPLCN10_006       Control of preliminary requirements at highest BOM level  .
CO610001       EXIT_SAPLCO61_001       Užív.výstup: Priebeh montáže                .
COCCA001       EXIT_SAPLKBER_001       Rozšírenie zákazníkov k náklad.miestam kontrol oprávnení  .
COCCA002       EXIT_SAPLKBER_002       Rozšírenie zákazníka pre organizačné overenia oprávnení   .
COI20001       EXIT_SAPLCOI2_001       Zmena nájdených osôb                    .
COI20002       EXIT_SAPLCOI2_002       Alternatívne obstaranie dát disponibility personálu     .
COIB0001       EXIT_SAPLCOIB_001       Customer-exit pre nástroj priradenia As-Built        .
CONF0001       EXIT_SAPLCORU_001       Rozšírenia v potvrdení zákazky               .
CONFPI01       EXIT_SAPLCORF_401       Spät.hlás.proces.zákazky: Stanov.navrh.hodnôt špec.p.zákazn..
CONFPI02       EXIT_SAPLCORF_402       Spät.hlás.proces.zákazky: Kontroly zadania 1 špec.p.zákazn. .
CONFPI03       EXIT_SAPLCORF_403       Sp.hlás.proces.zákazky: Kontr.po výbere oper.špec.p.zákazn. .
CONFPI04       EXIT_SAPLCORF_404       Spät.hlás.proces.zákazky: Kontroly zadania 2 špec.p.zákazn. .
CONFPI05       EXIT_SAPLCORF_405       Sp.hlás.proces.zákazky: Doplnenia pri uložení špec.p.zákazn..
CONFPI06       EXIT_SAPLCORF_406       Spät.hlásenie procesnej zákazky: Dedičnosť skut.dát     .
CONFPM01       EXIT_SAPLCORF_001       Sp.hlás.zákazky PM/SM: Stanov.navrh.hodnôt špec.pre zákazn. .
CONFPM02       EXIT_SAPLCORF_002       Spät.hlás.zákazky PM/SM: Kontroly zadávania špec.p.zákazn.1 .
CONFPM03       EXIT_SAPLCORF_003       Spät.hlás.zákazky PM/SM: Kontr.špec.p.zákazn.po výbere oper..
CONFPM04       EXIT_SAPLCORF_004       Spät.hlás.zákazky PM/SM: Kontroly zadávania špec.p.zákazn.2 .
CONFPM05       EXIT_SAPLCORF_005       Spät.hlás.zákazky PM/SM: Doplnenia špec.p.zákazn.pri uložení.
CONFPP01       EXIT_SAPLCORF_101       Spät.hlás.zákazky PP: Stanov.navrh.hodnôt špec.p.zákazníka .
CONFPP02       EXIT_SAPLCORF_102       Spät.hlásenie zákazky PP: Kontroly zadania 1 špec.p.zákazn. .
CONFPP03       EXIT_SAPLCORF_103       Sp.hlás.zákazky PP: Kontr.po výbere operácie špec.p.zákazn. .
CONFPP04       EXIT_SAPLCORF_104       Spät.hlásenie zákazky PP: Kontroly zadania 2 špec.p.zákazn. .
CONFPP05       EXIT_SAPLCORF_105       Spät.hlás.zákazky PP: Doplnenia pri uložení špec.p.zákazníka.
CONFPP06       EXIT_SAPLCORF_106       Spät.hlásenie zákazky PP: Dedičnosť skut.dát        .
CONFPP07       EXIT_SAPLCORU_S_100      Jednoobraz.zadanie: Zahrnutie podobrazoviek defin.užívateľom.
CONFPP07       EXIT_SAPLCORU_S_101      Jednoobraz.zadanie: Zahrnutie podobrazoviek defin.užívateľom.
CONFPS01       EXIT_SAPLCORF_006       Spät.hlásenie PS: Stanovenie navrh.hodnôt špec.p.zákazníka .
CONFPS02       EXIT_SAPLCORF_007       Spät.hlásenie PS: Kontroly zadania 1 špec.p.zákazníka    .
CONFPS03       EXIT_SAPLCORF_008       Spät.hlásenie PS: Kontrola po výbere operácie špec.p.zákazn..
CONFPS04       EXIT_SAPLCORF_009       Spät.hlásenie PS: Kontroly zadania 2 špec.p.zákazníka    .
CONFPS05       EXIT_SAPLCORF_010       Spät.hlásenie PS: Doplnenia pri uložení špec.p.zákazníka  .
COOCM001       EXIT_SAPLCOOCMB_001      Konflikt pri zmenovom kroku                 .
COOCM002       EXIT_SAPLCOOCM_001      OCM: Definícia porovnávacích polí pre porovnanie zákaziek  .
COOM0001       EXIT_SAPLKASC_001       Funkcie zákazníka pre prírastky režíj.nákladov_       .
COOM0001       EXIT_SAPLKASC_002       Funkcie zákazníka pre prírastky režíj.nákladov_       .
COOM0001       EXIT_SAPLKASC_003       Funkcie zákazníka pre prírastky režíj.nákladov_       .
COOM0002       EXIT_SAPLKASC_011       Funkcie zákazn.: Rozlíšenie náklad.stredísk_        .
COOM0002       EXIT_SAPLKASC_012       Funkcie zákazn.: Rozlíšenie náklad.stredísk_        .
COOM0002       EXIT_SAPLKASC_013       Funkcie zákazn.: Rozlíšenie náklad.stredísk_        .
COOM0002       EXIT_SAPLKASC_014       Funkcie zákazn.: Rozlíšenie náklad.stredísk_        .
COOM0002       EXIT_SAPLKASC_015       Funkcie zákazn.: Rozlíšenie náklad.stredísk_        .
COOM0003       EXIT_SAPLKOBS_001       Užívateľ.funkcie pre autom.generovanie zúčtovacieho predpisu.
COOMBP01       EXIT_SAPLKWM3_001       Obchodný proces: Užívateľské doplnkové polia v kmeň.zázname .
COOMBP01       EXIT_SAPLKWM3_002       Obchodný proces: Užívateľské doplnkové polia v kmeň.zázname .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_001       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_002       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_003       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_004       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_005       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_006       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_007       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_008       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_009       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMBP03       EXIT_SAPL1036_010       Obchodný proces: BAPI rozšírenia              .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_001       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_002       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_003       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_004       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_005       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_006       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_007       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_008       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMEP01       EXIT_SAPLKAEP_009       CO-OM: Infosystém -" výkazy jednotlivých položiek      .
COOMKA01       EXIT_SAPLKMA4_001       Nákl.druh: dopln.polia vlastné zákaz.v kmeň.zázname     .
COOMKA01       EXIT_SAPLKMA4_002       Nákl.druh: dopln.polia vlastné zákaz.v kmeň.zázname     .
COOMKPLV       EXIT_SAPMGPLV_010       User-Exit: Kopírovanie skut.do plánu a kopírovanie plánov. .
COOMKPLV       EXIT_SAPMGPLV_020       User-Exit: Kopírovanie skut.do plánu a kopírovanie plánov. .
COOMKPT4       EXIT_SAPMKPT4_010       Exit zákazníka: Kop.plánu-"plánu/skut.-"plánu pre nákl.str. .
COOMKPT4       EXIT_SAPMKPT4_020       Exit zákazníka: Kop.plánu-"plánu/skut.-"plánu pre nákl.str. .
COOMKS01       EXIT_SAPLKMA1_001       Náklad.stred.: doplnkové polia vlast.zákaz.v kmeň.zázn.   .
COOMKS01       EXIT_SAPLKMA1_002       Náklad.stred.: doplnkové polia vlast.zákaz.v kmeň.zázn.   .
COOMKS02       EXIT_SAPLKMA1_003       Nákladové stredisko: Kontroly pri uložení          .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_001       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_002       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_003       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_004       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_005       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_006       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_007       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_008       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_009       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMKS03       EXIT_SAPL0012_010       Nákladové stredisko: Rozšírenia BAPI            .
COOMLA01       EXIT_SAPLKMA6_001       Druh výkonu: dopnkové polia vlast.zákaz.v kmeňovom zázn.  .
COOMLA01       EXIT_SAPLKMA6_002       Druh výkonu: dopnkové polia vlast.zákaz.v kmeňovom zázn.  .
COOPA002       EXIT_SAPLKAUF_001       Funkcia zákazníka pri údržbe kmeň.dát vnútropodn.zákaziek_ .
COOPA003       EXIT_SAPMKAUF_002       Polia v kmeň.súbore zakáziek patriace zákazníkovi      .
COOPA003       EXIT_SAPMKAUF_003       Polia v kmeň.súbore zakáziek patriace zákazníkovi      .
COOPA004       EXIT_SAPLKAUF_004       Užívateľská funkcia: Tlač kmeňových dát zákazky       .
COOPA_01       EXIT_SAPLKOAU_002       Moduly kontroly vlast.zákazn.pre vnútropodn.zákazky_    .
COOPA_01       EXIT_SAPLRKIO_001       Moduly kontroly vlast.zákazn.pre vnútropodn.zákazky_    .
COOPA_01       EXIT_SAPLRKIO_002       Moduly kontroly vlast.zákazn.pre vnútropodn.zákazky_    .
COPA0001       EXIT_SAPLKEAA_001       Rozšírenie pre odvodzovanie v analýze ziskovosti (CO-PA)  .
COPA0001       EXIT_SAPLKEAA_002       Rozšírenie pre odvodzovanie v analýze ziskovosti (CO-PA)  .
COPA0001       EXIT_SAPLKEDRCOPA_001     Rozšírenie pre odvodzovanie v analýze ziskovosti (CO-PA)  .
COPA0002       EXIT_SAPLKEAB_001       Rozšírenie pre ocenenie v analýte ziskovosti (CO-PA)    .
COPA0002       EXIT_SAPLKEAB_002       Rozšírenie pre ocenenie v analýte ziskovosti (CO-PA)    .
COPA0002       EXIT_SAPLKEAB_003       Rozšírenie pre ocenenie v analýte ziskovosti (CO-PA)    .
COPA0002       EXIT_SAPLKEAB_004       Rozšírenie pre ocenenie v analýte ziskovosti (CO-PA)    .
COPA0003       EXIT_SAPLKEAK_001       Rozšírenie pre priradenie účtu výsledkovému objektu (CO-PA) .
COPA0004       EXIT_SAPLKECU_001       Rozšírenie pre prepočet meny (CO-PA)            .
COPA0005       EXIT_SAPLKEII_001       Rozšírenie pre aktualizáciu skutočných dát (CO-PA)     .
COPA0005       EXIT_SAPLKEII_002       Rozšírenie pre aktualizáciu skutočných dát (CO-PA)     .
COPA0006       EXIT_SAPLKEP5_001       Rozšírenie pre plánovanie (CO-PA)              .
COPA0006       EXIT_SAPLKEP5_002       Rozšírenie pre plánovanie (CO-PA)              .
COPA0007       EXIT_SAPLKEA4_001       Rozšírenie pre prevzatie externých dát (CO-PA)       .
COPA0007       EXIT_SAPLKEA4_002       Rozšírenie pre prevzatie externých dát (CO-PA)       .
COPA00RE       EXIT_SAPLKEX3_001       BW-CO-PA Prevzatie dát                   .
COPCP001       EXIT_SAPLCK21_001       Užívat.výst.pre kalkuláciu presahuj.rámec účt.okruhu    .
COPCP002       EXIT_SAPLCK36_001       Užív.výst.ocenenia materiálu ocenenej zás.zákaziek odberat. .
COPCP003       EXIT_SAPLCK01_001       Užívat.výstup pre kalkul.pomocných výrobných prostr.    .
COPCP004       EXIT_SAPLKKEX_001       Rozšírenie - sypaný materiál                .
COPCP005       EXIT_SAPLCK21_002       User-Exit pre ocenenie materiálu (stratégia U)       .
COPCP006       EXIT_SAPLCKWB_001       Pre CKWB                          .
COPCP_CC       EXIT_SAPLCKTC01_001      User Subscreen for Additional Data CI_CBEW_USER       .
COPCP_CC       EXIT_SAPLCKTC01_002      User Subscreen for Additional Data CI_CBEW_USER       .
COZF0001       EXIT_SAPLCOZF_001       Zmena požiadavky na objednávku pre externú operáciu     .
COZF0002       EXIT_SAPLCOZF_002       Zmena požiadavky na objednávku pre externý komponent    .
CPAU0001       EXIT_SAPLCPAU_001       Rozšírenie plánov kontrol oprávnení             .
CPAU0001       EXIT_SAPLCPCL_001       Rozšírenie plánov kontrol oprávnení             .
CPAU0001       EXIT_SAPLCPCL_TSK_001     Rozšírenie plánov kontrol oprávnení             .
CPAU0001       EXIT_SAPLCPCL_TSK_003     Rozšírenie plánov kontrol oprávnení             .
CPDO0001       EXIT_SAPLCP80_001       Overenie jednotiek množstva pri referen.štand.plánu     .
CPDO0001       EXIT_SAPLCPCL_TSK_002     Overenie jednotiek množstva pri referen.štand.plánu     .
CPDO0001       EXIT_SAPLCPDO_004       Overenie jednotiek množstva pri referen.štand.plánu     .
CPRE0001       EXIT_SAPLCPRE_001       Rozšírenie kontrol reorganizácie pre plány         .
CRDTE001       EXIT_SAPLDTCO_001       Program Exits for Determining the Downtime of the Resources .
CUBX0001       EXIT_SAPLCUBX_001       Konfigurácia: Určenie nadradeného materiálu         .
CUBX0001       EXIT_SAPLCUBX_002       Konfigurácia: Určenie nadradeného materiálu         .
CUBX0001       EXIT_SAPLM60P_003       Konfigurácia: Určenie nadradeného materiálu         .
CUCPDEL1       EXIT_SAPLCUCP_006       Prídavná logika: Výmaz dát klasifikácie LO-VC view CBASE  .
CUCPDEL1       EXIT_SAPLCUCP_007       Prídavná logika: Výmaz dát klasifikácie LO-VC view CBASE  .
CUCPDEL1       EXIT_SAPLCUCP_008       Prídavná logika: Výmaz dát klasifikácie LO-VC view CBASE  .
CUCPDELE       EXIT_SAPLCLDL_002       Dopl.logika: Výmaz klasifikačních dát z view LO-VC     .
CUCPDELE       EXIT_SAPLCUCP_003       Dopl.logika: Výmaz klasifikačních dát z view LO-VC     .
CUCPDELE       EXIT_SAPLCUCP_004       Dopl.logika: Výmaz klasifikačních dát z view LO-VC     .
CUCPDELE       EXIT_SAPLCUCP_005       Dopl.logika: Výmaz klasifikačních dát z view LO-VC     .
CUCQ0001       EXIT_SAPLCUCQ_001       Príd.logika - výber profilov konfigurácie (vo FG CUCQ)   .
CV000001       EXIT_SAPLCV00_001       Rozšírenie pre check-in v spravovaní dokumentácie      .
CV000001       EXIT_SAPLCV00_002       Rozšírenie pre check-in v spravovaní dokumentácie      .
CV110001       EXIT_SAPLCV110_001      SSD: Rozšírenia pre dialóg SSD (FM: CV110)         .
CV110001       EXIT_SAPLCV110_002      SSD: Rozšírenia pre dialóg SSD (FM: CV110)         .
CV110001       EXIT_SAPLCV110_003      SSD: Rozšírenia pre dialóg SSD (FM: CV110)         .
CV110001       EXIT_SAPLCV110_004      SSD: Rozšírenia pre dialóg SSD (FM: CV110)         .
CVDI0001       EXIT_SAPLCVV1_001       User-Exit: DDS - Uloženie zoznamu príjemcov         .
CVDI0002       EXIT_SAPLCVV1_002       User-Exit: DDS - Modifikovanie iniciál.hodnôt pre dynpro 100.
CVDI0003       EXIT_SAPLCVV1_003       User-Exit: DDS - Stanovenie originálu            .
CVDI0004       EXIT_SAPLCVV1_004       User-Exit: DDS - Stanovenie časti a verzie dokumentu    .
CVDI0005       EXIT_SAPLCVV2_001       User-Exit: DDS - založenie požiad.na rozdelenie       .
CVDI0006       EXIT_SAPLCVV2_002       User-Exit: DDS - kontrola čiastk.požiadavky         .
CVDI0007       EXIT_SAPLCVV2_003       User-Exit: DDS - založenie iniciál.požiadavky        .
CVDI0008       EXIT_SAPLCVV5_001       User-Exit: DDS - stanovenie kontextu            .
CVDI0009       EXIT_SAPLCVVW_001       User-Exit: DDS - prístup na ITS               .
CVDI0010       EXIT_SAPLCVV1_005       User-Exit: SSD - určenie aplikácie pre workstation     .
CVDI0011       EXIT_SAPLCVVW_002       SSD: Prístup ITS ku všetkým distribučným balíkom      .
CVDI0020       EXIT_SAPLCVV2_004       Exit pre distribúciu originálov               .
CVDS0001       EXIT_SAPLCVALE_001      User exits pre systém správy dokumentov ALE (DOCMAS)    .
CVDS0001       EXIT_SAPLCVALE_002      User exits pre systém správy dokumentov ALE (DOCMAS)    .
CVDS0001       EXIT_SAPLCVALE_003      User exits pre systém správy dokumentov ALE (DOCMAS)    .
CVDS0001       EXIT_SAPLCVALE_004      User exits pre systém správy dokumentov ALE (DOCMAS)    .
CVDS0001       EXIT_SAPLCVALE_005      User exits pre systém správy dokumentov ALE (DOCMAS)    .
CVDS0001       EXIT_SAPLCVALE_006      User exits pre systém správy dokumentov ALE (DOCMAS)    .
CVEA0001       EXIT_SAPLCVEA_001       EHS: Customer-Exit pre kontrolu názvu materiálu       .
CVEA0002       EXIT_SAPLCVEA_002       EHS: Customer-exit pre vytriedenie hodnôt parametrov    .
CVFE0001       EXIT_SAPLCVFE_001       EHS: Výber výstupného zariadenia pre odoslanie výkazu    .
CY040001       EXIT_SAPLCY04_001       Fixácia oblastí plánovania                 .
CY190001       EXIT_SAPLCY19_001       Plánovanie kapacity: Zmena operácie zákazky         .
CYPP0001       EXIT_SAPLCYPP06_001      Zmena kritérií postupnosti a plánovania postupnosti     .
CYPP0002       EXIT_SAPLCYPP01_002      CYPP: User Defined Fields used by Sorting          .
CYPP0003       EXIT_SAPLCYPP05_001      CYPP: Polia formátovacieho kľúča              .
CYPP0004       EXIT_SAPLCYPP01_004      Triedenie: Nahradenie obsahu poľa              .
CYPP0005       EXIT_SAPLCYPP02_001      CYPP: User Defined Fields for use in display        .
CYPP0006       EXIT_SAPLCYPP02_002      Zmena obsahu poľa (formátovanie)              .
DG080001       EXIT_SAPLDG08_001       EHS: ALE (kmeň.súbor nebezp.tov.) Filtrovanie pri príjemcovi.
DG080002       EXIT_SAPLDG08_002       EHS: ALE (kmeň.súbor nebezp.tov.) Filtrov.pri odosielateľovi.
DG100001       EXIT_SAPLDG10_001       NM: Písanie zmenových dokladov               .
DG550001       EXIT_SAPLDG55_001       NT: Stanovenie kľúčov SAPscript pre polia APPEND      .
DG560001       EXIT_SAPLDG56_001       NT: Pokyny pri nehode - stanovenie relevantných exped.prvkov.
DG560002       EXIT_SAPLDG56_002       NT: Pokyny pri nehode - stanovenie relevantných špecifikácií.
DG600001       EXIT_SAPLDG60_001       EHS-DG: Zmiešanie dát pol.a dát rozvrh.pre predpokl.dodávku .
DG600002       EXIT_SAPLDG60_002       EHS-DG: Stanovenie predpokladaných dodávok         .
DG600003       EXIT_SAPLDG60_003       EHS-DG: Zápis hlavičky protokolu pre predpokladané dodávky .
DG700001       EXIT_SAPLDG70_002       EHS-DG: Rozšírenie pre kombinácie štát-typ dopravného média .
DG700002       EXIT_SAPLDG70_001       Individuálne stanovenie štátov a typov dopravného média   .
DG700003       EXIT_SAPLDG70_003       NT: Výmena materiálu a viackomponentové rozčlenenie     .
DG700004       EXIT_SAPLDG70_004       EHS-DG: Ind.stanov.štátov/typov dopr.média v exped.a predaji.
DG800001       EXIT_SAPLDG80_001       EHS-DG: Dopln.dáta pre dopln.dáta nebezp.tovaru v expedícii .
DG800001       EXIT_SAPLDG80_002       EHS-DG: Dopln.dáta pre dopln.dáta nebezp.tovaru v expedícii .
DG800001       EXIT_SAPLDG80_003       EHS-DG: Dopln.dáta pre dopln.dáta nebezp.tovaru v expedícii .
DG800002       EXIT_SAPLDG80_004       EHS-DG: Dopln.dáta pre dopln.dáta nebezp.tovaru v predaji  .
DG800002       EXIT_SAPLDG80_005       EHS-DG: Dopln.dáta pre dopln.dáta nebezp.tovaru v predaji  .
DG800002       EXIT_SAPLDG80_006       EHS-DG: Dopln.dáta pre dopln.dáta nebezp.tovaru v predaji  .
DW_BEAC1       EXIT_SBEAC001_001       Rozšírenia pre Flugsystém BEAC               .
E07         EXIT_SAPLE30B_001       IS-U: Inštalácia prístroja a štruktúra odberného miesta   .
E07         EXIT_SAPLEG42_001       IS-U: Inštalácia prístroja a štruktúra odberného miesta   .
E07         EXIT_SAPLEG42_002       IS-U: Inštalácia prístroja a štruktúra odberného miesta   .
E07         EXIT_SAPLEG60_001       IS-U: Inštalácia prístroja a štruktúra odberného miesta   .
E25S0001       EXIT_SAPLE25S_001       IS-U: Kontrola a zmena logického view plánu záloh      .
EA610002       EXIT_SAPLEA61_002       IS-U: Korekcia splatnosti plánu zrážok           .
EAN12801       EXIT_SAPLLE_EAN128_001    EAN128: Kódovanie, dekódovanie, tlač etikiet        .
EAN12801       EXIT_SAPLLE_EAN128_002    EAN128: Kódovanie, dekódovanie, tlač etikiet        .
EAN12801       EXIT_SAPLLE_EAN128_003    EAN128: Kódovanie, dekódovanie, tlač etikiet        .
EAN12801       EXIT_SAPLLE_EAN128_004    EAN128: Kódovanie, dekódovanie, tlač etikiet        .
EAN12801       EXIT_SAPLLE_EAN128_005    EAN128: Kódovanie, dekódovanie, tlač etikiet        .
EBIA0001       EXIT_SAPLEA01_001       IS-U: Zákaznícke polia v zúčtovacom doklade         .
EBIA0001       EXIT_SAPLEA16HELP_002     IS-U: Zákaznícke polia v zúčtovacom doklade         .
EBIA0002       EXIT_SAPLEA00_001       IS-U: Vymedzenia podľa termínov špecifických pre zákazníka .
EBIA0003       EXIT_SAPLEA01_002       IS-U: Zákaznícke kontroly v zúčtovaní a všeobecná kontrola .
EBIA0003       EXIT_SAPLEAITALY_001     IS-U: Zákaznícke kontroly v zúčtovaní a všeobecná kontrola .
EBIA0004       EXIT_SAPLEA54_001       IS-U: User-exit pre externý výpočet stlačiteľnosti     .
EBIA0005       EXIT_SAPLEA02_001       IS-U: Riadenie zrušenia hromadných chodov          .
EBIA0006       EXIT_SAPLEA69_001       IS-U: Riadenie čas.obdobia: Stanovenie čas.podielov v zúčt. .
EBIA0007       EXIT_SAPLEABC_001       IS-U: Akcie v storne zúčtovania definované zákazníkom    .
EBIA0008       EXIT_SAPLEABE_001       IS-U: Akcie v aktualizácii storna zúčtovania def.zákazníkom .
EBIA0009       EXIT_SAPLEA00_009       IS-U: Denná/mesačná úprava pri prihlásení/odhlásení     .
EBIA0011       EXIT_SAPLEA01_003       IS-U: Aktualizácia zúčtovania                .
EBIA0012       EXIT_SAPLEA01_004       IS-U: Vyplnenie dát zákazníka v objekte zúčtovania OBJ   .
EBIA0013       EXIT_SAPLEA02_002       IS-U: Kontroly zákazníkov vo výbere zúčtovania       .
EBIA0014       EXIT_SAPLEA01_005       IS-U: Vypln.polí špecif.pre zákazníka v manuálnom zúčtovaní .
EBIA0015       EXIT_SAPLEA01_006       IS-U: Spätné účtovanie user-exit              .
EBIA0016       EXIT_SAPLEABJ_001       IS-U: Určenie výhrevnosti zúčtovania            .
EBIA0018       EXIT_SAPLEA_BACKBILLING_001  IS-U: Podmienky zákazníka pri súhrne riadkov NB       .
EBIA0019       EXIT_SAPLEABW_001       IS-U: Zákaznícke porovnanie faktúry             .
EBIA0020       EXIT_SAPLEADYPERCON_001    IS-U: Zmena aktuálneho obdobia pri dynam.riadení obdobia  .
EBIA0021       EXIT_SAPLEA00_007       IS-U: Zmena zúčt.obdobia pri dynam.riadení obdobia     .
EBIA0022       EXIT_SAPLEAIN_001       IS-U: Zmena postupnosti zmluvy pre zúčtovanie        .
EBIA0023       EXIT_SAPLE20B_001       IS-U: Kontroly pre fakty                  .
EBIA0024       EXIT_SAPLEAWASTE01_007    IS-U: Rozšírenie pre stanovenie špeciálnych hodnôt operanda .
EBIA0025       EXIT_SAPLEA00_002       IS-U: Stanov.odlišnej závažnosti pri nameraných množstvách .
EBIA0026       EXIT_SAPLEA54_002       IS-U: Dodatočné spracovanie koeficientov plynu       .
EBIA0027       EXIT_SAPLE20B_002       IS-U: Rozšírenie faktov o kontrole oprávnenia        .
EBIA0028       EXIT_SAPLEA01_008       IS-U: Vyplnenie/uloženie faktov o zákazníkovi v obj.zúčt.  .
EBIA0028       EXIT_SAPLEA01_009       IS-U: Vyplnenie/uloženie faktov o zákazníkovi v obj.zúčt.  .
EBIA0029       EXIT_SAPLEABR_001       IS-U: Povolenie viacnásobného storna úpravy         .
EBIA0030       EXIT_SAPLBRECOV_001      Customer Exit for Customer Overview Report in the BRE    .
EBIC0001       EXIT_SAPLEACH_001       IS-U: Stanovenie skupiny vyhodnotenia pre históriu spotreby .
EBIC0001       EXIT_SAPLEACH_002       IS-U: Stanovenie skupiny vyhodnotenia pre históriu spotreby .
EBIC0001       EXIT_SAPLEACH_003       IS-U: Stanovenie skupiny vyhodnotenia pre históriu spotreby .
EBIS0001       EXIT_SAPLEA91_001       IS-U: Užív.výstup pre externé ceny (EBL)          .
EBIS0002       EXIT_SAPLE20Q_001       IS-U: Rozšírenie pre druh tarify a skupinu faktov tarify  .
EBIS0002       EXIT_SAPLE20Q_002       IS-U: Rozšírenie pre druh tarify a skupinu faktov tarify  .
EBIS0002       EXIT_SAPLE20Q_003       IS-U: Rozšírenie pre druh tarify a skupinu faktov tarify  .
EBIS0002       EXIT_SAPLE20Q_004       IS-U: Rozšírenie pre druh tarify a skupinu faktov tarify  .
EBIS0003       EXIT_SAPLE20D_001       IS-U: Referenčná veličina - zahrnutie zákazníckych polí   .
EBIS0003       EXIT_SAPLE20D_002       IS-U: Referenčná veličina - zahrnutie zákazníckych polí   .
EBIS0003       EXIT_SAPLE20D_003       IS-U: Referenčná veličina - zahrnutie zákazníckych polí   .
EBIS0003       EXIT_SAPLE20D_004       IS-U: Referenčná veličina - zahrnutie zákazníckych polí   .
EBIS0004       EXIT_SAPLEACS_001       IS-U: Front-Office: Výstup historických spotrieb      .
EBIS0004       EXIT_SAPLEACS_002       IS-U: Front-Office: Výstup historických spotrieb      .
EBIS0005       EXIT_SAPLEFTRANS_001     Užívateľský výstup pre prenos faktov odberného miesta    .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_001       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_002       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_003       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_004       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_005       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_006       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_007       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_008       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_009       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0006       EXIT_SAPLE20A_010       IS-U: Typ tarify - vrátane podobrazovky a kontroly poľa   .
EBIS0007       EXIT_SAPLEA89B_001      IS-U: User-Exit pre kontroly cien              .
EBIS0008       EXIT_SAPLEA71P_001      IS-U: User-Exit pre kontrolu výšky výhrevnosti       .
EBIS0009       EXIT_SAPLEA89B_002      IS-U: Rozšírenie pre zobrazenie meny do faktov       .
EBIS0010       EXIT_SAPLEA89B_003      IS-U: Rozšírenie pre zákaznícke riadenie prepravy      .
EC500001       EXIT_SAPLEC50_001       IS-U: Prihlásenie - stanovenie čiastky a dôvodu záruky   .
EC500002       EXIT_SAPLEC50_002       IS-U: Prihlásenie - kontrola dátového prostredia pri vstupe .
ECDEREG       EXIT_SAPLECDEREG01_001    IS-U: Rozšírenia pre dereguláciu/výmenu dát         .
ECDEREG       EXIT_SAPLECDEREG01_002    IS-U: Rozšírenia pre dereguláciu/výmenu dát         .
ECDEREG       EXIT_SAPLECDEREG01_003    IS-U: Rozšírenia pre dereguláciu/výmenu dát         .
ECDEREG       EXIT_SAPLECDEREG01_004    IS-U: Rozšírenia pre dereguláciu/výmenu dát         .
ECIAC001       EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_001  IS-U: Internet self-service - rozšírenie správy užívateľa  .
ECIAC001       EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_002  IS-U: Internet self-service - rozšírenie správy užívateľa  .
ECIAC001       EXIT_SAPLEWEBIAC_COMMON_003  IS-U: Internet self-service - rozšírenie správy užívateľa  .
ECONNOBJ       EXIT_SAPLES55_001       IS-U: Kontrola duplicity pre objekt pripojenia       .
ECSBT001       EXIT_SAPLESBP_001       Hlásenia špecifické pre zákazníka v informačnom protokole  .
ECSBTI01       EXIT_SAPLEC50_003       IS-U: Prihlásenie - stanovenie aplikačného formulára    .
ECSBTI02       EXIT_SAPLEC50_004       IS-U: Prihlásenie - stanovenie čiastky zálohy        .
ECSBTI03       EXIT_SAPLEC50_005       IS-U Prihlásenie: Kontroly špecif.pre zákazníka       .
ECSBTI04       EXIT_SAPLEC50_006       IS-U: Prihlásenie - stanovenie zmluvy o prenose       .
ECSBTIO1       EXIT_SAPLEC60_002       Preddefinovanie poľa pre prihlásenie/odhlásenie (EC60)   .
ECSBTIO1       EXIT_SAPLEC60_007       Preddefinovanie poľa pre prihlásenie/odhlásenie (EC60)   .
ECSBTIO1       EXIT_SAPLEC60_011       Preddefinovanie poľa pre prihlásenie/odhlásenie (EC60)   .
ECSBTMR1       EXIT_SAPLEUMZ_001       Preddefinovanie poľa pre založenie servis.hlásenia/zákazky .
ECSBTO01       EXIT_SAPLEC55_011       IS-U: Odhlásenie - stanovenie navrhovaných hodnôt      .
ECSBTO02       EXIT_SAPLEC55_012       IS-U Odhlásenie: Kontroly špecif.pre zákazníka       .
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_001       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_002       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_003       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_004       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_005       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_006       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_007       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_008       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_009       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSCC001       EXIT_SAPLBPT1_010       FI-CA Kontakt so zákazn.-zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ECSFO001       EXIT_SAPLEECIC_COMP00_001   IS-U: Rozšírenia vyhľ.programu v Customer Interaction Center.
ECSFO001       EXIT_SAPLEECIC_COMP02_001   IS-U: Rozšírenia vyhľ.programu v Customer Interaction Center.
ECSFO001       EXIT_SAPLEECIC_COMP02_002   IS-U: Rozšírenia vyhľ.programu v Customer Interaction Center.
ECSFO001       EXIT_SAPLEECIC_SD_001     IS-U: Rozšírenia vyhľ.programu v Customer Interaction Center.
ECSFO001       EXIT_SAPLEECIC_SD_002     IS-U: Rozšírenia vyhľ.programu v Customer Interaction Center.
ECSIFDI1       EXIT_SAPLEDC2_001       IS-U: Odpojenie/OP - User-Exit typ IDOC ISU_DISC_UPLOAD   .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_001      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_002      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_003      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_004      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_005      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_006      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_007      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_008      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_009      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA001       EXIT_SAPLELACC_010      IS-U: Bonusový účet - spojenuie podobraz.a kontrola polí  .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_001      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_002      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_003      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_004      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_005      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_006      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_007      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_008      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_009      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
ECSMA002       EXIT_SAPLEREDEM_010      IS-U: Čerpanie - spojenie podobraz.a kontrola polí     .
EDISCVAR       EXIT_SAPLEDCN_001       IS-U: Odpojenie/OP - Určenie variantu spracovania odpojenia .
EDISCVAR       EXIT_SAPLEDCN_002       IS-U: Odpojenie/OP - Určenie variantu spracovania odpojenia .
EDISCVAR       EXIT_SAPLEDCN_003       IS-U: Odpojenie/OP - Určenie variantu spracovania odpojenia .
EDMASSES       EXIT_SAPLELAC_001       IS-U: Užívateľská kontrola pre odhad (precenenie)      .
EDMCERT1       EXIT_SAPLE10CERT_001     Certifikácia/Rev: Subscreens pre sprac.zákazníckych dát   .
EDMCERT1       EXIT_SAPLE10CERT_002     Certifikácia/Rev: Subscreens pre sprac.zákazníckych dát   .
EDMCERT1       EXIT_SAPLE10CERT_003     Certifikácia/Rev: Subscreens pre sprac.zákazníckych dát   .
EDMDI001       EXIT_SAPLE30D_001       Zákaznícke navrh.hodnoty pre inštaláciu, demontáž, výmenu  .
EDMDI002       EXIT_SAPLE30D_002       Zákaznícke kontroly pre inštaláciu, demontáž, výmenu    .
EDMDI003       EXIT_SAPLE30V_001       Zákaznícke dáta pre pohyb materiálu pri inštalácii a demont..
EDME10L1       EXIT_SAPLE10R_001       IS-U: Rozšír.pre dialóg.okno pri príjme mater./založ.prístr..
EDME10L1       EXIT_SAPLE10R_002       IS-U: Rozšír.pre dialóg.okno pri príjme mater./založ.prístr..
EDME10L2       EXIT_SAPLE10R_003       ISU: Rozšírenie pre kontrolu dát prístroja IQ02, ...    .
EDMEG901       EXIT_REGWDR01_001       IS-U: Zmena kódov zákazky a hlásenia pre periodickú výmenu .
EDMEG902       EXIT_REGWDR01_002       IS-U: Stanov.závodu údržby & pracovis.pre nenainšt.kontr.pr..
EDMEGTUR       EXIT_SAPLE10T_001       IS-U: Periodická výmena - polia definované zákazníkom    .
EDMEL231       EXIT_SAPLEL23_001       IS-U: Výsledok odpočtu - začlenenie subscreenu       .
EDMEL35C       EXIT_SAPLEL35_003       Karta pre odpočet zákazníkom ako E-Mail alebo per post   .
EDMFOLUP       EXIT_SAPLEL01_005       IS-U: Stanovenie násled.akcií pri zadaní výsledku odpočtu  .
EDMLADUE       EXIT_SAPLEL01_020       IS-U: Rozhranie užívateľa-automatická kontrola dát odpočtu .
EDMLELAA       EXIT_SAPLELIN_001       IS-U: Druh odpočtu definovaný užívateľom          .
EDMLELAE       EXIT_SAPLELAE_001       IS-U: User-exit pre štatistické vyhodnotenie dát odhadu   .
EDMLELAH       EXIT_SAPLELHR_002       IS-U: Vyrovnanie metódy extrapolácie klienta "-" ISU    .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_001       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_002       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_003       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_004       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_005       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_006       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_007       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_008       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_009       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_010       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_011       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDE       EXIT_SAPLEPA1_012       IS-U: Kontroly závislé od user-exit             .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_001       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_002       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_003       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_004       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_005       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_006       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_007       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_008       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_009       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_010       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_011       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELDV       EXIT_SAPLEPU1_012       IS-U: User-exit - nezávislé kontroly pravdepodobnosti    .
EDMLELHA       EXIT_SAPLELHR_003       IS-U: Metóda extrapolácie pri odhade výsledku odpočtu    .
EDMLELHP       EXIT_SAPLELHR_004       IS-U: Metóda extrapolácie s umelou spotrebou za obdobie   .
EDMLELHR       EXIT_SAPLELHR_001       IS-U: Metóda extrapolácie definovaná zákazníkom       .
EDMLELIP       EXIT_SAPLELKA_001       IS-U: Potlačenie automatickej interpolácie         .
EDMLELKP       EXIT_SAPLELIN_002       IS-U: Potlačenie kontroly intervalu definované užívateľom  .
EDMLELPV       EXIT_SAPLEL55_007       IS-U: Navrhované hodnoty pre spotrebu za obdobie      .
EDMLELSM       EXIT_SAPLEL01_001       IS-U: Užívateľská definícia kódu zákazky SM         .
EDMLELSV       EXIT_SAPLELSV_001       IS-U: User-Exit po uložení výsledkov odpočtu        .
EDMLOT01       EXIT_REGLOS04_001       IS-U: Kontroly/výbery pre zhrnutie dávky (EG8A)       .
EDMLOT02       EXIT_SAPLE10M_002       IS-U: Rozšírenie pre stanovenie prístrojov z dávky     .
EDMLOT03       EXIT_SAPLE10U_001       Zákaznícke rozšírenia v zlúčení dávok            .
EDMLOT03       EXIT_SAPMEG8C_001       Zákaznícke rozšírenia v zlúčení dávok            .
EDMLOT03       EXIT_SAPMEG8C_002       Zákaznícke rozšírenia v zlúčení dávok            .
EDMLSORT       EXIT_SAPLEL33_001       IS-U: Triedenie príkazov na odpočet pre tlač a download   .
EDMMR001       EXIT_SAPLEL01_006       IS-U: Výsledky odpočtu - zahrnutie podobraz.a kontroly poľa .
EDMMR001       EXIT_SAPLEL01_007       IS-U: Výsledky odpočtu - zahrnutie podobraz.a kontroly poľa .
EDMMR001       EXIT_SAPLEL01_008       IS-U: Výsledky odpočtu - zahrnutie podobraz.a kontroly poľa .
EDMMR001       EXIT_SAPLEL01_010       IS-U: Výsledky odpočtu - zahrnutie podobraz.a kontroly poľa .
EDMMR001       EXIT_SAPLEL01_011       IS-U: Výsledky odpočtu - zahrnutie podobraz.a kontroly poľa .
EDMMR002       EXIT_SAPLEL01_009       IS-U: Zmena dátumu plynu pri zadaní výsledku odpočtu    .
EDMMR003       EXIT_SAPLEL55_001       IS-U: Integrácia spotreby za obdobie a kontrola poľa    .
EDMMR003       EXIT_SAPLEL55_002       IS-U: Integrácia spotreby za obdobie a kontrola poľa    .
EDMMR003       EXIT_SAPLEL55_003       IS-U: Integrácia spotreby za obdobie a kontrola poľa    .
EDMMR003       EXIT_SAPLEL55_004       IS-U: Integrácia spotreby za obdobie a kontrola poľa    .
EDMMR003       EXIT_SAPLEL55_005       IS-U: Integrácia spotreby za obdobie a kontrola poľa    .
EDMMR003       EXIT_SAPLEL55_006       IS-U: Integrácia spotreby za obdobie a kontrola poľa    .
EDMMRRES       EXIT_SAPLEL01_004       IS-U: Manipulácia stavov počítadla pri upload (pred kontr.) .
EDMMRSTR       EXIT_SAPLEL40_001       IS-U, zobrazenie doplnkových polí pri údržbe cesty chodu  .
EDMMRSTR       EXIT_SAPLEL40_002       IS-U, zobrazenie doplnkových polí pri údržbe cesty chodu  .
EDMMRSTR       EXIT_SAPLEL40_003       IS-U, zobrazenie doplnkových polí pri údržbe cesty chodu  .
EDMMRSTR       EXIT_SAPLEL40_004       IS-U, zobrazenie doplnkových polí pri údržbe cesty chodu  .
EDMMRSTR       EXIT_SAPLEL40_005       IS-U, zobrazenie doplnkových polí pri údržbe cesty chodu  .
EDMRPLYR       EXIT_SAPLE10M_001       IS-U: Stanovenie roku výmeny                .
EDMSUPBI       EXIT_SAPLEL01_015       IS-U: Automatické potlačenie zúčt./deaktiv.stavov počítadla .
EE020001       EXIT_SAPLESAD_002       IS-U: Stanovenie dát z adresy                .
EEDMFO01       EXIT_SAPLEEDM_FORMUTIL_001  IS-U/EDM: Exit na určenie režimu výpočtu pre vzorec     .
EEDMPI01       EXIT_SAPLEEDM_INTERF_IMP_001 IS-U EDM: Exit pred aktual.hodnôt profilu pri importe prof. .
EEDMPRF1       EXIT_SAPLEEDM_PROFILE_001   ISU-EDM: Stanov.statusu v profile pre dlhšiu dĺžku intervalu.
EEDMUFA1       EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_001 Koeficient spotreby: Výpočet koeficientu spotreby      .
EEDMUFA1       EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_002 Koeficient spotreby: Výpočet koeficientu spotreby      .
EEDMUFA1       EXIT_SAPLEEDM_USAGEFACTOR_003 Koeficient spotreby: Výpočet koeficientu spotreby      .
EEDMUI01       EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP1_001 IS-U EDM Generovanie a kontrola extern.miesta dodávky    .
EEDMUI01       EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP1_002 IS-U EDM Generovanie a kontrola extern.miesta dodávky    .
EEDMUI02       EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP2_001 IS-U EDM Generovanie a kontrola extern.miesta dodávky    .
EEDMUI02       EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP2_002 IS-U EDM Generovanie a kontrola extern.miesta dodávky    .
EEDMUI03       EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP3_001 IS-U-EDM: Generovanie a kontrola externého miesta dodávky  .
EEDMUI03       EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP3_002 IS-U-EDM: Generovanie a kontrola externého miesta dodávky  .
EEDMUI04       EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP4_001 IS-U-EDM: Generovanie a kontrola externého miesta dodávky  .
EEDMUI04       EXIT_SAPLEEDM_UI_EXT_TYP4_002 IS-U-EDM: Generovanie a kontrola externého miesta dodávky  .
EHQM0601       EXIT_SAPLEHQM06_002      EHS-QM: Pridanie dát do hlavičky plánu kontroly       .
EHQM0701       EXIT_SAPLEHQM07_001      EHS-QM: Pridanie dát pre priradenie materiálu        .
EHQM0801       EXIT_SAPLEHQM08_001      EHS-QM: Určenie operácií                  .
EHQM0901       EXIT_SAPLEHQM09_001      EHS-QM: Určenie kódu QM                   .
EHQM0901       EXIT_SAPLEHQM09_002      EHS-QM: Určenie kódu QM                   .
EHQM0901       EXIT_SAPLEHQM09_003      EHS-QM: Určenie kódu QM                   .
EHQM0902       EXIT_SAPLEHQM09_004      EHS-QM: Pridanie dát k atribútu kontroly          .
EHQM0903       EXIT_SAPLEHQM09_005      EHS-QM: Pridanie dát dlhého textu k atribútu kontroly    .
EHQM0904       EXIT_SAPLEHQM09_006      EHS-QM: Atribúty parametrov                 .
EHQM0904       EXIT_SAPLEHQM09_007      EHS-QM: Atribúty parametrov                 .
EHQM1101       EXIT_SAPLEHQM11_001      EHS-QM: Určenie skupiny postupov a čítača skupiny postupov .
EHSHEX01       EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_001 EHS_OH: Výsledky testov pre nové typy prehliadok      .
EHSHEX01       EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_002 EHS_OH: Výsledky testov pre nové typy prehliadok      .
EHSHEX01       EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_003 EHS_OH: Výsledky testov pre nové typy prehliadok      .
EHSHEX01       EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_004 EHS_OH: Výsledky testov pre nové typy prehliadok      .
EHSHEX01       EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_005 EHS_OH: Výsledky testov pre nové typy prehliadok      .
EHSHEX01       EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_006 EHS_OH: Výsledky testov pre nové typy prehliadok      .
EHSHEX01       EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_007 EHS_OH: Výsledky testov pre nové typy prehliadok      .
EHSHRP01       EXIT_SAPLEHS00AMBTAET_NEU_008 EHS: Reporty pre prehľady dát a vyhodnotenia        .
EHSIAHM1       EXIT_SAPLCBIH_IA03_001    EHS: Exit menu 1 pre hlavičku katastra nehôd        .
EHSIAHM2       EXIT_SAPLCBIH_IA03_002    EHS: Exit menu 2 pre hlavičku katastra nehôd        .
EHSIAPM1       EXIT_SAPLCBIH_IA04_001    EHS: Exit menu 1 pre osobu katastra nehôd          .
EHSIAPM2       EXIT_SAPLCBIH_IA04_002    EHS: Exit menu 2 pre osobu katastra nehôd          .
EHSMPHM1       EXIT_SAPLCBIH_MP03_001    EHS: Exit menu 1 pre dáta hlavičky projektu merania     .
EHSMPHM2       EXIT_SAPLCBIH_MP03_002    EHS: Exit menu 2 pre dáta hlavičky projektu merania     .
EHSMPJM1       EXIT_SAPLCBIH_MP06_001    EHS: Exit menu 1 pre merania projektu merania        .
EHSMPJM2       EXIT_SAPLCBIH_MP06_002    EHS: Exit menu 2 pre merania projektu merania        .
EHSSARA       EXIT_REHS_SARA31X_001     EHS: Kontrola/spracovanie riadkov zoznamu SARA pred tlačou .
EHSSARA       EXIT_REHS_SARA31X_002     EHS: Kontrola/spracovanie riadkov zoznamu SARA pred tlačou .
EHSSARA       EXIT_REHS_SARA31X_003     EHS: Kontrola/spracovanie riadkov zoznamu SARA pred tlačou .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY_001 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_AUTO_PAY_002 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_CONSUMP_H_001IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_CONSUMP_H_002IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_001IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_002IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ENROLLMEN_003IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_001 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_002 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_003 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_HTMLBILL_004 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_001 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_002 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_003 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_MOVE_IN_004 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__001IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__002IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__003IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__004IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__005IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__006IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_ONE_TIME__007IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_001 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_002 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_TEMPLATE_003 IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_001IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_002IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_003IS-U: Internet User Exits                  .
EIAC         EXIT_SAPLEWEBIAC_THIN_CONS_004IS-U: Internet User Exits                  .
EIDESP01       EXIT_SAPLXSERVPROV_001    IDE: Poskyt.služieb - integrácia podobrazovky zákazníka   .
EIN0001       EXIT_REAPRIN0_001       IS-U: Triedenia tlače faktúry                .
EIN0001       EXIT_REAPRIN2_001       IS-U: Triedenia tlače faktúry                .
EINA0001       EXIT_SAPLEA61_001       IS-U: Stanovenie cyklu záloh z celkovej sumy záloh     .
EL590001       EXIT_RELEINH1_001       IS-U: Hromadná zmena odpočt.jednotky: Kontrola na odb.miesto.
EMDBP001       EXIT_SAPLES01_001       IS-U: Obchodný partner - kontroly duplicít         .
EMDBP002       EXIT_SAPLES03_001       IS-U: Obchodný partner - konverzie dát OP -" zákazník SD  .
EMDBP003       EXIT_SAPLES01_030       Subscreen zákazníka v subscreene obch.partnera prihl./odhl. .
EMDBP003       EXIT_SAPLES01_031       Subscreen zákazníka v subscreene obch.partnera prihl./odhl. .
EMDBP004       EXIT_SAPLES02_001       Prednastav.príp.stanovenie vzor.zákazníka pre zákazníka SD .
EMDBP005       EXIT_SAPLECONCESSION_001   IS-U: Obchodný partner - koncesia              .
EMDCA001       EXIT_SAPLES37_030       Subscreen zákazníka k zmluvnému účtu v IS-U         .
EMDCA001       EXIT_SAPLES37_031       Subscreen zákazníka k zmluvnému účtu v IS-U         .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_001       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_002       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_003       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_004       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_005       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_006       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_007       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_008       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_009       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_010       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDI0001       EXIT_SAPLES30_011       IS-U: Odber.miesto - zahrnutie subscreen a kontrola poľa  .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_001       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_002       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_003       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_004       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_005       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_006       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_007       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_008       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_009       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDK0001       EXIT_SAPLES20_010       Zmluva o dodávke - vloženie subscreen a kontrola poľa    .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_001       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_002       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_003       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_004       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_005       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_006       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_007       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_008       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_009       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EMDP0001       EXIT_SAPLES60_010       IS-U: Miesto spotreby - zahrnutie subscreen a kontrola poľa .
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_001     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_002     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_003     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_004     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_005     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_006     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_007     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_008     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_009     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_010     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_011     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
EPREPAY1       EXIT_SAPLEPREPAY_012     Zákaznícke rozšírenie pre rozdelenie preplatkov a pohľadávok.
ES550001       EXIT_SAPLES55_002       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_003       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_004       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_005       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_006       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_007       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_008       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_009       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_010       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES550001       EXIT_SAPLES55_011       IS-U: Objekt pripojenia -zahrnutie subscreen a kontrola poľa.
ES650001       EXIT_SAPLES65_001       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_002       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_003       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_004       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_005       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_006       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_007       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_008       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_009       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ES650001       EXIT_SAPLES65_010       IS-U: Miesto prístroja - zahrn.subscreen a kontrola poľa  .
ESADC        EXIT_SAPLESAD_001       IS-U: Štruktúra adresy (ISU_ADDRESS_PROVIDE)        .
ESTA0001       EXIT_SAPLE70E_001       IS-U: Odvodzovanie komunikačnej štruktúry MCVU_ESTA     .
ETOAR001       EXIT_REPDAR_ANALYSE_HEAD_001 Arch.IS-U: User Exits pre program analýzy tlač.dokl.-hlavič..
ETOAR002       EXIT_REPDAR_ANALYSE_LINES_001 Arch.IS-U: User Exits pre program analýzy tlač.dokl.-riadky .
ETOAR003       EXIT_REAARCH_ANALYSE_HEAD_001 Arch.IS-U: User Exits pre program analýzy zúčt.dokl.-hlavič..
ETOAR004       EXIT_REAARCH_ANALYSE_LINE_001 Arch.IS-U: User Exits pre program analýzy zúčt.dokl.-riadky .
ETOAR005       EXIT_RELARCH_ANALYSE_EABL_001 Arch.IS-U: User Exits pre program analýzy výsledkov odpočtu .
ETOAR006       EXIT_REEDM_ARCH_PROFVALS_001 IS-U Arch.: User Exity pre archiv.programy profilov EDM   .
EUSAGE        EXIT_SAPLEUSAGE_001      User-exits pre výstupné IDOcs zúčtovania          .
EUSDEC01       EXIT_SAPLE10USDEC_001     IS-U:Následná akcia certifikácie pri závere kontr.dávky (VE).
EUSDEC01       EXIT_SAPLE10USDEC_002     IS-U:Následná akcia certifikácie pri závere kontr.dávky (VE).
EWABI001       EXIT_SAPLEAWASTE01_002    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre zúčtovanie      .
EWABI001       EXIT_SAPLEEWA_BILLING_001   IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre zúčtovanie      .
EWABI001       EXIT_SAPLEEWA_V_001      IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre zúčtovanie      .
EWABI002       EXIT_SAPLEAWASTE01_003    IS-U WA: Kontrola zhrnutia intervalov služby        .
EWABI002       EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_002    IS-U WA: Kontrola zhrnutia intervalov služby        .
EWABI003       EXIT_SAPLEAWASTE01_004    IS-U-WA: Vyplnenie zákazníckych individuálnych hodnôt zúčt. .
EWABI004       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_004  IS-U-WA: Zákaznícka extrapolácia zákaziek na odvoz odpadu  .
EWABLK01       EXIT_SAPLEEWA_BULKY_001    IS-U WA: Kontrola kapacít pre zákazku na likv.neskl.odpadu .
EWABLK02       EXIT_SAPLEEWA_BULKY_002    IS-U WA: Modif.dennej kapacity pre zák.na likv.neskl.odpadu .
EWABLK03       EXIT_SAPLEEWA_BULKY_003    IS-U-WA: Defin.polí zákazníka v zákaz.na likv.neskl.odpadu .
EWABLK03       EXIT_SAPLEEWA_BULKY_004    IS-U-WA: Defin.polí zákazníka v zákaz.na likv.neskl.odpadu .
EWABLK04       EXIT_SAPLEEWA_BULKY_005    IS-U-WA: Pripoj.zákazky na likv.neskl.odpadu k plán.trasy  .
EWABLK04       EXIT_SAPLEEWA_BULKY_006    IS-U-WA: Pripoj.zákazky na likv.neskl.odpadu k plán.trasy  .
EWABLK04       EXIT_SAPLEEWA_BULKY_007    IS-U-WA: Pripoj.zákazky na likv.neskl.odpadu k plán.trasy  .
EWADIS01       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_DISPO_001 IS-U WA: Kontrola kapacity trasy pri priradení zákazky   .
EWALOC01       EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_001   IS-U WA: Kontrola podielu kontajnera pre správu umiest.kont..
EWALOC02       EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_002   IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre správu umiestn.kontaj..
EWALOC02       EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_003   IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre správu umiestn.kontaj..
EWALOC02       EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_004   IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre správu umiestn.kontaj..
EWALOC02       EXIT_SAPLEEWA_MD_LOC_005   IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre správu umiestn.kontaj..
EWAOD001       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_001  IS-U WA: Výpočet cieľovej hodnoty zákazky na odvoz odpadu  .
EWAOD003       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_002    IS-U WA: Kontrola vstupných dát pri spätnom hlásení     .
EWAOD003       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_001IS-U WA: Kontrola vstupných dát pri spätnom hlásení     .
EWAOD004       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_002  IS-U WA: Definícia/plnenie polí zákazn.zákazky na odvoz odp..
EWAOD004       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_INT_003  IS-U WA: Definícia/plnenie polí zákazn.zákazky na odvoz odp..
EWAOD005       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_002IS-U WA: Zadanie polí zákazníka pri spätnom hlásení     .
EWAOD005       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_003IS-U WA: Zadanie polí zákazníka pri spätnom hlásení     .
EWAOD006       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_004    IS-U-WA: Aktualizácia polí zákazníka po spätnom hlásení   .
EWAOD006       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_004IS-U-WA: Aktualizácia polí zákazníka po spätnom hlásení   .
EWAOD006       EXIT_SAPLEEWA_ORDER_RESULT_005IS-U-WA: Aktualizácia polí zákazníka po spätnom hlásení   .
EWAPL001       EXIT_SAPLEEWA_RESPL_001    IS-U WA: Plánovanie vozidla a kontrola pracovníka      .
EWAPL001       EXIT_SAPLEEWA_RESPL_002    IS-U WA: Plánovanie vozidla a kontrola pracovníka      .
EWAPL001       EXIT_SAPLEEWA_RESPL_003    IS-U WA: Plánovanie vozidla a kontrola pracovníka      .
EWAPRP01       EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_001    IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre plochu        .
EWAPRP01       EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_002    IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre plochu        .
EWAPRP01       EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_003    IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre plochu        .
EWAPRP01       EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_004    IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre plochu        .
EWAPRP01       EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_005    IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre plochu        .
EWAPRP01       EXIT_SAPLEEWA_CLEAN_006    IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre plochu        .
EWARO001       EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_001    IS-U WA: Kontrola návrhu trasy pre frekvenciu služby    .
EWAROB01       EXIT_SAPLEEWA_ROB_001     IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre objekt čistenia    .
EWAROB01       EXIT_SAPLEEWA_ROB_002     IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre objekt čistenia    .
EWAROB01       EXIT_SAPLEEWA_ROB_003     IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre objekt čistenia    .
EWAROU01       EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_001  IS-U WA: Kontrola 'Frekvencia služby trasa "-" kontajner'  .
EWAROU02       EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_002  IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre trasu         .
EWAROU02       EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_003  IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre trasu         .
EWAROU02       EXIT_SAPLEEWA_MD_ROUTE_004  IS-U-WA: Definícia polí zákazníka pre trasu         .
EWASP001       EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_001    IS-U WA: Obmedzenie trasy pre založenie dennej kapacity   .
EWASP002       EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_002    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre dennú kapacitu    .
EWASP002       EXIT_SAPLEEWA_CAPAB_003    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre dennú kapacitu    .
EWASR001       EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_004    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre frekvenciu služieb  .
EWASR001       EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_005    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre frekvenciu služieb  .
EWASR001       EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_006    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre frekvenciu služieb  .
EWASR001       EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_007    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre frekvenciu služieb  .
EWASR001       EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_008    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre frekvenciu služieb  .
EWASR001       EXIT_SAPLEEWA_MD_RO_009    IS-U WA: Definícia polí zákazníka pre frekvenciu služieb  .
EWMCI001       EXIT_SAPLEEWM_CEI_PER_001   IS-U: Rozšírenie pri stanovení povolenia (CEI)       .
EWMCRORD       EXIT_SAPLCOIH_100       IS-U: Doplnenia servisnej zákazky špecifické pre zákazníka .
EWMDATDI       EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_003   Zobrazenie hlásenia/zákazky v prehľade zákazníkov      .
EWMDPREQ       EXIT_SAPLE31B_100       Stanovenie čiastky požiadavky na zálohu           .
EWMHI001       EXIT_RE_INSP_LIST_CREATE_001 IS-U WM: Zahrnutie doplnkových polí do zoznamu inšpekcií  .
EWMIF005       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_005  IS-U: Rozšírenie pre IDoc ISU_OMS_NOTIF           .
EWMIF006       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_006  IS-U: Rozšírenie pre Idoc ISU_DL_ORDER           .
EWMIF007       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_007  IS-U: Rozšírenie pre Idoc ISU_DL_NOTIF           .
EWMIF008       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_3_008  IS-U: Rozšírenie pre Idoc ISU_DEVICE_CHANGE         .
EWMIF009       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_008  Odovzdanie dát užívateľským segmentom IDocu ISU_RPL_NOTIF  .
EWMIF010       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_009  Odovzdanie dát užívateľským segmentom IDocu ISU_COL_NOTIF  .
EWMIFCOL       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_003  IS-U: Rozšírenie pre IDoc ISU_COL_ORDER           .
EWMIFMD1       EXIT_SAPLEEWM_IF_MDI_1_001  IS-U: Užívateľské polia pre upload Mobile Data Information .
EWMIFOMS       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_001  IS-U: Rozšírenie pre IDoc ISU_OMS_ORDER           .
EWMIFRPL       EXIT_SAPLEEWM_IF_OMS_1_002  IS-U: Rozšírenie pre IDoc ISU_RPL_ORDER           .
EWMNOTDI       EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_002   Zobrazenie hlásenia v prehľade zákazníkov          .
EWMORDDI       EXIT_SAPLEEWM_SV_ORD_001   Zobrazenie zákazky v prehľade zákazníkov          .
EWMPPM01       EXIT_SAPLEEWM_PPM_001     IS-U: Rozšír.k typu IDoc ISU_PPM_FORMS (Mer.predpl.spotreby).
EWMSM001       EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_001  Stanov.zákazníka CPD pre disagregáciu odbytu/služby zákazn. .
EWMSM002       EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_002  Zmena závodu plán.údržbu pre dezagregáciu odbytu/služby zák..
EWMSM003       EXIT_SAPLEEWM_SDSM_CORE_003  Stanovenie statusu užívateľa pre zákazky pri dezagregácii  .
F050S001       EXIT_SAPLF050_001       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Spracov.segm.IDoc vlast.užívateľovi .
F050S001       EXIT_SAPLF050_002       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Spracov.segm.IDoc vlast.užívateľovi .
F050S002       EXIT_SAPLF050_003       FIDCC1: Zmena IDoc / nie odoslanie             .
F050S002       EXIT_SAPLF050_004       FIDCC1: Zmena IDoc / nie odoslanie             .
F050S003       EXIT_SAPLF050_005       FIDCC2: Zmena IDoc / nie odoslanie             .
F050S003       EXIT_SAPLF050_006       FIDCC2: Zmena IDoc / nie odoslanie             .
F050S004       EXIT_SAPLF050_007       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2: Zmena výstupný IDoc / nie odoslanie .
F050S005       EXIT_SAPLF050_008       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 príjem IDoc: Zmena dokladu FI    .
F050S005       EXIT_SAPLF050_009       FIDCMT, FIDCC1, FIDCC2 príjem IDoc: Zmena dokladu FI    .
F050S006       EXIT_SAPLF050_010       FI Výstup IDoc: Reset vyrovnania v doklade FI       .
F050S007       EXIT_SAPLF050_011       FIDCCH Výstup: Vplyv na IDoc pre zmenu dokladu       .
F1040001       EXIT_SAPF104_001       Výpočet percent rezervy na pohľadávky            .
F150D001       EXIT_SAPF150D_001       Výstupy individ.pre zákazn.v programe tlače upomienky    .
F180A001       EXIT_SAPLF048_001       Dodatočné zaťaženie súvahy                 .
F180A001       EXIT_SAPLF048_002       Dodatočné zaťaženie súvahy                 .
F40K0001       EXIT_SAPMF40K_001       Manuálny výpis z účtu                    .
F40S0001       EXIT_SAPMF40S_001       Predkladateľ šeku                      .
F64O0001       EXIT_SAPLFWTR_01_001     Rožšírenie o treasury/cenné papiere/správu zákaziek     .
F64O0001       EXIT_SAPLFWTR_01_002     Rožšírenie o treasury/cenné papiere/správu zákaziek     .
F64O0001       EXIT_SAPMF64O_001       Rožšírenie o treasury/cenné papiere/správu zákaziek     .
F64O0001       EXIT_SAPMF64O_002       Rožšírenie o treasury/cenné papiere/správu zákaziek     .
F64O0001       EXIT_SAPMF64O_011       Rožšírenie o treasury/cenné papiere/správu zákaziek     .
F64O0001       EXIT_SAPMF64O_101       Rožšírenie o treasury/cenné papiere/správu zákaziek     .
F67A0001       EXIT_SAPMF67A_001       User/Exit kmeňové dáta pôžičky - rozšírené menu 1      .
F67A0010       EXIT_SAPMF67A_010       User-Exit kmeňové dáta pôžičky - prehľadové dáta      .
F67A0011       EXIT_SAPMF67A_011       User-Exit kmeňové dáta pôžičky - rozšírenie menu II     .
F67A0012       EXIT_SAPMF67A_012       User-Exit kmeňové dáta pôžičky - rozšírenie menu III    .
F67A0013       EXIT_SAPMF67A_013       User-Exit kmeňové dáta pôžičky - dodatky aktual. programu  .
F67A0014       EXIT_SAPMF67A_014       Rozšírenie obrazovky v pôžičke/syndikovaných dátach     .
F67A0014       EXIT_SAPMF67A_015       Rozšírenie obrazovky v pôžičke/syndikovaných dátach     .
F67A0016       EXIT_SAPMF67A_016       User-exit pre číslo finančného projektu pôžičky       .
F68SCHKS       EXIT_SAPMF68S_004       Kontrola dokladov na stornovanie              .
F68SDATB       EXIT_SAPMF68S_002       User-Exit: Transakcia storna-predbežné obsadenie dátumu "do".
F68SDATV       EXIT_SAPMF68S_001       User-Exit: Pre transakciu storna predb.obsadenia dátumu "od".
F68STOBE       EXIT_SAPMF68S_003       Stornovateľné doklady môžu byť modifikované         .
FARC0001       EXIT_SAPFF048_001       Rozšírenia v rámci archivácie vo FI             .
FARC0002       EXIT_SAPLMFAS_001       Dodatočné kontroly archivácie kmeňových dát dodávateľa MM  .
FDBFVDB1       EXIT_SAPLFVDB_001       Predanie vedľajšej knihy pôžičiek pre spracovanie rez. fondu.
FDTAX001       EXIT_SAPMFDTA_001       Rozšírenie transakcie FDTA (Obdobie podľa download)     .
FEB00001       EXIT_RFEBBU10_001       Elektron.výpis z účtu                    .
FEB00002       EXIT_RFEBBE00_001       Belgický výpis z bank.účtu - CODA              .
FEB00003       EXIT_RFEBFI20_001       Customerexit konečného výpisu z účtu TITO formát      .
FEB00004       EXIT_RFEKA400_001       Raw data processing Userexit SWIFT MT940          .
FEB00005       EXIT_SAPL4499_001       Elektronický banking - vytvorenie objektu AccountStatement .
FEB00005       EXIT_SAPL4499_002       Elektronický banking - vytvorenie objektu AccountStatement .
FEB00005       EXIT_SAPL4499_003       Elektronický banking - vytvorenie objektu AccountStatement .
FEB00005       EXIT_SAPL4499_004       Elektronický banking - vytvorenie objektu AccountStatement .
FEBLB001       EXIT_RFEBLB20_001       Lockbox-Usertext                      .
FEBLB001       EXIT_RFEBLB20_002       Lockbox-Usertext                      .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_001       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_002       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_003       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_004       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_005       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_011       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_101       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_102       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_111       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0001       EXIT_SAPLIEDI_112       Výstupy funkcií pre EDI v FI                .
FEDI0002       EXIT_SAPLIEDP_101       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - príjem avíz       .
FEDI0002       EXIT_SAPLIEDP_102       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - príjem avíz       .
FEDI0003       EXIT_SAPLIEDP_001       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - založ.segmentov PEXR  .
FEDI0003       EXIT_SAPLIEDP_002       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - založ.segmentov PEXR  .
FEDI0003       EXIT_SAPLIEDP_003       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - založ.segmentov PEXR  .
FEDI0003       EXIT_SAPLIEDP_401       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - založ.segmentov PEXR  .
FEDI0004       EXIT_SAPLIEDP_901       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - zvláštne obdobia    .
FEDI0004       EXIT_SAPLIEDP_902       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - zvláštne obdobia    .
FEDI0004       EXIT_SAPLIEDP_903       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - zvláštne obdobia    .
FEDI0005       EXIT_SAPLIEDP_201       Výstup z funkcií pre EDI-IDOCS v FI - výpis z účtu/lockbox .
FEDI0005       EXIT_SAPLIEDP_202       Výstup z funkcií pre EDI-IDOCS v FI - výpis z účtu/lockbox .
FEDI0005       EXIT_SAPLIEDP_203       Výstup z funkcií pre EDI-IDOCS v FI - výpis z účtu/lockbox .
FEDI0006       EXIT_SAPLIEDP_301       Výstupy funkcií pre EDI-DOCS v FI - uloženie segmentov IDCR .
FEDI0007       EXIT_SAPLFBQ2_001       Exit funkcie pre EDI KÚB: FINSTA01 výstup výpisu z účtu   .
FFMZA001       EXIT_SAPF111S_001       User-exit pre stanov.spôs.platby pre požiadavky na platby  .
FFMZA001       EXIT_SAPF111S_002       User-exit pre stanov.spôs.platby pre požiadavky na platby  .
FFMZA001       EXIT_SAPF111S_003       User-exit pre stanov.spôs.platby pre požiadavky na platby  .
FICT0001       EXIT_SAPLFICP_001       Výstupy 'zadávanie pre externé systémy'           .
FICT0001       EXIT_SAPLFICP_002       Výstupy 'zadávanie pre externé systémy'           .
FIPAYM01       EXIT_SAPLF11A_001       User-Exits pre IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01       EXIT_SAPLF11A_002       User-Exits pre IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01       EXIT_SAPLF11A_003       User-Exits pre IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01       EXIT_SAPLF11A_004       User-Exits pre IDoc FIPARQ01                .
FIPAYM01       EXIT_SAPLF11A_005       User-Exits pre IDoc FIPARQ01                .
FITR0001       EXIT_SAPLHRTRV_STAT_001    User Exit: Výmaz/reorganizácia štatistiky cesty       .
FITR0002       EXIT_SAPLHRTRV_STAT_002    User Exit: Založenie/zmena štatistiky cesty         .
FITR0003       EXIT_SAPMP56T_002       User exit: Uloženie cesty (PR01, PR04, PR05)        .
FITR0005       EXIT_SAPMP56T_003       User Exit: Uloženie cesty (PR01, PR04, PR05)        .
FKLA0001       EXIT_SAPLKLEX_002       Odvodenie pravidla rizika straty              .
FKLL0001       EXIT_SAPLKLLR1_001      Odvodenie štátu s rizikom v danom štáte           .
FKLR0001       EXIT_SAPLKLEX_001       Stanovenie započít.čiastky - limitovanie rizika protistrany .
FKYA001X       EXIT_SAPLFKYA_001       Customer exit pre formát AT_DOM (hlavička)         .
FKYA002X       EXIT_SAPLFKYA_002       Customer exit pre formát AT_DOM (záznam platby)       .
FKYA003X       EXIT_SAPLFKYA_003       Customer exit pre formát AT_DOM (koncová časť)       .
FLC10001       EXIT_RGCPCU40_100       FI-LC - zadávanie - programy upload - RGCPCU40       .
FLT00001       EXIT_SAPLFLT03_001      Fleet Customer Exit: COIH Screen 1251            .
FLT00001       EXIT_SAPLFLT03_002      Fleet Customer Exit: COIH Screen 1251            .
FLT00001       EXIT_SAPLFLT03_006      Fleet Customer Exit: COIH Screen 1251            .
FLT00002       EXIT_SAPLFLT03_007      Fleet Customer Exit: CMFU Screen 0199            .
FLT00003       EXIT_SAPLFLT03_003      Fleet Customer Exit: CPDO Screen 3100--User Fields     .
FLT00004       EXIT_SAPLFLT03_005      Fleet Customer Exit:Data Transfer Notification for Operation.
FLT00005       EXIT_SAPLFLT03_004      Fleet Customer Exit: CPDO Screen 3100-- F4         .
FLT00006       EXIT_SAPLFLT03_008      Fleet Customer Exit: Component Selection in Maint. Order  .
FMALE001       EXIT_SAPLFM_IDOC_COMM_ITEM_001Finančná položka: Výstup user-exit IDoc           .
FMALE002       EXIT_SAPLFM_IDOC_COMM_ITEM_002Finančná položka: Vstup user-exit IDoc           .
FMBU0001       EXIT_SAPLKBPB_004       Pripojenie zákazníckych polí k tabuľke BPDK         .
FMBU0001       EXIT_SAPLKBPB_005       Pripojenie zákazníckych polí k tabuľke BPDK         .
FMC10000       EXIT_FICUPL00_100       EC-CS: Rozšírenie pre flexibilný upload           .
FMC10001       EXIT_SAPMF21B_001       EC-CS: Rozšírenie pre užív.obrazovky            .
FMC10001       EXIT_SAPMF21B_002       EC-CS: Rozšírenie pre užív.obrazovky            .
FMC10010       EXIT_SAPLFCIN_100       Integrácia EC-CS: Rozšír.pre názvy/texty org.prvkov CS   .
FMC10010       EXIT_SAPLFCIN_110       Integrácia EC-CS: Rozšír.pre názvy/texty org.prvkov CS   .
FMC10011       EXIT_FICREC00_270       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC10011       EXIT_FICREC01_260       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC10011       EXIT_SAPLFCIM_280       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC10011       EXIT_SAPLFCIN_200       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC10011       EXIT_SAPLFCIN_210       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC10011       EXIT_SAPLFCIN_220       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC10011       EXIT_SAPLFCIN_230       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC10011       EXIT_SAPLFCIN_240       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC10011       EXIT_SAPLFCIN_250       Integrácia EC-CS: Zadanie dát a odsúhlasenie        .
FMC40001       EXIT_FICUMR00_001       EC-CS: Rozšírenie pre prepočet meny             .
FMC50000       EXIT_SAPLFCLC_001       EC-CS: Určenie prepočítavacieho kurzu pri zmene fir.meny  .
FMCFBUD1       EXIT_SAPLFMCF_BUD_001     ISPS: Rozpočet ZFR: Výpočet max.čiastky pre prevod rozpočtu .
FMCFBUD2       EXIT_SAPLFMCF_BUD_002     ISPS: Rozpočet ZFR: Schválená/požad.čiastka môže byť negat. .
FMFGDT01       EXIT_SAPLFMFG_DERIVE_001   USFG Derivation Tool enhancement              .
FMFGTC01       EXIT_SAPLFMFG_TC_001     US Federal Government Treasury Confirmation customization  .
FMITPOSM       EXIT_SAPLFMITPOMP_101     Preúčtovanie s FMITPO: Overenie dát dokladu a bankových dát .
FMITPOSM       EXIT_SAPLFMITPOMP_801     Preúčtovanie s FMITPO: Overenie dát dokladu a bankových dát .
FMMD0001       EXIT_SAPSFMMD_001       Založenie užív.výstupu/zmena fin.pol.v pláne fin.pol.(zast.).
FMMD0002       EXIT_SAPSFMMD_002       Založenie užív.výstupu/zmena fin.pol.vo fin.okruhu (zast.) .
FMMD0003       EXIT_SAPSFMMD_003       Užív.výstup pre kontrolu hodnôt v pláne fin.pol.(zastaralé) .
FMMD0004       EXIT_SAPSFMMD_004       Užív.výstup pre kontrolu hodnôt v pláne fin.okr.(zastaralé) .
FMMD0005       EXIT_SAPLFMP2_001       Polia dynpro špec.pre zákaz.pre FinPol v PlánFinPol (zast.) .
FMMD0005       EXIT_SAPLFMP2_002       Polia dynpro špec.pre zákaz.pre FinPol v PlánFinPol (zast.) .
FMMD0006       EXIT_SAPLFMG2_001       Polia dynpro špec.pre zákaz.pre FinPol vo FinOkr (zastaralé).
FMMD0006       EXIT_SAPLFMG2_002       Polia dynpro špec.pre zákaz.pre FinPol vo FinOkr (zastaralé).
FMMD0007       EXIT_SAPSFMMD_007       Užív.výstup pre založenie/zmenu fin.strediska vo fin.okr.  .
FMMD0008       EXIT_SAPSFMMD_008       User-Exit für das Prüfen der Werte in der FiStl(Dynpro 400) .
FMMD0009       EXIT_SAPLFMF2_001       Polia dynpro špecifické pre zákazníka pre fin.strediská   .
FMMD0009       EXIT_SAPLFMF2_002       Polia dynpro špecifické pre zákazníka pre fin.strediská   .
FMMD0010       EXIT_SAPSFMMD_010       Užív.výstup pre kopírovanie finančných položiek (zastaral.) .
FMMD0011       EXIT_SAPSFMMD_011       Užív.výstup pre kopírovanie finančných stredísk       .
FMMD0012       EXIT_SAPLFM52_001       Polia dynpro špecifické pre zák.pre kmeňový záznam fondov  .
FMMD0012       EXIT_SAPLFM52_002       Polia dynpro špecifické pre zák.pre kmeňový záznam fondov  .
FMMD0013       EXIT_SAPSFMMD_013       Užív.výstup pre založenie/zmenu fondu            .
FMMD0014       EXIT_SAPLFM52_003       Kontrola fondu USER EXIT                  .
FMMD0015       EXIT_SAPLFMCI2_001      User Exit pre založenie/zmenu finančnej položky (nová)   .
FMMD0016       EXIT_SAPLFMCI2_002      User Exit pre kontrolu finančnej položky (nová)       .
FMMD0017       EXIT_SAPLFMCI2_003      Zákaznícke polia dynpro pre finančné položky (nové)    .
FMMD0017       EXIT_SAPLFMCI2_004      Zákaznícke polia dynpro pre finančné položky (nové)    .
FMMD0018       EXIT_SAPSFMMD_018       User Exit pre kopírovanie finančných položiek (nové)    .
FMRESERV       EXIT_RFFMBW00_002       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_001       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_002       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_003       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_004       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_005       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_006       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_007       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_008       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_009       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMFR_010       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMR0_001       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMR0_002       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMR0_003       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMR1_001       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMR4_001       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMR4_002       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMR4_003       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMRS_001       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FMRESERV       EXIT_SAPLFMRS_002       Správa predb.rezervácií prostriedkov (rezervácie,...)    .
FORCE01       EXIT_/ISDFPS/SAPLFDPDAFOR_001 Zákaznícke rozšírenie - prvok štruktúry           .
FORCE01       EXIT_/ISDFPS/SAPLFDPDAFOR_002 Zákaznícke rozšírenie - prvok štruktúry           .
FRMLEX01       EXIT_SAPLFRML111_001     RMS-FRM: Menu Exit 1 for Formula Management         .
FRMLEX02       EXIT_SAPLFRML111_002     RMS-FRM: Menu Exit 2 for Formula Management         .
FRMLEX03       EXIT_SAPLFRML111_003     RMS-FRM: Menu Exit 1 for Formula Information System     .
FRMLEX04       EXIT_SAPLFRML111_004     RMS-FRM: Menu Exit 2 for Formula Information System     .
FTGOVSEL       EXIT_SAPLV50G_001       Hlásenia na úrady: User-Exit pre výberové chody       .
FTGOVSEL       EXIT_SAPLV50G_002       Hlásenia na úrady: User-Exit pre výberové chody       .
FTIAT001       EXIT_SAPLFTIA_001       Čítací modul pre atribúty (charakteristiky a texty)     .
FTISE001       EXIT_SAPLFTIS_002       Rozšírenie vybraných dát CFM a CML             .
FTISE001       EXIT_SAPLFTIS_101       Rozšírenie vybraných dát CFM a CML             .
FTISE001       EXIT_SAPLFTIS_201       Rozšírenie vybraných dát CFM a CML             .
FTRINCON       EXIT_FTR_INCONF00_001     User Exits pre status potvrdenia              .
FTRINCON       EXIT_FTR_INCONF00_002     User Exits pre status potvrdenia              .
FTXW0001       EXIT_SAPLTXW2_001       DART: Plnenie doplnk.polí v exportných štruktúrach SAP   .
FTXW0002       EXIT_SAPLTXW2_002       DART: Add data source (table)                .
FV45K001       EXIT_SAPFV45K_001       User-exit pre stanovenie oblasti kontroly úveru       .
FV970001       EXIT_SAPLFV97_101       Rozšírenie pre treasury/cenné papiere/kalk.finančných tokov .
FVBB0001       EXIT_SAPLFV96_001       Stanovenie základu výpočtu TZFB               .
FVCH0001       EXIT_SAPLFVCH_001       Rozšírenia špecifické pre CH: Zvlášt ESR          .
FVD20001       EXIT_SAPLFVD2_001       User-Exit dodatočné sprac. ZE rozšírený výber pôžičky    .
FVDA0001       EXIT_SAPLFVDA_001       User-exit: Výplata pôžičky k okamihu PAI          .
FVDA0002       EXIT_SAPLFVDA_002       User-exit: Výplata k okamihu PBO              .
FVDB0002       EXIT_SAPLFVDB_002       TR-TM-LO: User-Exit účtovné rozhranie, stanovenie účtov   .
FVDBOOL       EXIT_SAPLFVD_BO_OL_001    User-Exits pre dáta všeobecných obchodných prípadov     .
FVDBOOL       EXIT_SAPLFVD_BO_OL_002    User-Exits pre dáta všeobecných obchodných prípadov     .
FVDD0001       EXIT_SAPLFVDD_ADDON_001    User-exit v FB TEXT_INTERFACE                .
FVDD0002       EXIT_SAPLFVDD_ADDON_002    User Exit pre výber dokumentov               .
FVDD0003       EXIT_SAPLFVDD_ADDON_003    User Exit pre výber korešpondenčného prípadu        .
FVDDEBOL       EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_OL_001  Kontroly zákazníka pre prevzatie dlhu            .
FVDDEBOL       EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_OL_002  Kontroly zákazníka pre prevzatie dlhu            .
FVDDEBUI       EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_001  User-Exits pre prevzatie dlhu                .
FVDDEBUI       EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_002  User-Exits pre prevzatie dlhu                .
FVDDEBUI       EXIT_SAPLFVD_DEBTTR_UI_003  User-Exits pre prevzatie dlhu                .
FVDREPOL       EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_001   User exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPOL       EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_002   User exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPOL       EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_003   User exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPOL       EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_004   User exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPOL       EXIT_SAPLFVD_REPAY_OL_005   User exit: Splátka - vrstva objektu             .
FVDREPU1       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_001   Userexits - splátka vrstva UI: Administratívne dáta    .
FVDREPU1       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_002   Userexits - splátka vrstva UI: Administratívne dáta    .
FVDREPU2       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_003   User exit: splátka - vrstva užív.rozhrania: Tab.zákazníka  .
FVDREPU2       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_004   User exit: splátka - vrstva užív.rozhrania: Tab.zákazníka  .
FVDREPU2       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_005   User exit: splátka - vrstva užív.rozhrania: Tab.zákazníka  .
FVDREPU2       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_006   User exit: splátka - vrstva užív.rozhrania: Tab.zákazníka  .
FVDREPU2       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_007   User exit: splátka - vrstva užív.rozhrania: Tab.zákazníka  .
FVDREPU2       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_008   User exit: splátka - vrstva užív.rozhrania: Tab.zákazníka  .
FVDREPU2       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_009   User exit: splátka - vrstva užív.rozhrania: Tab.zákazníka  .
FVDREPU3       EXIT_SAPLFVD_REPAY_UI_010   Userexits - splátka vrstva UI: Prehľad položiek      .
FVDSTATE       EXIT_SAPLFVD_STATEMENT_001  Rozšírenie pre externý výpis z účtu             .
FVDWAIV1       EXIT_SAPLFVD_WAIVE_001    Userexit pre obchodný prípad - zrieknutie sa        .
FVNBO001       EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_001Obchodný prípad - prednastavenie poľa            .
FVNBO101       EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_101Účtovanie plánovaného záznamu pre obchodný prípad      .
FVNBO102       EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_102Účtovanie plánovaného záznamu pre obchodný prípad 102    .
FVNBO500       EXIT_SAPLFVN_BUS_OPERATION_500Obchodný prípad: Stanovenie štátu dane           .
FVP50001       EXIT_SAPLFVP5_001       Nápoveď F4 pre referentov (uložené v VDZSB)         .
FVPB0001       EXIT_SAPLFVPB_001       User-exit - účtovanie úrokov z omeškania          .
FVVDK001       EXIT_RFVDTX01_001       User-Exit k man.dodatočnému spracovaniu dokumentov SAPscript.
FVVDP001       EXIT_RFVDPF01_001       Prolongacia : ponuka generovania/zrušenia/tlač:Zaúčtovanie .
FVVW0110       EXIT_SAPMF64G_010       ISIS CP - preúčtovanie depozít - gener.ostatných pohybov  .
FVZF0001       EXIT_RFVZFD00_001       Uvoľnenie : Vymedzenie jednotl. záznamov zo zoznamu pôžičiek.
FVZZEV        EXIT_SAPLFVOR_003       User Exits pre rozdelenie príjmu platby MARK        .
FVZZEV        EXIT_SAPLFVOR_004       User Exits pre rozdelenie príjmu platby MARK        .
FVZZEV        EXIT_SAPLFVZV_002       User Exits pre rozdelenie príjmu platby MARK        .
FWF1001       EXIT_SAPLFWF1_001       Treasury-CP: účtovné rozhranie               .
FYTX0001       EXIT_SAPLV61A_001       Riadiace rozhranie pre externé systémy           .
FYTX0002       EXIT_SAPLFYTX_USER_001    Enhancements for tax interface with Max Tax functionality  .
GDX3AUTH       EXIT_SAPLGDX3_001       User Exit skupiny funkcií GDX3 (exit_saplgdx3_001)     .
GDX3AUTH       EXIT_SAPLGDX3_002       User Exit skupiny funkcií GDX3 (exit_saplgdx3_001)     .
GGENTCUS       EXIT_SAPLV45C_403       Enterprise Contracts (IS-HT-SW)               .
GGENTCUS       EXIT_SAPLXGV1_001       Enterprise Contracts (IS-HT-SW)               .
GLFLEX01       EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_001  User-exit pre Flexibilnú hlavnú knihu            .
GLFLEX02       EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_002  Flexib.hlavná kniha: Sumarizácia dát na úrovni účt.okruhu  .
GLFLEX03       EXIT_SAPLG_GLFLEX_EXITS_003  Umožnenie prepísania existujúcich priradení účtov      .
GLMAST01       EXIT_SAPLKS04_001       Rozširenie pre ALE kmeňovýdh dát účtov HK          .
GLMAST01       EXIT_SAPLKS04_002       Rozširenie pre ALE kmeňovýdh dát účtov HK          .
GLPLAN00       EXIT_SAPLGPL1_001       Rozšírené overenie oprávnenia a kmeňových dát        .
GLX1028       EXIT_SAPL1028_001       User exit pre BAPI_GLflex_GetDocItems (EXIT_SAPL1028_001)  .
GLX_MD01       EXIT_SAPLGUMD_001       Výstupy užívat.vlast.zákazn.pre overenie kmeň.dát      .
GLX_MD01       EXIT_SAPLGUMD_002       Výstupy užívat.vlast.zákazn.pre overenie kmeň.dát      .
GLX_MD01       EXIT_SAPLGUMD_003       Výstupy užívat.vlast.zákazn.pre overenie kmeň.dát      .
GLX_MD01       EXIT_SAPLGUMD_004       Výstupy užívat.vlast.zákazn.pre overenie kmeň.dát      .
GLX_MD01       EXIT_SAPLGUMD_005       Výstupy užívat.vlast.zákazn.pre overenie kmeň.dát      .
GLX_MD01       EXIT_SAPLGUMD_006       Výstupy užívat.vlast.zákazn.pre overenie kmeň.dát      .
GLX_MD01       EXIT_SAPLGUMD_007       Výstupy užívat.vlast.zákazn.pre overenie kmeň.dát      .
GRCOST01       EXIT_SAPLGRC01_001      User-Exit for Sales Order Costing for Goods Receipt     .
GRWTAUTH       EXIT_SAPFGRWE_001       Kontrola oprávnení pre Report Writer            .
GRWTAUTH       EXIT_SAPFGRWS_001       Kontrola oprávnení pre Report Writer            .
GRWTAUTH       EXIT_SAPFGRWX_001       Kontrola oprávnení pre Report Writer            .
GSETNAME       EXIT_SAPLGSUT_001       Výstup pre nahradenie názvov sád alebo skupín        .
GSL1021A       EXIT_SAPL1021_001       Špeciálná účt.kniha - súhrnné záznamy            .
GVTRS001       EXIT_SAPLGVTR_001       GVTR (SAPFGVTR): Ovplyvnenie prevodu zostatku na účte    .
HRAUPBS1       EXIT_SAPL3QP7A_003      Customer Exit for Transfer                 .
HRAUPBS1       EXIT_SAPL3QP7_001       Customer Exit for Transfer                 .
HRAUPBS1       EXIT_SAPL3QP7_002       Customer Exit for Transfer                 .
HRAUPBS1       EXIT_SAPL3QP7_004       Customer Exit for Transfer                 .
HRAUPBS2       EXIT_SAPLEHA22PBS_001     Customer Exit for ESS                    .
HRBAS001       EXIT_SAPLHRBAS00ACTIONS_001  Rozšírenie zákazníka pre špeciálne personálne opatrenia   .
HRCTRCU0       EXIT_RPCTRCU0_002       Enhancement for Customer Exits for RPCTRCU0.        .
HRCTRCU0       EXIT_RPCTRCU0_003       Enhancement for Customer Exits for RPCTRCU0.        .
HRCTRPU0       EXIT_RPCTRPU0_001       Enhancement for Customer Exits for RPCTRPU0.        .
HRDECI01       EXIT_SAPLHRB0_001       Payroll Construction Industry Allowances/Expenses      .
HRDECI01       EXIT_SAPLHRB0_002       Payroll Construction Industry Allowances/Expenses      .
HRESSW1       EXIT_SAPLRH65_001       HR-ESS: Internetový scenár adresára pracovníkov       .
HRESSW2       EXIT_SAPLEHSS_001       HR: Kontrola dátumu začatia pre ESS             .
HRESSW3       EXIT_SAPLEHSS_002       HR: Návrh dátumu začatia pre ESS              .
HRESSW4       EXIT_SAPLEHUS_001       HR: Pridelenie hesla/identifikácia užívateľa pre užívat.ESS .
HRINCBTD       EXIT_HINCALC0_008       Customer exit enhancements to get Tax Rate         .
HRINCEPF       EXIT_HINCALC0_002       Customer exit for pension basis               .
HRINCGCF       EXIT_HINCALC0_007       CUSTOMER EXIT FOR PF GROSS CARRY FORWARD          .
HRINCLWF       EXIT_HINCALC0_001       Customer exit enhancements to get ESGRP,PTGRP and LWGRP   .
HRINCLWF       EXIT_HINCF160_001       Customer exit enhancements to get ESGRP,PTGRP and LWGRP   .
HRINCPTX       EXIT_HINCALC0_006       Enhancement for Professional Tax              .
HRINCPTX       EXIT_HINCALC0_009       Enhancement for Professional Tax              .
HRINDA00       EXIT_HINIDAB0_001       Enhancement to provide customer exit for DA         .
HRINHRA0       EXIT_HINCALC0_005       Housing (HRA/CLA/COA) enhancement              .
HRINHRA1       EXIT_MP058100_007       HR-IN: Customer Exit for IT 0581 validation         .
HRINITAX       EXIT_HINCALC0_003       Customer exit enhancements for Income tax calculations   .
HRINITAX       EXIT_HINCALC0_004       Customer exit enhancements for Income tax calculations   .
HRINPTX1       EXIT_HINCALC0_009       HR-IN: Exit- Not to generate refund wage type for ptax   .
HRINRAP1       EXIT_SAPLHRPADINA1_003    To calculate eligibility number based on feature value'   .
HRINRAP2       EXIT_SAPLHRPADINA1_004    To calculate date based on the feature value        .
HRINRAP3       EXIT_SAPLHRPADINA1_008    Reimbursement - capturing customer specific data      .
HRINRAP3       EXIT_SAPLHRPADINA1_009    Reimbursement - capturing customer specific data      .
HRINRAP4       EXIT_SAPLHRPADINA1_002    To calculate eligibiltiy amount/number           .
HRINRAP4       EXIT_SAPLHRPADINA1_005    To calculate eligibiltiy amount/number           .
HRINRAP5       EXIT_SAPLHRPADINA1_006    To calculate amount based on INVAL D            .
HRINRAP6       EXIT_SAPLHRPADINA1_007    Carry forward dates as per customer logic          .
HRINRAP7       EXIT_SAPLHRPADINA1_002    Calculate eligibility amount - customer exit        .
HRINSAN0       EXIT_SAPLHRPAYINS_001     Customer enhancement for Superannuation           .
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_001  Student Accounting Customer Enhancement (Campus Management) .
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_002  Student Accounting Customer Enhancement (Campus Management) .
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_003  Student Accounting Customer Enhancement (Campus Management) .
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_004  Student Accounting Customer Enhancement (Campus Management) .
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_005  Student Accounting Customer Enhancement (Campus Management) .
HRIQACC       EXIT_SAPLHRPIQ00ACINFO_006  Student Accounting Customer Enhancement (Campus Management) .
HRMYC159       EXIT_RPCTRNL0_001       Ehancement for customer exit for 159 report         .
HRMYCP39       EXIT_RPCT39L0_001       Enhancement Project for Customer Exit for CP39 Report.   .
HRMYCTEA       EXIT_RPCTEAL0_001       Enhancement for Customer Exit for EA form          .
HRNZLCON       EXIT_HNZLCON0_001       HR:NZ - Customer exit for data loading in Leave conversion .
HROC0001       EXIT_SAPLHRPAY99_OC_001    Užívateľské rozšírenie pre HR off-cycle - dátum bonusu   .
HRP08P11       EXIT_RPUCLSG0_001       CLASS Interface Customer/User Exits             .
HRP08P11       EXIT_RPUCLSG0_002       CLASS Interface Customer/User Exits             .
HRP08P12       EXIT_SAPLHRGPBS_PA30_001   Cust./user exit for function module HR_ME_SELECT_REF_PERNR .
HRP08P13       EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_CVR  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13       EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_ENT  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13       EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_LEN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13       EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MAN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13       EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MIN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13       EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_MTD  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P13       EXIT_SAPLHRGPBS_OSP_OMP_SEN  GB Absence Evaluation & Payment Scheme Customer/User Exits .
HRP08P14       EXIT_RPUREFG0_001       User exit for personal data similarity check for mult.empl. .
HRP08P15       EXIT_RPUUSSG0_CHK       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15       EXIT_RPUUSSG0_DAT       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15       EXIT_RPUUSSG0_SEL       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15       EXIT_RPUUSSG1_CHK       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15       EXIT_RPUUSSG1_DAT       USS Interface Customer/User Exits              .
HRP08P15       EXIT_RPUUSSG1_SEL       USS Interface Customer/User Exits              .
HRPAIT01       EXIT_MP015400_001       User exit for infotype 0154                 .
HRPAIT02       EXIT_MP015500_001       User exit for infotype 0155                 .
HRPAIT03       EXIT_MP015600_001       User exit for infotype 0156                 .
HRPAIT04       EXIT_MP015700_001       User exit for infotype 0157                 .
HRPB10EO       EXIT_RPLEOSU0_001       Enhancement for EO Survey Reports for USA          .
HRPB22EM       EXIT_RPCUEMJ0_001       Family Allowance for Employment Insurance Japan       .
HRPB22LO       EXIT_RPLLRPJI_001       Company Loan Japan                     .
HRPB22LO       EXIT_RPLLRPJM_001       Company Loan Japan                     .
HRPB25AD       EXIT_SAPLADDRSG_001      Enhancement for address conversion routine         .
HRPB2901       EXIT_MP000200_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901       EXIT_MP039000_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901       EXIT_MP039100_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901       EXIT_MP039400_001       Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPB2901       EXIT_SAPLEHAR5_001      Customer exit for controlling CUIT/CUIL           .
HRPBAS01       EXIT_SAPLRPIN_001       Užívat.výstup pre kmeňové dáta HR              .
HRPC0001       EXIT_RPDBPC00_001       HR: Oprávnenie pre download PC               .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_001       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_002       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_003       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_004       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_005       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_006       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_007       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_008       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1701       EXIT_HVECALC0_009       Customer enhancements: Payroll Venezuela          .
HRPC1702       EXIT_HVECTER0_001       Enhancements of independent wage type programs       .
HRPC2901       EXIT_HARCALC0_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901       EXIT_HARCALC0_002       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901       EXIT_HARCALC0_003       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901       EXIT_HARCIMPU_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901       EXIT_HARCSINC_001       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC2901       EXIT_HARCSINC_002       Customer exits for settlement of salaries          .
HRPC3201       EXIT_HMXCAGU0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCAGU0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCAJD0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCALC0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCALC0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCALC0_005       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCALC0_006       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCCSS0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCCSS0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCCSS0_003       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCCSS0_004       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCFIC0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCIFA0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCIFA0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCISR0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCISR0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCISR0_003       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCISR0_004       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCISR0_005       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCISR0_006       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCRET0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCRUT0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCRUT0_002       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXCVAL0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_HMXTRTR0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC3201       EXIT_PCGPMMX0_001       Enlargements of Mexican customer payroll          .
HRPC34TX       EXIT_SAPL3IDC_001       User Exit for Employee Position - Prog. HIDCTAX1 (INDONESIA).
HRPC3701       EXIT_HBRCALC0_001       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3701       EXIT_HBRCALC0_002       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3701       EXIT_HBRCALC0_003       Extension to Brazilian payroll               .
HRPC3702       EXIT_SAPLHRPAYBR00_001    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3702       EXIT_SAPLHRPAYBR00_002    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3702       EXIT_SAPLHRPAYBR00_003    Extension to Brazilian payroll - Unions           .
HRPC3703       EXIT_SAPLHRPAYBR16_001    Identification Documents                  .
HRPC3703       EXIT_SAPLHRPAYBR16_002    Identification Documents                  .
HRPC3705       EXIT_SAPLHRPAYBR09_005    Christmas allowance                     .
HRPCAL00       EXIT_SAPMP50C_001       Userexit pre report zákazníka v menu zúčtovania       .
HRPCMPVA       EXIT_RPITIG00_001       User-exit pre premenný argument - program RPITIG00     .
HRPINW01       EXIT_SAPLHRIW_001       Užív.výstup pre úkolovú mzdu                .
HRPTDW01       EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_001  Extraktor časových dát: Poskytnutie dát pre zákaznícke polia.
HRPTDW01       EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_002  Extraktor časových dát: Poskytnutie dát pre zákaznícke polia.
HRPTDW01       EXIT_SAPLHRMS_BIW_PTDW_003  Extraktor časových dát: Poskytnutie dát pre zákaznícke polia.
HRPTIM01       EXIT_MP000500_001       Užívat.výstup pre čas.manažment HR             .
HRPTIM02       EXIT_RPILVA00_001       Užívat.výstup pre čas.manažment HR - štrukt.dovolenky    .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_001       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_002       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_003       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_004       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_005       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_006       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_007       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_008       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_009       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_010       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_011       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM03       EXIT_SAPLHRLV_012       Rozšírenie čas.managementu - štruktúra konting. neprítomn. .
HRPTIM04       EXIT_RPTEDT00_001       Modifikácia dát clustera B2 po importe v RPTEDT00      .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPPD_001       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_001       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_002       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_003       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_004       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_005       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_006       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_007       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_008       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_009       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_010       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM05       EXIT_SAPLRPTC_011       Výstupný užívateľ pre čas. management HR KK1        .
HRPTIM06       EXIT_SAPMWS01000109H_001   User exit pre čas.management HR: Hlásenie neprítomnosti   .
HRPTIM06       EXIT_SAPMWS04200009H_001   User exit pre čas.management HR: Hlásenie neprítomnosti   .
HRPTIM06       EXIT_SAPMWS12400005H_001   User exit pre čas.management HR: Hlásenie neprítomnosti   .
HRPTIM06       EXIT_SAPMWS20000081H_001   User exit pre čas.management HR: Hlásenie neprítomnosti   .
HRPTIMAB       EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_001 Neprítomnosť detailne                    .
HRPTIMAB       EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_002 Neprítomnosť detailne                    .
HRPTIMAB       EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_003 Neprítomnosť detailne                    .
HRPTIMAB       EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_004 Neprítomnosť detailne                    .
HRPTIMAB       EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_005 Neprítomnosť detailne                    .
HRPTIMAB       EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_006 Neprítomnosť detailne                    .
HRPTIMAB       EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_007 Neprítomnosť detailne                    .
HRPTIMAB       EXIT_SAPLHRTIM00COV_HIST_008 Neprítomnosť detailne                    .
HRPTIMAR       EXIT_SAPLHRTA_001       Užív.rozšírenie Časový management: Vykazovanie ne-/prítomn. .
HRPTIMEW       EXIT_RPIEWT00_001       Užív.výstup pre čas.manažment HR - Prevzat.ext.druhov mzdy .
HRPY0001       EXIT_SAPLRPRP_001       Nastavenie dátumu začatia/ukončenia pre dát. záznamy kumul. .
HRPYBW01       EXIT_RPCBWAD0_010       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01       EXIT_RPCBWAD0_020       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01       EXIT_RPCBWAD0_030       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01       EXIT_RPCBWPD0_001       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYBW01       EXIT_SAPMPBWD_001       Customer enhancement within statements SAPScript      .
HRPYES01       EXIT_RPCFANE0_001       Print positions control                   .
HRPYES01       EXIT_RPCTC0E0_001       Print positions control                   .
HRPYFR01       EXIT_SAPL36CU_001       HR_FR : GET_QUALIFICATION                  .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_001       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_002       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_003       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_004       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_005       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_006       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_007       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_008       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_009       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_010       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_011       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_012       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_013       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_014       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_015       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_016       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_020       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT01       EXIT_RPC770I0_021       User Exit for 770 (Italy Only)               .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_001       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_002       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_003       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_004       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_005       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_006       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_007       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_008       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_009       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_010       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_011       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_012       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_013       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_014       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_015       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_016       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_017       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_018       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_019       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_020       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_021       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_022       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_023       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_024       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_025       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_026       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_027       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_028       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_029       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_030       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_031       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_032       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_033       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_034       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_035       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_036       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_037       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT03       EXIT_RPCDUDI0_038       User exits for CUD 2001 (Italy only)            .
HRPYIT04       EXIT_RPC770I0_001       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04       EXIT_RPC770I0_002       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04       EXIT_RPC770I0_003       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT04       EXIT_RPC770I0_004       User exits for 770 2001 - Master (Italy only)        .
HRPYIT05       EXIT_RPC770I0_006       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05       EXIT_RPC770I0_007       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05       EXIT_RPC770I0_008       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT05       EXIT_RPC770I0_009       User exits for 770 2001 - Fiscal part -SA (Italy only)   .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_011       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_012       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_013       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_014       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_015       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_016       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_017       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_018       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_019       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_020       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_021       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT06       EXIT_RPC770I0_022       User exits for 770 2001 - Welfare part -SA (Entity table)  .
HRPYIT07       EXIT_RPC770I0_080       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07       EXIT_RPC770I0_081       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07       EXIT_RPC770I0_082       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT07       EXIT_RPC770I0_083       SB section of form 770 for 2001 with interface file     .
HRPYIT08       EXIT_RPC770I0_084       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08       EXIT_RPC770I0_085       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08       EXIT_RPC770I0_086       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT08       EXIT_RPC770I0_087       SB section of form 770 for 2001: generic case        .
HRPYIT09       EXIT_RPC770I0_088       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT09       EXIT_RPC770I0_089       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT09       EXIT_RPC770I0_090       SB section of form 770 for 2001: early retirement & capitals.
HRPYIT10       EXIT_RPC770I0_091       SB section of form 770 for 2001: boxes for heirs      .
HRPYIT11       EXIT_RPC770I0_024       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11       EXIT_RPC770I0_025       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11       EXIT_RPC770I0_026       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11       EXIT_RPC770I0_027       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11       EXIT_RPC770I0_028       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11       EXIT_RPC770I0_029       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT11       EXIT_RPC770I0_030       User exits for 770 2001 - Section - SD (Assistance 2000)  .
HRPYIT12       EXIT_RPC770I0_031       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT12       EXIT_RPC770I0_032       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT12       EXIT_RPC770I0_033       User exits for 770 2001 - Section - SD (Adjustments 2000)  .
HRPYIT13       EXIT_RPC770I0_035       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13       EXIT_RPC770I0_036       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13       EXIT_RPC770I0_037       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT13       EXIT_RPC770I0_038       User exits for 770 2001 - Section - SD (Settlement 2000)  .
HRPYIT14       EXIT_RPC770I0_040       User exits for 770 2001 - Section - SD (CAF data 2000)   .
HRPYIT15       EXIT_RPC770I0_054       User exits for 770 2001 - Temse               .
HRPYIT16       EXIT_RPC770I0_050       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16       EXIT_RPC770I0_051       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16       EXIT_RPC770I0_052       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT16       EXIT_RPC770I0_053       User Exit for 770 - Company change             .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_001       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_002       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_003       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_004       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_005       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_006       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_007       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_009       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_011       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_013       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_015       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_016       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_024       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_025       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_036       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_037       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_038       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_039       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_040       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_041       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT17       EXIT_RPCEUDI0_042       User exits for CUD 2002 - Group 1 (Italy only)       .
HRPYIT18       EXIT_RPCEUDI0_050       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18       EXIT_RPCEUDI0_051       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18       EXIT_RPCEUDI0_052       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18       EXIT_RPCEUDI0_053       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT18       EXIT_RPCEUDI0_054       User exits for CUD 2002 - Group 2 (Italy only)       .
HRPYIT20       EXIT_RPC770I0_100       User exits for 770 2002 - Part D (C.A.F. 2001)       .
HRPYIT20       EXIT_RPC770I0_101       User exits for 770 2002 - Part D (C.A.F. 2001)       .
HRPYIT20       EXIT_RPC770I0_102       User exits for 770 2002 - Part D (C.A.F. 2001)       .
HRPYIT20       EXIT_RPC770I0_103       User exits for 770 2002 - Part D (C.A.F. 2001)       .
HRPYIT20       EXIT_RPC770I0_104       User exits for 770 2002 - Part D (C.A.F. 2001)       .
HRPYIT21       EXIT_RPC770I0_105       User exits Part C 770 2002                 .
HRPYIT21       EXIT_RPC770I0_2008_100    User exits Part C 770 2002                 .
HRPYIT21       EXIT_RPC770I0_2008_101    User exits Part C 770 2002                 .
HRPYIT21       EXIT_RPC770I0_2008_102    User exits Part C 770 2002                 .
HRPYIT21       EXIT_RPC770I0_2008_103    User exits Part C 770 2002                 .
HRPYIT21       EXIT_RPC770I0_2008_104    User exits Part C 770 2002                 .
HRPYIT21       EXIT_RPC770I0_2008_105    User exits Part C 770 2002                 .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_106       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_107       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_108       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_109       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_110       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_114       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_132       User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_106    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_107    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_108    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_109    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_110    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_114    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_132    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_133    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_134    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT22       EXIT_RPC770I0_2008_135    User exits Part A & B 770 2002               .
HRPYIT23       EXIT_RPC770I0_111       User exits General part 770 2002              .
HRPYIT23       EXIT_RPC770I0_112       User exits General part 770 2002              .
HRPYIT23       EXIT_RPC770I0_113       User exits General part 770 2002              .
HRPYIT23       EXIT_RPC770I0_2008_111    User exits General part 770 2002              .
HRPYIT23       EXIT_RPC770I0_2008_112    User exits General part 770 2002              .
HRPYIT23       EXIT_RPC770I0_2008_113    User exits General part 770 2002              .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_001       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_002       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_003       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_004       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_005       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_006       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_007       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_009       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_011       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_013       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_015       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_016       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_024       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_025       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_036       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_037       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_038       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_039       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_040       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_041       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT24       EXIT_RPCFUDI0_042       User exit CUD 2003 (Group 1) (all, except company change)  .
HRPYIT25       EXIT_RPCFUDI0_050       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25       EXIT_RPCFUDI0_051       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25       EXIT_RPCFUDI0_052       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25       EXIT_RPCFUDI0_053       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25       EXIT_RPCFUDI0_054       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT25       EXIT_RPCFUDI0_055       User exit CUD 2003 company change              .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_001       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_002       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_003       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_004       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_005       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_006       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_007       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_009       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_011       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_013       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_015       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_016       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_024       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_025       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_036       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_037       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_038       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_039       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_040       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_041       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_042       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT26       EXIT_RPCGUDI0_043       CUD 2004 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT27       EXIT_RPCGUDI0_050       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT27       EXIT_RPCGUDI0_051       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT27       EXIT_RPCGUDI0_052       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT27       EXIT_RPCGUDI0_053       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT27       EXIT_RPCGUDI0_054       CUD 2004 user exit company change              .
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_001       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_002       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_003       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_004       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_005       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_006       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_007       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_009       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_011       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_013       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_015       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_016       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_024       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_025       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_036       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_037       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_038       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_039       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_040       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_041       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_042       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT28       EXIT_RPCHUDI0_043       User exit CUD 2005 (Group 1) (all except for company change).
HRPYIT29       EXIT_RPCHUDI0_050       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT29       EXIT_RPCHUDI0_051       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT29       EXIT_RPCHUDI0_052       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT29       EXIT_RPCHUDI0_053       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT29       EXIT_RPCHUDI0_054       User exit CUD 2005 company change              .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_001       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_003       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_004       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_006       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_013       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_016       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_024       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_025       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_036       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_042       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_055       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_056       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_057       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT30       EXIT_RPCIUDI0_058       CUD 2006 user exit (group 1) (all but company change)    .
HRPYIT31       EXIT_RPCIUDI0_050       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT31       EXIT_RPCIUDI0_051       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT31       EXIT_RPCIUDI0_052       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT31       EXIT_RPCIUDI0_053       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT31       EXIT_RPCIUDI0_054       CUD 2006 user exit company change              .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_001       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_003       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_004       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_006       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_013       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_016       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_024       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_025       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_036       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_042       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_055       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_056       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_057       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_058       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT32       EXIT_RPCJUDI0_059       HRPYIT30 CUD 200 User exit (Group 1) (all except company  .
HRPYIT33       EXIT_RPCJUDI0_050       HRPYIT31 User exit CUD 2007 company change         .
HRPYIT33       EXIT_RPCJUDI0_051       HRPYIT31 User exit CUD 2007 company change         .
HRPYIT33       EXIT_RPCJUDI0_052       HRPYIT31 User exit CUD 2007 company change         .
HRPYIT33       EXIT_RPCJUDI0_053       HRPYIT31 User exit CUD 2007 company change         .
HRPYIT33       EXIT_RPCJUDI0_054       HRPYIT31 User exit CUD 2007 company change         .
HRPYIT50       EXIT_RPCALCI0_001       User exit for payroll                    .
HRPYIT50       EXIT_RPCALCI0_002       User exit for payroll                    .
HRPYIT51       EXIT_RPCALCI0_010       User exit for payroll accounting (Italy)          .
HRPYIT60       EXIT_SAPLHRPAYIT_COV_001   User exit for absences processing (XNAB)          .
HRPYPT01       EXIT_RPCI97P0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01       EXIT_RPCREMP0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01       EXIT_RPCRSPP0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT01       EXIT_RPCS97P0_001       HR-PT: Rounding mechanism for tax and Soc Sec amounts    .
HRPYPT02       EXIT_RPCIIDP0_001       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02       EXIT_RPCIIDP0_002       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02       EXIT_RPCIIDP0_003       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT02       EXIT_RPCIIDP0_004       HR-PT: Layout for RPCIIDP0                 .
HRPYPT03       EXIT_RPCSOCP4_001       Employee grouping for coverage rules            .
HRPYPT03       EXIT_SAPLRPP3_001       Employee grouping for coverage rules            .
HRPYPT04       EXIT_RPCSOCP8_001       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04       EXIT_RPCSOCP8_002       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04       EXIT_RPCSOCP9_001       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT04       EXIT_RPCSOCP9_002       HR-PT: Retrieval of EH&S and training data (Social Balance) .
HRPYPT05       EXIT_RPCALCP0_001       HR-PT: pay date calculation for Vacation Allowance     .
HRPYPT06       EXIT_RPCSOCP1_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYPT06       EXIT_RPCSOCP5_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYPT06       EXIT_RPCSOCPC_003       HR-PT: Detection of employees for Social Balance      .
HRPYZVMD       EXIT_RPCZVMD1_001       User exit for address field when printing SP notifications .
HRPYZVMV       EXIT_RPCZVMD0_001       User exit for distributor key when creating SP notifications.
HRRPAI01       EXIT_SAPLRPAI_001       User-exit pre FB HR_ENTRY_DATE a HR_LEAVING_DATE      .
HRRPAI01       EXIT_SAPLRPAI_002       User-exit pre FB HR_ENTRY_DATE a HR_LEAVING_DATE      .
HRTWTAXM       EXIT_HTWCTXME_001       User exits for Tax report                  .
HRTWTAXM       EXIT_HTWCTXME_002       User exits for Tax report                  .
HRUSRCU0       EXIT_RPCTRCU0_001       Enhancement for Customer Exit for RPCTRCU0.         .
HRV1AT01       EXIT_SAPLHRV1_001       Customer exits for Norwegian annual tax reporting      .
HRWAOSQ1       EXIT_SAPLHRWAO_STATUSQUO_001 SAP Rozšírenie pre report status quo a profil pracovníka  .
HRWBRQ01       EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_001   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01       EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_002   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01       EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_003   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01       EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_004   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWBRQ01       EXIT_SAPLHR_WEB_HIRE_005   HR Recruitment : Web Interface               .
HRWPCABS       EXIT_SAPLHRWPC_ABSENCES_001  Filtrovanie záznamov neprítomnosti             .
HRWPCAS       EXIT_SAPLHRWPC_ATTSTATUS_001 Zmena kľúča statusu disponibility a statusu prítomnosti   .
HRWPCBL1       EXIT_SAPLHRWPC_BIRTHDAY_001  Rozšírenie: iView - prehľad dát narodenia          .
HRWPCEP1       EXIT_SAPLHRWPC_EXITS_001   Rozšírenie SAP pre profil pracovníka            .
HRWPCJL1       EXIT_SAPLHRWPC_JUBILEE_001  Rozšírenie: iView - prehľad jubileí             .
IAIH0001       EXIT_RIPLKO10_001       Zákaznícke rozšírenia pre pracovné postupy         .
IAIH0001       EXIT_SAPLCPDA_001       Zákaznícke rozšírenia pre pracovné postupy         .
IAIH0001       EXIT_SAPLCPDA_002       Zákaznícke rozšírenia pre pracovné postupy         .
IAIH0001       EXIT_SAPMWPSTLHM_001     Zákaznícke rozšírenia pre pracovné postupy         .
IAIH0001       EXIT_SAPMWPSTLHM_002     Zákaznícke rozšírenia pre pracovné postupy         .
IAIH0001       EXIT_SAPMWPSTLHM_003     Zákaznícke rozšírenia pre pracovné postupy         .
IAOM0001       EXIT_SAPLIAOM_SERVICE_001   Zmena atribútov objektu controllingu            .
IB020001       EXIT_SAPLIBSD_001       Filtrovanie komponentov                   .
IBIP         EXIT_SAPLIBIP_001       IBIP: Trans.IBIP prevzatie dát               .
IBPP0001       EXIT_SAPLIBPP_001       Filtrovanie komponentov IBase pri generovaní z dát PP    .
ICRP0201       EXIT_SAPLCS_ORG_02_001    Nápoveď vyhľadávania CS_ORG_02: Kontrola oprávnenia     .
ICRP0202       EXIT_SAPLCS_ORG_02_002    Nápoveď vyhľadávania CS_ORG_02: Interne naprogramovaný výber.
ICRP0203       EXIT_SAPLCS_ORG_02_003    Nápoveď vyhľadávania CS_ORG_02: Návrh úlohy         .
ICSV0001       EXIT_SAPLICUS_001       Zobraz.geografických dát stanoviska             .
ICSV0002       EXIT_SAPMIWO0_003       Automatické stanovenia opatrení pre servisné hlásenia    .
ICSV0003       EXIT_SAPLIPAR_002       Výber partnera                       .
ICSV0004       EXIT_SAPLIWO1_003       Kontrola objektu IH a zobraz.informácií objektu       .
ICSV0005       EXIT_SAPLISDI_001       Určenie dôvodu odmietnutia pri fakturácii týkaj.sa nákladov .
ICSV0007       EXIT_SAPLIPAS_001       Prevzatie partnera sér.čísla pri výdaji mater.a vrát.dodáv. .
ICSV0008       EXIT_SAPLIPAR_003       Overenie dodatočných druhov partnera            .
ICSV0008       EXIT_SAPLIPAR_004       Overenie dodatočných druhov partnera            .
ICSV0008       EXIT_SAPLIPAR_005       Overenie dodatočných druhov partnera            .
IDCP0001       EXIT_IDPRCNINVOICE_001    Customer Data for Printing Prenumbered Invoices       .
IDCP0002       EXIT_IDPRCNINVOICE_002    Customer Data for Printing Prenumbered Delivery Notes    .
IEQM0001       EXIT_SAPLIEL2_002       Dodatk.kontroly pri inštalácii vybavenia na techn.miestach .
IEQM0002       EXIT_SAPLIEL2_001       Dodatk.kontroly pri definícii hierarchie vybavenia     .
IEQM0003       EXIT_SAPMIEQ0_001       Dodatk.kontroly pred overením vybavenia           .
IEQM0004       EXIT_SAPLIPW0_001       Objekt je prípustný pre zmluv.partnera (zák.-"zmluvaOÚdržbe).
IEQM0005       EXIT_SAPLIPW0_002       Objekt prípustný pre zmluvu SD (zmluva o údrž.-"zml.o údrž.).
IEQM0006       EXIT_SAPLIPW0_003       Objekt prípustný pre zmluvu SD (Údržba zmluvy o údržbe)   .
IEQM0007       EXIT_SAPMIEQ0_002       Kontrola/zmena poľa výrobcu kmeň.vybavenia         .
IHCL0001       EXIT_SAPLIHCL_001       Založenie vybavenia s predlohou materiálu: Triedy/atribúty .
ILOM0001       EXIT_SAPMILO0_001       Dodat.kontroly pred aktualizáciou technického miesta    .
ILOM0002       EXIT_SAPLILOS_001       User-Exit pri kontrole štruktúry čísel miest        .
IMRC0001       EXIT_SAPLIMR0_001       Bod merania/dokl.o mer.: Exit pred aktualiz.(po COMMIT WORK).
IMRC0002       EXIT_SAPLIMR0_002       Bod merania: Exit menu pre funkciu špecif.pre zákazníka   .
IMRC0003       EXIT_SAPLIMR0_003       Doklad o meraní: Exit menu pre funkciu špecif.pre zákazníka .
IMRC0004       EXIT_SAPLIMR0_004       Dokl.o meraní: Exit po štand.kontr.pre nový doklad o meraní .
IMRC0005       EXIT_SAPLIMR1_005       Bod merania: Exit do AUTHORITY_CHECK_IMPT          .
IMSMCOMM       EXIT_SAPLI_MSM_COMM_001    Rozšírenie komunikácie MSM                 .
INTERFAC       EXIT_RM11RL00_001       Rozhranie pre prevzatie dát                 .
INTERFAC       EXIT_RM11RL00_002       Rozhranie pre prevzatie dát                 .
IPRM0002       EXIT_SAPLIPM5_001       Stanovenie zadaní plánov.dátumu pre plán údržby       .
IPRM0002       EXIT_SAPLIPM5_002       Stanovenie zadaní plánov.dátumu pre plán údržby       .
IPRM0002       EXIT_SAPLIWP3_003       Stanovenie zadaní plánov.dátumu pre plán údržby       .
IPRM0003       EXIT_SAPLCOIH_030       Užívateľské polia: Plán údržby               .
IPRM0003       EXIT_SAPLCOIH_032       Užívateľské polia: Plán údržby               .
IPRM0003       EXIT_SAPLIWOL_031       Užívateľské polia: Plán údržby               .
IPRM0003       EXIT_SAPLIWP3_001       Užívateľské polia: Plán údržby               .
IPRM0003       EXIT_SAPLIWP3_002       Užívateľské polia: Plán údržby               .
IPRM0004       EXIT_SAPLIWP3_004       Plán údržby/pol.údržby: Zákazn.kontrola v čase "ULOŽENIA"  .
IPRM0005       EXIT_SAPLIWP3_010       Stanovenie ofsetu pre plány stratégie závislé od výkonu   .
IQSM0001       EXIT_SAPLIPW1_001       Automatické priradenie sériových čísel           .
IQSM0002       EXIT_SAPLIPW1_002       Kontrola pri kopírovaní zoznamu objektov          .
IQSM0003       EXIT_SAPLIPW1_003       Sériové čísla, user-exit pre dodat.dáta           .
IQSM0004       EXIT_SAPLIPW1_004       Sériové čísla, user-exit po opustení sér.obrazovky     .
IQSM0005       EXIT_SAPLIE01_005       Sériové čísla, user-exit v aktualizácii           .
IQSM0007       EXIT_SAPLIE01_007       Sériové čísla, user exit pre pohyby materiálu        .
IQSM0008       EXIT_SAPLIPW1_008       Kontrola znakového reťazca sériových čísiel         .
IREV0001       EXIT_SAPLIREV1_001      Revízia: Doplnkové polia                  .
IREV0001       EXIT_SAPLIREV1_002      Revízia: Doplnkové polia                  .
ISRE0001       EXIT_SAPLFOBK01_001      Stanovenie čísla účtu bankovej operácie           .
ISRE0002       EXIT_RFVI4020_001       Obstaranie dát-výkazníctvo ROZ               .
ISTDUNN1       EXIT_SAPLIST_CA_DUNEVENT_001 IS-T-CA: Vypln.polí štruk.záz.užívat.súb.tel.čís.na odpoj. .
ISTDUNNI       EXIT_SAPLIST_DUNEVENT_001   IS-T-CA: Prevod súboru telef.čís.na odpojenie (nové pripoj.).
ISTEBS01       EXIT_SAPLIST_EBS_BILLPOST_001 IS-T: Prevzatie faktur.dokladov z ext.systému (cez IDoc)  .
ISTEBS01       EXIT_SAPLIST_EBS_BILLPOST_002 IS-T: Prevzatie faktur.dokladov z ext.systému (cez IDoc)  .
ISTEBS04       EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_001 Poskytnutie rozšírenia na IDoc IST_EBS_POI_OUT       .
ISTEBS04       EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_002 Poskytnutie rozšírenia na IDoc IST_EBS_POI_OUT       .
ISTEBS04       EXIT_SAPLIST_EBS_BILLINFO_003 Poskytnutie rozšírenia na IDoc IST_EBS_POI_OUT       .
ISTEQUIC       EXIT_SAPLIST_EQUI_MREX_005  equipment extension: customer created subscreens      .
ISTEQUIC       EXIT_SAPLIST_EQUI_MREX_006  equipment extension: customer created subscreens      .
ISTEQUIC       EXIT_SAPMIEQ0_900       equipment extension: customer created subscreens      .
ISTEQUII       EXIT_SAPLIST_EQUI_MREX_004  pai processing for equipment extension           .
ISTEQUIO       EXIT_SAPLIST_EQUI_MREX_003  PBO processing for equipment extension           .
ISTMAL01       EXIT_SAPLIST_MALFUNCTION_I_001IS-T Malfunction Inbound                  .
ISTMAL01       EXIT_SAPLIST_MALFUNCTION_I_002IS-T Malfunction Inbound                  .
ISTPAYME       EXIT_SAPLIST_PAYEVENT_001   IS-T-CA: Naplnenie súboru na odblokovanie          .
ISTPAYME       EXIT_SAPLIST_PAYEVENT_002   IS-T-CA: Naplnenie súboru na odblokovanie          .
ISTPLUGI       EXIT_SAPLISTPLUGIN_001    IS-T: Search engine, user defined search for equipments   .
ITOB0001       EXIT_SAPLITO0_001       PM: Customer-Include-Subscreen pre kmeň.dáta techn.objektov .
ITOB0001       EXIT_SAPLITO0_002       PM: Customer-Include-Subscreen pre kmeň.dáta techn.objektov .
ITOB0002       EXIT_SAPLITOBS_001      ITOB: Zmeny polí na predlohe kopírovania          .
ITOB0003       EXIT_SAPLITO0_003       PM: Subscreen Include zákazníka pre dáta objektu voz.parku .
ITOB0003       EXIT_SAPLITO0_004       PM: Subscreen Include zákazníka pre dáta objektu voz.parku .
ITOB0004       EXIT_SAPLITO0_005       PM: Customer-Exit: Identifikačné dáta vozov.parku: Kontroly .
IWMI0001       EXIT_SAPLISMPM_IDOCS_001   User-Exits pre IDocs SM/PM                 .
IWMI0001       EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_001 User-Exits pre IDocs SM/PM                 .
IWMI0001       EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_002 User-Exits pre IDocs SM/PM                 .
IWMI0001       EXIT_SAPLISMPM_UPD_IDOCS_003 User-Exits pre IDocs SM/PM                 .
IWO10001       EXIT_SAPLCOIH_001       Založenie podriad.zákazky IH                .
IWO10002       EXIT_SAPLCOIH_002       ZÁKAZKA IH: Kontrola zákazníka pre uvoľnenie zákazky    .
IWO10004       EXIT_SAPLCOIH_004       ZÁKAZKA IH: Kontrola zákazníka pre uzavretie zákazky    .
IWO10005       EXIT_SAPLCOIH_005       ZÁKAZKA IH: Stanovenie profit-center špecif.pre zákazníka  .
IWO10006       EXIT_SAPLCOIH_006       ZÁKAZKA IH: Exklud.kódov pomocou rozšírenia zákazníkov   .
IWO10007       EXIT_SAPLCOIH_007       ZÁKAZKA IH: Rozšírenie zákazn. Povolenia v zákazke     .
IWO10008       EXIT_SAPLCOIH_008       Rozšírenie zákazn.: Stanovenie Tax Jurisdiction Code    .
IWO10009       EXIT_SAPLCOIH_009       ZÁKAZKA IH: Kontrola zákazn.pre obdobie 'založenie'     .
IWO10010       EXIT_SAPLCOIH_010       ZÁKAZKA IH: Rozšírenie zákazn.pre stanovenie prvku PSP   .
IWO10011       EXIT_SAPLCOMK_003       ZÁKAZKA IH: Rozšírenie zákazn.pre výber komponentov     .
IWO10012       EXIT_SAPLCOIH_012       ZÁKAZKA IH: Práca s prioritou na centrál.hlavičke      .
IWO10015       EXIT_SAPLCOIH_015       Zákazka údržby: Nápoveď pre užívateľské polia v operácii  .
IWO10016       EXIT_SAPLCOIH_016       Zákazka údržby:Rozšír.zákazníka pre kontrolu užív.polí oper..
IWO10017       EXIT_SAPLCOIH_017       Stanovenie externého čísla zákazky podľa logiky zákazníka  .
IWO10018       EXIT_SAPLCOIH_018       Zákazka údržby: Užívateľské polia v hlavičke zákazky    .
IWO10018       EXIT_SAPLCOIH_019       Zákazka údržby: Užívateľské polia v hlavičke zákazky    .
IWO10020       EXIT_SAPLCOIH_020       Zákazka údržby: Automatické začlenenie pracovného postupu  .
IWO10021       EXIT_SAPLCOIH_021       Automat.prevzatie prac.postupu pri vytvor.zákazky z hlásenia.
IWO10022       EXIT_SAPLCOIH_014       Stanovenie kalendára z užív.výstupu             .
IWO10023       EXIT_SAPLISM6_001       Servisná zákazka: Zmena dát hlavičky dokladu predb.odoslania.
IWO10024       EXIT_SAPLISM6_002       Servisná zákazka: Zmeny na položkách k predb.odoslaniu   .
IWO10025       EXIT_SAPLCOIH_025       Zákazka PM/SM: Nájdenie zodpovedného nákladového strediska .
IWO10026       EXIT_SAPLCOIH_026       Kontrola užívateľa pri nastavení statusu 'Nevykonať'    .
IWO10027       EXIT_SAPLCOI1_027       User-exit: Generovanie užívateľského zúčtovacieho predpisu .
IWO10029       EXIT_SAPLCOMK_029       Zahrnutie kusovníka do zákazky PM/SM            .
IWO10030       EXIT_SAPLCOI1_030       Predvoľba polí pre objekt výsledku             .
IWO10031       EXIT_SAPLCOIH_031       Potlačenie osobného čísla v zákazke PM/SM          .
IWO10033       EXIT_SAPLCOIH_033       Customer-Specific Authorization Check Maint./Service Order .
IWO10034       EXIT_SAPLCY18_001       Operation status based on the status of capacity reqs    .
IWO20001       EXIT_SAPLCOIH_003       ZÁKAZKA PM: Výstup užív.pre prevzatie prac.plánu do zákazky .
IWOC0001       EXIT_SAPLIWO1_001       Založenie hlásenia IH/SM: Určenie referenčného objektu   .
IWOC0002       EXIT_SAPLIQS0_001       Hlásenie PM/SM: Kontrola prípustnosti zmeny statusu     .
IWOC0003       EXIT_SAPLIWO1_004       PM/SM - Kontrola oprávnenia ref.objektu a plán.skupiny   .
IWOC0003       EXIT_SAPLIWO1_005       PM/SM - Kontrola oprávnenia ref.objektu a plán.skupiny   .
IWOC0004       EXIT_SAPLIREP1_001      Zmena nastavení ALV pre jednost.spracovanie zostavy PM/QM/SM.
J-J10001       EXIT_SAPLJKMC_004       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Sales Order Update        .
J-J10001       EXIT_SAPLJKMC_005       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Sales Order Update        .
J-J10001       EXIT_SAPLJKMC_006       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Sales Order Update        .
J-J10001       EXIT_SAPLJKMC_007       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Sales Order Update        .
J-J20001       EXIT_SAPLJKMC_001       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Correction Order Update     .
J-J20001       EXIT_SAPLJKMC_002       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Correction Order Update     .
J-J20001       EXIT_SAPLJKMC_003       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Correction Order Update     .
J-J30001       EXIT_SAPLJVMC_001       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Delivery Update         .
J-J30001       EXIT_SAPLJVMC_002       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Delivery Update         .
J-J40001       EXIT_SAPLJFMC_001       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Billing Document Update     .
J-J40001       EXIT_SAPLJFMC_002       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Billing Document Update     .
J-J40001       EXIT_SAPLJFMC_003       IS-M/MDIS: OBSOLETE - MDIS Billing Document Update     .
J-JA0001       EXIT_SAPLJJM1_001       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JA0001       EXIT_SAPLJJM1_002       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JA0001       EXIT_SAPLJJM1_003       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JA0001       EXIT_SAPLJJM1_004       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JA0001       EXIT_SAPLJJM1_005       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JF0001       EXIT_SAPLJJM3_001       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JF0001       EXIT_SAPLJJM3_002       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JF0001       EXIT_SAPLJJM3_003       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JF0001       EXIT_SAPLJJM3_004       ISP / VLIS obsolete                     .
J-JF0001       EXIT_SAPLJJM3_005       ISP / VLIS obsolete                     .
J1BF0001       EXIT_SAPLJ1BM_001       FI Localization (Brazil): Additional Data for Boleto    .
J1BV0001       EXIT_SAPLJ1BG_001       Brazil Localisation: SD: Shipping unit for Nota Fiscal   .
J45A0001       EXIT_SAPMJ45A_001       IS-M/SD: Preassign, Change Item Data            .
J45A0001       EXIT_SAPMJ45A_002       IS-M/SD: Preassign, Change Item Data            .
J45A0001       EXIT_SAPMJ45A_003       IS-M/SD: Preassign, Change Item Data            .
J45A0001       EXIT_SAPMJ45A_011       IS-M/SD: Preassign, Change Item Data            .
J45A0002       EXIT_SAPMJ45A_004       IS-M/SD: Check Item Period                 .
J45A0002       EXIT_SAPMJK07_001       IS-M/SD: Check Item Period                 .
J45A0003       EXIT_SAPMJ45A_005       IS-M/SD: Change Billing Relevancy              .
J45A0004       EXIT_SAPMJ45A_006       IS-M/SD: Change Transmission Date for Output        .
J45A0005       EXIT_SAPMJ45A_008       IS-M/SD: Change Credit Memo Processing for Termination   .
J45A0006       EXIT_SAPMJ45A_007       IS-M/SD: Change Shipping Outsorting Type          .
J45A0007       EXIT_SAPMJ45A_009       IS-M/SD: Sales Order - Trigger Workflow Events       .
J45A0008       EXIT_SAPMJ45A_010       IS-M/SD: Determine Price Key for Subs.           .
J45A0009       EXIT_SAPLJKPROM_003      IS-M/SD: Check Modules for Item Sales Support        .
J45A0009       EXIT_SAPLJKPROM_004      IS-M/SD: Check Modules for Item Sales Support        .
J45A0010       EXIT_SAPMJ45A_012       IS-M/SD: Sales, Change of Publication            .
J45A0010       EXIT_SAPMJ45A_013       IS-M/SD: Sales, Change of Publication            .
J45A0011       EXIT_SAPMJ45A_014       IS-M/SD: Transfer Order Before Update            .
J45A0012       EXIT_SAPMJ45A_015       IS-M/SD: Influence Preassignment of Contract Account    .
J45A0013       EXIT_SAPMJ45A_016       IS-M/SD: Process Gift Transfer (Vacation Donation)     .
J45A0013       EXIT_SAPMJ45A_017       IS-M/SD: Process Gift Transfer (Vacation Donation)     .
J45AD001       EXIT_SAPMJ45A_030       IS-M/SD: Screen Area - Header Data             .
J45AD001       EXIT_SAPMJ45A_031       IS-M/SD: Screen Area - Header Data             .
J45AD002       EXIT_SAPMJ45A_032       IS-M/SD: Screen Area - Basic Item Screen          .
J45AD002       EXIT_SAPMJ45A_033       IS-M/SD: Screen Area - Basic Item Screen          .
J45AD003       EXIT_SAPMJ45A_034       IS-M/SD: Screen Area - Billing Detail Screen        .
J45AD003       EXIT_SAPMJ45A_035       IS-M/SD: Screen Area - Billing Detail Screen        .
J45AD004       EXIT_SAPLJKPROM_001      IS-M/SD: Screen Area for Item Sales Support         .
J45AD004       EXIT_SAPLJKPROM_002      IS-M/SD: Screen Area for Item Sales Support         .
J45AX001       EXIT_SAPMJ45A_020       IS-M/SD: Check Customer-Specific Fields in Order      .
J45AX001       EXIT_SAPMJ45A_021       IS-M/SD: Check Customer-Specific Fields in Order      .
J59A0001       EXIT_SAPMJ59A_001       IS-M/SD: User Exits for Settlement             .
J60A0001       EXIT_SAPMJ60A_001       IS-M/SD: User Exits for Billing               .
JBRDR001       EXIT_SAPLJBRDR_001      RM: User-exit v odvodení atribútu              .
JBRDR001       EXIT_SAPLJBRDR_002      RM: User-exit v odvodení atribútu              .
JBRDR001       EXIT_SAPLJBRDR_003      RM: User-exit v odvodení atribútu              .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBCFTRANSACTION_001 IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_001       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_002       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_003       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_004       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_005       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_006       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_007       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_008       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_009       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_010       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_011       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_012       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_013       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_014       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_015       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0001       EXIT_SAPLJBTR_016       IS-B: User-exit pre kalkuláciu jedn.transakcie,pevná metóda .
JBTK0002       EXIT_SAPLJBTR_101       IS-B: User-Exit pre kalk.jednotl.transakcie,bez refer.metódy.
JBTK0002       EXIT_SAPLJBTR_102       IS-B: User-Exit pre kalk.jednotl.transakcie,bez refer.metódy.
JBTK0003       EXIT_SAPLJBTR_201       IS-B: User-exit pre kalk.jedn.transakcie s jednotl.položkami.
JBTK0003       EXIT_SAPLJBTR_202       IS-B: User-exit pre kalk.jedn.transakcie s jednotl.položkami.
JBTK0004       EXIT_SAPLJBTR_301       IS-B: User-Exit pre KJT: Vplyv meny - pôžička        .
JBTK0005       EXIT_SAPLJBRZ_401       IS-B: User-Exits pre KJT: Stanovenie platby vopred     .
JBTK0006       EXIT_SAPLJBDARLEHEN_101    SAP-Banking: User-Exit pre predbežnú kalkuláciu       .
JDVASP00       EXIT_RJVCLFBL_001       IS-M: User Exit for Issue Splits              .
JF210001       EXIT_SAPLJF21_001       IS-M/SD: User Exits for Account Det.for Payment Cards    .
JF210001       EXIT_SAPLJF21_002       IS-M/SD: User Exits for Account Det.for Payment Cards    .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_001       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_002       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_003       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_004       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_005       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_006       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_007       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_008       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230001       EXIT_SAPLJF23_012       IS-M/SD: User Exits for Billing Transfer (RW Interface)   .
JF230002       EXIT_SAPLJF24_005       IS-M/SD: User Exits - Generate Payment Dataset       .
JF230002       EXIT_SAPLJF24_006       IS-M/SD: User Exits - Generate Payment Dataset       .
JF240001       EXIT_SAPLJF24_001       IS-M/SD: User Exits for Bank Returns Transfer (FI Interface).
JF240001       EXIT_SAPLJF24_002       IS-M/SD: User Exits for Bank Returns Transfer (FI Interface).
JF240001       EXIT_SAPLJF24_003       IS-M/SD: User Exits for Bank Returns Transfer (FI Interface).
JF240001       EXIT_SAPLJF24_004       IS-M/SD: User Exits for Bank Returns Transfer (FI Interface).
JF600001       EXIT_SAPLJF60_001       IS-M/SD: User Exits for Billing               .
JF600001       EXIT_SAPLJF60_002       IS-M/SD: User Exits for Billing               .
JF600001       EXIT_SAPLJF60_003       IS-M/SD: User Exits for Billing               .
JF600001       EXIT_SAPLJF60_004       IS-M/SD: User Exits for Billing               .
JF600001       EXIT_SAPLJF60_005       IS-M/SD: User Exits for Billing               .
JF600001       EXIT_SAPLJF60_006       IS-M/SD: User Exits for Billing               .
JF600001       EXIT_SAPLJF60_007       IS-M/SD: User Exits for Billing               .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_002       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_100       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_106       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_300       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_500       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_502       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_900       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_901       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_902       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF80_912       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_001       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_002       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_003       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_004       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_005       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_006       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_007       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_008       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600002       EXIT_SAPLJF81_009       IS-M/SD: User Exits for Billing/Rev.Dist.Transfer IS-M-"FI .
JF600003       EXIT_SAPLJF82_999       IS-M/SD: User Exit for Revenue Distribution: VAT Ind.Usage .
JF600004       EXIT_SAPLJF60_009       Summarize billing items for delivery-related billing doc.  .
JF600005       EXIT_SAPLJF60_010       Determine field collector in billing            .
JF600006       EXIT_RJFVAULF_600       IS-M/SD: Revenue postings via issue account assignment   .
JF600006       EXIT_RJFVAULF_601       IS-M/SD: Revenue postings via issue account assignment   .
JF600006       EXIT_RJFVAULF_602       IS-M/SD: Revenue postings via issue account assignment   .
JF600006       EXIT_RJFVAULF_604       IS-M/SD: Revenue postings via issue account assignment   .
JF600006       EXIT_RJFVAULF_605       IS-M/SD: Revenue postings via issue account assignment   .
JF600006       EXIT_RJFVAULF_606       IS-M/SD: Revenue postings via issue account assignment   .
JF600007       EXIT_SAPLJF60_011       IS-M/SD: Interface before billing document creation     .
JF600008       EXIT_SAPLJF60_012       IS-M/SD: Moving Billing                   .
JF600008       EXIT_SAPLJF60_013       IS-M/SD: Moving Billing                   .
JF600008       EXIT_SAPLJF60_014       IS-M/SD: Moving Billing                   .
JF600009       EXIT_SAPLJF60_015       IS-M/SD: User Exits for Billing Date            .
JF600009       EXIT_SAPLJF60_016       IS-M/SD: User Exits for Billing Date            .
JF600009       EXIT_SAPLJF60_018       IS-M/SD: User Exits for Billing Date            .
JF600010       EXIT_SAPLJF60_017       Map Price Changes During Billing              .
JFACC001       EXIT_SAPLJFACC_001      IS-M/SD: User Exits for Acct.Det.for Service-Rel.Rev.Def.  .
JFACC001       EXIT_SAPLJFACC_002      IS-M/SD: User Exits for Acct.Det.for Service-Rel.Rev.Def.  .
JFCOPA01       EXIT_SAPLJFCOPA_001      IS-M/SD: Enhancements for CO-PA Link to Media Sales & Dist. .
JFCOPA01       EXIT_SAPLJFCOPA_002      IS-M/SD: Enhancements for CO-PA Link to Media Sales & Dist. .
JFICA001       EXIT_SAPLJFFICAVKONT_001   IS-M/SD: Choose Contract Account              .
JFREV010       EXIT_SAPLJF23_009       IS-M/SD: Revenue Accrual (FI Interface)           .
JFREV010       EXIT_SAPLJFREV01_001     IS-M/SD: Revenue Accrual (FI Interface)           .
JFREV010       EXIT_SAPLJFREV02_001     IS-M/SD: Revenue Accrual (FI Interface)           .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_001       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_002       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_003       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_004       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_005       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_006       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_007       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_008       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_009       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_010       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_011       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_012       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_013       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_014       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_015       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_016       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_017       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_101       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_102       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_103       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_104       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_105       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_107       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_108       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_110       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_111       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_112       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_113       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JFSYS001       EXIT_SAPLJG21_114       IS-M/SD: Transfer BP to an R/3 system            .
JG010001       EXIT_SAPMJG01_001       IS-M/SD: Business partner personnel number validations   .
JG010001       EXIT_SAPMJG03_001       IS-M/SD: Business partner personnel number validations   .
JG010002       EXIT_SAPLJG01_001       IS-M: Business partner address - fill sort field 2     .
JG010003       EXIT_SAPLJGCN_001       IS-M: Telephone number conversion for telephone number   .
JG010003       EXIT_SAPLJGCN_002       IS-M: Telephone number conversion for telephone number   .
JG010004       EXIT_SAPLJGCN_003       IS-P: Telephone number conversion for area code       .
JG010004       EXIT_SAPLJGCN_004       IS-P: Telephone number conversion for area code       .
JG010005       EXIT_SAPMJG01_002       IS-M/SD: Preassign business partner KNVV (RJGMVV) USER EXIT .
JG010006       EXIT_SAPLJSS1_001       IS-M/SD: Modification for DB features in central access   .
JG010007       EXIT_SAPMJG01_010       IS-M/SD: Determine recon.acct/payment method for BP     .
JG010007       EXIT_SAPMJG01_011       IS-M/SD: Determine recon.acct/payment method for BP     .
JG010100       EXIT_SAPMJG01_100       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - general data     .
JG010100       EXIT_SAPMJG01_101       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - general data     .
JG010101       EXIT_SAPMJG01_102       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - tax data (customer)  .
JG010101       EXIT_SAPMJG01_103       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - tax data (customer)  .
JG010102       EXIT_SAPMJG01_104       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - tax data (vendor)   .
JG010102       EXIT_SAPMJG01_105       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - tax data (vendor)   .
JG010103       EXIT_SAPMJG01_106       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - accounting (customer) .
JG010103       EXIT_SAPMJG01_107       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - accounting (customer) .
JG010104       EXIT_SAPMJG01_108       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - sales data (customer) .
JG010104       EXIT_SAPMJG01_109       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - sales data (customer) .
JG010105       EXIT_SAPMJG01_110       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - accounting (vendor)  .
JG010105       EXIT_SAPMJG01_111       IS-M: Screen enh.for BP maintenance - accounting (vendor)  .
JG010106       EXIT_SAPMJG01_112       IS-M: BP Maintenance - Screen Enh.for Reminder Data (Cust.) .
JG010106       EXIT_SAPMJG01_113       IS-M: BP Maintenance - Screen Enh.for Reminder Data (Cust.) .
JG010200       EXIT_SAPMJG01_200       IS-M User Exits After Update of IS-M Tables         .
JG010200       EXIT_SAPMJG07_201       IS-M User Exits After Update of IS-M Tables         .
JG030003       EXIT_SAPMJG01_003       IS-M: Business Partner Settings - Bank Data         .
JG030004       EXIT_SAPMJG01_004       IS-M: Settings for Agency Data               .
JG040001       EXIT_SAPLJG04_002       IS-M/SD: BP address - fill sort field            .
JG050001       EXIT_SAPMJG05_001       Employment Relationship - Personnel Number Validations   .
JG050001       EXIT_SAPMJG05_002       Employment Relationship - Personnel Number Validations   .
JG050002       EXIT_SAPMJG05_003       Employment Relationship: Preassign Contract Account     .
JGADR001       EXIT_SAPMJG07_001       IS-M: Preassignment of Period for Address Changes      .
JGADR001       EXIT_SAPMJG07_002       IS-M: Preassignment of Period for Address Changes      .
JGADR001       EXIT_SAPMJG07_003       IS-M: Preassignment of Period for Address Changes      .
JGBP0301       EXIT_SAPLJGBP03_001      Convert Media Contact Person to SAP BP           .
JGBP0301       EXIT_SAPLJGBP03_002      Convert Media Contact Person to SAP BP           .
JGWWW001       EXIT_SAPLJGWWW_006      IS-M/SD: Create Sales Customer from the Internet      .
JGWWW001       EXIT_SAPLJGWWW_008      IS-M/SD: Create Sales Customer from the Internet      .
JGWWWI12       EXIT_SAPMJGWWWIU1_014     IS-M: IAC Create Internet User; Form            .
JGWWWI12       EXIT_SAPMJGWWWIU1_015     IS-M: IAC Create Internet User; Form            .
JGWWWI13       EXIT_SAPMJGWWWIU1_016     IS-M: IAC Create Internet User; Determine E-Mail Address  .
JGWWWI13       EXIT_SAPMJGWWWIU1_017     IS-M: IAC Create Internet User; Determine E-Mail Address  .
JGWWWI14       EXIT_SAPMJGWWWIU1_020     IS-M: IAC Create Internet User; Confirmation Screen     .
JGWWWI22       EXIT_SAPMJGWWWIU2_018     IS-M: IAC Change Access Data for Internet User; Form    .
JGWWWI22       EXIT_SAPMJGWWWIU2_019     IS-M: IAC Change Access Data for Internet User; Form    .
JGWWWI23       EXIT_SAPMJGWWWIU2_021     IS-M: IAC Change Access Data for Internet User, Conf.Screen .
JGWWWIUS       EXIT_SAPLJGWWW_004      IS-M: Change Content and Recip. of Mails with Access Data  .
JGWWWVKO       EXIT_SAPLJGWWW_005      IS-M/SD: Determine Contract Account for Internet Appls   .
JH050001       EXIT_SAPLJH05_001       IS-M/AM: Booking of technical interface fields (CO)     .
JH130001       EXIT_SAPLJH13_001       IS-M/AM: Online Planning: Determine Actual Gross Impressions.
JH130002       EXIT_SAPLJH13_002       IS-M/AM: Online Planning: Distribute Gross Impressions   .
JH130002       EXIT_SAPLJH13_003       IS-M/AM: Online Planning: Distribute Gross Impressions   .
JH130002       EXIT_SAPLJH13_004       IS-M/AM: Online Planning: Distribute Gross Impressions   .
JH130003       EXIT_SAPLJH13_005       IS-MAM: Online Planning ALV                 .
JH130003       EXIT_SAPLJH13_006       IS-MAM: Online Planning ALV                 .
JH130003       EXIT_SAPLJH13_007       IS-MAM: Online Planning ALV                 .
JH130003       EXIT_SAPLJH13_008       IS-MAM: Online Planning ALV                 .
JH130003       EXIT_SAPLJH13_009       IS-MAM: Online Planning ALV                 .
JH130004       EXIT_SAPLJH13_010       IS-M/AM: Online Planning Information for Order/Fixed Space .
JH130004       EXIT_SAPLJH13_011       IS-M/AM: Online Planning Information for Order/Fixed Space .
JHA10001       EXIT_SAPLJHA1_001       IS-M/AM: Read, Save, Initialize Orders           .
JHA10001       EXIT_SAPLJHA1_004       IS-M/AM: Read, Save, Initialize Orders           .
JHA10001       EXIT_SAPLJHA1_005       IS-M/AM: Read, Save, Initialize Orders           .
JHA10001       EXIT_SAPLJHA1_006       IS-M/AM: Read, Save, Initialize Orders           .
JHA10002       EXIT_SAPLJHA1_002       IS-M/AM: Order; Output Control; Fields           .
JHA10005       EXIT_SAPLJHA1_003       IS-M/AM: Order Document with Revenue Data Before Update,Read.
JHA14001       EXIT_SAPLJHA14_001      IS-M: Influence Update in Financial Planning        .
JHA20001       EXIT_SAPLJHA2_001       IS-M/AM: Copy order objects                 .
JHA30001       EXIT_SAPLJH02_201       Date Shift for Positioned AI Combined BU Booked Selectively .
JHA30001       EXIT_SAPLJHA3_211       Date Shift for Positioned AI Combined BU Booked Selectively .
JHA30002       EXIT_SAPLJH07_202       Date Shift for Positioned DT Combined BU Booked Selectively .
JHA30002       EXIT_SAPLJHA3_212       Date Shift for Positioned DT Combined BU Booked Selectively .
JHA40001       EXIT_SAPLJHA4_001       IS-M/AM: TOP_OF_PAGE Item Overviews in Central Access    .
JHA40002       EXIT_SAPLJHA4_002       IS-M/AM: Enhancement of Item Lists in Central Access    .
JHA40002       EXIT_SAPLJHA4_003       IS-M/AM: Enhancement of Item Lists in Central Access    .
JHA40002       EXIT_SAPLJHA4_004       IS-M/AM: Enhancement of Item Lists in Central Access    .
JHA6_001       EXIT_SAPMJHA6_001       IS-M/AM: Central Access - Define Default Initial Screens  .
JHA6_001       EXIT_SAPMJHA6_101       IS-M/AM: Central Access - Define Default Initial Screens  .
JHA6_001       EXIT_SAPMJHA6_102       IS-M/AM: Central Access - Define Default Initial Screens  .
JHA6_001       EXIT_SAPMJHA6_103       IS-M/AM: Central Access - Define Default Initial Screens  .
JHA6_001       EXIT_SAPMJHA6_104       IS-M/AM: Central Access - Define Default Initial Screens  .
JHA6_001       EXIT_SAPMJHA6_105       IS-M/AM: Central Access - Define Default Initial Screens  .
JHA6_001       EXIT_SAPMJHA6_106       IS-M/AM: Central Access - Define Default Initial Screens  .
JHA6_001       EXIT_SAPMJHA6_107       IS-M/AM: Central Access - Define Default Initial Screens  .
JHAC0001       EXIT_SAPLJHAC_001       IS-M/AM: COA determination, outcome of COA requirement   .
JHAC0002       EXIT_SAPLJHAC_002       IS-M/AM: COA determination, Result of pay scale provision  .
JHAC0003       EXIT_SAPLJHAC_003       IS-M/AM: COA determination, result             .
JHAC0003       EXIT_SAPLJHAC_012       IS-M/AM: COA determination, result             .
JHAC0004       EXIT_SAPLJHAB_001       IS-M/AM: Addition of Customer-Specific Data to Contract   .
JHAC0004       EXIT_SAPLJHAB_002       IS-M/AM: Addition of Customer-Specific Data to Contract   .
JHAC0004       EXIT_SAPLJHAB_003       IS-M/AM: Addition of Customer-Specific Data to Contract   .
JHAC0004       EXIT_SAPLJHAD_006       IS-M/AM: Addition of Customer-Specific Data to Contract   .
JHAC0004       EXIT_SAPMJHW1_001       IS-M/AM: Addition of Customer-Specific Data to Contract   .
JHAC0004       EXIT_SAPMJHW1_002       IS-M/AM: Addition of Customer-Specific Data to Contract   .
JHAC0004       EXIT_SAPMJHW1_003       IS-M/AM: Addition of Customer-Specific Data to Contract   .
JHAC0005       EXIT_SAPLJHAC_005       IS-M/AM: Modify conversion for COA update          .
JHAC0005       EXIT_SAPLJHAC_010       IS-M/AM: Modify conversion for COA update          .
JHAC0007       EXIT_SAPLJHAC_008       IS-M: Enhancement for Conflict Control           .
JHAC0008       EXIT_SAPLJHAC_011       IS-M: Enhancements for System Contracts           .
JHAC0009       EXIT_SAPLJHWA2_001      IS-M: Customer-Specific Fields in Assignment Overview    .
JHAC0010       EXIT_SAPLJHAD_007       IS-M: Enhance Contract Overlap Check            .
JHAC00Z1       EXIT_SAPLJHAC_007       IS-M: Addition of Partner Access during Contr.Determination .
JHAC00Z1       EXIT_SAPLJHAC_009       IS-M: Addition of Partner Access during Contr.Determination .
JHAD0001       EXIT_SAPLJHAD_001       IS-M/AM: Output control for COA settlement         .
JHAD0004       EXIT_SAPLJHAD_004       IS-M/AM: COA output control                 .
JHAK0001       EXIT_SAPLJHAK_001       IS-M/AM: Header plausibility check             .
JHAK0002       EXIT_SAPLJHAK_002       IS-M/AM: Preassign Header                  .
JHAK0003       EXIT_SAPLJHAK_003       IS-M/AM: Change Sold-to Party                .
JHAR0001       EXIT_SAPLJHAR_001       IS-M/AM: Fill COA related billing interface         .
JHAR0001       EXIT_SAPLJHAR_007       IS-M/AM: Fill COA related billing interface         .
JHAR0002       EXIT_SAPLJHAR_002       IS-M/AM: Select COA settlements to be settled        .
JHAR0003       EXIT_SAPLJHAR_003       IS-M: Perform Condition Settlement using Contract Discount .
JHAR0003       EXIT_SAPLJHAR_004       IS-M: Perform Condition Settlement using Contract Discount .
JHAR0003       EXIT_SAPLJHAR_005       IS-M: Perform Condition Settlement using Contract Discount .
JHAR0003       EXIT_SAPLJHAR_006       IS-M: Perform Condition Settlement using Contract Discount .
JHAU0001       EXIT_SAPLJHAU_001       IS-M: List Tool Customer Exits for Contract Monitoring   .
JHAUPS01       EXIT_SAPLJHAUPSELL_001    IS-M/AM: Creation of Upselling Items for Individual Customer.
JHAUPS01       EXIT_SAPLJHAUPSELL_002    IS-M/AM: Creation of Upselling Items for Individual Customer.
JHAUPS01       EXIT_SAPLJHAUPSELL_003    IS-M/AM: Creation of Upselling Items for Individual Customer.
JHAUPS01       EXIT_SAPLJHAUPSELL_004    IS-M/AM: Creation of Upselling Items for Individual Customer.
JHAW0001       EXIT_SAPMJHAW_001       IAC Create Classified Ad: Define Default Order Data Values .
JHAW0003       EXIT_SAPMJHAW_002       IS-M/AM: IAC Create Classified Ad: Check Order Data     .
JHAW0004       EXIT_SAPMJHAW_003       IS-M/AM: IAC Create Classified Ad: Create Order       .
JHAW0005       EXIT_SAPMJHAW_004       IAC Create Classified Ad: Define Default BP Data Values   .
JHAW0007       EXIT_SAPMJHAW_005       IS-M/AM: IAC Create Classified Ad: Check BP Data      .
JHAW0008       EXIT_SAPMJHAW_006       IS-M/AM: IAC Create Classified Ad: Create Media Customer  .
JHAW0009       EXIT_SAPMJHAW_007       IAC Create Classified Ad: Define Default Confirmation Values.
JHAW0011       EXIT_SAPLJHAW_001       IS-M/AM: IAC Enter Classified Ads: Order List        .
JHAW0011       EXIT_SAPMJHAW_008       IS-M/AM: IAC Enter Classified Ads: Order List        .
JHAW0012       EXIT_SAPLJHAW_002       IS-M/AM: IAC Enter Classified Ads: Access Web Editor    .
JHAW0012       EXIT_SAPLJHAW_003       IS-M/AM: IAC Enter Classified Ads: Access Web Editor    .
JHAW0013       EXIT_SAPMJHAW_009       IAC Enter Classified Ads: Define Default Order List Values .
JHAW0015       EXIT_SAPMJHAW_010       IS-M/AM: IAC Enter Classified Ads: Check Order List     .
JHAW0016       EXIT_SAPMJHAW_011       IS-M/AM: IAC Enter Classified Ads: Define Default Selection .
JHAW0018       EXIT_SAPMJHAW_012       IS-M/AM: IAC Enter Classified Ads: Check Selection     .
JHC00001       EXIT_SAPLJHC0_001       IS-M/AM: Customer Exits for Contract Discount Determination .
JHCC0001       EXIT_SAPLJHCC_001       IS-M/AM: Payment cards: G/L account determination      .
JHCC0002       EXIT_SAPLJHCC_002       IS-M/AM: Payment cards: Fill Fin.Accounting interface    .
JHCC0003       EXIT_SAPLJHCC_004       IS-M/AM: Payment cards: Authorization            .
JHCC0003       EXIT_SAPLJHCC_007       IS-M/AM: Payment cards: Authorization            .
JHCC0004       EXIT_SAPLJHCC_003       IS-M/AM: Payment cards: Authorization worklist       .
JHCC0005       EXIT_SAPLJHCC_005       IS-M/AM: Payment Cards: Check Master Data          .
JHCC0006       EXIT_SAPLJHCC_006       IS-M/AM: Payment cards: Determine checking group      .
JHCC0007       EXIT_SAPLJHCC_009       IS-M/AM: Payment cards: Delete/cancel authorization     .
JHCC0007       EXIT_SAPLJHCC_010       IS-M/AM: Payment cards: Delete/cancel authorization     .
JHCC0008       EXIT_SAPLJHCC_008       IS-M/AM: Payment Cards: Checks During Billing        .
JHCM0001       EXIT_SAPLJHCM_001       IS-M/AM: Credit management: Control credit check      .
JHCM0001       EXIT_SAPLJHCM_002       IS-M/AM: Credit management: Control credit check      .
JHCM0001       EXIT_SAPLJHCM_006       IS-M/AM: Credit management: Control credit check      .
JHCM0001       EXIT_SAPLJHCM_007       IS-M/AM: Credit management: Control credit check      .
JHCM0002       EXIT_SAPLJHCM_003       IS-M/AM: Credit management: Customer checks         .
JHCM0002       EXIT_SAPLJHCM_004       IS-M/AM: Credit management: Customer checks         .
JHCM0002       EXIT_SAPLJHCM_008       IS-M/AM: Credit management: Customer checks         .
JHCM0003       EXIT_SAPLJHCM_005       IS-M/AM: Credit management: Update credit values      .
JHEA0001       EXIT_SAPLJHEA_001       IS-M/AM: Set status characteristics for several sched.lines .
JHEA0002       EXIT_SAPLJHEA_002       Perform Plausibility Check on Schedule Line and Sub-Item  .
JHEA0002       EXIT_SAPLJHEA_003       Perform Plausibility Check on Schedule Line and Sub-Item  .
JHEF0001       EXIT_SAPLJHEF_001       IS-M: Revenue Distribution - Rev.Object Deter. and Valuation.
JHEF0001       EXIT_SAPLJHEF_002       IS-M: Revenue Distribution - Rev.Object Deter. and Valuation.
JHEF0001       EXIT_SAPLJHEF_003       IS-M: Revenue Distribution - Rev.Object Deter. and Valuation.
JHEF0001       EXIT_SAPLJHEF_004       IS-M: Revenue Distribution - Rev.Object Deter. and Valuation.
JHEF0001       EXIT_SAPLJHEF_005       IS-M: Revenue Distribution - Rev.Object Deter. and Valuation.
JHER0001       EXIT_SAPLJHER_001       IS-M/AM: SD Number Assignment                .
JHER0001       EXIT_SAPLJHER_002       IS-M/AM: SD Number Assignment                .
JHER0001       EXIT_SAPLJHER_003       IS-M/AM: SD Number Assignment                .
JHF10001       EXIT_SAPLJHF1_001       IS-M/AM: Sort billing interface XKOMFKGN          .
JHF10002       EXIT_SAPLJHF1_005       IS-M/AM: Billing number assignment             .
JHF10003       EXIT_SAPLJHAG_001       IS-M/AM: Fill billing interface - order-related       .
JHF10004       EXIT_SAPLJHF1_003       IS-M: Order/revenue dist.billing: Pricing interface     .
JHF10004       EXIT_SAPLJHF1_004       IS-M: Order/revenue dist.billing: Pricing interface     .
JHF10005       EXIT_SAPLJHF1_008       IS-M/AM: Billing split                   .
JHF10006       EXIT_SAPLJHFS_001       IS-M/AM: Number assignment for billing collective processing.
JHF10007       EXIT_SAPLJHF1_006       IS-M: Billing account determin. - Fill communication fields .
JHF10007       EXIT_SAPLJHF1_007       IS-M: Billing account determin. - Fill communication fields .
JHF10008       EXIT_SAPLJHF1_101       IS-M/AM: Fill billing interface - Agent payment       .
JHF10009       EXIT_SAPLJHF1_102       IS-M: Sort billing interface table - agent         .
JHF10010       EXIT_SAPLJHF1_103       IS-M: Pricing for vendor billing - Fill communicat.fields  .
JHF10010       EXIT_SAPLJHF1_104       IS-M: Pricing for vendor billing - Fill communicat.fields  .
JHF10011       EXIT_SAPLJHF1_011       IS-M/AM: Billing directly before update           .
JHF10012       EXIT_SAPLJHF1_105       IS-M: Fill billing interface - agent payment deduction   .
JHF10014       EXIT_SAPLJHF1_014       IS-M: Generate billing doc.: Header/item by pricing     .
JHF10015       EXIT_SAPLJHF1_015       IS-M: CO-PA object determination, supply comm.structure   .
JHF10020       EXIT_SAPLJHF3_001       Output determination interface for billing header (Appl.JF) .
JHF10021       EXIT_SAPLJHF1_010       IS-M: Check billing document interface record        .
JHF10022       EXIT_SAPLJHF1_201       IS-M: Interface for revenue distribution from billing docs .
JHF10023       EXIT_SAPLJHF1_012       IS-M/AM: Billing: Before calling up pricing         .
JHF10024       EXIT_SAPLJHF1_202       IS-M: Revenue distrib.: Determine revenue objects from order.
JHF10025       EXIT_SAPLJHF3_002       IS-M/AM: Modification of matchcode ID for billing documents .
JHF10026       EXIT_SAPLJHF3_003       IS-M: Modify matchcode IDs for collective processing runs  .
JHF10027       EXIT_SAPLJHF1_013       IS-M/AM: Change billing - Fill dynamic part XJHTFP     .
JHF10028       EXIT_SAPLJHF1_016       Billing Document with Revenue Object Data Before Update   .
JHF20001       EXIT_SAPLJHF2_001       IS-M/AM: Billing FI interface header lines         .
JHF20002       EXIT_SAPLJHF2_002       IS-M: Billing FI interface for sub-ledger account lines   .
JHF20003       EXIT_SAPLJHF2_003       IS-M/AM: Billing FI interface for cash billing       .
JHF20004       EXIT_SAPLJHF2_004       IS-M/AM: Billing FI interface general ledger account line  .
JHF20005       EXIT_SAPLJHF2_005       Billing FI interface G/L account lines offsetting entry   .
JHF20006       EXIT_SAPLJHF2_006       IS-M/AM: Billing FI interface tax lines           .
JHF20007       EXIT_SAPLJHF2_007       IS-M/AM: RFC data billing FI interface header        .
JHF20008       EXIT_SAPLJHF2_008       IS-M/AM: RFC data billing FI interface item         .
JHF20009       EXIT_SAPLJHF2_009       IS-M: RFC data billing FI interface - currency lines    .
JHF20010       EXIT_SAPLJHF2_010       IS-M/AM: Billing FI interface: additional posting lines   .
JHF50001       EXIT_SAPLJHF5_001       IS-M/AM: Exit - Transfer to Human Resources         .
JHGA0001       EXIT_SAPLJHGA_001       IS-M/AM: Fill interface for pricing             .
JHGA0002       EXIT_SAPLJHGA_002       IS-M/AM: Set status characteristics for billing dataset   .
JHGA0002       EXIT_SAPLJHGA_003       IS-M/AM: Set status characteristics for billing dataset   .
JHGA0003       EXIT_SAPLJHGA_004       IS-M/AM: Agent determination                .
JHGA0003       EXIT_SAPLJHGA_005       IS-M/AM: Agent determination                .
JHGA0004       EXIT_SAPLJHGA_006       IS-M/AM: Generation of billing dataset           .
JHGA0004       EXIT_SAPLJHGA_007       IS-M/AM: Generation of billing dataset           .
JHGA0005       EXIT_SAPLJHGA_008       IS-M/AM: Define Default Billing Dataset           .
JHGA0006       EXIT_SAPLJHPA_009       IS-M/AM: Modification of F4 Help for Content Components   .
JHGA0007       EXIT_SAPLJHGA_015       IS-M/AM: Agent assignment, set status characteristics    .
JHGA0008       EXIT_SAPLJHGA_009       IS-M/AM: Set status characteristics for agent assignment  .
JHGA0009       EXIT_SAPLJHGA_010       IS-M/AM: Plausibility check for billing dataset       .
JHGA0009       EXIT_SAPLJHGA_011       IS-M/AM: Plausibility check for billing dataset       .
JHGA0010       EXIT_SAPLJHAC_006       IS-M/AM: COA interface                   .
JHGA0010       EXIT_SAPLJHGA_016       IS-M/AM: COA interface                   .
JHGA0010       EXIT_SAPLJHWA2_002      IS-M/AM: COA interface                   .
JHGA0011       EXIT_SAPLJHGA_017       IS-M/AM: Sales Agent Zone Determination           .
JHGA0012       EXIT_SAPLJHGA_018       IS-M/AM: Date Rule for Generating Online Billing Dataset  .
JHGA0099       EXIT_RJHVSW01_010       IS-M/AM: PSC interface (billing dataset data)        .
JHGV0001       EXIT_SAPLJHGV_001       IS-M/AM: Commission assignment - Control incoming payments .
JHGV0002       EXIT_SAPLJHGV_002       IS-M/AM: Set Settlement Date for Sales Agent Settlement   .
JHPA0001       EXIT_SAPLJHPA_001       IS-M/AM: Set status characteristics for an item       .
JHPA0001       EXIT_SAPLJHPA_002       IS-M/AM: Set status characteristics for an item       .
JHPA0001       EXIT_SAPLJHPA_003       IS-M/AM: Set status characteristics for an item       .
JHPA0001       EXIT_SAPLJHPA_012       IS-M/AM: Set status characteristics for an item       .
JHPA0001       EXIT_SAPLJHPA_014       IS-M/AM: Set status characteristics for an item       .
JHPA0001       EXIT_SAPLJHPA_015       IS-M/AM: Set status characteristics for an item       .
JHPA0001       EXIT_SAPLJHPA_016       IS-M/AM: Set status characteristics for an item       .
JHPA0002       EXIT_SAPLJHPA_004       IS-M/AM: Box number assignment               .
JHPA0004       EXIT_SAPLJHPA_006       IS-M/AM: Plausibility checks for item            .
JHPA0004       EXIT_SAPLJHPA_008       IS-M/AM: Plausibility checks for item            .
JHPA0004       EXIT_SAPLJHPA_018       IS-M/AM: Plausibility checks for item            .
JHPA0005       EXIT_SAPLJHPA_007       IS-M/AM: Define Default Item                .
JHPA0005       EXIT_SAPLJHPA_013       IS-M/AM: Define Default Item                .
JHPA0005       EXIT_SAPLJHPA_017       IS-M/AM: Define Default Item                .
JHPA0005       EXIT_SAPLJHPA_019       IS-M/AM: Define Default Item                .
JHPA0006       EXIT_SAPLJHPA_010       IS-M/AM: Change entries for advertiser assignment      .
JHPA0007       EXIT_SAPLJHPA_011       IS-M/AM: Menu enhancement for order item          .
JHPG0001       EXIT_SAPLJHPG_005       IS-M/AM: Order Deadline                   .
JHTD0001       EXIT_SAPLJHTD_001       IS-M/AM: Set status characteristics for an ad spec     .
JHTD0002       EXIT_SAPLJHTD_002       IS-M/AM: Convert advertisement sizes            .
JHTD0002       EXIT_SAPLJHTD_003       IS-M/AM: Convert advertisement sizes            .
JHTD0002       EXIT_SAPLJHTD_007       IS-M/AM: Convert advertisement sizes            .
JHTD0002       EXIT_SAPLJHTD_008       IS-M/AM: Convert advertisement sizes            .
JHTD0003       EXIT_SAPLJHTD_005       IS-M/AM: Define Default Ad Spec               .
JHTD0004       EXIT_SAPLJHTD_004       IS-M/AM: Plausibility checks for ad spec          .
JHTD0006       EXIT_SAPLJHTD_006       IS-M/AM: Plausibility checks for positioning instructions  .
JHTD0007       EXIT_SAPLJHTD_009       IS-M/AM: Define Default Ad Spec Master           .
JHTD0008       EXIT_SAPLJHTD_010       IS-M/AM: Perform Plausibility Check for Ad Spec Master   .
JHTD0009       EXIT_SAPLJHTD_011       IS-M/AM: Set status characteristics of an ad spec (commerc.).
JHTD0010       EXIT_SAPLJHTD_012       IS-M/AM: Define Default Ad Spec (Commercial)        .
JHTD0012       EXIT_SAPLJHTD_013       IS-M/AM: Define Default Ad Spec (Online)          .
JHTD0013       EXIT_SAPLJHTD_014       IS-M/AM: Perform plausibility check for ad spec (online)  .
JHTD0014       EXIT_SAPLJHTD_015       IS-M/AM: Set ad spec status characteristics (online)    .
JHTD0015       EXIT_SAPLJHTD_016       IS-M/AM: Perform Ad Spec Plausibility Check (All Item Types).
JHTO0001       EXIT_SAPLJHTO_001       IS-M/AM: Fill transfer structures for technical system (OL) .
JHTO0001       EXIT_SAPLJHTO_002       IS-M/AM: Fill transfer structures for technical system (OL) .
JHTO0002       EXIT_SAPLJHTO_003       IS-M/AM: Evaluate Return from Online Positioning System   .
JHTS0001       EXIT_SAPLJHTS_001       IS-M/AM: Check whether item is a page-determining item   .
JHTS0002       EXIT_SAPLJHTS_002       IS-M/AM: Typing of advertisements for the positioning syst. .
JHTS0003       EXIT_SAPLJHTS_003       IS-M/AM: Handling of lines and character types in tech.syst..
JHTS0003       EXIT_SAPLJHTS_004       IS-M/AM: Handling of lines and character types in tech.syst..
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_005       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_006       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_007       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_008       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_009       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_010       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_011       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_012       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_016       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0004       EXIT_SAPLJHTS_017       IS-M/AM: Book fields in technical interface         .
JHTS0005       EXIT_SAPLJHTS_013       IS-M/AM: Transfer fields from the technical interface    .
JHTS0005       EXIT_SAPLJHTS_019       IS-M/AM: Transfer fields from the technical interface    .
JHTS0005       EXIT_SAPLJHTS_020       IS-M/AM: Transfer fields from the technical interface    .
JHTS0005       EXIT_SAPLJHTS_021       IS-M/AM: Transfer fields from the technical interface    .
JHTS0006       EXIT_SAPLJHTS_015       IS-M/AM: Evaluate Message Returned by the Positioning System.
JHTS0007       EXIT_SAPLJHTS_014       IS-M: Supply fields for external order transfer       .
JHTS0008       EXIT_SAPLJHTS_018       IS-M/AM: Determination rules for technical characteristics .
JHV10001       EXIT_SAPLJHAC_004       IS-M/AM: Extend requirement elements            .
JHV10001       EXIT_SAPMJHV1_001       IS-M/AM: Extend requirement elements            .
JHV10001       EXIT_SAPMJHV1_002       IS-M/AM: Extend requirement elements            .
JHW10002       EXIT_SAPMJHW1_004       IS-M/AM: Additional fields for external sales vol.creation .
JHW10002       EXIT_SAPMJHW1_005       IS-M/AM: Additional fields for external sales vol.creation .
JHW10003       EXIT_SAPLJHAD_005       IS-M: Influencing of Contract Renewal            .
JHW20001       EXIT_SAPLJHW2_001       IS-M/AM: Checks During Use of Media-Mix Packages      .
JHW20002       EXIT_SAPLJHW2_002       IS-M: Output Determination for Media-Mix Contracts     .
JHW30001       EXIT_SAPLJHW3_001       IS-M: Customer Subscreen for Media-Mix Contract       .
JHW30001       EXIT_SAPLJHW3_002       IS-M: Customer Subscreen for Media-Mix Contract       .
JHW80001       EXIT_SAPLJHW8_001       IS-M: Modification of media-mix settlement         .
JIT00_01       EXIT_RJITKMP001_001      JIT: Provide Component Requirements List with User Data   .
JIT00_02       EXIT_RJITMON001_001      JIT: Provide Monitoring Report with User Data        .
JIT00_03       EXIT_RJITARCH01_001      JIT: Archiving                       .
JIT00_04       EXIT_RJITFER001_001      JIT Progress Confirmation                  .
JIT02_01       EXIT_SAPLJIT02_001      JIT: Status Correction                   .
JIT03_01       EXIT_SAPLJIT03_001      JIT: Sorting Calls/Components Groups (Monitoring, Prog.Conf).
JIT03_02       EXIT_SAPLJIT03_002      JIT : Handling unit entry                  .
JIT03_02       EXIT_SAPLJIT03_013      JIT : Handling unit entry                  .
JIT03_02       EXIT_SAPLJIT12_003      JIT : Handling unit entry                  .
JIT03_03       EXIT_SAPLJIT03_003      JIT: Indiv.Print of Component List/ Pick List        .
JIT03_03       EXIT_SAPLJIT03_004      JIT: Indiv.Print of Component List/ Pick List        .
JIT03_03       EXIT_SAPLJIT03_014      JIT: Indiv.Print of Component List/ Pick List        .
JIT03_05       EXIT_SAPLJIT03_005      JIT: Delivery Scheduling                  .
JIT03_06       EXIT_SAPLJIT03_006      JIT: Check-Digit Determination               .
JIT03_07       EXIT_SAPLJIT03_007      JIT: Components Group Material Determination        .
JIT03_08       EXIT_SAPLJIT03_008      JIT: Modification of Confirmation Operation         .
JIT03_08       EXIT_SAPLJIT03_009      JIT: Modification of Confirmation Operation         .
JIT03_08       EXIT_SAPLJIT06_010      JIT: Modification of Confirmation Operation         .
JIT03_09       EXIT_SAPLJIT03_011      JIT: Customer Exits for Sum. JIT Call (Inbound)       .
JIT03_09       EXIT_SAPLJIT03_012      JIT: Customer Exits for Sum. JIT Call (Inbound)       .
JIT03_10       EXIT_SAPLJIT03_015      JIT: Delivery                        .
JIT04_01       EXIT_SAPLJIT04_001      JIT: User-Defined Action Control              .
JIT04_01       EXIT_SAPLJIT04_002      JIT: User-Defined Action Control              .
JIT04_01       EXIT_SAPLJIT04_003      JIT: User-Defined Action Control              .
JIT04_04       EXIT_SAPLJIT04_004      JIT: Schedule - Grouping Information            .
JIT04_04       EXIT_SAPLJIT04_005      JIT: Schedule - Grouping Information            .
JIT08_01       EXIT_SAPLJIT08_001      JIT: Supply Message Segments of the Delivery & Billing Doc. .
JIT08_01       EXIT_SAPLJIT08_002      JIT: Supply Message Segments of the Delivery & Billing Doc. .
JIT10_01       EXIT_SAPLJIT10_001      JIT-Cockpit: Formatting Components List in HTML Format   .
JIT10_02       EXIT_SAPLJIT10_002      Trigger workflow by signal monitor             .
JIT11_01       EXIT_SAPLJIT11_001      JIT: Component Determination for Printing Work Instructions .
JIT14_01       EXIT_SAPLJIT14_001      JIT: Mapping Idoc Data                   .
JIT14_01       EXIT_SAPLJIT14_002      JIT: Mapping Idoc Data                   .
JIT15_01       EXIT_SAPLJIT15_001      Change, Filter and Predefine Documentation Data       .
JITO_3_1       EXIT_SAPLJITOUT03_001     JITOUT: Sorting of Calls/Component Groups/Components    .
JJG20001       EXIT_SAPLJJG2_001       IS-M/AM: Modification of matchcode ID for business partner .
JJG30001       EXIT_RJJGPHIE_001       IS-M/AM: Transfer BP hierarchy during update        .
JJG30002       EXIT_SAPLJJG3_001       IS-M/AM: BP hierarchy output control            .
JJG30003       EXIT_SAPLJJG3_002       IS-M/AM: Output: Fill communication structures in BP    .
JJGA0001       EXIT_SAPLJJGA_001       IS-M/AM: Sort agent contract requirements 1.variant     .
JJGA0002       EXIT_SAPLJJGA_002       IS-M/AM: Sort agent contract requirements 2.variant     .
JJGA0003       EXIT_SAPLJJGA_003       IS-M/AM: Sort agent contract elements (1.variant)      .
JJGA0004       EXIT_SAPLJJGA_004       IS-M/AM: Sort agent contract elements (2.variant)      .
JJGA0005       EXIT_SAPLJJGA_005       IS-M: Preassign header when creating an agent contract   .
JJGA0006       EXIT_SAPLJJGA_006       IS-M/AM: Plausibility checks for agent contract header   .
JJGA0007       EXIT_SAPLJJGA_007       IS-M/AM: Plausibility checks for agent contract requirements.
JJGA0008       EXIT_SAPLJJGA_008       IS-M: Plausibility checks for agent contract sales area   .
JJGA0009       EXIT_SAPLJJGA_009       IS-M: Plausibility checks of agent contract requirement els .
JJGA0010       EXIT_SAPLJJGA_010       IS-M/AM: Consistency checks for agent contracts       .
JJGA0014       EXIT_RJJGA002_001       IS-M/AM: Display Customer Potential for Sales Agent     .
JJGA0014       EXIT_SAPLJJGA_011       IS-M/AM: Display Customer Potential for Sales Agent     .
JJGA0014       EXIT_SAPLJJGA_012       IS-M/AM: Display Customer Potential for Sales Agent     .
JJGD0001       EXIT_SAPLJJGD_001       IS-M/AM: Agent determination. Supply free attributes    .
JJGD0002       EXIT_SAPLJJGD_002       IS-M/AM: Agent determination. Supply cust.sales activities .
JJGF0001       EXIT_SAPLJJGF_001       IS-M/AM: Preassign business partner JJTVM USER-EXIT?    .
JJH03001       EXIT_SAPLJH02_003       IS-M/AM: Modification of the AI Planning List        .
JJH03001       EXIT_SAPLJH02_004       IS-M/AM: Modification of the AI Planning List        .
JJH03001       EXIT_SAPLJH02_005       IS-M/AM: Modification of the AI Planning List        .
JJH03001       EXIT_SAPLJH03_001       IS-M/AM: Modification of the AI Planning List        .
JJH03001       EXIT_SAPLJH03_002       IS-M/AM: Modification of the AI Planning List        .
JJH03001       EXIT_SAPLJHA3_001       IS-M/AM: Modification of the AI Planning List        .
JJH0X001       EXIT_SAPLJH03_101       IS-M/AM: Control display of AI/distribution item      .
JJH0X001       EXIT_SAPLJH08_101       IS-M/AM: Control display of AI/distribution item      .
JJJBE001       EXIT_SAPLJJBE_001       IS-M/AM: Modification of BU Hierarchy Work Areas      .
JJJBE001       EXIT_SAPLJJBE_002       IS-M/AM: Modification of BU Hierarchy Work Areas      .
JJTS0001       EXIT_SAPLJJTS_001       IS-M: Interface for pricing, technical system        .
JJTS0001       EXIT_SAPLJJTS_002       IS-M: Interface for pricing, technical system        .
JJWM0001       EXIT_SAPLJJWM_001       IS-M: User Exits for Sales Act.Maint./Media Contact Person .
JJWM0001       EXIT_SAPMJJA1_001       IS-M: User Exits for Sales Act.Maint./Media Contact Person .
JJWM0001       EXIT_SAPMJJA1_002       IS-M: User Exits for Sales Act.Maint./Media Contact Person .
JJWM0001       EXIT_SAPMJJA1_003       IS-M: User Exits for Sales Act.Maint./Media Contact Person .
JK020001       EXIT_SAPLJK02_001       IS-M/SD: User Exits for Sales Office in Sales Order     .
JK020002       EXIT_SAPLJK00_001       IS-M/SD: User Exits - Del.Via.Set in Media Sales and Dist. .
JK020002       EXIT_SAPLJK00_002       IS-M/SD: User Exits - Del.Via.Set in Media Sales and Dist. .
JK020002       EXIT_SAPLJK00_003       IS-M/SD: User Exits - Del.Via.Set in Media Sales and Dist. .
JK020002       EXIT_SAPLJK00_004       IS-M/SD: User Exits - Del.Via.Set in Media Sales and Dist. .
JK020003       EXIT_SAPLJK02_003       IS-M/SD: Determination of Drop-Off Point for DVia.Determ.  .
JK040001       EXIT_SAPLJK04_001       IS-M/SD: User exits for shipping lead time in sales order  .
JK070001       EXIT_SAPMJK07_002       IS-M/SD: Fast Subscription Entry - Enrich BP Data      .
JK110001       EXIT_SAPLJK11_001       IS-M/SD: Conversion of Copy Number             .
JK120001       EXIT_SAPLJK12_001       IS-M/SD: User Exits for Central Access - Order Overview   .
JK120001       EXIT_SAPLJK12_002       IS-M/SD: User Exits for Central Access - Order Overview   .
JKACC001       EXIT_SAPLJF23_010       IS-M/SD: User Exits for Liability Account Transfer     .
JKACC001       EXIT_SAPLJF23_011       IS-M/SD: User Exits for Liability Account Transfer     .
JKAMO001       EXIT_SAPLJKAMOPLAN_001    IS-M/SD: Runtime Optimation When Creating Amortization Plan .
JKAMO001       EXIT_SAPLJKAMOPLAN_002    IS-M/SD: Runtime Optimation When Creating Amortization Plan .
JKAMO002       EXIT_SAPLJFF1_001       IS-M/SD: Determine Copies for Billing in Delivery Subscrip. .
JKC4001       EXIT_SAPLJKC4_001       IS-M/SD: Determine Renewal Offer Items to be Accepted    .
JKC4001       EXIT_SAPLJKC4_002       IS-M/SD: Determine Renewal Offer Items to be Accepted    .
JKCOMPL0       EXIT_SAPLJKWWWCOMPL_004    IS-M/SD: Customer-Specific Enhancements for Complaint    .
JKCOMPL0       EXIT_SAPMJKCOMPL_001     IS-M/SD: Customer-Specific Enhancements for Complaint    .
JKCOMPL0       EXIT_SAPMJKCOMPL_002     IS-M/SD: Customer-Specific Enhancements for Complaint    .
JKCOMPL0       EXIT_SAPMJKCOMPL_003     IS-M/SD: Customer-Specific Enhancements for Complaint    .
JKFB0101       EXIT_SAPLJKFB01_001      IS-M/SD: Enhancement for Mass Recording of Incoming Payments.
JKK00001       EXIT_SAPMJ45B_002       IS-M/SD: User Exits for Central Access           .
JKPR0001       EXIT_SAPLJKP2_001       IS-M/SD: Enhance pricing interface from previous item    .
JKPR0001       EXIT_SAPLJKP2_003       IS-M/SD: Enhance pricing interface from previous item    .
JKPR0002       EXIT_SAPLJKP2_002       IS-M/SD: Enhance pricing interface from basic order     .
JKPR0002       EXIT_SAPLJKP2_004       IS-M/SD: Enhance pricing interface from basic order     .
JKPR0003       EXIT_SAPLJKP2_005       IS-M/SD: General User Exit - Prepare Pricing        .
JKPR0003       EXIT_SAPLJKP2_006       IS-M/SD: General User Exit - Prepare Pricing        .
JKREKL01       EXIT_SAPMJKR0_001       IS-M: Complaint processing                 .
JKREKL01       EXIT_SAPMJKR0_002       IS-M: Complaint processing                 .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKREMIND_001     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKREMIND_003     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKREMIND_004     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKREMIND_005     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKREMIND_006     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKREMIND_007     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKREMIND_008     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKRENEW_001     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKRENEW_002     Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKRR01_001      Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW0       EXIT_SAPLJKU4_001       Renewal-Controlled Orders                  .
JKRENEW1       EXIT_SAPLJKRENEW1_001     IS-M/SD: Reassign assgt no.(incoming pymts) -" ref.doc.no. .
JKRENEW2       EXIT_SAPLJKREMIND_002     Renewal-Controlled Orders: Preselection           .
JKRENEWF       EXIT_SAPLJKRENEW_FI_001    IS-M/SD: Incoming payment for renewals           .
JKSE0001       EXIT_RJKEVSNL_001       IS-M/SD: Collective subs.retail orders - quantity changes  .
JKSOD001       EXIT_SAPLJKSODP_001      IS-M/SD: Abbreviated Dialogs for Order           .
JKUSTA1       EXIT_RJKUSTA1_001       IS-M: User exits for customer sales summary RJKUSTA1    .
JKUSTA1       EXIT_RJKUSTA1_002       IS-M: User exits for customer sales summary RJKUSTA1    .
JKWBZ001       EXIT_SAPLJKW3_001       IS-M/SD: WBZ, Check Promotion Rebate            .
JKWBZ002       EXIT_SAPLJSS1_010       IS-M/SD: WBZ, Use of Short Street Name in Address      .
JKWBZ002       EXIT_SAPLJSU2_001       IS-M/SD: WBZ, Use of Short Street Name in Address      .
JKWBZ003       EXIT_SAPLJKW3_002       IS-M/SD: Create WBZ Confirmation File            .
JKWBZ003       EXIT_SAPLJKW3_003       IS-M/SD: Create WBZ Confirmation File            .
JKWWW001       EXIT_SAPLJGWWW_007      IS-M/SD: Create Order from the Internet           .
JKWWW011       EXIT_SAPMJKWWW01_004     IS-M/SD: IAC Create Subscription, Logon Screen       .
JKWWW012       EXIT_SAPMJKWWW01_001     IS-M/SD: IAC Create Subscription, Order Form        .
JKWWW012       EXIT_SAPMJKWWW01_002     IS-M/SD: IAC Create Subscription, Order Form        .
JKWWW013       EXIT_SAPMJKWWW01_003     IS-M/SD: IAC Create Subscription, Confirmation Screen    .
JKWWW022       EXIT_SAPMJKWWW02_005     IS-M/SD: IAC Address Change; Form              .
JKWWW022       EXIT_SAPMJKWWW02_006     IS-M/SD: IAC Address Change; Form              .
JKWWW032       EXIT_SAPMJKWWW03_008     IS-M/SD: IAC Vacation Service; Form             .
JKWWW032       EXIT_SAPMJKWWW03_009     IS-M/SD: IAC Vacation Service; Form             .
JKWWW033       EXIT_SAPMJKWWW03_010     IS-M/SD: IAC Vacation Service; Confirmation Screen     .
JKWWW042       EXIT_SAPMJKWWW04_011     IS-M/SD: IAC Change Payment Data; Form           .
JKWWW042       EXIT_SAPMJKWWW04_012     IS-M/SD: IAC Change Payment Data; Form           .
JKWWW043       EXIT_SAPMJKWWW04_013     IS-M/SD: IAC Change Payment Data; Confirmation Screen    .
JKWWW052       EXIT_SAPMJKWWW05_022     IS-M/SD: IAC Create Complaint; Form             .
JKWWW052       EXIT_SAPMJKWWW05_023     IS-M/SD: IAC Create Complaint; Form             .
JKWWW053       EXIT_SAPMJKWWW05_024     IS-M/SD: IAC Create Complaint; Confirmation Screen     .
JKWWW234       EXIT_SAPLJGWWW_001      IS-M: IAC: Identify and Check BP              .
JKWWW234       EXIT_SAPLJGWWW_002      IS-M: IAC: Identify and Check BP              .
JKWWWMES       EXIT_SAPLJGWWW_003      IS-M/SD: Internet Applications - Convert Output       .
JKWWWT01       EXIT_RJKWWWTEMP_022      IS-M: Edit Order Data from Internet             .
JKWWWT01       EXIT_RJKWWWTEMP_023      IS-M: Edit Order Data from Internet             .
JKWWWT01       EXIT_RJKWWWTEMP_024      IS-M: Edit Order Data from Internet             .
JKWWWT01       EXIT_RJKWWWTEMP_025      IS-M: Edit Order Data from Internet             .
JKWWWT01       EXIT_RJKWWWTEMP_026      IS-M: Edit Order Data from Internet             .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_001       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_002       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_003       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_004       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_005       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_006       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_007       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_008       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100001       EXIT_SAPLJL10_009       IS-M/SD: User exits for service settlement         .
JL100002       EXIT_SAPLJL10_010       IS-M/SD: User exit for HR wage type determination      .
JL200001       EXIT_SAPLJL20_001       IS-M/SD: Enhancements to settlement transfer        .
JL200001       EXIT_SAPLJL20_002       IS-M/SD: Enhancements to settlement transfer        .
JL230001       EXIT_SAPLJL23_001       IS-M/SD: User exits for settlement transfer (FI interface) .
JL230001       EXIT_SAPLJL23_002       IS-M/SD: User exits for settlement transfer (FI interface) .
JL230001       EXIT_SAPLJL23_003       IS-M/SD: User exits for settlement transfer (FI interface) .
JL230001       EXIT_SAPLJL23_004       IS-M/SD: User exits for settlement transfer (FI interface) .
JL230001       EXIT_SAPLJL23_005       IS-M/SD: User exits for settlement transfer (FI interface) .
JL230001       EXIT_SAPLJL23_006       IS-M/SD: User exits for settlement transfer (FI interface) .
JL230001       EXIT_SAPLJL23_007       IS-M/SD: User exits for settlement transfer (FI interface) .
JSBW0001       EXIT_SAPLJSBW_MAM_COA_001   IS-M BW: Customer-Specific Distribution Amongst Time Slices .
JSCAP001       EXIT_SAPLJG01_002       IS-M: Import Italian Postal Data and Address Check     .
JSCAP001       EXIT_SAPLJSS6_001       IS-M: Import Italian Postal Data and Address Check     .
JSDCRED1       EXIT_SAPLJKSDRETURNCHECK_002 IS-M: Enhancements for Credit Memo Requests - Retail    .
JV050001       EXIT_SAPLJV05_001       IS-M/SD: Exit shipping documents (CH)            .
JV220001       EXIT_SAPLJV22_001       IS-M/SD: Resort output for deliverer change notification  .
JV220002       EXIT_SAPLJV22_002       IS-M/SD: Carrier-Specific Change Notification        .
JV540001       EXIT_SAPLJV54_001       IS-M/SD: Customer exits for production papers        .
JVA-IM-1       EXIT_SAPLGJVI_001       Joint Venture: Integration Manager Set Intercompany Lines  .
JVA_IM_2       EXIT_SAPLGJVI_002       User Exit Splitting                     .
JVA_IM_3       EXIT_SAPLGJVI_003       User Exit Check Document                  .
JVDE0001       EXIT_SAPLJVDE_001       IS-M/SD: User Exits for Planning (Distribution)       .
JVDE0002       EXIT_SAPLJVDE_002       IS-M/SD: User exit for copy type in planning (distribution) .
JVDE0003       EXIT_RJVDISP2_001       IS-M/SD: Table level locking for Informix          .
JVDE0003       EXIT_RJVDISPO_001       IS-M/SD: Table level locking for Informix          .
JVFEHL01       EXIT_SAPMJV41_001       IS-M/SD: Dist.Error Message: Determ.Further Output Partners .
JVSO0001       EXIT_SAPLJVSD2MSD_001     IS-M/SD: User Exits for Address-Based Shipping       .
JVSO0001       EXIT_SAPLJVSO_001       IS-M/SD: User Exits for Address-Based Shipping       .
JVSO0001       EXIT_SAPLJVSO_002       IS-M/SD: User Exits for Address-Based Shipping       .
JVVSIRH0       EXIT_RJVCLFRH_001       IS-M: User Exit for Delivery Quantities in Ad Insert TMC  .
JVVSIVT0       EXIT_RJVCLFVT_001       IS-M: User Exit for Del.Quantities in Ad Insert Distribution.
JWAK0001       EXIT_SAPMJWAK_001       IS-M: Screen Enhancement for Sales Promotion        .
JWAK0001       EXIT_SAPMJWAK_002       IS-M: Screen Enhancement for Sales Promotion        .
JYCIC001       EXIT_SAPLJYCICEXITS_301    IS-M: CIC, Scripting                    .
JYCIC002       EXIT_SAPLJYCICEXITS_201    IS-M: CIC, Display Additional Business Partner Data     .
JYCIC003       EXIT_SAPLJYCICEXITS_001    IS-M/SD: CIC, Enrich Order Overview             .
JYCIC004       EXIT_SAPLJYCICEXITS_202    IS-M: CIC, BP Search (Obsolete) - New BAdI ISM_CIC_BP_SEARCH.
JYCIC004       EXIT_SAPLJYCICEXITS_203    IS-M: CIC, BP Search (Obsolete) - New BAdI ISM_CIC_BP_SEARCH.
JYCIC005       EXIT_SAPLJYCICEXITS_003    IS-M/SD: CIC, Modification Toolbar in Order Overview    .
JYCIC005       EXIT_SAPLJYCICEXITS_004    IS-M/SD: CIC, Modification Toolbar in Order Overview    .
JYCIC005       EXIT_SAPLJYCICEXITS_008    IS-M/SD: CIC, Modification Toolbar in Order Overview    .
JYCIC005       EXIT_SAPLJYCICEXITS_009    IS-M/SD: CIC, Modification Toolbar in Order Overview    .
JYCIC005       EXIT_SAPLJYCICEXITS_010    IS-M/SD: CIC, Modification Toolbar in Order Overview    .
JYCIC005       EXIT_SAPLJYCICEXITS_011    IS-M/SD: CIC, Modification Toolbar in Order Overview    .
JYCIC006       EXIT_SAPLJYCICEXITS_101    IS-M/AM: CIC, Enrich Order Overview             .
JYCIC007       EXIT_SAPLJYCICEXITS_103    IS-M/AM: CIC, Modification Toolbar in Order Overview    .
JYCIC007       EXIT_SAPLJYCICEXITS_104    IS-M/AM: CIC, Modification Toolbar in Order Overview    .
JYCIC008       EXIT_SAPLJYCICEXITS_002    IS-M/SD: CIC, Layout / Field Catalog for Order Overview   .
JYCIC009       EXIT_SAPLJYCICEXITS_102    IS-M/AM: CIC, Layout of Order Overview           .
JYCIC010       EXIT_SAPLJYCICEXITS_005    IS-M/SD: CIC, Order Overview, Response to Doubleclick    .
JYCIC011       EXIT_SAPLJYCICEXITS_105    IS-M/AM: CIC, Order Overview, Response to Double Click   .
JYCIC012       EXIT_SAPLJYCICEXITS_006    IS-M/SD: CIC, Order Overview, Response to Button Click   .
JYCIC013       EXIT_SAPLJYCICEXITS_007    IS-M/SD: CIC, Order Overview, Context Menu         .
JYEXIT        EXIT_SAPLJYKE_001       IS-M: Modification of Conversion Exit JYTNF         .
JYGOLIVE       EXIT_SAPLJYGL_001       IS-M/SD: Production Startup                 .
JYMDISJ1       EXIT_SAPLJKMC_100       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Sales Orders   .
JYMDISJ1       EXIT_SAPLJKMC_101       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Sales Orders   .
JYMDISJ1       EXIT_SAPLJKMC_102       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Sales Orders   .
JYMDISJ1       EXIT_SAPLJKMC_103       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Sales Orders   .
JYMDISJ2       EXIT_SAPLJKMC_110       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Corr.Orders    .
JYMDISJ2       EXIT_SAPLJKMC_111       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Corr.Orders    .
JYMDISJ2       EXIT_SAPLJKMC_112       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Corr.Orders    .
JYMDISJ3       EXIT_SAPLJVMC_100       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Deliveries    .
JYMDISJ3       EXIT_SAPLJVMC_101       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Deliveries    .
JYMDISJ4       EXIT_SAPLJFMC_100       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Billing Documents .
JYMDISJ4       EXIT_SAPLJFMC_101       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Billing Documents .
JYMDISJ4       EXIT_SAPLJFMC_102       IS-M/MDIS: Enhanced Statistics Update for Billing Documents .
JYMDISJA       EXIT_SAPLJJM1_100       IS-M/AM: MDIS Enhancement statistics update for M/AM order .
JYMDISJA       EXIT_SAPLJJM1_101       IS-M/AM: MDIS Enhancement statistics update for M/AM order .
JYMDISJA       EXIT_SAPLJJM1_102       IS-M/AM: MDIS Enhancement statistics update for M/AM order .
JYMDISJA       EXIT_SAPLJJM1_103       IS-M/AM: MDIS Enhancement statistics update for M/AM order .
JYMDISJA       EXIT_SAPLJJM1_104       IS-M/AM: MDIS Enhancement statistics update for M/AM order .
JYMDISJF       EXIT_SAPLJJM3_100       IS-M: MDIS Enhancement statistics update for M/AM bill.doc. .
JYMDISJF       EXIT_SAPLJJM3_101       IS-M: MDIS Enhancement statistics update for M/AM bill.doc. .
JYMDISJF       EXIT_SAPLJJM3_102       IS-M: MDIS Enhancement statistics update for M/AM bill.doc. .
JYMDISJF       EXIT_SAPLJJM3_103       IS-M: MDIS Enhancement statistics update for M/AM bill.doc. .
JYMDISJF       EXIT_SAPLJJM3_104       IS-M: MDIS Enhancement statistics update for M/AM bill.doc. .
JYNACH00       EXIT_SAPLJYNA_001       IS-M/SD: Output control - sales (application J0)      .
JYNACH00       EXIT_SAPLJYNA_002       IS-M/SD: Output control - sales (application J0)      .
JYNACH00       EXIT_SAPLJYNA_101       IS-M/SD: Output control - sales (application J0)      .
JYNACH00       EXIT_SAPLJYNA_102       IS-M/SD: Output control - sales (application J0)      .
JYNACH01       EXIT_SAPLJYNA_010       IS-M/SD: Output control for billing (application J1)    .
JYNACH01       EXIT_SAPLJYNA_110       IS-M/SD: Output control for billing (application J1)    .
JYNACH02       EXIT_SAPLJYNA_020       IS-M/SD: Output Control - Settlement (Appl. J2)       .
JYNACH02       EXIT_SAPLJYNA_120       IS-M/SD: Output Control - Settlement (Appl. J2)       .
JYNACH03       EXIT_SAPLJYNA_030       IS-M/SD: Output control - complaint (appl. J3)       .
JYNACH03       EXIT_SAPLJYNA_031       IS-M/SD: Output control - complaint (appl. J3)       .
JYNACH03       EXIT_SAPLJYNA_130       IS-M/SD: Output control - complaint (appl. J3)       .
JYNACH04       EXIT_SAPLJYNA_040       IS-M/SD: Output control - system resubmission (appl. J4)  .
JYNACH04       EXIT_SAPLJYNA_140       IS-M/SD: Output control - system resubmission (appl. J4)  .
JYNACH05       EXIT_SAPLJYNA_050       IS-M/SD: Output control - address change (appl. J5)     .
JYNACH05       EXIT_SAPLJYNA_150       IS-M/SD: Output control - address change (appl. J5)     .
JYNACH06       EXIT_SAPLJYNA_060       IS-M/SD: Output control - dist.error message (appl. J6)   .
JYNACH06       EXIT_SAPLJYNA_160       IS-M/SD: Output control - dist.error message (appl. J6)   .
JYNACH07       EXIT_SAPLJYNA_070       IS-M/SD: Output control - bank returns research (appl. J7) .
JYNACH07       EXIT_SAPLJYNA_170       IS-M/SD: Output control - bank returns research (appl. J7) .
JYNACH08       EXIT_SAPLJYNA_080       IS-M/SD: Output control - research(order,district) (appl.J8).
JYNACH08       EXIT_SAPLJYNA_180       IS-M/SD: Output control - research(order,district) (appl.J8).
JYNACH09       EXIT_SAPLJYNA_090       IS-M/SD: Output Control, Order Monitoring (Appl.J9)     .
JYNACH09       EXIT_SAPLJYNA_190       IS-M/SD: Output Control, Order Monitoring (Appl.J9)     .
JZ010001       EXIT_SAPLJZ01_001       IS-M: Central Access/ Classified Order Entry for BP Selectn .
JZ010001       EXIT_SAPLJZ01_002       IS-M: Central Access/ Classified Order Entry for BP Selectn .
J_1AAA01       EXIT_SAPLJ1AB_002       Zmena refer.hodnoty pre precenenie FI-AA          .
J_1AAA01       EXIT_SAPLJ1AB_003       Zmena refer.hodnoty pre precenenie FI-AA          .
J_1AAM01       EXIT_SAPLJ1AO_001       User-exit AM waybill printing                .
J_1AF007       EXIT_SAPLJ1AF_001       User exit for report J_1AF007                .
J_1AF011       EXIT_SAPLJ1AF_003       User exit for J_1AF011                   .
J_1AF012       EXIT_SAPLJ1AF_002       User exit for J_1AF012                   .
J_1AF105       EXIT_SAPLJ1AT_001       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF105       EXIT_SAPLJ1AT_002       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF105       EXIT_SAPLJ1AT_005       User Exit for Daily VAT Report               .
J_1AF106       EXIT_SAPLJ1AT_003       User Exit for VAT Report with magnetic support       .
J_1AF106       EXIT_SAPLJ1AT_004       User Exit for VAT Report with magnetic support       .
J_1AMM03       EXIT_J_1AMM01_001       User-exit printing MM waybills               .
J_1ASD05       EXIT_SAPLJ1AV_005       User-exit additional Argentine data in the order item (SD) .
J_1ASD06       EXIT_SAPLJ1AV_008       User-exit invoice reference in billing document (SD)    .
KAHFEX01       EXIT_SAPLHFRR_001       Výberové dáta obchodného reportingu PS           .
KAP10001       EXIT_SAPLPS01_001       PS: Výkazy hierarchie pre projekty             .
KAP10001       EXIT_SAPLPS01_002       PS: Výkazy hierarchie pre projekty             .
KAP60001       EXIT_SAPLPS09_001       PS: Export ukazovateľov projektu do R/3 EIS         .
KAP60001       EXIT_SAPLPS09_002       PS: Export ukazovateľov projektu do R/3 EIS         .
KKAG0001       EXIT_SAPLKKAG_001       Kalkul.nosit.nákladov za obdobie kusov.výroby        .
KKAG0001       EXIT_SAPLKKAG_002       Kalkul.nosit.nákladov za obdobie kusov.výroby        .
KKAG0001       EXIT_SAPLKKAG_005       Kalkul.nosit.nákladov za obdobie kusov.výroby        .
KKAG0002       EXIT_SAPLKKAG_003       Kalkul.nosit.nákladov za obdobie kusov.výroby        .
KKAG0002       EXIT_SAPLKKAG_006       Kalkul.nosit.nákladov za obdobie kusov.výroby        .
KKAG0003       EXIT_SAPLKKAG_004       Kalkul.nosit.nákladov za obdobie kusov.výroby        .
KKAG0004       EXIT_SAPLADK0_001       Analýza výsledku s dynamickými položkami          .
KKAG0004       EXIT_SAPLADK0_002       Analýza výsledku s dynamickými položkami          .
KKAG0005       EXIT_SAPKKA08_001       Analýza hospodárskeho výsledku               .
KKAG0005       EXIT_SAPKKA17_001       Analýza hospodárskeho výsledku               .
KKAG0005       EXIT_SAPKKA18_001       Analýza hospodárskeho výsledku               .
KKAG0005       EXIT_SAPLKKAG_007       Analýza hospodárskeho výsledku               .
KKAG0005       EXIT_SAPLKKAG_008       Analýza hospodárskeho výsledku               .
KKAG0006       EXIT_SAPKKA12_001       Rozšírenie pre SAPKKA12                   .
KKAG0006       EXIT_SAPKKA12_002       Rozšírenie pre SAPKKA12                   .
KKAG0006       EXIT_SAPKKA12_003       Rozšírenie pre SAPKKA12                   .
KKAG0007       EXIT_SAPLADK0_003       Analýza výsledku s dynamickými položkami          .
KKAG0007       EXIT_SAPLADK0_004       Analýza výsledku s dynamickými položkami          .
KKCD0001       EXIT_SAPFKCIM_001       SAP-EIS: Výstupy užívat.prenosu dát             .
KKCD0001       EXIT_SAPFKCIM_002       SAP-EIS: Výstupy užívat.prenosu dát             .
KKCD0001       EXIT_SAPFKCIM_003       SAP-EIS: Výstupy užívat.prenosu dát             .
KKCD0001       EXIT_SAPFKCIM_004       SAP-EIS: Výstupy užívat.prenosu dát             .
KKCD0002       EXIT_SAPFKCIU_001       Zadávanie dát výstupu užív.pred rezerváciou         .
KKDR0001       EXIT_SAPLKYP1_001       Rozšírenia globálnych premenných pre rešerše        .
KKDR0001       EXIT_SAPLKYP1_002       Rozšírenia globálnych premenných pre rešerše        .
KKDR0001       EXIT_SAPLKYP1_003       Rozšírenia globálnych premenných pre rešerše        .
KKDR0002       EXIT_SAPMKCBF_001       Rešerše: Odvodenie virtuál.atribútov a ukazovateľov     .
KKDR0002       EXIT_SAPMKCBF_002       Rešerše: Odvodenie virtuál.atribútov a ukazovateľov     .
KKDR0002       EXIT_SAPMKCBF_003       Rešerše: Odvodenie virtuál.atribútov a ukazovateľov     .
KKDR0002       EXIT_SAPMKCBF_004       Rešerše: Odvodenie virtuál.atribútov a ukazovateľov     .
KKEK0001       EXIT_SAPLKKEC_001       Typ položky definov.užívateľom Y v jednotl.kalkulácii    .
KKEK0001       EXIT_SAPLKKEC_002       Typ položky definov.užívateľom Y v jednotl.kalkulácii    .
KKP00001       EXIT_SAPLKKPZ_001       Zoznam závodov materiálu definovaný užívateľom       .
KKRF0001       EXIT_SAPLKKRF_001       Výstup funkcie pre klasifikáciu rozšírenia AUFK       .
KKRF0002       EXIT_RKOCLMIG_001       Výst.funkcie pre konverziu atribútov -" polia patriace zák. .
KKRU0001       EXIT_SAPLKKRU_001       User-Exit ku generovaniu textu pre objekt sumarizácie    .
KPSCASH1       EXIT_SAPLFMPR_001       User Exit PS Cash Management: Actual Update         .
KPSHZIN1       EXIT_SAPLHFC1_001       Úročenie projektu: Modifikácia tabuľky jednotl.položiek   .
KPSHZIN2       EXIT_SAPLHFC1_002       Úročenie projektu: Kontrola relevancie jednotl.položiek   .
KPSHZIN4       EXIT_SAPLHFC1_004       Výpočet úroku PS/CO: Zápis špecifický pre užívateľa     .
KPSPZIN1       EXIT_SAPLHFC2_001       Plán.úročenie projektu: Čítanie záznamov relev.pre úročenie .
KPSPZIN2       EXIT_SAPLHFC2_002       Plán.úročenie: Kontrola relevancie jednotl.položky     .
KPSPZIN3       EXIT_SAPLHFC2_003       Plán.úročenie: Individuálne určenie konc.dátumu úročenia  .
KPSPZIN4       EXIT_SAPLHFC2_004       Plán.úročenie: Užívateľská aktualizácia           .
KSDIEX01       EXIT_SAPLEBBS_001       Stanovenie nákladov pri fakturácii oprávnených nákladov   .
KSDIEX01       EXIT_SAPLEBBS_002       Stanovenie nákladov pri fakturácii oprávnených nákladov   .
KSDIEX01       EXIT_SAPLEBBS_003       Stanovenie nákladov pri fakturácii oprávnených nákladov   .
LASP0001       EXIT_SAPLSP00_001       PP - Sekvenčné plánovanie - vizualizácia (atribúty zákazky) .
LASP0101       EXIT_SAPLSP01_001       LASP: Vytvorenie požadovanej postupnosti záznamov termínov .
LEINS001       EXIT_SAPLEINS_001       Aktualiz.štatistík: Doklady o nákupe            .
LES00001       EXIT_SAPLLE_TRA_R3_TO_APO_001 User-exits pre LES                     .
LES00001       EXIT_SAPLLE_TRA_R3_TO_APO_002 User-exits pre LES                     .
LESHPSC       EXIT_SAPLV03C_APOINT_001   Rozvrhnutie expedície a prepravy: Stanovenie dát      .
LFDCB001       EXIT_SAPLFDCB_001       Výstupy SAPLFDCB                      .
LFVZF001       EXIT_SAPLFVZF_001       Tr-TM-LO: Ukončenie kontrol FB01 zmluvne špecifikovaných  .
LIFO0040       EXIT_SAPLLIFS_001       Rozhrania užívateľa pre ocenenie LIFO            .
LIFO0040       EXIT_SAPLLIFS_002       Rozhrania užívateľa pre ocenenie LIFO            .
LIFO0040       EXIT_SAPLLIFS_003       Rozhrania užívateľa pre ocenenie LIFO            .
LJG20001       EXIT_SAPLJG20_002       IS-M/SD: Text field from M/SD to R/2 customer/vendor    .
LJG20001       EXIT_SAPLJG20_003       IS-M/SD: Text field from M/SD to R/2 customer/vendor    .
LM61W001       EXIT_SAPLM61W_001       User-Exits v prostredí funkčného modulu PROGNÓZA      .
LM61W001       EXIT_SAPLM61W_002       User-Exits v prostredí funkčného modulu PROGNÓZA      .
LMCWZ001       EXIT_SAPLWLF4_001       Komunikačné štruktúry aktualizácie LIS: Rozšírenie agentúry .
LMDR2001       EXIT_SAPLMDR2_001       User-Exits pre restrikčné profily optim.spojovania objednáv..
LMDR2001       EXIT_SAPLMDR2_002       User-Exits pre restrikčné profily optim.spojovania objednáv..
LMDR2001       EXIT_SAPLMDR2_003       User-Exits pre restrikčné profily optim.spojovania objednáv..
LMDZU001       EXIT_SAPLMDZU_001       User-Exits v dodatočnej dispozícii             .
LMDZU001       EXIT_SAPLMDZU_002       User-Exits v dodatočnej dispozícii             .
LMDZU001       EXIT_SAPLMDZU_003       User-Exits v dodatočnej dispozícii             .
LMEDR001       EXIT_SAPLMEDRUCK_001     Rozšírenia tlačového programu                .
LMEKO001       EXIT_SAPLMEKO_001       Rozšírenie štruktúry komunikácie KOMK pre stanovenie ceny  .
LMEKO002       EXIT_SAPLMEKO_002       Rozšírenie štruktúry komunikácie KOMK pre stanovenie ceny  .
LMELA002       EXIT_SAPLEINR_002       Prevzatie šarže čísla z dodavat.avíza pri účtovaní PM    .
LMELA010       EXIT_SAPLEINM_010       Vstup avíza dodávky: Prevzatie dát položky z IDOC      .
LMEQR001       EXIT_SAPLMEQR_001       User-Exit pre stanovenie zdroja odberu           .
LMEWPU06       EXIT_SAPLMEWP_001       Customer-exit pre urč.objektu obstarania pomocou katalógov .
LMEWPU07       EXIT_SAPLMEWP_003       Customer-Exit k určeniu dovolených katalógov        .
LMEWRU01       EXIT_SAPLMEWR_001       Užív.výstupy pre BAPI BAPI_REQUIREMENT_CREATE        .
LMEXF001       EXIT_SAPLMEXF_001       Podmienky v nákupných dokladoch bez príjmu faktúry     .
LMR1M001       EXIT_SAPLMR1M_002       User-Exit's v likvidácii faktúr logistiky          .
LMR1M001       EXIT_SAPLMR1M_003       User-Exit's v likvidácii faktúr logistiky          .
LMR1M001       EXIT_SAPLMR1M_004       User-Exit's v likvidácii faktúr logistiky          .
LMR1M001       EXIT_SAPLMRMP_010       User-Exit's v likvidácii faktúr logistiky          .
LMR1M002       EXIT_SAPLKONT_011       Modifikácia účtu pre stanovenie účtov PM/PF         .
LMR1M003       EXIT_SAPLMRME_003       Priradenie čísel v likvidácii faktúr logistiky       .
LMR1M004       EXIT_SAPLMRMP_004       Logistika-kontrola faktúry: Texty položky pre následné dokl..
LMR1M005       EXIT_SAPLMRMC_002       Logist.likvid.faktúr: Uvoľnenie pre zaúčt.predb.zad.dokladov.
LMR1M006       EXIT_SAPLMRM_BAPI_001     Logist.likvidácia faktúr: Spracovanie faktúry XML      .
LOI00001       EXIT_RMCPAMRP_002       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_001       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_002       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_003       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_004       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_005       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_006       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_007       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_008       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI1_009       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOI00001       EXIT_SAPLLOI2_001       Užívat.výstup pre rozhranie LOI               .
LOIB1U01       EXIT_SAPLOIB1_001       Include OIB1                        .
LOIB1U01       EXIT_SAPLOIB1_002       Include OIB1                        .
LOIB1U01       EXIT_SAPLOIB1_003       Include OIB1                        .
LOIB1U10       EXIT_SAPLOIB1_004       IS-Oil/HPM Prepočet množstva: Hmotnosť v objeme/obj.v hmotn..
LOIB1U10       EXIT_SAPLOIB1_005       IS-Oil/HPM Prepočet množstva: Hmotnosť v objeme/obj.v hmotn..
LOIB1U10       EXIT_SAPLOIB1_006       IS-Oil/HPM Prepočet množstva: Hmotnosť v objeme/obj.v hmotn..
LOIBQCI1       EXIT_SAPLOIB_QCI_001     HPM-QCI: Funkc. v LOIB_QCIU01, pre modifikáciu ext.vyvolaní .
LOIBQCI1       EXIT_SAPLOIB_QCI_002     HPM-QCI: Funkc. v LOIB_QCIU01, pre modifikáciu ext.vyvolaní .
LOIBQCI1       EXIT_SAPLOIB_QCI_003     HPM-QCI: Funkc. v LOIB_QCIU01, pre modifikáciu ext.vyvolaní .
LOIBQCI1       EXIT_SAPLOIB_QCI_007     HPM-QCI: Funkc. v LOIB_QCIU01, pre modifikáciu ext.vyvolaní .
LOIBQCI2       EXIT_SAPLOIB_QCI_004     HPM-QCI: Funkcie v FORM OIL_QUANTITY_CALCULATION      .
LOIDAU01       EXIT_SAPLOIDA_001       Vyvol.uživ.funkcie pre zmenu atr.obrazovky pre ext.dáta   .
LOIDAU01       EXIT_SAPLOIDA_002       Vyvol.uživ.funkcie pre zmenu atr.obrazovky pre ext.dáta   .
LSPC01U0       EXIT_SAPLSPC01_001      Customer Enhancement for EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION  .
LSPC01U0       EXIT_SAPLSPC01_002      Customer Enhancement for EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION  .
LSPC01U0       EXIT_SAPLSPC01_003      Customer Enhancement for EDI-FB SPC01_EDI_INPUT_QUOTATION  .
LTBLX001       EXIT_SAPLTBLX_001       Systém limitu: Atribúty zákazníka              .
LTBLX002       EXIT_SAPLTBLX_002       Systém limitu: Kontroly oprávnení špecifické pre užívateľa .
LTBLX003       EXIT_SAPLTBLX_003       Riadenie úverového limitu: Doplnkové polia pre údržbu limitu.
LTBLX003       EXIT_SAPLTBLX_004       Riadenie úverového limitu: Doplnkové polia pre údržbu limitu.
LTBLX005       EXIT_SAPLTBLX_005       Riadenie limitu: Polia zákazníka pre atribúty limitu    .
LTBLX006       EXIT_SAPLTBLX_006       Riadenie limitu: Polia zákazníka pre ID finančného objektu .
LVEDF001       EXIT_SAPLVEDF_001       Užívateľ.výstup pre IDOC_OUTPUT_INVOIC           .
LVEDF001       EXIT_SAPLVEDF_002       Užívateľ.výstup pre IDOC_OUTPUT_INVOIC           .
LVEDF001       EXIT_SAPLVEDF_003       Užívateľ.výstup pre IDOC_OUTPUT_INVOIC           .
LVEDF001       EXIT_SAPLVEDF_004       Užívateľ.výstup pre IDOC_OUTPUT_INVOIC           .
LWB2B001       EXIT_SAPLWB2A_001       Obchodný kontrakt: Exit obrazovky obchodného kontraktu   .
LWB2B001       EXIT_SAPLWB2A_002       Obchodný kontrakt: Exit obrazovky obchodného kontraktu   .
LWB2B001       EXIT_SAPLWB2A_003       Obchodný kontrakt: Exit obrazovky obchodného kontraktu   .
LWB2B001       EXIT_SAPLWB2A_004       Obchodný kontrakt: Exit obrazovky obchodného kontraktu   .
LWB2B002       EXIT_SAPLWB2K_005       Trading-Kontrakt: Rozšírenia kontroly poľa         .
LWB2B003       EXIT_SAPLWB2A_006       Trading-Kontrakt: Rozšírenie zákazníkov pred uložením    .
LWB2B003       EXIT_SAPLWB2A_009       Trading-Kontrakt: Rozšírenie zákazníkov pred uložením    .
LWB2B004       EXIT_SAPLWB2A_007       Trading-Kontrakt: Rozšírenie funkcií            .
LWB2B005       EXIT_SAPLWB2H_006       Trading-Kontrakt: Kontrola, či sa má nasled.doklad generovať.
LWB2B005       EXIT_SAPLWB2H_007       Trading-Kontrakt: Kontrola, či sa má nasled.doklad generovať.
LWB2B006       EXIT_SAPLWB27_010       Trading-Kontrakt: Ovplyvnenie založenia s referenciou    .
LWB2B007       EXIT_SAPLWB2S_006       Obchodný kontrakt: Doplnkové kontroly údržby podmienok   .
LWB2B008       EXIT_SAPLWB2A_008       Obchodný kontrakt: Doplnkové kontroly užívateľa       .
LWB2B009       EXIT_SAPLWB2A_010       Obchodný kontrakt: Rozšírenie externého čísla obch.kontraktu.
LWB2B009       EXIT_SAPLWB2A_011       Obchodný kontrakt: Rozšírenie externého čísla obch.kontraktu.
LWBON001       EXIT_SAPLWN08_001       Rozšírenie komunikačnej štruktúry MCKONA (obraty, výnosy)  .
LWBON001       EXIT_SAPLWN12_001       Rozšírenie komunikačnej štruktúry MCKONA (obraty, výnosy)  .
LWBON001       EXIT_SAPLWN35_001       Rozšírenie komunikačnej štruktúry MCKONA (obraty, výnosy)  .
LWBON003       EXIT_SAPLWN01_001       Zmena dát pre zúčtov.pred vytvorením zúčtovacieho dokladu  .
LWBON003       EXIT_SAPLWN01_002       Zmena dát pre zúčtov.pred vytvorením zúčtovacieho dokladu  .
LWBON003       EXIT_SAPLWN01_003       Zmena dát pre zúčtov.pred vytvorením zúčtovacieho dokladu  .
LWBON004       EXIT_SAPLWN06_001       Simulácia aktualizácie LIS - jednotlivý doklad       .
LWBON004       EXIT_SAPLWN06_002       Simulácia aktualizácie LIS - jednotlivý doklad       .
LWBON005       EXIT_SAPLWN13_001       Indexové záznamy pre zúčtovacie doklady zúčtovania dohody  .
LWSUS001       EXIT_SAPLWSUS_001       Nájdenie zdroja odberu špecifické pre zákazníka v obchode  .
LWVK0001       EXIT_SAPLWVK0_001       Stanovenie druhu kalkulácie individuálne pre zákazníka   .
LWVK1001       EXIT_SAPLWVK1_001       Rozšírenie štruktúry komunikácie KOMK pre stanovenie ceny  .
LWVK1002       EXIT_SAPLWVK1_002       Rozšírenie štruktúry komunikácie KOMK pre stanovenie ceny  .
LWVK1003       EXIT_SAPLWVK1_003       Kontrola individuálna podľa zákazníka kalkulačnej položky  .
LWVKM001       EXIT_SAPLWVKM_001       Konkurent: Rozšírenie hlavičky zoznamu zadaných hodnôt WELPK.
LWVKM002       EXIT_SAPLWVKM_002       Konkurent: Rozšírenie položky zoznamu zadaných hodnôt WELPP .
LWZRE001       EXIT_SAPLWLF0_001       Rozšírenia, agentúrna transakcia, stanovenie podmienky   .
LWZRE001       EXIT_SAPLWLF0_002       Rozšírenia, agentúrna transakcia, stanovenie podmienky   .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_001       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_002       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_003       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_004       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_005       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_006       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_007       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_008       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_009       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_010       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_012       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_013       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_014       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_015       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_016       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_017       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_018       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_019       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_020       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE002       EXIT_SAPLWLFB_021       Rozšírenia, prevzatie dokladov do finančného účtovníctva  .
LWZRE003       EXIT_SAPLWLF2_001       Rozšírenia, kontrola úverového limitu, požiadavka na platbu .
LWZRE004       EXIT_SAPLWLF2_002       Rozšírenie: Požiadavka na platbu, kontroly dokladov    .
LWZRE004       EXIT_SAPLWLF2_003       Rozšírenie: Požiadavka na platbu, kontroly dokladov    .
LWZRE004       EXIT_SAPLWLF2_004       Rozšírenie: Požiadavka na platbu, kontroly dokladov    .
LWZRE004       EXIT_SAPLWLFN_001       Rozšírenie: Požiadavka na platbu, kontroly dokladov    .
LWZRE005       EXIT_SAPLWLFO_001       Rozšírenie: Požiadavka na platbu, stanovenie skonta     .
LWZRE005       EXIT_SAPLWLFO_002       Rozšírenie: Požiadavka na platbu, stanovenie skonta     .
LWZRE006       EXIT_SAPLWLFI_001       Rozšíenie: Agentúrna transakcia, nájdenie objektu výsledkov .
LWZRE007       EXIT_SAPLWLF2_005       Rozšírenie: Stanovenie dátumu zozn.úhrad, agent.transakcia .
LWZRE008       EXIT_SAPLWLF1_001       Rozšírenie: Vyplnenie/zmena polí zákazníka, platobné doklady.
LWZRE008       EXIT_SAPLWLF1_002       Rozšírenie: Vyplnenie/zmena polí zákazníka, platobné doklady.
LWZRE008       EXIT_SAPLWLF1_010       Rozšírenie: Vyplnenie/zmena polí zákazníka, platobné doklady.
LWZRE008       EXIT_SAPLWLF1_011       Rozšírenie: Vyplnenie/zmena polí zákazníka, platobné doklady.
LWZRE009       EXIT_SAPLWLF8_001       Rozšírenie: Nájdenie správy a korešpondencia        .
LWZRE009       EXIT_SAPLWLFY_001       Rozšírenie: Nájdenie správy a korešpondencia        .
LWZRE009       EXIT_SAPLWLFY_002       Rozšírenie: Nájdenie správy a korešpondencia        .
LWZRE009       EXIT_SAPLWLFY_003       Rozšírenie: Nájdenie správy a korešpondencia        .
LWZRE009       EXIT_SAPLWLFY_004       Rozšírenie: Nájdenie správy a korešpondencia        .
LWZRE010       EXIT_SAPLWLFB_011       Rozšírenie: Nájdenie účtu, agentúrna transakcia       .
LWZRE011       EXIT_SAPLWLF2_006       Agentúrna transakcia: Screen Exit's pre platobné doklady  .
LWZRE011       EXIT_SAPLWLF2_007       Agentúrna transakcia: Screen Exit's pre platobné doklady  .
LWZRE011       EXIT_SAPLWLF2_008       Agentúrna transakcia: Screen Exit's pre platobné doklady  .
LWZRE011       EXIT_SAPLWLF2_009       Agentúrna transakcia: Screen Exit's pre platobné doklady  .
LWZRE011       EXIT_SAPLWLF2_010       Agentúrna transakcia: Screen Exit's pre platobné doklady  .
LWZRE011       EXIT_SAPLWLF2_011       Agentúrna transakcia: Screen Exit's pre platobné doklady  .
LWZRE012       EXIT_SAPLWLF1_003       Rozšírenie: Prevzatie dát stanovenia ceny v platob.dokladoch.
LWZRE013       EXIT_SAPLWLF1_004       Agentúr.transakcia: Screen Exit´s pre faktúry dodávateľov  .
LWZRE013       EXIT_SAPLWLF1_005       Agentúr.transakcia: Screen Exit´s pre faktúry dodávateľov  .
LWZRE013       EXIT_SAPLWLF1_006       Agentúr.transakcia: Screen Exit´s pre faktúry dodávateľov  .
LWZRE013       EXIT_SAPLWLF1_007       Agentúr.transakcia: Screen Exit´s pre faktúry dodávateľov  .
LWZRE014       EXIT_SAPLWLF1_008       Rozšírenie: Kontrola poľa špecif.pre zákazníka, faktur.dokl..
LWZRE014       EXIT_SAPLWLF1_009       Rozšírenie: Kontrola poľa špecif.pre zákazníka, faktur.dokl..
LWZRE015       EXIT_SAPLWLF8_002       Rozšírenie: Vytvorenie zoznamu faktúr, prevzatie dát    .
LWZRE016       EXIT_SAPLWLF8_003       Rozšírenie: Vytvorenie zozn.účtovných zápisov, prevz.dát  .
LWZRE017       EXIT_SAPLWRGW_003       Rozšírenie: Kontroly v čase uloženia platobných dokladov  .
LWZRE017       EXIT_SAPLWRGW_004       Rozšírenie: Kontroly v čase uloženia platobných dokladov  .
LWZRE018       EXIT_SAPLWRGW_002       Rozšírenie: Kontroly v čase uloženia zoznamu faktúr     .
LWZRE019       EXIT_SAPLWRGW_001       Rozšírenie: Kontroly v čase uloženia faktúr         .
LWZRE020       EXIT_SAPLWRGW_005       Rozšírenie: Kontroly v čase uloženia zoznamu účt.zápisov  .
M06B0001       EXIT_SAPLEBNF_001       Stanovenie rolí pre uvoľn.požiad.na objed.         .
M06B0002       EXIT_SAPLEBND_001       Zmeny štruktúry komunikácie pre uvoľn.požiad.na objedn.   .
M06B0003       EXIT_SAPMM06B_001       number range and document number              .
M06B0004       EXIT_SAPLEBNE_001       number range and document number              .
M06B0005       EXIT_SAPLEBND_004       Zmeny komunikačnej štruktúry pre celkové uvoľnenie POBJ   .
M06E0004       EXIT_SAPLEBND_002       Zmeny štruktúry komunikácie pre uvoľn.nákupného dokladu   .
M06E0005       EXIT_SAPLEBNF_005       Stanovenie role pre uvoľnenie nákupných dokladov      .
M60E0001       EXIT_SAPLM60E_001       User-Exit pre začiatok údržby plán.primár.potrieb      .
M60E0002       EXIT_SAPLM60E_002       User-Exit pre koniec údržby plán.primár.potrieb       .
M60P0001       EXIT_SAPLM60P_001       SAPLM60P Interpretation akcií a kompletných relácií     .
M60P0001       EXIT_SAPLM60P_002       SAPLM60P Interpretation akcií a kompletných relácií     .
M61X0001       EXIT_SAPLM61C_001       Užívat.výstupy PP-MRP plánovania zásob           .
M61X0001       EXIT_SAPLM61O_001       Užívat.výstupy PP-MRP plánovania zásob           .
M61X0001       EXIT_SAPMM61X_001       Užívat.výstupy PP-MRP plánovania zásob           .
M61X0002       EXIT_SAPLM61R_001       User Exits PP-MRP Plánovanie potrieb - vyhodnotenia     .
M61X0002       EXIT_SAPMM61R_001       User Exits PP-MRP Plánovanie potrieb - vyhodnotenia     .
MBCF0002       EXIT_SAPMM07M_001       Funkcia customer exit textu segmentu v položke mat.dokladu .
MBCF0005       EXIT_SAPM07DR_001       Položka materiálového dokladu pre sprievodku        .
MBCF0005       EXIT_SAPM07DR_002       Položka materiálového dokladu pre sprievodku        .
MBCF0006       EXIT_SAPLMIGO_001       Funkcia zákazníka pre prvok ŠPP               .
MBCF0006       EXIT_SAPMM07M_005       Funkcia zákazníka pre prvok ŠPP               .
MBCF0007       EXIT_SAPMM07R_001       Customer Function Exit: Aktualizácia rezervácie       .
MBCF0009       EXIT_SAPMM07M_009       Plnenie poľa skladu                     .
MBCF0010       EXIT_SAPLMB_BUS2093_001    Customer-Exit: Založenie rezervácie BAPI_RESERVATION_CREATE1.
MBCF0011       EXIT_PP_PICK_LIST_001     Čítanie RESB a RKPF pre tlačovú zostavu v MB26       .
MBCFC003       EXIT_SAPMM07M_003       Údržba kmeň.dát šarže pri pohyboch tovarov         .
MBCFC004       EXIT_SAPMM07M_004       Údržba špecifikácií šarží pri pohybe tovarov        .
MBCFC010       EXIT_SAPMM07M_010       Návrh čísiel šarží na obrazovke položky vedenia zásob    .
MB_CF001       EXIT_SAPLMBMB_001       Customer funkcia exit pri aktualizácii materiálového dokladu.
MCB10001       EXIT_SAPLMCB1_001       BCO: Aktualizácia pohybu materiálu a zásob         .
MCBR0001       EXIT_SAPLMCBR_001       COZ: Aktualizácia štatistiky z likvidácie faktúr, ocenenie .
MCF20001       EXIT_SAPLMCF2_001       PPIS: Aktualizácia zákaziek výroby             .
MCI10001       EXIT_SAPLMCI1_001       MCI1: PMIS/QMIS-Aktualizácia                .
MCP20001       EXIT_SAPMMCP6_001       Rozšírenia plánovania/tabuľky plánovania          .
MCP20002       EXIT_SAPMMCP6_002       Výpočet makra v plánovaní LIS                .
MCP20003       EXIT_SAPMMCP6_003       Výstup k spracov.funkčného kódu v plánovaní LIS       .
MCP20004       EXIT_SAPMMCP6_004       Výstup k ošetreniu dynpier hlavičky v plánovaní LIS     .
MCP20005       EXIT_SAPMMCP6_005       Užívat.výstup pre kontrolu oprávnenia v plánovaní      .
MCP20006       EXIT_SAPMMCP6_006       Výstup pre spracovanie info hlavičky pri Excel-Download   .
MCP20007       EXIT_SAPMMCP6_007       Výstup užív.pre F4 vlastné zákazn.-kontr.zadávania hodnôt  .
MCP20008       EXIT_SAPLMCP2_008       Spracovanie objednávky z IDOCs               .
MCP20008       EXIT_SAPLMCP2_009       Spracovanie objednávky z IDOCs               .
MCP20009       EXIT_SAPLMCP6_001       Extrapolácia obratu pre OTB                 .
MCP20010       EXIT_SAPLMCP6_002       Kontrola OTB v objednávke                  .
MCP20011       EXIT_SAPMMCP6_011       User Exit pre spracovanie dátových záznamov na aktualizáciu .
MCP20012       EXIT_SAPMMCP6_012       User Exit pre exclude funkčných kódov            .
MCP20013       EXIT_SAPMMCP6_013       User Exit pre jednorázovú zmenu plánovacej tabule      .
MCP20014       EXIT_SAPMMCP6_014       User Exit pre zmenu textov riadkov             .
MCP20015       EXIT_SAPMMCP6_015       USER Exit pre definovanie názvov polí materiál/závod PBED  .
MCP20017       EXIT_SAPMMCP6_017       USER-exit pre ovplyvnenie blokovania ukazovateľov      .
MCP20018       EXIT_SAPMMCP3_018       USER exit pre obohatenie úrovne hierarchie plánovania    .
MCP20020       EXIT_SAPMMCP6_020       User Exit pre čítanie inform.štruktúry pri prenose PlPotr  .
MCP20021       EXIT_SAPMMCP6_021       User Exit pre modifikáciu parametrov pri prenose PlPotr   .
MCP20022       EXIT_SAPLPROM_022       User Exit pre zobrazenie výsledku prognózy         .
MCP20023       EXIT_SAPMMCP6_023       User Exit pre kontrolu dvojitých kombinácií atribútov    .
MCP20024       EXIT_SAPMMCP6_024       User-Exit pre zadanie parametrov prognózy          .
MCP20025       EXIT_SAPMMCP6_025       User-Exit pre uloženie prognózy               .
MCP20026       EXIT_RMCP6ADD_026       Pomocný nástroj hierarchie plánovania: Rozšírenie atribútov .
MCQ10001       EXIT_SAPLMCQ1_001       QMIS: Aktualizácia pre udalosť rozhodnutia o použití (QV)  .
MCQ20001       EXIT_SAPLMCQ2_001       QMIS: Aktualizácia pre udalosť výsledku kontroly      .
MCR00001       EXIT_RMCREPAU_001       LIS: Kontrola oprávnenia pre štandardné analýzy       .
MCR00002       EXIT_SAPLMCS2_001       Štandard.analýzy: Zobrazenie ukazovateľov          .
MCS10001       EXIT_SAPLMCS1_001       VIS: Aktualizácia štatistiky dokladov o predaji       .
MCS10001       EXIT_SAPLMCS1_002       VIS: Aktualizácia štatistiky dokladov o predaji       .
MCS50001       EXIT_SAPLMCS5_001       VIS: Aktualizácia štatistiky dodáviek            .
MCS50001       EXIT_SAPLMCS5_002       VIS: Aktualizácia štatistiky dodáviek            .
MCS60001       EXIT_SAPLMCS6_001       VIS: Aktualizácia štatistiky faktúr             .
MCS60001       EXIT_SAPLMCS6_002       VIS: Aktualizácia štatistiky faktúr             .
MCST0001       EXIT_SAPLMCST_001       TIS: Aktualizácia štatistiky - transport          .
MCST0001       EXIT_SAPLMCST_002       TIS: Aktualizácia štatistiky - transport          .
MCV20001       EXIT_SAPLMCV2_001       OIS: Aktualizácia štatistiky - kontakty/akcie odbytu    .
MCW10001       EXIT_SAPLWIS3_001       RIS: Aktualizácia zmeny pred.ceny              .
MCYA0001       EXIT_SAPMMCY1_001       Rozšírenie Early Warning System (charakter.atribútov)    .
MCYA0002       EXIT_SAPLMCY2_002       Užív.výstup Early Warning System (symbol faxu)       .
MD070001       EXIT_SAPLMD07_001       User exit pre MDL1                     .
MDR10001       EXIT_SAPLMDR1_001       Rozšírenia pre funkčné moduly zaokrúhlenia         .
MDR10001       EXIT_SAPLMDR1_002       Rozšírenia pre funkčné moduly zaokrúhlenia         .
MDR10001       EXIT_SAPLMDR1_003       Rozšírenia pre funkčné moduly zaokrúhlenia         .
MDR10001       EXIT_SAPLMDR1_004       Rozšírenia pre funkčné moduly zaokrúhlenia         .
MDR10001       EXIT_SAPLMDR1_005       Rozšírenia pre funkčné moduly zaokrúhlenia         .
ME590001       EXIT_SAPLME59_001       Zoskupovanie POBJ pre rozdelenie objednávky v ME59     .
MEAG0001       EXIT_SAPLMEAG_001       Rozdelenie - kontrakt/plán dodávok z CRM          .
MEETA001       EXIT_SAPLEINL_001       Určenie druhu rozdelenia (zbytok,aktual.zásoba, prehľad)  .
MEETA001       EXIT_SAPLEINL_002       Určenie druhu rozdelenia (zbytok,aktual.zásoba, prehľad)  .
MEFLD004       EXIT_SAPLEINR_004       Urč.najskoršieho dát.dodávky pre kontrolu v rám.PM(len obj.).
MELAB001       EXIT_RM06ELAB_001       Vytvor.odvol.dodávky: Realizácia prenosu plánu       .
MEQUERY1       EXIT_SAPLMEQUERY_001     Rozšírenie pre prehľad dokladov ME21N/ME51N         .
MEQUERY1       EXIT_SAPLMEQUERY_002     Rozšírenie pre prehľad dokladov ME21N/ME51N         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_001      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_002      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_003      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_004      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_005      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_006      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_007      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_008      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_009      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEREQ001       EXIT_SAPLMEREQ_010      Užívateľské dáta v požiadavke na objednávku         .
MEVME001       EXIT_SAPLEINR_001       Výpočet navrhnutého množstva a tolerancie pod/naddodávky  .
MEVME001       EXIT_SAPLEINR_003       Výpočet navrhnutého množstva a tolerancie pod/naddodávky  .
MGA00001       EXIT_SAPLMGMU_001       Kmeň.súbor materiálu (priemysel): Kontroly a rozšírenie   .
MGA00002       EXIT_SAPLMG02_001       Kmeň.súbor materiálu (priemysel): Priradenie čísiel     .
MGA00002       EXIT_SAPLMG02_002       Kmeň.súbor materiálu (priemysel): Priradenie čísiel     .
MGA00003       EXIT_SAPLOMCV_001       Kmeň.súbor materiálu (priemysel a Retail): Zobrazenie čísiel.
MGA00003       EXIT_SAPLOMCV_002       Kmeň.súbor materiálu (priemysel a Retail): Zobrazenie čísiel.
MGA00003       EXIT_SAPLOMCV_901       Kmeň.súbor materiálu (priemysel a Retail): Zobrazenie čísiel.
MGA00003       EXIT_SAPLOMCV_902       Kmeň.súbor materiálu (priemysel a Retail): Zobrazenie čísiel.
MGV00001       EXIT_SAPLMV01_002       Kmeň.súb.mat. (priemysel): Rozdelenie ALE          .
MGV00001       EXIT_SAPLMV02_002       Kmeň.súb.mat. (priemysel): Rozdelenie ALE          .
MGV00002       EXIT_SAPLMV03_001       Kmeň.súb.mat. (priemysel): Čítanie hodnôt pre objekty filtra.
MGV00003       EXIT_SAPL1001_003       Km.súb.materiálu (Retail): Rozdelenie ALE          .
MGV00003       EXIT_SAPLMV01_003       Km.súb.materiálu (Retail): Rozdelenie ALE          .
MGW00001       EXIT_SAPLMGW5_001       Kmeň.súb.mat. (retail): doplnkové dáta           .
MGW00002       EXIT_SAPLMG72_001       Kmeň.súb.mat. (Retail): Priradenie čísel          .
MGW00002       EXIT_SAPLMG72_002       Kmeň.súb.mat. (Retail): Priradenie čísel          .
MGW00002       EXIT_SAPLMGNK_003       Kmeň.súb.mat. (Retail): Priradenie čísel          .
MILLCL01       EXIT_MILL_CLMMBE_001     Stock Overview by Characteristic: User Exits        .
MILLCL01       EXIT_MILL_CLMMBE_002     Stock Overview by Characteristic: User Exits        .
MILLCL02       EXIT_SAPLMILLCL_001      Enhancements for Object Search               .
MILLCL02       EXIT_SAPLMILLCL_002      Enhancements for Object Search               .
MILLOB01       EXIT_SAPLMILL_MM_OB_001    MILL: Customer exit: Original batch             .
MILLOC01       EXIT_SAPLMILL_OC_001     MILL: User exit: Order combination             .
MILLOC01       EXIT_SAPLMILL_OC_002     MILL: User exit: Order combination             .
MILLOC01       EXIT_SAPLMILL_OC_003     MILL: User exit: Order combination             .
MILLOC01       EXIT_SAPLMILL_OC_004     MILL: User exit: Order combination             .
MILLOC01       EXIT_SAPLMILL_OC_005     MILL: User exit: Order combination             .
MKKS0001       EXIT_SAPMKKS0_001       Odchýlky: Automatické naplán.úlohy v nasledujúcom období  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_001       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_002       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_003       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_004       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_005       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_006       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_007       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_008       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_009       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_011       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_012       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_013       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_014       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_015       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_016       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_017       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_018       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_019       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E001       EXIT_SAPLEINM_020       Užívat.výstup pre EDI vstupu a výstupu nákupných dokladov  .
MM06E002       EXIT_SAPLEINN_001       Spracovanie IDOC pre kontrakty vo vstupe          .
MM06E002       EXIT_SAPLEINN_002       Spracovanie IDOC pre kontrakty vo vstupe          .
MM06E002       EXIT_SAPLEINN_003       Spracovanie IDOC pre kontrakty vo vstupe          .
MM06E003       EXIT_SAPMM06E_001       number range and document number              .
MM06E004       EXIT_SAPMM06E_004       Riadenie obrazoviek importu v objednávke          .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_006       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_007       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_008       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_009       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_012       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_013       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_014       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_016       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_017       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E005       EXIT_SAPMM06E_018       Polia zákazníka v nákupnom doklade             .
MM06E007       EXIT_SAPMM06E_020       Zmenový doklad pre POBJ pri konverzii v objednávke     .
MM06E008       EXIT_SAPMM06E_021       Kontrola cieľ.hodnoty kontraktu pri odvolávke na objednávky .
MM06E009       EXIT_SAPMM06E_022       Relevantné texty pre znak "Texty existujú"         .
MM06E010       EXIT_SAPMM06E_005       Výber poľa pre adresu dodávateľa              .
MM06E011       EXIT_SAPMM06E_024       Activate PReq Block                     .
MM06L001       EXIT_RM06LBAT_001       Výstupy pre stanov.vyhodnotení v hodnotení dodávateľa    .
MM06L001       EXIT_RM06LBEW_001       Výstupy pre stanov.vyhodnotení v hodnotení dodávateľa    .
MM06L001       EXIT_SAPLMEL0_001       Výstupy pre stanov.vyhodnotení v hodnotení dodávateľa    .
MM06L001       EXIT_SAPMM06L_001       Výstupy pre stanov.vyhodnotení v hodnotení dodávateľa    .
MM08R001       EXIT_RMMR01RS_001       Užívat.výstup pre zúčtov.ERS                .
MM08R001       EXIT_RMMR01RS_002       Užívat.výstup pre zúčtov.ERS                .
MM08R001       EXIT_RMMR01RS_003       Užívat.výstup pre zúčtov.ERS                .
MM08R001       EXIT_RMMR01RS_004       Užívat.výstup pre zúčtov.ERS                .
MM08R002       EXIT_SAPLKONT_002       Užívat.výstup pre kontr.tolerancie             .
MM08R002       EXIT_SAPLMR1M_001       Užívat.výstup pre kontr.tolerancie             .
MM08R002       EXIT_SAPLMRMC_001       Užívat.výstup pre kontr.tolerancie             .
MM08R002       EXIT_SAPLMRMP_001       Užívat.výstup pre kontr.tolerancie             .
MM08R002       EXIT_SAPMM08A_001       Užívat.výstup pre kontr.tolerancie             .
MM08R002       EXIT_SAPMM08R_001       Užívat.výstup pre kontr.tolerancie             .
MM61W001       EXIT_SAPLPROW_001       User-Exits v prostredí funkčného modulu PROGNÓZA      .
MM61W001       EXIT_SAPMM61W_001       User-Exits v prostredí funkčného modulu PROGNÓZA      .
MM61W001       EXIT_SAPMM61W_002       User-Exits v prostredí funkčného modulu PROGNÓZA      .
MMAL0001       EXIT_SAPLMEAO_001       Rozdelenie poradovníka ALE: Spracovanie výstupu       .
MMAL0002       EXIT_SAPLMEAI_001       Rozdelenie poradovníka ALE: Spracovanie vstupu       .
MMAL0002       EXIT_SAPLMEAI_002       Rozdelenie poradovníka ALE: Spracovanie vstupu       .
MMAL0003       EXIT_SAPLMEAO_002       Rozdelenie zázn.inform.o nákupe: Spracovanie výstupu    .
MMAL0004       EXIT_SAPLMEAI_003       Rozdelenie zázn.inform.o nákupe: Spracovanie vstupu     .
MMAL0004       EXIT_SAPLMEAI_004       Rozdelenie zázn.inform.o nákupe: Spracovanie vstupu     .
MMDA0001       EXIT_SAPLMMDA_001       Návrh adries dodania                    .
MMFAB001       EXIT_RM06EFAB_001       Userexit pre generovanie odvolávky             .
MPKB0001       EXIT_SAPLMPKB_001       Funkcie vlastné užívat.v spracovaní Kanban         .
MPKB0002       EXIT_SAPMMPKB_002       Zobrazenie tabule kanbanu definované užívateľom       .
MPKC0001       EXIT_SAPLMPKC_001       User-Exit pre výpočet kanban                .
MPKCCY01       EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_001    Užívateľské polia v riad.cykle kanbanu (PKMC)        .
MPKCCY01       EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_002    Užívateľské polia v riad.cykle kanbanu (PKMC)        .
MPKCCY02       EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_003    Užívateľské polia v riad.cykle mn.odv.           .
MPKCCY02       EXIT_SAPLMPK_CCY_UI_004    Užívateľské polia v riad.cykle mn.odv.           .
MPKD0001       EXIT_SAPLMPKD_001       Výstup Kanban ako EDI                    .
MPKD0001       EXIT_SAPLMPKD_002       Výstup Kanban ako EDI                    .
MPKP0001       EXIT_SAPLMPKP_001       Zobrazenie tabule kanbanu definované užívateľom       .
MPKP0002       EXIT_SAPLMPKP_002       Polia rozhrania odvolávky špecifické pre zákazníka     .
MPKR0001       EXIT_SAPMMPKR_001       Polia vlastné zákazníkovi v riad.cykle kanban        .
MPKR0001       EXIT_SAPMMPKR_002       Polia vlastné zákazníkovi v riad.cykle kanban        .
MPR10001       EXIT_SAPLMPR1_001       User-Exits v TA MPR1 (externé prevzatie prognózy)      .
MPR10001       EXIT_SAPLMPR1_002       User-Exits v TA MPR1 (externé prevzatie prognózy)      .
MPRO0004       EXIT_SAPMM61W_004       Dodatočné sprac.chýb v prognóze a v hláseniach výnimky   .
MRER0001       EXIT_RMMR1MRR_001       Automotive Evaluated Receipt Settlement (ERS)        .
MRER0001       EXIT_RMMR1MRR_002       Automotive Evaluated Receipt Settlement (ERS)        .
MRER0001       EXIT_RMMR1MRR_003       Automotive Evaluated Receipt Settlement (ERS)        .
MRFLB001       EXIT_RM06EFLB_001       Riadenie položiek pri vytvorení odvolávky          .
MRMH0001       EXIT_SAPLMRMH_001       Logistická likvidácia faktúr: Metóda aut.zúčt.PM      .
MRMH0001       EXIT_SAPLMRMH_002       Logistická likvidácia faktúr: Metóda aut.zúčt.PM      .
MRMH0002       EXIT_SAPLMRMH_011       Logistická likvidácia faktúr: Vstup.sprac.EDI        .
MRMH0002       EXIT_SAPLMRMH_012       Logistická likvidácia faktúr: Vstup.sprac.EDI        .
MRMH0002       EXIT_SAPLMRMH_013       Logistická likvidácia faktúr: Vstup.sprac.EDI        .
MRMH0002       EXIT_SAPLMRMH_014       Logistická likvidácia faktúr: Vstup.sprac.EDI        .
MRMH0002       EXIT_SAPLMRMH_015       Logistická likvidácia faktúr: Vstup.sprac.EDI        .
MRMH0003       EXIT_RMMR1MRB_001       Logistická likvidácia faktúr: Nové ocenenie / RAP      .
MRMH0003       EXIT_RMMR1MRB_002       Logistická likvidácia faktúr: Nové ocenenie / RAP      .
MRMN0001       EXIT_SAPLMRMN_001       Výdaj/vytvorenie správ - Logistika-kontrola faktúry     .
MRMN0001       EXIT_SAPLMRMN_002       Výdaj/vytvorenie správ - Logistika-kontrola faktúry     .
MRMN0001       EXIT_SAPLMRMN_003       Výdaj/vytvorenie správ - Logistika-kontrola faktúry     .
MSSTV001       EXIT_SAPLHRWPC_TO_REMOTE_001 Customer-Exit 'Team Viewer': Vylúčenie manažéra       .
MSSTV001       EXIT_SAPLHRWPC_TO_REMOTE_002 Customer-Exit 'Team Viewer': Vylúčenie manažéra       .
MV56AINI       EXIT_SAPMV56A_004       Inicializácia riadenia transakcie pre prepravu       .
MVEIPREF       EXIT_SAPLPREF_001       User-Exits preferenčná kalkulácia              .
MVEIPREF       EXIT_SAPLPREF_002       User-Exits preferenčná kalkulácia              .
MWM2S001       EXIT_SAPLL2PIK_001      Rozšírenie pre určenie 2-stupňovitosti           .
MWMBAP01       EXIT_SAPLL2018_001      Rozšírenie pre BAPI WarehouseTransOrder.GetDetail      .
MWMBAP02       EXIT_SAPLL3016_001      Rozšírenie pre BAPI WarehouseStock.GetDetail        .
MWMD0001       EXIT_RLVSDR40_001       Tlač skladových príkazov via RLVSDR40            .
MWMD0002       EXIT_RLKOMM40_001       Tlač skladových príkazov v hromadnom chode via RLKOMM40   .
MWMIDI01       EXIT_SAPLLIDI_001       Rozšírenie pre ošetrenie chýb pri vstupe IDOC        .
MWMIDI02       EXIT_SAPLLIDI_002       Rozšírenie pre správu WMTOCO (potvrdenie TZ) vstup     .
MWMIDI03       EXIT_SAPLLIDI_003       Rozšírenie pre správu WMCATO (storno TZ) vstup       .
MWMIDI04       EXIT_SAPLLIDI_004       Rozšírenie pre správu WMBBIN (blokovanie skladu) vstup   .
MWMIDI05       EXIT_SAPLLIDI_005       Rozšírenie pre správu WMTREQ (Založenie TP) vstup      .
MWMIDI06       EXIT_SAPLLIDI_006       Rozšírenie pre správu WMSUMO (pohyb skladov.jedn.) vstup  .
MWMIDI07       EXIT_SAPLLIDI_007       Rozšírenie pre správu WMPIHU (vytvor.man.j.k odberu) - vstup.
MWMIDO01       EXIT_SAPLLIDO_001       Rozšírenie IDOC WMTOID01 (zákazka na transport) výstup   .
MWMIDO02       EXIT_SAPLLIDO_002       Rozšírenie IDOC WMCAID01 (požiad.na storno zákaz.) výstup  .
MWMIDO03       EXIT_SAPLLIDO_003       Rozšírenie IDOC WMRRID01 (uvoľnen.referenč.čísla) výstup  .
MWMIDO04       EXIT_SAPLLIDO_004       Rozšírenie IDOC WMIVID01 (doklad o inventar.) výstup    .
MWMIDO07       EXIT_SAPLLMDE_001       Rozšírenie pre spracovanie chýb pre vstup IDOC: MOD     .
MWMIDO08       EXIT_SAPLLMDE_002       Rozšírenie pre správu WMMBXY (pohyb tovaru) vstup      .
MWMIDO09       EXIT_SAPLLMDE_003       Rozšírenie pre správu WMINVE (súhrn.dáta inventúry) vstup  .
MWMIDO10       EXIT_SAPLLMDE_004       Rozšírenie pre správu WMTORD (vytvorenie TZ) vstup     .
MWMIDO11       EXIT_SAPLLMDE_005       Rozšírenie pre správu WMTORD: SP s viacerými položkami   .
MWMIDO12       EXIT_SAPLLIDO_005       Rozšírenie pre správu WMPIHU (man.jedn.k odberu) - výstup  .
MWMIDO13       EXIT_SAPLLMDE_006       Rozšírenie pre WMMBXY (následné akcie po pohybe materiálu) .
MWMK0001       EXIT_SAPLLVSK_001       Riadenie skladu: Výstup zákazníka pre číslo jednotky skladu .
MWMK0001       EXIT_SAPLLVSK_002       Riadenie skladu: Výstup zákazníka pre číslo jednotky skladu .
MWMK0001       EXIT_SAPLLVSK_003       Riadenie skladu: Výstup zákazníka pre číslo jednotky skladu .
MWMK0001       EXIT_SAPLLVSK_004       Riadenie skladu: Výstup zákazníka pre číslo jednotky skladu .
MWMMOB01       EXIT_RLVERIFY_001       Rozšírenie pre pole verifikácie v kmeň.súbore skladu    .
MWMMOB02       EXIT_SAPLLMGT_001       Rozšírenie pre konverziu čiarkového kódu          .
MWMPP001       EXIT_SAPLLCPP_001       Rozšírenie WM/PP-rozhranie (automatické vyhot.sklad.potreby).
MWMRF001       EXIT_SAPLLMOC_001       RF: Vplyv zobrazenia krátkeho textu materiálu        .
MWMRF100       EXIT_SAPLLMOB_800       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0100)  .
MWMRF100       EXIT_SAPLLMOB_810       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0100)  .
MWMRF101       EXIT_SAPLLMOB_820       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0101) .
MWMRF101       EXIT_SAPLLMOB_830       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0101) .
MWMRF102       EXIT_SAPLLMOB_840       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0102)  .
MWMRF102       EXIT_SAPLLMOB_850       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0102)  .
MWMRF104       EXIT_SAPLLMOB_880       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0104)  .
MWMRF104       EXIT_SAPLLMOB_890       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0104)  .
MWMRF105       EXIT_SAPLLMOB_030       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0105)  .
MWMRF105       EXIT_SAPLLMOB_035       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0105)  .
MWMRF106       EXIT_SAPLLMOB_040       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0106)  .
MWMRF106       EXIT_SAPLLMOB_045       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0106)  .
MWMRF107       EXIT_SAPLLMOB_050       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0107)  .
MWMRF107       EXIT_SAPLLMOB_060       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0107)  .
MWMRF108       EXIT_SAPLLMOB_070       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0108)  .
MWMRF108       EXIT_SAPLLMOB_075       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0108)  .
MWMRF151       EXIT_SAPLLMOB_100       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0151)  .
MWMRF151       EXIT_SAPLLMOB_410       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0151)  .
MWMRF152       EXIT_SAPLLMOB_110       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0152)  .
MWMRF152       EXIT_SAPLLMOB_420       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0152)  .
MWMRF153       EXIT_SAPLLMOB_120       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0153)  .
MWMRF153       EXIT_SAPLLMOB_430       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0153)  .
MWMRF170       EXIT_SAPLLMOB_018       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0170)  .
MWMRF170       EXIT_SAPLLMOB_518       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0170)  .
MWMRF202       EXIT_SAPLLMOB_130       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0202)  .
MWMRF202       EXIT_SAPLLMOB_440       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0202)  .
MWMRF203       EXIT_SAPLLMOB_140       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0203)  .
MWMRF203       EXIT_SAPLLMOB_450       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0203)  .
MWMRF204       EXIT_SAPLLMOB_150       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0204)  .
MWMRF204       EXIT_SAPLLMOB_460       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0204)  .
MWMRF205       EXIT_SAPLLMOB_160       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0205)  .
MWMRF205       EXIT_SAPLLMOB_470       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0205)  .
MWMRF212       EXIT_SAPLLMOB_170       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0212)  .
MWMRF212       EXIT_SAPLLMOB_480       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0212)  .
MWMRF213       EXIT_SAPLLMOB_180       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0213)  .
MWMRF213       EXIT_SAPLLMOB_490       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0213)  .
MWMRF221       EXIT_SAPLLMOB_190       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0221)  .
MWMRF221       EXIT_SAPLLMOB_500       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0221)  .
MWMRF302       EXIT_SAPLLMOB_210       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0302)  .
MWMRF302       EXIT_SAPLLMOB_520       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0302)  .
MWMRF303       EXIT_SAPLLMOB_220       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0303)  .
MWMRF303       EXIT_SAPLLMOB_530       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0303)  .
MWMRF304       EXIT_SAPLLMOB_230       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0304)  .
MWMRF304       EXIT_SAPLLMOB_540       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0304)  .
MWMRF305       EXIT_SAPLLMOB_240       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0305)  .
MWMRF305       EXIT_SAPLLMOB_550       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0305)  .
MWMRF312       EXIT_SAPLLMOB_250       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0312)  .
MWMRF312       EXIT_SAPLLMOB_560       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0312)  .
MWMRF313       EXIT_SAPLLMOB_260       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0313)  .
MWMRF313       EXIT_SAPLLMOB_570       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0313)  .
MWMRF321       EXIT_SAPLLMOB_270       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0321)  .
MWMRF321       EXIT_SAPLLMOB_580       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0321)  .
MWMRF400       EXIT_SAPLLMOB_280       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0400)  .
MWMRF400       EXIT_SAPLLMOB_590       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0400)  .
MWMRF402       EXIT_SAPLLMOB_290       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0402)  .
MWMRF402       EXIT_SAPLLMOB_600       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0402)  .
MWMRF403       EXIT_SAPLLMOB_300       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0403)  .
MWMRF403       EXIT_SAPLLMOB_610       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0403)  .
MWMRF404       EXIT_SAPLLMOB_310       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0404)  .
MWMRF404       EXIT_SAPLLMOB_620       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0404)  .
MWMRF405       EXIT_SAPLLMOB_320       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0405)  .
MWMRF405       EXIT_SAPLLMOB_630       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0405)  .
MWMRF406       EXIT_SAPLLMOB_325       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0406)  .
MWMRF406       EXIT_SAPLLMOB_635       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0406)  .
MWMRF410       EXIT_SAPLLMOB_330       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0410)  .
MWMRF410       EXIT_SAPLLMOB_640       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0410)  .
MWMRF411       EXIT_SAPLLMOB_340       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0411)  .
MWMRF411       EXIT_SAPLLMOB_650       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0411)  .
MWMRF412       EXIT_SAPLLMOB_080       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0412)  .
MWMRF412       EXIT_SAPLLMOB_085       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0412)  .
MWMRF502       EXIT_SAPLLMOB_360       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0502)  .
MWMRF502       EXIT_SAPLLMOB_670       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0502)  .
MWMRF503       EXIT_SAPLLMOB_370       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0503)  .
MWMRF503       EXIT_SAPLLMOB_680       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0503)  .
MWMRF504       EXIT_SAPLLMOB_380       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0504)  .
MWMRF504       EXIT_SAPLLMOB_690       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0504)  .
MWMRF505       EXIT_SAPLLMOB_390       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0505)  .
MWMRF505       EXIT_SAPLLMOB_700       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0505)  .
MWMRF600       EXIT_SAPLLMOB_740       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0600)  .
MWMRF600       EXIT_SAPLLMOB_750       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0600)  .
MWMRF601       EXIT_SAPLLMOB_400       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0601)  .
MWMRF601       EXIT_SAPLLMOB_710       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0601)  .
MWMRF630       EXIT_SAPLLMOB_090       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0630)  .
MWMRF630       EXIT_SAPLLMOB_095       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0630)  .
MWMRF631       EXIT_SAPLLMOB_082       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0631)  .
MWMRF631       EXIT_SAPLLMOB_084       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0631)  .
MWMRF632       EXIT_SAPLLMOB_072       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0632)  .
MWMRF632       EXIT_SAPLLMOB_074       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0632)  .
MWMRF633       EXIT_SAPLLMOB_052       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0633)  .
MWMRF633       EXIT_SAPLLMOB_054       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0633)  .
MWMRF634       EXIT_SAPLLMOB_034       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0634)  .
MWMRF634       EXIT_SAPLLMOB_036       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0634)  .
MWMRF650       EXIT_SAPLLMOB_062       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0650)  .
MWMRF650       EXIT_SAPLLMOB_064       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0650)  .
MWMRF651       EXIT_SAPLLMOB_851       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0651)  .
MWMRF651       EXIT_SAPLLMOB_951       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0651)  .
MWMRF700       EXIT_SAPLLMOB_019       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0700)  .
MWMRF700       EXIT_SAPLLMOB_519       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0700)  .
MWMRF701       EXIT_SAPLLMOB_002       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0701)  .
MWMRF701       EXIT_SAPLLMOB_502       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0701)  .
MWMRF702       EXIT_SAPLLMOB_003       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0700)  .
MWMRF702       EXIT_SAPLLMOB_503       ROZŠÍRENIE PRE ZÁKAZNÍCKE OBRAZOVKY (LOG.OBRAZOVKA 0700)  .
MWMRF703       EXIT_SAPLLMOB_004       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0703)  .
MWMRF703       EXIT_SAPLLMOB_504       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0703)  .
MWMRF704       EXIT_SAPLLMOB_005       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 01704) .
MWMRF704       EXIT_SAPLLMOB_505       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 01704) .
MWMRF705       EXIT_SAPLLMOB_006       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0705)  .
MWMRF705       EXIT_SAPLLMOB_506       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0705)  .
MWMRF760       EXIT_SAPLLMOB_008       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0760)  .
MWMRF760       EXIT_SAPLLMOB_508       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0760)  .
MWMRF761       EXIT_SAPLLMOB_009       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0761)  .
MWMRF761       EXIT_SAPLLMOB_509       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0761)  .
MWMRF762       EXIT_SAPLLMOB_010       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0762)  .
MWMRF762       EXIT_SAPLLMOB_510       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0762)  .
MWMRF763       EXIT_SAPLLMOB_011       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0763)  .
MWMRF763       EXIT_SAPLLMOB_511       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0763)  .
MWMRF764       EXIT_SAPLLMOB_012       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0764)  .
MWMRF764       EXIT_SAPLLMOB_512       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0764)  .
MWMRF765       EXIT_SAPLLMOB_013       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0765)  .
MWMRF765       EXIT_SAPLLMOB_513       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0765)  .
MWMRF766       EXIT_SAPLLMOB_014       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0766)  .
MWMRF766       EXIT_SAPLLMOB_514       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0766)  .
MWMRF767       EXIT_SAPLLMOB_015       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0767)  .
MWMRF767       EXIT_SAPLLMOB_515       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0767)  .
MWMRF768       EXIT_SAPLLMOB_016       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0768)  .
MWMRF768       EXIT_SAPLLMOB_516       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0768)  .
MWMRF769       EXIT_SAPLLMOB_017       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0769)  .
MWMRF769       EXIT_SAPLLMOB_517       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0769)  .
MWMRF777       EXIT_SAPLLMOB_760       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0777)  .
MWMRF777       EXIT_SAPLLMOB_770       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0777)  .
MWMRF800       EXIT_SAPLLMOB_900       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0800)  .
MWMRF800       EXIT_SAPLLMOB_910       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0800)  .
MWMRF801       EXIT_SAPLLMOB_920       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0801)  .
MWMRF801       EXIT_SAPLLMOB_930       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0801)  .
MWMRF802       EXIT_SAPLLMOB_940       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0802)  .
MWMRF802       EXIT_SAPLLMOB_950       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0802)  .
MWMRF803       EXIT_SAPLLMOB_960       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0803)  .
MWMRF803       EXIT_SAPLLMOB_970       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0803)  .
MWMRF804       EXIT_SAPLLMOB_980       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0804)  .
MWMRF804       EXIT_SAPLLMOB_990       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0804)  .
MWMRF805       EXIT_SAPLLMOB_991       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0805)  .
MWMRF805       EXIT_SAPLLMOB_992       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0805)  .
MWMRF806       EXIT_SAPLLMOB_993       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0806)  .
MWMRF806       EXIT_SAPLLMOB_994       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0806)  .
MWMRF807       EXIT_SAPLLMOB_995       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0807)  .
MWMRF807       EXIT_SAPLLMOB_996       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0807)  .
MWMRF888       EXIT_RLMENU_780        ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0888)  .
MWMRF888       EXIT_RLMENU_790        ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0888)  .
MWMRF889       EXIT_SAPLLMOB_720       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0202)  .
MWMRF889       EXIT_SAPLLMOB_730       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0202)  .
MWMRF998       EXIT_SAPLLMOB_997       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0998)  .
MWMRF998       EXIT_SAPLLMOB_998       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0998)  .
MWMRF999       EXIT_SAPLLMOB_860       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0999)  .
MWMRF999       EXIT_SAPLLMOB_870       ROZŠÍRENIE K UŽÍVATEĽSKÝM OBRAZOVKÁM (LOG.OBRAZOVKA 0999)  .
MWMRFCOD       EXIT_SAPLLMOB_222       Rozšírenie pre funkčný kód dezaktivácie           .
MWMRFDLV       EXIT_SAPLLMOBSD_010      Výber dodávky podľa kritérií užívateľa           .
MWMRFPRT       EXIT_SAPLLMGT_083       Rozšírenie pre tlač                     .
MWMRFSRT       EXIT_RLMOB001_001       ROZŠÍRENIE K FUNKCII TRIEDENIA               .
MWMRFSRT       EXIT_RLMOB005_001       ROZŠÍRENIE K FUNKCII TRIEDENIA               .
MWMRFSRT       EXIT_RLMOB008_001       ROZŠÍRENIE K FUNKCII TRIEDENIA               .
MWMRFSRT       EXIT_RLMOB010_001       ROZŠÍRENIE K FUNKCII TRIEDENIA               .
MWMRFSRT       EXIT_RLMOB045_001       ROZŠÍRENIE K FUNKCII TRIEDENIA               .
MWMRFSSG       EXIT_SAPLLMOB_061       User-Exit k triedeniu SPr v systémovo riadenej transakcii RF.
MWMRFUP       EXIT_SAPLLMOB_077       Vyvolanie všeob.tlačidla špecif.pre zákazníka z obrazovky  .
MWMRP001       EXIT_RLLNACH2_001       Customer Exit pre doplnenie fixného miesta: Výber pol.dodáv..
MWMRP002       EXIT_RLLNACH2_002       Customer Exit pre dopln.stáleho miesta: Rozvrh.mn.skl.potr. .
MWMRP003       EXIT_RLLNACH1_003       Užívateľský výstup pri doplnení na RLLNACH1         .
MWMRP004       EXIT_RLLNACH4_004       Užívateľský výstup pri doplnení cez RLLNACH4        .
MWMTO001       EXIT_SAPLL03T_001       Rozšírenia na konci vytvorenia TZ_             .
MWMTO002       EXIT_SAPLL03T_002       Rozšírenie na konci potvrdenia zákazky_           .
MWMTO003       EXIT_SAPLL03A_001       Vlastná stratégia uskladnenia_               .
MWMTO003       EXIT_SAPLL03A_002       Vlastná stratégia uskladnenia_               .
MWMTO003       EXIT_SAPLL03A_003       Vlastná stratégia uskladnenia_               .
MWMTO003       EXIT_SAPLL03A_004       Vlastná stratégia uskladnenia_               .
MWMTO004       EXIT_SAPLL03A_005       Vlastná stratégia vyskladnenia_               .
MWMTO004       EXIT_SAPLL03A_006       Vlastná stratégia vyskladnenia_               .
MWMTO004       EXIT_SAPLL03A_007       Vlastná stratégia vyskladnenia_               .
MWMTO004       EXIT_SAPLL03A_008       Vlastná stratégia vyskladnenia_               .
MWMTO005       EXIT_SAPML03T_001       Neúplná dodávka_                      .
MWMTO006       EXIT_SAPLL03A_009       Nad/neúplná dodávka vzťahuj.sa na miesto_          .
MWMTO007       EXIT_SAPML03T_002       Paletizácia a vyhľadávanie typu skladu pre uskladnenie   .
MWMTO008       EXIT_SAPML03T_003       Vyhľad.typu skladu pre uskladnenie             .
MWMTO009       EXIT_SAPML03T_004       Predchádzanie výmazu položie TZ               .
MWMTO010       EXIT_SAPLL03A_010       Rozšírenie: Zistenie celkových plán.nákladov sklad.príkazu .
MWMTO011       EXIT_SAPLL03A_011       Korektúra plán.nákladov v položke skladového príkazu    .
MWMTO012       EXIT_SAPLL03A_012       Korektúra triedenia a rozdelenia skladového príkazu     .
MWMTO013       EXIT_SAPLL03A_013       Vyskladnenie podľa určenia typu skladu analóg.presného FIFO .
MWMTOAU1       EXIT_RLAUTA10_001       Vlastný výber TP pre automat.výber TZ            .
MWMTOAU2       EXIT_RLAUTA10_002       Vlastný výber pre automat.vytvor.TZ pomocou referečn.čísla .
MWMTOAU3       EXIT_RLAUTA11_003       Vlastný výber obj.preskladn.pre automat.vytvor.trans.zákazky.
MWMTR001       EXIT_SAPLL03T_003       Rozšírenia na konci vytvor.transp.požiad.(rozhranie IM,PP) .
MYCATS01       EXIT_SAPLTT_BASICS_001    Rozšírenie nápovedí pre zadávanie pre myCATS        .
MYCATS02       EXIT_SAPLTT_BASICS_002    Odosl.tab.špec.pre zákaz.alebo štandard.textov do noteb.CATS.
MYCATS03       EXIT_SAPLCATS_MY_003     Rozšírenie časových dát offline               .
MYCATS04       EXIT_SAPLCATS_MY_004     CATS notebook; ovplyvnenie správ synchronizácie       .
N0070001       EXIT_SAPLN007_001       IS-H: Split Customer Address and Name into Single Fields  .
N1200001       EXIT_SAPLN012_001       IS-H: Postprocess Services of a Treatment Category     .
N1400001       EXIT_SAPLN014_001       IS-H: Edit Service Master Data for Service Entry      .
N1AF0001       EXIT_SAPLN1AF_001       IS-H*MED: User exit for checks of the pre-registration   .
N1AF0002       EXIT_SAPLN1AF_002       IS-H*MED: User exit for default of the pre-registration   .
N1LF0001       EXIT_SAPLN1LF_001       IS-H*MED: User exit at start of function "Cancel services" .
N1LF0002       EXIT_SAPLN1LF_002       IS-H*MED: User exit at end of function "Cancel services"  .
N1LQ0001       EXIT_SAPLN1LQ_001       IS-H*MED: User exit at start of "Replace services"     .
N1LQ0002       EXIT_SAPLN1LQ_002       IS-H*MED: User exit at end of "Replace services"      .
N1MSCHED       EXIT_SAPLN1MSCHED_001     IS-H*MED: Labelling appointments for checking scheduling  .
N1PLANT       EXIT_SAPLN1PLANT_001     IS-H*MED: User exits for the planning table         .
N1PLANT       EXIT_SAPLN1PLANT_002     IS-H*MED: User exits for the planning table         .
N1USEGUI       EXIT_RN1PWTL_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN1AL_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN1AU_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN1MS_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN1ON_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN1P1_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN1PLANT_USF     IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN1PL_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN1VK_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPLN230_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N1USEGUI       EXIT_SAPMN1P1_USF       IS-H*MED: Function Calls in Customer-Specific GUI Statuses .
N2CUM01       EXIT_SAPLN206_001       IS-H*MED: User exit for the cumulative findings       .
N2DOKB01       EXIT_SAPLN230_001       Obsolete --" Use Enhancement Spot ES_ISHMED_DOC_CREATE   .
N2DOKB02       EXIT_SAPLN230_002       IS-H*MED: User exit before editing a document        .
N2DOKB02       EXIT_SAPLN231_002       IS-H*MED: User exit before editing a document        .
N2DOKB03       EXIT_SAPLN230_003       Obsolete --" Use Enhancement Spot ES_ISHMED_DOC_PROCESSING .
N2DOKB03       EXIT_SAPLN231_003       Obsolete --" Use Enhancement Spot ES_ISHMED_DOC_PROCESSING .
N2DOKB04       EXIT_SAPLN230_008       Obsolete --" Use Enhancement Spot ES_ISHMED_DOC_CREATE   .
N2DOKBER       EXIT_SAPLN231_004       Obsolete --" Use Enhancement Spot ES_ISHMED_DOC_AUTHORITY  .
N2DOKL01       EXIT_SAPLN230_005       IS-H*MED: 1st menu exit in the document list        .
N2DOKL02       EXIT_SAPLN230_006       IS-H*MED: 2nd menu exit in the document list        .
N2DOKL03       EXIT_SAPLN230_007       IS-H*MED: 3rd menu exit in the document list        .
N2LABPRI       EXIT_N2PROAN1_001       IS-H*MED: User exit for printing a lab document       .
N2LABPRI       EXIT_N2PROANW_001       IS-H*MED: User exit for printing a lab document       .
N2OPBUC2       EXIT_RN2OPBU2_002       IS-H*MED: OR Register - customized print-out of the header .
N2OPBUCH       EXIT_RN2OPBU2_001       IS-H*MED: OR register - total customer-specific print    .
N2OPZEIT       EXIT_SAPLN2OPZEITEN_001    IS-H*MED User exits for the surgery times          .
N2OPZEIT       EXIT_SAPLN2OPZEITEN_002    IS-H*MED User exits for the surgery times          .
N2OPZEIT       EXIT_SAPLN2OPZEITEN_003    IS-H*MED User exits for the surgery times          .
N2WPDOC1       EXIT_SAPLN2WP006_001     IS-H*MED - Clinical Work Station: Documents - Functions   .
N2WPDOC2       EXIT_SAPLN2WP006_002     IS-H*MED - Clinical Work Station: Documents - Display    .
NACCID00       EXIT_SAPLNBEW_001       IS-H: Enter or Display Accident Data            .
NADR0000       EXIT_SAPLNADR_001       IS-H: Enhancement for Creating Address Strings       .
NANZ0001       EXIT_RNAANZ01_001       IS-H: User exists for down payment monitor         .
NANZ0001       EXIT_RNAANZ01_002       IS-H: User exists for down payment monitor         .
NBDT0001       EXIT_SAPLNBDT_001       IS-H: BDT Interface Enhancements              .
NBILL000       EXIT_SAPLN021_001       IS-H: Enhancement for CO Account Assignment for Billing   .
NBILL001       EXIT_RNAACP00_001       IS-H: Enhancement for CO Account Asgmt for Accrual per Day .
NBILL003       EXIT_SAPMNAF0_001       IS-H: Case-Related Invoice Processing            .
NBILL003       EXIT_SAPMNAF1_001       IS-H: Case-Related Invoice Processing            .
NBTYPE00       EXIT_SAPLN009_001       IS-H: Enhancement for Billing Type Determination      .
NC100001       EXIT_SAPLNC10_001       IS-H P301 V0.1 V0.2 COPAYT Segment Strct. not w.SAP Copaymt .
NC100002       EXIT_SAPLNC10_002       IS-H P301 V0.1 V0.2 Change Extended Reason for Discharge  .
NC100003       EXIT_SAPLNC10_003       IS-H: DE §301 Fill Routine for AUF Segment Version 0.1   .
NC100004       EXIT_SAPLNC10_004       IS-H: DE §301 Fill Routine for DAU Segment Version 0.1   .
NC100005       EXIT_SAPLNC10_005       IS-H: DE §301 Fill Routine for EAD Segment Version 0.1   .
NC100006       EXIT_SAPLNC10_006       IS-H: DE §301 Fill Routine for EBG Segment Version 0.1   .
NC100007       EXIT_SAPLNC10_007       IS-H: DE §301 Fill Routine for ENA Segment Version 0.1   .
NC100008       EXIT_SAPLNC10_008       IS-H: DE §301 Fill Routine for ENT Segment Version 0.1   .
NC100009       EXIT_SAPLNC10_009       IS-H: DE §301 Fill Routine for ETL Segment Version 0.1   .
NC100010       EXIT_SAPLNC10_010       IS-H: DE §301 Fill Routine for EZV Segment Version 0.1   .
NC100011       EXIT_SAPLNC10_011       IS-H: DE §301 Fill Routine for FAB Segment Version 0.1   .
NC100012       EXIT_SAPLNC10_012       IS-H: DE §301 Fill Routine for FHL Segment Version 0.1   .
NC100013       EXIT_SAPLNC10_013       IS-H: DE §301 Fill Routine for FKT Segment Version 0.1   .
NC100014       EXIT_SAPLNC10_014       IS-H: DE §301 Fill Routine for INV Segment Version 0.1   .
NC100015       EXIT_SAPLNC10_015       IS-H: DE §301 Fill Routine for NAD Segment Version 0.1   .
NC100016       EXIT_SAPLNC10_016       IS-H: DE §301 Fill Routine for RBG Segment Version 0.1   .
NC100017       EXIT_SAPLNC10_017       IS-H: DE §301 Fill Routine for REC Segment Version 0.1   .
NC100018       EXIT_SAPLNC10_018       IS-H: DE §301 Fill Routine for RZA Segment Version 0.1   .
NC100019       EXIT_SAPLNC10_019       IS-H: DE §301 Fill Routine for TXT Segment Version 0.1   .
NC100020       EXIT_SAPLNC10_020       IS-H: DE §301 Fill Routine for ZLG Segment Version 0.1   .
NC100021       EXIT_SAPLNC10_021       IS-H P301 Vxx Edit Outbound Message Before Saving      .
NC110001       EXIT_SAPLNC11_001       IS-H: EDI Receipt - Check Option Prior to Application Call .
NC120001       EXIT_SAPLNC12_001       IS-H: User Exit for Case Exclusions in EDI Procedures    .
NC120002       EXIT_SAPLNC12_002       IS-H: User Exit for Patient Exclusions in EDI Procedures  .
NC120003       EXIT_SAPLNC12_003       IS-H EDI User Exit Order File Name in EDI Procedure     .
NC120004       EXIT_SAPLNC12_004       IS-H EDI User Exit Write Order File (Outbound)       .
NC160001       EXIT_SAPLNC16_001       IS-H DE §302 Fill SRD Segment                .
NC160002       EXIT_SAPLNC16_002       IS-H DE §302 Fill FKT Segment                .
NC160003       EXIT_SAPLNC16_003       IS-H DE §302 Fill GAP Segment                .
NC160004       EXIT_SAPLNC16_004       IS-H DE §302 Fill REC Segment                .
NC160005       EXIT_SAPLNC16_005       IS-H DE §302 Fill INV Segment                .
NC160006       EXIT_SAPLNC16G_004      IS-H §302 User Exit Write Order File (Outbound)       .
NC160007       EXIT_SAPLNC16_007       IS-H DE §302 Fill ZUV Segment                .
NC160008       EXIT_SAPLNC16G_001      IS-H: §302 Determine II Number of Ins. Provider Head Office .
NC200001       EXIT_SAPLNC20_001       IS-H: SG NPMI Dispatch                   .
NC220001       EXIT_SAPLNC22_001       IS-H SG: CCPS Fill Routine for UCFMSG segm. 1: BGM vers. 1.1.
NC220002       EXIT_SAPLNC22_002       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 2: ADI Vers. 1.1.
NC220003       EXIT_SAPLNC22_003       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 3: BIL Vers. 1.1.
NC220004       EXIT_SAPLNC22_004       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 4: DTM Vers. 1.1.
NC220005       EXIT_SAPLNC22_005       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 5: RFF Vers. 1.1.
NC220006       EXIT_SAPLNC22_006       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 6: ADI Vers. 1.1.
NC220007       EXIT_SAPLNC22_007       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 7 = Group1 V 1.1.
NC220008       EXIT_SAPLNC22_008       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 8 = Group 2 V 1.1.
NC220009       EXIT_SAPLNC22_009       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 9 = Group 3 V 1.1.
NC220010       EXIT_SAPLNC22_010       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 10 = Group 4 V 1.1.
NC220011       EXIT_SAPLNC22_011       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 11 = Group 5 V 1.1.
NC220012       EXIT_SAPLNC22_012       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 12 = Group 6 V 1.1.
NC220013       EXIT_SAPLNC22_013       IS-H SG: User Exit for Suppress Auto Changes for CCPS    .
NC220101       EXIT_SAPLNC24_001       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm. 1: BGM Vers. 1.0.
NC220102       EXIT_SAPLNC24_002       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm. 2: ADI Vers. 1.0.
NC220103       EXIT_SAPLNC24_003       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 3: BIL Vers. 1.0.
NC220104       EXIT_SAPLNC24_004       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 4: DTM Vers. 1.0 .
NC220105       EXIT_SAPLNC24_005       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 5: RFF Vers. 1.0.
NC220106       EXIT_SAPLNC24_006       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 6: ADI Vers. 1.0.
NC220107       EXIT_SAPLNC24_007       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Segm 7 = Group1 V 1.0.
NC220108       EXIT_SAPLNC24_008       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 8 = Group 2 V 1.0.
NC220109       EXIT_SAPLNC24_009       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 9 = Group 3 V 1.0.
NC220110       EXIT_SAPLNC24_010       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 10 = Group 4 V 1.0.
NC220111       EXIT_SAPLNC24_011       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 11 = Group 5 V 1.0.
NC220112       EXIT_SAPLNC24_012       IS-H: SG CCPS Fill Routine for UCFMSG Seg 12 = Group 6 V 1.0.
NC250002       EXIT_SAPLNC25_002       IS-H: SG SGDRG Fill Routine for HC1INP, Segment HC1 V 1.0  .
NC250003       EXIT_SAPLNC25_003       IS-H: SG SGDRG Fill Routine for HC1INP, Segment DR2 V 1.0  .
NC250004       EXIT_SAPLNC25_004       IS-H: SG SGDRG Fill Routine for HC1INP, Segment MV3 V 1.0  .
NC250005       EXIT_SAPLNC25_005       IS-H: SG SGDRG Fill Routine for HC2SOC, Segment HC2 V 1.0  .
NC250006       EXIT_SAPLNC25_006       IS-H: SG SGDRG Fill Routine for HC3AAE, Segment HC3 V 1.0  .
NC250007       EXIT_SAPLNC25_007       IS-H: SG SGDRG Fill Routine for AGGATE, Segment AG1 V 1.0  .
NC25G001       EXIT_SAPLNC25G_001      IS-H: DRG Conversion User Exits: ICP Int-"Ext        .
NC25G002       EXIT_SAPLNC25G_002      IS-H: DRG Conversion User Exits: ICP Ext-"Int        .
NC25G003       EXIT_SAPLNC25G_003      IS-H: DRG Conversion User Exits: Diagnoses Int-"Ext     .
NC25G004       EXIT_SAPLNC25G_004      IS-H: DRG Conversion User Exits: Diagnoses Ext-"Int     .
NC25G005       EXIT_SAPLNC25G_005      IS-H: DRG Conversion User Exits: DRG/MDC Int-"Ext      .
NC25G006       EXIT_SAPLNC25G_006      IS-H: DRG Conversion User Exits: DRG/MDC Ext-"Int      .
NC301203       EXIT_SAPLNC301V02_003     IS-H: DE §301 Fill Routine for AUF Segment Version 0.2   .
NC301204       EXIT_SAPLNC301V02_004     IS-H: DE §301 Fill Routine for DAU Segment Version 0.2   .
NC301205       EXIT_SAPLNC301V02_005     IS-H: DE §301 Fill Routine for EAD Segment Version 0.2   .
NC301206       EXIT_SAPLNC301V02_006     IS-H: DE §301 Fill Routine for EBG Segment Version 0.2   .
NC301207       EXIT_SAPLNC301V02_007     IS-H: DE §301 Fill Routine for ENA Segment Version 0.2   .
NC301208       EXIT_SAPLNC301V02_008     IS-H: DE §301 Fill Routine for ENT Segment Version 0.2   .
NC301209       EXIT_SAPLNC301V02_009     IS-H: DE §301 Fill Routine for ETL Segment Version 0.2   .
NC301210       EXIT_SAPLNC301V02_010     IS-H: DE §301 Fill Routine for EZV Segment Version 0.2   .
NC301211       EXIT_SAPLNC301V02_011     IS-H: DE §301 Fill Routine for FAB Segment Version 0.2   .
NC301212       EXIT_SAPLNC301V02_012     IS-H: DE §301 Fill Routine for FHL Segment Version 0.2   .
NC301213       EXIT_SAPLNC301V02_013     IS-H: DE §301 Fill Routine for FKT Segment Version 0.2   .
NC301214       EXIT_SAPLNC301V02_014     IS-H: DE §301 Fill Routine for INV Segment Version 0.2   .
NC301215       EXIT_SAPLNC301V02_015     IS-H: DE §301 Fill Routine for NAD Segment Version 0.2   .
NC301216       EXIT_SAPLNC301V02_016     IS-H: DE §301 Fill Routine for RBG Segment Version 0.2   .
NC301217       EXIT_SAPLNC301V02_017     IS-H: DE §301 Fill Routine for REC Segment Version 0.2   .
NC301218       EXIT_SAPLNC301V02_018     IS-H: DE §301 Fill Routine for RZA Segment Version 0.2   .
NC301219       EXIT_SAPLNC301V02_019     IS-H: DE §301 Fill Routine for TXT Segment Version 0.2   .
NC301220       EXIT_SAPLNC301V02_020     IS-H: DE §301 Fill Routine for ZLG Segment Version 0.2   .
NC301V03       EXIT_SAPLNC301V03_001     IS-H P301 Message Filling Version 0.3            .
NC301V03       EXIT_SAPLNC301V03_002     IS-H P301 Message Filling Version 0.3            .
NC301V04       EXIT_SAPLNC301V04_001     IS-H P301 Version 0.4 Fill Messages             .
NC301V04       EXIT_SAPLNC301V04_002     IS-H P301 Version 0.4 Fill Messages             .
NC301V04       EXIT_SAPLNC301V04_003     IS-H P301 Version 0.4 Fill Messages             .
NC302V30       EXIT_SAPLNC302V30_001     IS-H P302 Message Filling Version 3.0            .
NC302V30       EXIT_SAPLNC302V30_002     IS-H P302 Message Filling Version 3.0            .
NCASHEAD       EXIT_SAPLNCHD_003       IS-H: Case Header                      .
NCASHEAD       EXIT_SAPLNCHD_004       IS-H: Case Header                      .
NCASHEAD       EXIT_SAPLNCHD_006       IS-H: Case Header                      .
NCDRG001       EXIT_SAPLNCDRGC_001      IS-H: DRG User Exit Patient ID Conversion Ext -" Int    .
NCDRG002       EXIT_SAPLNCDRGC_002      IS-H: DRG User Exit Patient ID Conversion Int -" Ext    .
NCDRG003       EXIT_SAPLNCDRGC_003      IS-H: DRG User Exit Date Conversion Int -" Ext       .
NCDRG004       EXIT_SAPLNCDRGC_004      IS-H: DRG User Exit Conversion for Date Ext -" Int     .
NCDRG005       EXIT_SAPLNCDRGC_005      IS-H: DRG User Exit Conversion for Weight Specification   .
NCDRG006       EXIT_SAPLNCDRGC_006      IS-H: DRG User Exit Conversion for Age Specification    .
NCDRG007       EXIT_SAPLNCDRGC_007      IS-H: DRG User Exit Time Conversion Int -" Ext       .
NCDRG008       EXIT_SAPLNCDRGC_008      IS-H: DRG User Exit Conversion for Time Ext -" Int     .
NCEDI001       EXIT_RNC301I2_001       IS-H EDI Restrict Worklists                 .
NCEDI001       EXIT_RNC301U2_001       IS-H EDI Restrict Worklists                 .
NCEDI002       EXIT_RNCEDIWORK_001      IS-H EDI Restriction Central Worklist (RNCEDIWORK)     .
NCOM0001       EXIT_SAPLNCOM_001       IS-HCM: Enhance/modify dispatch control for customers    .
NCPR0001       EXIT_SAPLNAFP_001       IS-H: Enhancement for External Charge Proposal       .
NCSND001       EXIT_RNCSND01_001       IS-HCM: Control disp. route (transceiv./direct) for customer.
NDIA0001       EXIT_SAPLN00D_001       IS-H: Processing Diagnosis Data Entered via Transaction NP61.
NEBILL00       EXIT_RNAEBILL_001       IS-H: Function Exits for Estimated Invoice         .
NEBILL00       EXIT_RNAEBILL_002       IS-H: Function Exits for Estimated Invoice         .
NEBILL00       EXIT_SAPLN065_001       IS-H: Function Exits for Estimated Invoice         .
NEXTNR00       EXIT_SAPLNPAT_003       IS-H: Enhancement for External Patient Number        .
NEXTNR00       EXIT_SAPLNVPV_001       IS-H: Enhancement for External Patient Number        .
NG100001       EXIT_SAPMNG10_001       IS-H: Check Institute Indicator in General Business Partner .
NG200002       EXIT_SAPMNG10_002       IS-H: Modification General Bus. Partner and Person Data   .
NGPACONC       EXIT_SAPLN003_001       IS-H: Create a New Name String from Business Partner Data  .
NHCO0001       EXIT_SAPLNHCO_001       IS-H: Create account asgmt. line during CO transfer     .
NIWE0000       EXIT_SAPLNIWE_003       Zmena množstiev v rámci bilančného ocenenia         .
NIWE0000       EXIT_SAPLNIWE_004       Zmena množstiev v rámci bilančného ocenenia         .
NIWE0000       EXIT_SAPLNIWE_005       Zmena množstiev v rámci bilančného ocenenia         .
NIWE0001       EXIT_SAPLNIW0_001       Stanovenie najnižšej hodnoty podľa trhových cien      .
NIWE0001       EXIT_SAPLNIW0_002       Stanovenie najnižšej hodnoty podľa trhových cien      .
NIWE0001       EXIT_SAPLNIW0_003       Stanovenie najnižšej hodnoty podľa trhových cien      .
NIWE0002       EXIT_SAPLNIW1_001       Určenie najnižšej hodnoty podľa dosahu alebo obrátkovosti  .
NIWE0002       EXIT_SAPLNIW1_002       Určenie najnižšej hodnoty podľa dosahu alebo obrátkovosti  .
NIWE0002       EXIT_SAPLNIWE_001       Určenie najnižšej hodnoty podľa dosahu alebo obrátkovosti  .
NIWE0002       EXIT_SAPLNIWE_002       Určenie najnižšej hodnoty podľa dosahu alebo obrátkovosti  .
NIWE0003       EXIT_SAPLNIW3_001       Ocenenie bez straty                     .
NIWE0003       EXIT_SAPLNIW3_002       Ocenenie bez straty                     .
NKAV0001       EXIT_SAPLN030_001       IS-H: Create a Sort String for MRM Worklists        .
NKAV0002       EXIT_SAPLN030_002       IS-H: Create an External Med. Rec. No. at Record Creation  .
NKAV0003       EXIT_SAPLN030_003       IS-H: Prevent Automatic Creation of Medical Records     .
NKOS0001       EXIT_SAPLNKOS_001       IS-H: Determine clerk processing insurance verification   .
NKOS0002       EXIT_SAPLNKO2_001       IS-H: Check if IV Request Is to Be Printed         .
NLEI0001       EXIT_SAPLN035_001       IS-H: Direct batch input service into preliminary srv. entry.
NLEI0002       EXIT_RNAGETVE_001       IS-H: Combine services from preliminary entry        .
NLEI0003       EXIT_SAPLN035_002       IS-H: Route Service into Prel. Service Entry (OU-Related)  .
NLEI0004       EXIT_RNAGETVO_001       IS-H: Combination of OU-Rel. Services from Prel. Svce Entry .
NLEI0005       EXIT_SAPLN017_002       IS-H: User Exit for Automatic Service-to-Certificate Asgmt .
NLEI0005       EXIT_SAPMNSL1_001       IS-H: User Exit for Automatic Service-to-Certificate Asgmt .
NMAT0001       EXIT_SAPLNM02_001       IS-H MM: Function exit material requisition         .
NMAT0001       EXIT_SAPLNM02_002       IS-H MM: Function exit material requisition         .
NMAT0003       EXIT_SAPLNM04_001       IS-H: Processing of Bar Codes in Material Requisition    .
NMAT0004       EXIT_SAPLNM04_002       IS-H: Material Requisition - Sort Output          .
NMAT0004       EXIT_SAPLNM04_003       IS-H: Material Requisition - Sort Output          .
NMSEST00       EXIT_SAPLN041_001       IS-H SG: Enhancements for Medisave Claim Estimation     .
NP020000       EXIT_SAPLNPAT_002       IS-H: Exit for Patient Data                 .
NP120001       EXIT_SAPMNPA2_001       IS-H: Exit for Admission                  .
NP420001       EXIT_SAPMNPA1_001       IS-H: Exit for Visit                    .
NP920001       EXIT_SAPMNPA5_001       IS-H: Exit for Absence                   .
NP980001       EXIT_SAPMNPA8_001       IS-H: Exit for Discharge                  .
NP980002       EXIT_SAPMNPA8_002       IS-H: Exit for Discharge, Event PBO             .
NPATCONC       EXIT_SAPLNPAT_001       IS-H: Create Name String From Patient Data         .
NPATHEAD       EXIT_SAPLNCHD_001       IS-H: Patient Header                    .
NPATHEAD       EXIT_SAPLNCHD_002       IS-H: Patient Header                    .
NPATHEAD       EXIT_SAPLNCHD_005       IS-H: Patient Header                    .
NPDIST00       EXIT_SAPLNPD1_001       IS-H: Function Exits for Contract Schemes/Paymt Distribution.
NPDIST00       EXIT_SAPLNPD1_002       IS-H: Function Exits for Contract Schemes/Paymt Distribution.
NPDIST00       EXIT_SAPLNPD1_003       IS-H: Function Exits for Contract Schemes/Paymt Distribution.
NPDIST01       EXIT_SAPLNPD1_004       IS-H: Insurance Relationship Sort Order           .
NPDIST02       EXIT_SAPLNPD1_005       IS-H: Payment Distribution Days               .
NPRI0001       EXIT_SAPLNFR1_001       IS-H: User exits for invoice printout            .
NPRISG01       EXIT_SAPLNFR1_002       IS-H: Function Exits for Invoice Print SG          .
NPRISG01       EXIT_SAPLNFR1_003       IS-H: Function Exits for Invoice Print SG          .
NPRISG01       EXIT_SAPLNFR1_004       IS-H: Function Exits for Invoice Print SG          .
NPRV0001       EXIT_SAPLN017_001       IS-H: Enhancement connection external procedure coding   .
NPRV0001       EXIT_SAPLN042_001       IS-H: Enhancement connection external procedure coding   .
NPRV0001       EXIT_SAPLN2OP_002       IS-H: Enhancement connection external procedure coding   .
NPZIFF00       EXIT_SAPLNDIG_001       IS-H: Calculate Check Digit                 .
NQSFP001       EXIT_RNUQSFP0_001       IS-H: Quality Assurance Flat Rates per Case + Proc. Surchrgs.
NR160001       EXIT_SAPLNAMB_001       IS-H: Maintain Appointment Data (at PAI)          .
NR160002       EXIT_SAPLNAMB_002       IS-H: Maintain Appointment Data (at PBO)          .
NR160003       EXIT_SAPLNAMB_003       IS-H: Output Appointment/Avail. Time Slots in Visit Schedul..
NRSF0000       EXIT_SAPLN039_001       IS-H: Edit risk factors                   .
NSEARCH0       EXIT_SAPLN01P_001       IS-H: Advanced Search                    .
NSTRSTD0       EXIT_SAPLN000_002       IS-H: Exit for String Standardization for Name Search    .
NTPK0001       EXIT_SAPLN011_001       IS-H: Customer-Defined Valuation Formulas for Services   .
NV120001       EXIT_SAPMNPA3_001       IS-H: Exit for Transfer                   .
NVVH0000       EXIT_SAPLNVVH_001       IS-H: Exit for Insurance Relationships           .
NVVH0000       EXIT_SAPLNVVH_002       IS-H: Exit for Insurance Relationships           .
NVVH0001       EXIT_SAPLNVVH_003       IS-H: Menu Exit in Insurance Relationship          .
NVVH0001       EXIT_SAPLNVVH_004       IS-H: Menu Exit in Insurance Relationship          .
NVVN0000       EXIT_SAPLNVVN_001       IS-H: Exit for Guarantors                  .
NWTM0001       EXIT_SAPLNWTM_001       Nastavenie obsahu poľa k druhu termínu udalosti       .
NWTM0002       EXIT_SAPLNWTM_002       Zobrazenie pôvodného dokladu                .
NWTM0003       EXIT_SAPLNWTM_003       Štruktúra objektov pre sledovanie termínov         .
NZUZ0001       EXIT_SAPLN019_001       IS-H: User Exits Copayment                 .
NZUZ0001       EXIT_SAPLN019_003       IS-H: User Exits Copayment                 .
NZUZ0001       EXIT_SAPLN033_002       IS-H: User Exits Copayment                 .
OGM10001       EXIT_SAPLOGDL_001       Modify SW material configuration for SMP order       .
OGM10001       EXIT_SAPLOGDM_001       Modify SW material configuration for SMP order       .
OGM10002       EXIT_SAPLOGSL_003       Handle complex characteristic value comparison       .
OGM10003       EXIT_SAPLOGSL_004       Check whether SW material can be used in SMP        .
OGM10004       EXIT_SAPLOGSL_005       Check whether service material can be used in SMP      .
OGM10005       EXIT_SAPLOGDL_003       Change item category for notification            .
OGM10006       EXIT_SAPLOGSL_002       Determine baseline date for contract validation       .
OGM10007       EXIT_SAPLOGSL_006       Modify selection list (ivbakap) for order due list     .
OGM10008       EXIT_SAPLOGDL_004       Add additional fields for order creation          .
OGM10008       EXIT_SAPLOGDL_005       Add additional fields for order creation          .
OGM10008       EXIT_SAPLOGSL_007       Add additional fields for order creation          .
OGM10009       EXIT_SAPMOG28_001       User exit for simulation/forecasting            .
OGM10010       EXIT_SAPLOGSL_008       Handle complex characteristic value comparison (IBM)    .
OGM10010       EXIT_SAPLOGSL_009       Handle complex characteristic value comparison (IBM)    .
OGM10011       EXIT_SAPLOGSL_012       Customer selection criteria processing           .
OGM10012       EXIT_SAPLOGDI_001       Allow additional items to be inserted on 'pull' order    .
OGM10013       EXIT_SAPMOG28_002       Allow run info to be stored per variant or per profile (IBM).
OGM10014       EXIT_SAPLOGSL_010       Allow additional selec.info to be stored when updt var (IBM).
OGM10014       EXIT_SAPLOGSL_011       Allow additional selec.info to be stored when updt var (IBM).
OGM10015       EXIT_SAPMV45A_460       SMP exits: set bump flag/ process at order change      .
OGV90001       EXIT_SAPLOGSM_001       Modify SW material configuration for SMP order       .
OGV90002       EXIT_SAPLOGSM_003       OGV90002 - Handle complex characteristic value comparison  .
OGV90003       EXIT_SAPLOGSS_004       Check whether SW material can be used in SMP        .
OGV90004       EXIT_SAPLOGSS_005       Check whether service material can be used in SMP      .
OGV90005       EXIT_SAPLOGSS_002       Determine baseline date for contract validation       .
OGV90006       EXIT_ROGSMPDL_006       Modify selection list (ivbapak) for order due list     .
OGV90007       EXIT_SAPLOGSM_004       Add additional fields and lines for order creation     .
OGV90007       EXIT_SAPLOGSS_007       Add additional fields and lines for order creation     .
OGV90008       EXIT_SAPLOGSM_002       User exit for simulation/forecasting            .
OGV90009       EXIT_SAPLOGSS_009       User exit to enable an alternative selection from ibase   .
OGV90010       EXIT_SAPLOGSS_012       Customer selection criteria processing           .
OGV90011       EXIT_SAPMV45A_461       User exit for correcting IBASE               .
OGV90012       EXIT_SAPLOGSS_001       OGV90012 - Software Maintenance Process: Split C      .
OGV90013       EXIT_SAPLOGSS_010       Filter or add items during SMP contract selection      .
OI0BWEXG       EXIT_SAPLOI0BW1_001      Rozšírenie pre BW - funkčné moduly extraktora VÝM.     .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_001      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_002      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_003      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_004      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_005      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_006      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_007      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_008      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_009      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_010      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_011      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0BWTD1       EXIT_SAPLOI0BW3_012      Rozšírenie BW - funkčné moduly pre extraktor (TD)      .
OI0IF001       EXIT_SAPLOI0_IF_DOC_REL_001  Funkcia zákazníka pre stanovenie relevancie dokladu     .
OIA0001       EXIT_ROIALB02_400       User-exit pre zmenu druhu objednávky v ROIALB02       .
OIAABSTR       EXIT_ROIAABSTRACT1_001    Rozšírenie pre prehľad exchange               .
OIAMSEG       EXIT_SAPLMBWL_400       Prenos detailov do PM počas priradenia nákupu        .
OIAMSEG       EXIT_SAPMM06E_400       Prenos detailov do PM počas priradenia nákupu        .
OIANETT       EXIT_SAPMOIAD_001       Rozšírenie pre zápočet podľa pohybov a výpis z výmeny    .
OIANETT       EXIT_SAPMOIAD_002       Rozšírenie pre zápočet podľa pohybov a výpis z výmeny    .
OIASPIV       EXIT_SAPFOIA1_001       ROZDELENIE FAKTÚRY NÁKUP                  .
OIASPIV       EXIT_SAPFOIA1_002       ROZDELENIE FAKTÚRY NÁKUP                  .
OIASPIV       EXIT_SAPFOIA1_003       ROZDELENIE FAKTÚRY NÁKUP                  .
OICA0001       EXIT_ROICAN10_001       IS-Oil/MCOE Údržba tabuľky kotácií špecifická pre zákazníka .
OICM0001       EXIT_SAPLEINR_400       IS-OIL: Výstup pre nové stanovenie ceny pri likvid.faktúry .
OICREPRI       EXIT_SAPLV61A_400       Nové stanovenie ceny - funkcia zákazníka          .
OICV0001       EXIT_SAPFV45P_400       Stan.ceny: Zmena druhu stan.ceny pri zmene exter.detailov  .
OIFA0111       EXIT_SAPMOIFA_111       Stanovište: Dáta definovanteľné užív. - dynpro 0111 (IS-Oil).
OIFA0111       EXIT_SAPMOIFA_112       Stanovište: Dáta definovanteľné užív. - dynpro 0111 (IS-Oil).
OIFA0113       EXIT_SAPMOIFA_113       Stanovište: Užív.definovateľné dátové skupiny (IS-Oil/SSR) .
OIFA0113       EXIT_SAPMOIFA_114       Stanovište: Užív.definovateľné dátové skupiny (IS-Oil/SSR) .
OIFA0113       EXIT_SAPMOIFA_115       Stanovište: Užív.definovateľné dátové skupiny (IS-Oil/SSR) .
OIFA0201       EXIT_SAPMOIFA_001       Stanovište: Spojenie s nákl.strediskom - rozš.over.(IS-Oil) .
OIFA0201       EXIT_SAPMOIFA_021       Stanovište: Spojenie s nákl.strediskom - rozš.over.(IS-Oil) .
OIFA0202       EXIT_SAPMOIFA_002       Stanovište: Spojenie na ziskové stred.-rozš.over.(IS-Oil)  .
OIFA0202       EXIT_SAPMOIFA_022       Stanovište: Spojenie na ziskové stred.-rozš.over.(IS-Oil)  .
OIFA0203       EXIT_SAPMOIFA_003       Stanovište: Spojenie na projekt - rozš.overenie (IS-Oil)  .
OIFA0203       EXIT_SAPMOIFA_023       Stanovište: Spojenie na projekt - rozš.overenie (IS-Oil)  .
OIFA0204       EXIT_SAPMOIFA_004       Stanovište: Spojenie so ŠPP - rozšírené overenie (IS-Oil)  .
OIFA0204       EXIT_SAPMOIFA_024       Stanovište: Spojenie so ŠPP - rozšírené overenie (IS-Oil)  .
OIFA0205       EXIT_SAPMOIFA_005       Stanovište: Spojenie s vnútrop.zákaz.CO-rozš.over.(IS-Oil) .
OIFA0205       EXIT_SAPMOIFA_025       Stanovište: Spojenie s vnútrop.zákaz.CO-rozš.over.(IS-Oil) .
OIFA0206       EXIT_SAPMOIFA_006       Stanovište: Spoj.na kmeň.súbor IM - rozš.overenie (IS-Oil) .
OIFA0206       EXIT_SAPMOIFA_026       Stanovište: Spoj.na kmeň.súbor IM - rozš.overenie (IS-Oil) .
OIFA0207       EXIT_SAPMOIFA_007       Stanovište: Spojenie s techn.miestom - rozš.over. (IS-Oil) .
OIFA0207       EXIT_SAPMOIFA_027       Stanovište: Spojenie s techn.miestom - rozš.over. (IS-Oil) .
OIFA0208       EXIT_SAPMOIFA_008       Stanovište: Spojenie so závodom - rozšír.overenie (IS-Oil) .
OIFA0208       EXIT_SAPMOIFA_028       Stanovište: Spojenie so závodom - rozšír.overenie (IS-Oil) .
OIFA0209       EXIT_SAPMOIFA_009       Stanovište: Spojenie na sklad - rozš. overenie (IS-Oil)   .
OIFA0209       EXIT_SAPMOIFA_029       Stanovište: Spojenie na sklad - rozš. overenie (IS-Oil)   .
OIFA0210       EXIT_SAPMOIFA_012       Stanovište: Spojenie na sklad MM/ext. overenie (IS-Oil   .
OIFA0210       EXIT_SAPMOIFA_032       Stanovište: Spojenie na sklad MM/ext. overenie (IS-Oil   .
OIFA0401       EXIT_SAPMOIFA_010       Partnerské roly: Spojenie so zákazníkom - rozš.over.(IS-Oil).
OIFA0401       EXIT_SAPMOIFA_030       Partnerské roly: Spojenie so zákazníkom - rozš.over.(IS-Oil).
OIFA0401       EXIT_SAPMOIFA_035       Partnerské roly: Spojenie so zákazníkom - rozš.over.(IS-Oil).
OIFA0402       EXIT_SAPMOIFA_011       Partn.roly: Prepojenie-dodávateľ-rozšír.overenie (IS-Oil)  .
OIFA0402       EXIT_SAPMOIFA_031       Partn.roly: Prepojenie-dodávateľ-rozšír.overenie (IS-Oil)  .
OIFA0405       EXIT_SAPMOIFA_040       Overenie navrhovaných hodnôt zákazníka: Pre autom.spracov. .
OIFA0405       EXIT_SAPMOIFA_041       Overenie navrhovaných hodnôt zákazníka: Pre autom.spracov. .
OIFA0701       EXIT_SAPLOIFD_701       Kontrola stanovišťa: Pred uložením zmien          .
OIGA0001       EXIT_ROIGASHW_001       User-exit TD pre kontroly programu zápisu archiv.prepravy  .
OIGA0002       EXIT_ROIGASHV_001       User-exit archiv.TD pre zobrazenie detailných dát prepravy .
OIGARDR       EXIT_ROIGADRR_001       TD user-exit: Výstup ďalších dát: Prog.na čít.arch., vodič .
OIGARRM       EXIT_ROIGARMR_001       TD user-exit: Výstup ďalších dát: Prog.p.čít.arch.stac.poč. .
OIGARTU       EXIT_ROIGATUR_001       TD user-exit: Výstup ďalších dát: Prog.pre čít.preprav.jedn..
OIGARVH       EXIT_ROIGAVHR_001       TD user-exit: Výstup ďalších dát: Prog.pre čít.arch.vozidiel.
OIGARVM       EXIT_ROIGAVMR_001       TD user-exit: Výstup ďalších dát: Progr.p.čít.počít.vozidla .
OIGAWDR       EXIT_ROIGADRW_001       TD-User-exit: Kontroly v programe zápisu do archívu, chyba .
OIGAWRM       EXIT_ROIGARMW_001       TD-User-exit: Kontr.v programe zápisu do archívu, stac.poč. .
OIGAWTU       EXIT_ROIGATUW_001       TD-User-exit: Kontroly v programe zápisu do archívu, pr.jedn.
OIGAWVH       EXIT_ROIGAVHW_001       TD-User-exit: Kontroly v programe zápisu do archívu, vozidlá.
OIGAWVM       EXIT_ROIGAVMW_001       TD-User-exit: Kontroly v programe zápisu do archívu, poč.voz.
OIGDRID1       EXIT_SAPLOIGT_250       TD: Rozdelenie IDoc vodiča                 .
OIGDRID1       EXIT_SAPLOIGT_260       TD: Rozdelenie IDoc vodiča                 .
OIGDRID2       EXIT_ROIGDID1_100       TD: Vodič - štruktúra riadenia zmeny rozdelenia IDoc    .
OIGDRV        EXIT_SAPMOIGD_110       Rozšírenie TD - vodič                    .
OIGDRV        EXIT_SAPMOIGD_120       Rozšírenie TD - vodič                    .
OIGDRV02       EXIT_SAPMOIGD_130       TD-rozšírenie spracovania dát zákazníka: Vodič       .
OIGDRV02       EXIT_SAPMOIGD_140       TD-rozšírenie spracovania dát zákazníka: Vodič       .
OIGF0004       EXIT_SAPLOIGF_004       TD: user-exit na konci OIG_F_SHPMNT_READ          .
OIGQTYAS       EXIT_SAPLOIGF_001       TD: Priradenie množstiev položky dokladu pre výp.prepr.nákl..
OIGRM        EXIT_SAPMOIGR_110       Rozšírenie TD: Stacionár.počítadlo             .
OIGRM        EXIT_SAPMOIGR_120       Rozšírenie TD: Stacionár.počítadlo             .
OIGRMID1       EXIT_SAPLOIGT_270       TD: Rozdelenie IDoc stacionár.počítadla           .
OIGRMID1       EXIT_SAPLOIGT_280       TD: Rozdelenie IDoc stacionár.počítadla           .
OIGRMID2       EXIT_ROIGMID1_100       TD: Stancion.počítadlo-štrukt.riadenia zmeny rozdelenia IDoc.
OIGS0001       EXIT_SAPMOIGS_001       Vyvolanie užívat.funkcie pred uložením dispon.prepravy   .
OIGS0002       EXIT_SAPMOIGS_002       Vyvol.funkcie zákazníka pri plánovaní prepravy komory nádrže.
OIGS0003       EXIT_SAPMOIGS_003       Vyvolanie funkcie zákazníka pri čítaní prepravy       .
OIGS0004       EXIT_SAPMOIGS_004       TD: User-exit pred nakládkou a potvrdením dodávky      .
OIGS0005       EXIT_SAPMOIGS_005       Vyvolanie zákazn.funkcie pre kontr.hmotnosti/objemu (pl.TT) .
OIGS0006       EXIT_SAPMOIGS_006       Vyvolanie zákazn.funkcie pre plánovanie komory nádrže    .
OIGS0007       EXIT_SAPMOIGS_007       User-exit pred založením materiálových dokladov       .
OIGS0008       EXIT_SAPMOIGS_008       Zákaz.funkcia pre kontrolu nadmer.nalož.vozidla podľ.plán.TT.
OIGS0009       EXIT_SAPMOIGS_009       Aktivácia zákazníckej funkcie pre iniciovanie aktual.dokl. .
OIGS0011       EXIT_SAPMOIGS_011       User-exit; Vyvolanie po vyplnení množstiev v OIGSVIIS    .
OIGSCDCO       EXIT_SAPLOIGF_003       TD: Alternatívny okruh ocenenia pre stanov.účtov DPN CO   .
OIGSF601       EXIT_SAPMOIGS_710       User-exit TD - priradenie IDN pri plánovaní (moigsf60)   .
OIGSID01       EXIT_SAPLOIGT_310       TPS: Rozdelenie prepráv                   .
OIGSID01       EXIT_SAPLOIGT_320       TPS: Rozdelenie prepráv                   .
OIGSID02       EXIT_SAPLOIGT_330       TPS: Rozdelenie prepráv                   .
OIGSID02       EXIT_SAPLOIGT_340       TPS: Rozdelenie prepráv                   .
OIGSMASS       EXIT_ROIGTRSL_001       Prepravy TD, hromadné spracovanie              .
OIGSMASS       EXIT_ROIGTRSL_002       Prepravy TD, hromadné spracovanie              .
OIGSMASS       EXIT_ROIGTRSL_003       Prepravy TD, hromadné spracovanie              .
OIGSTGAS       EXIT_SAPLOIGF_002       TD: Prirad.úseku dokladu pre výpočet prepravných nákladov  .
OIGS_BR1       EXIT_SAPLOIGS_BR_001     Customer function called for Brazil handling within TD   .
OIGTU        EXIT_SAPMOIGC_110       Rozšírenie TD - prepravná jednotka             .
OIGTU        EXIT_SAPMOIGC_120       Rozšírenie TD - prepravná jednotka             .
OIGTU002       EXIT_SAPMOIGC_130       Rozšírenie TD pre sprac.zákazníckych dát: Prepravná jednot. .
OIGTU002       EXIT_SAPMOIGC_140       Rozšírenie TD pre sprac.zákazníckych dát: Prepravná jednot. .
OIGTUID1       EXIT_SAPLOIGT_210       TD - rozdelenie IDoc prepravnej jednotky          .
OIGTUID1       EXIT_SAPLOIGT_220       TD - rozdelenie IDoc prepravnej jednotky          .
OIGTUID2       EXIT_ROIGTID1_100       TD: Prepravná jednotka - štrukt.riad.zmeny rozdelenia IDoc .
OIGVEH        EXIT_SAPMOIGV_110       Rozšírenie TD - počítadlo vozidla              .
OIGVEH        EXIT_SAPMOIGV_120       Rozšírenie TD - počítadlo vozidla              .
OIGVEH02       EXIT_SAPMOIGV_130       Rozšírenie TD pre spracovanie zákazn.dát: Vozidlo      .
OIGVEH02       EXIT_SAPMOIGV_140       Rozšírenie TD pre spracovanie zákazn.dát: Vozidlo      .
OIGVID01       EXIT_SAPLOIGT_290       TD - rozdelenie IDoc, vozidlo                .
OIGVID01       EXIT_SAPLOIGT_300       TD - rozdelenie IDoc, vozidlo                .
OIGVID02       EXIT_ROIGVID1_100       TD: Štruktúra riadenia zmeny rozdelenia IDoc pre vozidlá  .
OIGVM        EXIT_SAPMOIGM_110       Rozšírenie TD - počítadlo vozidla              .
OIGVM        EXIT_SAPMOIGM_120       Rozšírenie TD - počítadlo vozidla              .
OIGVM01       EXIT_SAPMOIGS_010       Test                            .
OIGVMID1       EXIT_SAPLOIGT_230       TD: Rozdelenie IDoc pre počítadlo vozidla          .
OIGVMID1       EXIT_SAPLOIGT_240       TD: Rozdelenie IDoc pre počítadlo vozidla          .
OIGVMID2       EXIT_ROIGMID2_100       TD: Štrukt.riad.zmeny rozdelenia IDoc pre počít.vozidla   .
OIGVTRA       EXIT_SAPLSTAG_002       Prepravné náklady                      .
OIH_BR        EXIT_SAPLKONT_412       Local. Brazil - User exit to change postings for Fut. Del  .
OIIC0340       EXIT_SAPLOIIC_340       Výpočet objemu (výpočet objemu nádrže)           .
OIIP0100       EXIT_SAPLOIIP_110       Štruktúra append def.užív.pre parametre riadenia prevádzky .
OIIP0100       EXIT_SAPLOIIP_120       Štruktúra append def.užív.pre parametre riadenia prevádzky .
OIIP0110       EXIT_SAPLOIIP_111       Rozšírenie užívateľských dát pre PRP (riadenie RPP)     .
OIIP0110       EXIT_SAPLOIIP_121       Rozšírenie užívateľských dát pre PRP (riadenie RPP)     .
OIIQ0001       EXIT_SAPLOIIQ_001       OIL-BDRP: Modifikácia view dodacieho listu pre výdaj mater..
OIIS0050       EXIT_SAPLOIIS_100       Údržba užív.APPEND pre segmenty ASO (dynpro 0050)      .
OIIS0050       EXIT_SAPLOIIS_102       Údržba užív.APPEND pre segmenty ASO (dynpro 0050)      .
OIIS0070       EXIT_SAPLOIIS_110       Údržba zákazn.APPEND pre segmenty ASO (obrazovka 0070)   .
OIIS0070       EXIT_SAPLOIIS_112       Údržba zákazn.APPEND pre segmenty ASO (obrazovka 0070)   .
OIJA0001       EXIT_ROIJATKW_001       OIL-TSW: User-exit pre kontroly programu pre archiv.dokladov.
OIJA0002       EXIT_ROIJANMW_001       IS-Oil/TSW: User-Exit pre kontroly v archiv.programe PD   .
OIJA0003       EXIT_ROIJATKV_001       IS-Oil/TSW: Archiv.user-exit pre zobrazenie detailov dokladu.
OIJA0004       EXIT_ROIJANMV_001       IS-Oil/TSW: Archiv.user-exit pre zobrazenie detail.pl.dokl. .
OIJBNOMN       EXIT_SAPLOIJB_002       TSW-User-exit: Zvláštne spracovanie pohybových scenárov   .
OIJBPOST       EXIT_SAPLOIJB_001       TSW-User-exit: Aktualizácia dokladov            .
OIJBPOST       EXIT_SAPLOIJB_003       TSW-User-exit: Aktualizácia dokladov            .
OIJDETL       EXIT_SAPLOIJ_EL_C_001     Exity klienta pre detail.obrazovku TSW definovanú užívateľom.
OIJDETL       EXIT_SAPLOIJ_EL_C_002     Exity klienta pre detail.obrazovku TSW definovanú užívateľom.
OIJE0001       EXIT_SAPLOIJE_001       IS-Oil/TSW: Customer-exit pre externé detailné dáta     .
OIJGEO01       EXIT_SAPLOIJG_001       IS-Oil/TSW: User-exit pre výstupný proces EDI,plánov.doklady.
OIJGEO01       EXIT_SAPLOIJG_002       IS-Oil/TSW: User-exit pre výstupný proces EDI,plánov.doklady.
OIJGPO01       EXIT_SAPLOIJG_003       IS-Oil/TSW: User-Exit pre proces tlače (plán.doklady)    .
OIJGPO01       EXIT_SAPLOIJG_004       IS-Oil/TSW: User-Exit pre proces tlače (plán.doklady)    .
OIJLB        EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_001    Oil/TSW: Exity pre prehľad zostatkov stanovišťa       .
OIJLB        EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_002    Oil/TSW: Exity pre prehľad zostatkov stanovišťa       .
OIJLB        EXIT_SAPLOIJ_LB_GUI_003    Oil/TSW: Exity pre prehľad zostatkov stanovišťa       .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJA_001       IS-Oil/TSW: Zákaznícke exity pre kmeňové dáta TSW      .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJA_002       IS-Oil/TSW: Zákaznícke exity pre kmeňové dáta TSW      .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJA_003       IS-Oil/TSW: Zákaznícke exity pre kmeňové dáta TSW      .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJL_001       IS-Oil/TSW: Zákaznícke exity pre kmeňové dáta TSW      .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJL_002       IS-Oil/TSW: Zákaznícke exity pre kmeňové dáta TSW      .
OIJMD        EXIT_SAPMOIJL_003       IS-Oil/TSW: Zákaznícke exity pre kmeňové dáta TSW      .
OIJNOM        EXIT_SAPMOIJN_001       TSW: Zákaznícke exity použ.v transakciách dokl.o plánovaní .
OIJNOM        EXIT_SAPMOIJN_002       TSW: Zákaznícke exity použ.v transakciách dokl.o plánovaní .
OIJNOM        EXIT_SAPMOIJN_003       TSW: Zákaznícke exity použ.v transakciách dokl.o plánovaní .
OIJNOM        EXIT_SAPMOIJN_004       TSW: Zákaznícke exity použ.v transakciách dokl.o plánovaní .
OIJNOM        EXIT_SAPMOIJN_005       TSW: Zákaznícke exity použ.v transakciách dokl.o plánovaní .
OIJNOM_N       EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_001   Exity dynpra pre novú transakciu plánovacích dokladov    .
OIJNOM_N       EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_002   Exity dynpra pre novú transakciu plánovacích dokladov    .
OIJNOM_N       EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_003   Exity dynpra pre novú transakciu plánovacích dokladov    .
OIJNOM_N       EXIT_SAPLOIJ_NOM_GUI_004   Exity dynpra pre novú transakciu plánovacích dokladov    .
OIJPLCIP       EXIT_SAPLOIJP_001       IS-Oil/TSW: Customer-exit pre plánovanie zásoby zákazníka  .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_010      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_020      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_030      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_040      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_050      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_060      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_070      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_080      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_090      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_100      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_110      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_120      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_130      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJRDREP       EXIT_SAPMOIJRD_140      Zmeny zákazníka na výstupnom reporte analýzy zásob     .
OIJSFTSK       EXIT_SAPLOIJP_002       TSW: User-exit pre výpočet poistnej zásoby zákazníka    .
OIJTKT        EXIT_SAPLOIJF_001       Customer-exit na začiatku IDoc dokladu           .
OIJTKT        EXIT_SAPLOIJF_002       Customer-exit na začiatku IDoc dokladu           .
OIJTKT_N       EXIT_SAPMOIJTN_001      Oil/TSW: Exity dynpro pre novú transakciu dokl.o doprave  .
OIJTKT_N       EXIT_SAPMOIJTN_002      Oil/TSW: Exity dynpro pre novú transakciu dokl.o doprave  .
OIJURD01       EXIT_SAPLOIJU_001       OIL-TSW: Spracov.zásoby na úrovni šarže pro obj.výkazu zás. .
OIJURD02       EXIT_SAPLOIJU_002       IS-Oil/TSW: Spracovanie dát SOP pre objekt analýzy zásob  .
OIJURD03       EXIT_SAPLOIJU_003       Is-Oil/TSW: Sprac.štat.pohyb.dát pre objekt analýzy zásoby .
OIJURD04       EXIT_ROIJRDU1B_001      OIL-TSW: Podpora zmeny sorty vo výkaze zásob        .
OIJURD04       EXIT_ROIJRDU1_001       OIL-TSW: Podpora zmeny sorty vo výkaze zásob        .
OIKCTR01       EXIT_SAPLOIKB_010       TAS: Rozšírenie riadiacej sady               .
OIKCTR01       EXIT_SAPLOIKB_020       TAS: Rozšírenie riadiacej sady               .
OIKCTR02       EXIT_SAPLOIKB_030       TAS: Rozšírenie riadiacej sady               .
OIKCTR02       EXIT_SAPLOIKB_040       TAS: Rozšírenie riadiacej sady               .
OIKDCPCD       EXIT_SAPLOIKDC_110      IS-Oil/PD Zmena dát pred vyvolaním potvrdenia dodávky    .
OIKDCPRS       EXIT_SAPLOIKDC_100      IS-Oil/PD  Načítanie detailných dát prepravy        .
OIKDET01       EXIT_SAPLOIK7_110       TAS: Stanovenie IDN                     .
OIKDET02       EXIT_SAPLOIK7_120       TAS: Stanovenie IDN                     .
OIKDET03       EXIT_SAPLOIK7_130       TAS: Stanovenie IDN                     .
OIKDLC01       EXIT_SAPLOIK2_110       User Exit v OIK_DELIVERY_CHECK pre priradenie druhu správy .
OIKDVA01       EXIT_SAPMOIKP_200       TPI: Priradenie vodiča/vozidla - kontrola stanovišťa    .
OIKDVA02       EXIT_SAPLOIKT_100       Zmena IDoc priradenia vozidla pre vodiča          .
OIKEUSI1       EXIT_SAPLOIKE_100       IS-Oil, Rozhranie prepravy (plánovacie dáta/RPP)      .
OIKEUSI2       EXIT_SAPLOIKE_110       IS-Oil, Rozhranie prepravy (dáta nakládky/TAS)       .
OIKICL01       EXIT_SAPMV45A_920       TAS: Protokol o neúplnosti pre doklad SD - úroveň hlav.dokl..
OIKIN001       EXIT_SAPLOIKP_110       IDOC prepravy OILSHI01, vstupné               .
OIKIN002       EXIT_SAPLOIKP_130       TPI: IDOC prepravy, vstupné: Pred založením prepravy    .
OIKIN003       EXIT_SAPLOIKP_140       TPI: IDOC prepravy, vstupný: pred založením zákazky     .
OIKIN004       EXIT_SAPLOIKP_190       TPI: Zmena druhu správ pri spracovaní vstupných prepráv   .
OIKIN005       EXIT_SAPLOIKP_200       TPI: Výstup pre vyvolanie ďalších rutín spracovania IDoc  .
OIKIN010       EXIT_SAPLOIKF_110       IDoc prepravy OILSHI02 (vstupujúce)             .
OIKIN011       EXIT_SAPLOIKF_120       TPI: Dodatočné FM pre procesy zmeny v preprave       .
OIKINB01       EXIT_SAPLOIK3_110       TAS: Príjem dát relevantných pre nakládku - vstup      .
OIKINB02       EXIT_SAPLV50S_911       TAS: User-exit po založení odvolávky/dodávky        .
OIKINB02       EXIT_SAPMV45A_911       TAS: User-exit po založení odvolávky/dodávky        .
OIKINB02       EXIT_SAPMV50A_911       TAS: User-exit po založení odvolávky/dodávky        .
OIKINB03       EXIT_SAPLOIK3_120       TAS: IDoc - zadanie OILMDD                 .
OIKINB04       EXIT_SAPLOIK3_130       TAS: IDoc - zadanie OILLPD                 .
OIKLID01       EXIT_SAPMOIKM_130       TAS: Údržba kmeňových dát IDN                .
OIKLID01       EXIT_SAPMOIKM_140       TAS: Údržba kmeňových dát IDN                .
OIKLID02       EXIT_SAPMOIKM_001       TAS: Údržba kmeň.dát ident.nakl.- pravidlo založ.id.nakládky.
OIKLOCMD       EXIT_ROIKLMSL_100       TPI: Rozdelenie kmeňových dát stanovišťa          .
OIKODT01       EXIT_SAPMV45A_910       TAS: Stanovenie správy                   .
OIKORD01       EXIT_SAPLOIK5_001       TAS: IDoc zákazky, výst.                  .
OIKORD01       EXIT_SAPLOIK5_002       TAS: IDoc zákazky, výst.                  .
OIKOUT01       EXIT_SAPLOIK4_380       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl., výst.         .
OIKOUT02       EXIT_SAPLOIK4_400       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc zákazn.  .
OIKOUT02       EXIT_SAPLOIK4_410       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc zákazn.  .
OIKOUT03       EXIT_SAPLOIK4_420       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc vodiča   .
OIKOUT03       EXIT_SAPLOIK4_430       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc vodiča   .
OIKOUT04       EXIT_SAPLOIK4_440       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc ident.nakl..
OIKOUT04       EXIT_SAPLOIK4_450       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc ident.nakl..
OIKOUT05       EXIT_SAPLOIK4_460       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc materiálu .
OIKOUT05       EXIT_SAPLOIK4_470       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc materiálu .
OIKOUT06       EXIT_SAPLOIK4_480       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc prepr.jedn..
OIKOUT06       EXIT_SAPLOIK4_490       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc prepr.jedn..
OIKOUT07       EXIT_SAPLOIK4_500       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc vozidla  .
OIKOUT07       EXIT_SAPLOIK4_510       TAS: Rozdelenie kmeň.dát ident.nakl.- napln.IDoc vozidla  .
OIKOUT08       EXIT_SAPLOIK5_100       TAS: IDoc prepravy, výstupné                .
OIKOUT08       EXIT_SAPLOIK5_110       TAS: IDoc prepravy, výstupné                .
OIKOUT09       EXIT_SAPLOIKP_100       TPS: Rozdelenie zákazky, výstupné              .
OIKOUT09       EXIT_SAPLOIKP_120       TPS: Rozdelenie zákazky, výstupné              .
OIKOUT10       EXIT_SAPLOIKP_150       TPI: Rozdelenie dát stanovišťa, výstupné          .
OIKOUT10       EXIT_SAPLOIKP_160       TPI: Rozdelenie dát stanovišťa, výstupné          .
OIKOUT11       EXIT_ROIGSID1_100       Výstup prepravy RPP, štruktúra riadenia zmien        .
OIKOUT12       EXIT_ROIKPALE_180       TPI: Zmena rozdelenia zákaziek (NAST)            .
OIKOUT15       EXIT_SAPLOIKP_210       TPI: Rozdelenie stanovišťa                 .
OIKOUT16       EXIT_SAPLOIKP_230       RPP: Rozvrhnutie zákaz.                   .
OIKOUT17       EXIT_ROIKHALE_100       TPI: Rozdelenie prepravy                  .
OIKOUT17       EXIT_SAPLOIKP_240       TPI: Rozdelenie prepravy                  .
OIKQSU01       EXIT_SAPMV45A_930       User-Exit pre povolenie nadlimit.dodávky v pláne množstiev .
OIKREL01       EXIT_SAPMOIKN_100       TAS: Uvoľnenie identifikácie nakládky            .
OIKREL01       EXIT_SAPMOIKN_110       TAS: Uvoľnenie identifikácie nakládky            .
OIKREL01       EXIT_SAPMOIKN_130       TAS: Uvoľnenie identifikácie nakládky            .
OIKREL02       EXIT_SAPMOIKM_150       TAS: Údržba kmeň.dát ident.nakl.- uvoľnené ident.nakl.   .
OIKREV01       EXIT_SAPMOIKN_120       TAS: Anulovanie identifikácie nakládky pre aktualizáciu   .
OIKRLV01       EXIT_SAPLOIK7_600       TAS: Stanovenie relevancie - odvoz             .
OIKRLV02       EXIT_SAPLOIK7_610       TAS: Stanovenie relevancie - preprava            .
OIKRMM01       EXIT_SAPLOIK_MM_100      TAS: Príjmy/pohyby materiálu                .
OIKSCP01       EXIT_SAPLOIKP_170       TPI: Druh správ pre rozdelenie PRP (ukazovateľ zmeny)    .
OIKSCR01       EXIT_SAPLOIK9_110       TAS: Kmeň.dáta IDN - zákazn.obrazovka            .
OIKSCR01       EXIT_SAPLOIK9_120       TAS: Kmeň.dáta IDN - zákazn.obrazovka            .
OIKSCR01       EXIT_SAPMOIKM_110       TAS: Kmeň.dáta IDN - zákazn.obrazovka            .
OIKSCR01       EXIT_SAPMOIKM_120       TAS: Kmeň.dáta IDN - zákazn.obrazovka            .
OIKSCR11       EXIT_SAPMOIKU_120       TAS: Zavedenie dát užív.rozhrania -" oblasť užív.- odvoz  .
OIKSCR11       EXIT_SAPMOIKU_130       TAS: Zavedenie dát užív.rozhrania -" oblasť užív.- odvoz  .
OIKSCR12       EXIT_SAPMOIKU_150       TAS: Zavedenie dát užív.rozhrania -" oblasť užív.- preprava .
OIKSCR12       EXIT_SAPMOIKU_160       TAS: Zavedenie dát užív.rozhrania -" oblasť užív.- preprava .
OIKSDD01       EXIT_SAPLOIK9_400       TAS: Rozšírenie ident.nakl.pre odbytový doklad       .
OIKSDD01       EXIT_SAPLOIK9_401       TAS: Rozšírenie ident.nakl.pre odbytový doklad       .
OIKSDD01       EXIT_SAPLOIK9_402       TAS: Rozšírenie ident.nakl.pre odbytový doklad       .
OIKSHC01       EXIT_SAPLOIKC_100       User-exit pred nakládkou prepravy TD - funkcia IDoc ITA   .
OIKSHPCP       EXIT_SAPMOIKP_220       TPI: Plánovacia obrazovky prepravy - zmena závodu      .
OIKSHPCP       EXIT_SAPMOIKP_230       TPI: Plánovacia obrazovky prepravy - zmena závodu      .
OIKSHPDD       EXIT_SAPMOIKP_240       TPI: Plánovacia obrazovka prepravy - výmaz nasled.dokladov .
OIKSHPDD       EXIT_SAPMOIKP_250       TPI: Plánovacia obrazovka prepravy - výmaz nasled.dokladov .
OIKSHPPL       EXIT_SAPMOIKP_100       TPI: Obrazovka plánovania prepravy - časové dáta      .
OIKSHPSV       EXIT_SAPMOIKP_120       TPI: Obrazovka plánovania prepravy -" Uloženie časových dát .
OIKSTRS1       EXIT_SAPLOIKS_001       OIL-TPI: Stan.relev., zák.odberat. / nová v 46C/SP2:OIKSTRS2.
OIKSTRS2       EXIT_SAPLOIKS_002       Oil/TPI: Stanovenie relevancie - zák.odberateľa (4.6C, SP2) .
OIKTIMEW       EXIT_SAPMOIKT_100       TPI: Časové okno                      .
OIKUSI01       EXIT_SAPMOIKU_100       TAS: Zavedenie dát užív.rozhrania - vstup.         .
OIKUSI01       EXIT_SAPMOIKU_110       TAS: Zavedenie dát užív.rozhrania - vstup.         .
OIKVL021       EXIT_SAPMV50A_910       TAS: Povolenie VL02 pre dodávky vygenerované funkciou TAS  .
OIO_SC        EXIT_SAPLOIO_CM_001      OffLog: Rozšírenia distribučnej siete            .
OIO_SC        EXIT_SAPLOIO_SC_001      OffLog: Rozšírenia distribučnej siete            .
OIRA0001       EXIT_SAPLOIRA1_001      Všeobecná hlavička pre stanovište (IS-Oil/SSR)       .
OIRA0001       EXIT_SAPLOIRA1_002      Všeobecná hlavička pre stanovište (IS-Oil/SSR)       .
OIRE0410       EXIT_SAPMOIREDTF_410     Polia zákazníka v subscreen 410 v programe DST       .
OIRE0410       EXIT_SAPMOIREDTF_411     Polia zákazníka v subscreen 410 v programe DST       .
OMCUST00       EXIT_SAPLOMOD_GUI_CUST_001  Rozšírenia pre customizing: Editor vzťahov iPPE       .
OMCUST00       EXIT_SAPLOXDEP_001      Rozšírenia pre customizing: Editor vzťahov iPPE       .
ORBF0001       EXIT_SAPLORBF_001       Rozšírenia príjmu zákazky týkaj.sa projektu         .
ORBF0001       EXIT_SAPLORBF_002       Rozšírenia príjmu zákazky týkaj.sa projektu         .
P01ABAV2       EXIT_SAPLRPDC_050       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV2       EXIT_SAPLRPDC_095       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV2       EXIT_SAPLRPDC_300       HR-CPS: User exist for calculation method          .
P01ABAV3       EXIT_SAPLRPDC_100       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV3       EXIT_SAPLRPDC_200       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV3       EXIT_SAPLRPDC_400       HR-CPS: USer exits for surviving dependant's pension    .
P01ABAV4       EXIT_RPBWDRD0_010       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4       EXIT_RPBWDRD0_020       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4       EXIT_RPBWDRD2_010       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4       EXIT_RPBWDRD2_020       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4       EXIT_RPCKEXIT_100       HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV4       EXIT_SAPLRPDWE_010      HR-CPS: Creation and print report for statements      .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_010       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_020       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_030       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_040       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_050       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_055       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_060       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_080       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_090       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV5       EXIT_RPCWEXIT_220       HR-CPS: Customer exits for pension calculation       .
P01ABAV6       EXIT_RPCWEXIT_150       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6       EXIT_RPCWEXIT_155       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6       EXIT_RPCWEXIT_160       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6       EXIT_RPCWEXIT_500       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV6       EXIT_SAPLRPDW_010       HR-CPS: Customer exits CPF supplementary programs      .
P01ABAV7       EXIT_RPCAVTD0_700       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV7       EXIT_RPCWEXIT_300       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV7       EXIT_RPCWEXIT_310       Interface to Actuarial Assessor               .
P01ABAV8       EXIT_RPCWEXIT_850       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV8       EXIT_RPCWEXIT_860       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV8       EXIT_RPCWEXIT_870       Processing of basic pension payments            .
P01ABAV9       EXIT_SAPLRPDWU_100      Payroll functions for salary conversion           .
PA30CAR1       EXIT_MP044200_001       Customer exit for price regulation             .
PA30CAR2       EXIT_MP044200_002       Customer exit for maintenance regulation          .
PA30CRM1       EXIT_SAPLHR_DK_CAR_INFTY_009 Calculation of EE´s own contribution for company car (DK)  .
PACKING       EXIT_SAPLV51G_001       Rozšírenie pre zmeny v balení                .
PACKING       EXIT_SAPLV51S_001       Rozšírenie pre zmeny v balení                .
PACKINST       EXIT_SAPLVHUPODB_001     Enhancements for Packing Instructions            .
PACKMODI       EXIT_SAPLV51P_001       User exit pre funkcie špec.pre zákazníka pre pom.prostr.exp..
PACKMODI       EXIT_SAPLV51P_002       User exit pre funkcie špec.pre zákazníka pre pom.prostr.exp..
PACKMODI       EXIT_SAPLV51P_003       User exit pre funkcie špec.pre zákazníka pre pom.prostr.exp..
PADR0001       EXIT_SAPLJBDDR_001      PA: Odvodenie finančného objektu z transakcie        .
PARA0001       EXIT_SAPLPARA_001       Rozšírenie pre určenie počtu období             .
PARA0002       EXIT_SAPLPARA_002       Rozšírenie pre výpočet ročného platu; IT0008,14,15     .
PARA0002       EXIT_SAPLPARA_003       Rozšírenie pre výpočet ročného platu; IT0008,14,15     .
PARA0002       EXIT_SAPLPARA_004       Rozšírenie pre výpočet ročného platu; IT0008,14,15     .
PATS0001       EXIT_SAPL0PAM_001       Customer enhancement to FB HR_AT_GET_ORG_DATA        .
PB020001       EXIT_SAPLRPC6_001       HR-CH: Customer Exit for Pension Age Determination     .
PB160001       EXIT_RPLERAW0_001       Get Grade for Employment Equity Reporting          .
PB160001       EXIT_RPLEWAW0_001       Get Grade for Employment Equity Reporting          .
PB160002       EXIT_SAPMP16B_001       Salary packaging Customer exit for scheme selection     .
PB160003       EXIT_SAPLHRSPAZA_001     Customer exit - converting amounts             .
PBAS0001       EXIT_SAPFP50M_001       PA: Administr.personál./nábor prác: Navrhov.hodnoty a kontr..
PBAS0001       EXIT_SAPFP50M_002       PA: Administr.personál./nábor prác: Navrhov.hodnoty a kontr..
PBAS0002       EXIT_SAPMP50A_001       PA: Rozšírenia pre administráciu personálu - menu      .
PBASRP01       EXIT_RPMREP00_001       PA: Výstup užív.rozdeleného reportingu           .
PBEN0001       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_001  Rozšírenie zákazn.pre atribút BAREA (ZZ oblasť výkonov)   .
PBEN0002       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_002  Rozšírenie zákazn.pre atribút BENGR (VZ skupina výkonov)  .
PBEN0003       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_003  Rozšírenie zákazn.pre atribút BSTAT (status spoluprac.)   .
PBEN0004       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_004  Rozšírenie zákazn.pre atribút CSTV1 (skupina nákladov)   .
PBEN0005       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_005  Rozšírenie zákazn.pre atribút CRDV1 (skupina úverov)    .
PBEN0006       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_006  Rozšírenie zákazn.pre atribút ELIGR (skupina pripustení)  .
PBEN0007       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_007  Rozšírenie zákazn.pre atribút TRMTY (druh uzavretia)    .
PBEN0008       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_008  Rozšírenie zákazníka pre funkciu HR_BEN_CALC_BENEFIT_COST  .
PBEN0009       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_009  Rozšírenie zákazníka pre funkciu HR_BEN_CALC_BENEFIT_CREDIT .
PBEN0010       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_010  Rozšírenie zákazníka pre funkciu HR_BEN_CALC_BENEFIT_SALARY .
PBEN0011       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_011  Rozšírenie zákazníka pre funkciu HR_BEN_CALC_COVERAGE_AMOUNT.
PBEN0012       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_012  Rozšírenie zákazn.pre Form CALC_ELIG_DATE          .
PBEN0013       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_013  Rozšírenie zákazn.pre Form CALC_TERM_DATE          .
PBEN0014       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_014  Rozšír.zákazníka pre funkciu HR_BEN_CALC_BENEFIT_ER_CONTRIB .
PBEN0015       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_015  Rozšírenie zákazn.pre Form CHECK_ELIG_SERVICE        .
PBEN0016       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_016  Rozšír.zákazníka pre funkciu HR_BEN_CALC_PARTICIPATION_DATE .
PBEN0017       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_017  Rozšírenie zákazníka pre atribút EVTGR (skupina udalostí)  .
PBEN0018       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_018  Užívateľské rozšírenie pre atribút COVGR (sk.rozs.poistenia).
PBEN0019       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_019  Užívateľské rozšírenie pre atribút EECGR (skup.prísp.ZC)  .
PBEN0020       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_020  Užívateľské rozšírenie pre atribút ERCGR (skupina prísp.ZL) .
PBEN0022       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_022  Užívateľské rozšírenie pre funkciu HR_BEN_GET_PROCESS_DATES .
PBEN0023       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_023  Užívateľské rozšírenie pre funkciu HR_BEN_CALC_CUTOFF_AGE  .
PBEN0024       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_024  Užívateľské rozšírenie pre funkciu HR_BEN_CALC_CUTOFF_LOS  .
PBEN0025       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_025  Užívateľské rozšírenie pre funkciu HR_BEN_CALC_CUTOFF_SAL  .
PBEN0027       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_027  Užívateľské rozšírenie pre atribút LDAYW (Posl.deň týždňa) .
PBEN0028       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_028  Užívat.rozšírenie pre funkciu HR_BEN_CALC_BENEFIT_EE_CONTRIB.
PBEN0029       EXIT_SAPLHRBEN00FEATURE_029  Užívateľské rozšírenie pre atribút RLPGR (skupina opr.osôb) .
PBEN0030       EXIT_SAPLHRBEN00GENERAL_030  Užívat.rozšírenie pre funkciu HR_BEN_CALC_LENGTH_OF_SERVICE .
PBEN0033       EXIT_SAPLHRBEN00IDOC_033   obssolete: Cust. enhanc. for funct. HR_BEN_GET_IDOC_EVENTS .
PBENUS01       EXIT_SAPLHRBENUSGENERAL_001  Customer enhancement for Years of service calculation (403b).
PBENUS02       EXIT_SAPLHRBENUSGENERAL_002  Customer enhancement for service date calculation (403b)  .
PC012001       EXIT_RPCSTBD0_001       HR-DST: Výstup užív.pre osvedčenie o dani zo mzdy RPCSTBD0 .
PC020001       EXIT_SAPLRPC0_001       HR-CH: Výstupy užív.pre triedu vyrovn.rodín_        .
PC020001       EXIT_SAPLRPC0_002       HR-CH: Výstupy užív.pre triedu vyrovn.rodín_        .
PC050001       EXIT_RPCJWNN0_001       PY NL: User Exit for Annual Statement Employee       .
PC050002       EXIT_RPLCBSN0_001       PY NL: User Exit for CBS Record               .
PC050003       EXIT_RPCALCN0_001       PY NL: User Exits for Pension Calculation in Payroll    .
PC050003       EXIT_RPCALCN0_002       PY NL: User Exits for Pension Calculation in Payroll    .
PC050003       EXIT_RPCALCN0_003       PY NL: User Exits for Pension Calculation in Payroll    .
PC060001       EXIT_RPLCRCF0_001       HRMS-France Exits CRC user                 .
PC060001       EXIT_RPLCRCF0_002       HRMS-France Exits CRC user                 .
PC060002       EXIT_SAPLHRPAYFRABS1_001   HRMS France  User Exits for Absence Handling        .
PC070001       EXIT_RPCYERKX_001       HR-CA: User Exit for Canadian Year-End Reporting      .
PC080001       EXIT_RPCALCG0_001       HR-GB: User exit for GB payroll - pensions         .
PC080001       EXIT_RPCEOYG0_001       HR-GB: User exit for GB payroll - pensions         .
PC080001       EXIT_SAPLHRG0_001       HR-GB: User exit for GB payroll - pensions         .
PC080001       EXIT_SAPLHRG3_001       HR-GB: User exit for GB payroll - pensions         .
PC080002       EXIT_RPCEDTG0_001       HR-GB: user exits outside the payroll driver        .
PC080003       EXIT_RPCALCG0_002       HR-GB: User exit for GB payroll - tax            .
PC120001       EXIT_RPCALCB0_001       Creation of daydetails table in payroll calculation Belgium .
PC120002       EXIT_RPDSIBB0_001       PY-BE: User Exits for SI-Tape                .
PC120003       EXIT_RPCTXAB0_001       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003       EXIT_RPCTXAB0_004       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003       EXIT_RPCTXAB0_005       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC120003       EXIT_RPCTXAB0_006       PY-BE: User Exits for Belcotax               .
PC20AARG       EXIT_SAPLHR_NO_AA_REGISTER_001Customer exits for AA-registeret              .
PC20CERC       EXIT_RPCERCV0_02_001     Enhancement for report RPCERCV0_02             .
PC20ERC       EXIT_SAPLHR_NO_ERC_001    Customer exits for ERC and tax reporting (Terminrapporten) .
PC20SSB1       EXIT_RPSSSBV0_001       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSB1       EXIT_RPSSSBV0_002       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSB1       EXIT_RPSSSBV0_003       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL       EXIT_RPSSBLV0_001       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL       EXIT_RPSSBLV0_002       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC20SSBL       EXIT_RPSSBLV0_003       Customer Exists for Norwegian SSB statistical reporting   .
PC270001       EXIT_HHKCALC0_001       HR-HK:User exit for YOS calculation             .
PC270002       EXIT_HHKCTXB0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002       EXIT_HHKCTXE0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002       EXIT_HHKCTXF0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270002       EXIT_HHKCTXG0_002       HR-HK: user exit for quarter detail in tax report IR56 forms.
PC270004       EXIT_HHKCTXB0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004       EXIT_HHKCTXE0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004       EXIT_HHKCTXF0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270004       EXIT_HHKCTXG0_004       user exit for definded special field in IR56 forms     .
PC270005       EXIT_HHKCTXB0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005       EXIT_HHKCTXE0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005       EXIT_HHKCTXF0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270005       EXIT_HHKCTXG0_005       user exit for print out special fields in IR56 forms    .
PC270006       EXIT_HHKCALC0_006       HK:cumulate for IR56B not submit&retro diff forward next yea.
PC270010       EXIT_HHKCTXB0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010       EXIT_HHKCTXE0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010       EXIT_HHKCTXF0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270010       EXIT_HHKCTXG0_010       HR-HK: user exit for composing addresses          .
PC270012       EXIT_HHKCPFC0_001       user-exit for HSBC MPF contribution medium report      .
PCA00001       EXIT_RCOPCA01_001       EC-PCA: Zmeny dokladu pri prevzatí dát           .
PCA00001       EXIT_RCOPCA30_001       EC-PCA: Zmeny dokladu pri prevzatí dát           .
PCA00001       EXIT_RCOPCA32_001       EC-PCA: Zmeny dokladu pri prevzatí dát           .
PCA00001       EXIT_RCOPCA33_001       EC-PCA: Zmeny dokladu pri prevzatí dát           .
PCA00001       EXIT_SAPLPC02_001       EC-PCA: Zmeny dokladu pri prevzatí dát           .
PCA00001       EXIT_SAPLPC02_002       EC-PCA: Zmeny dokladu pri prevzatí dát           .
PCA00001       EXIT_SAPLPC61_001       EC-PCA: Zmeny dokladu pri prevzatí dát           .
PCA00001       EXIT_SAPLPCRW_002       EC-PCA: Zmeny dokladu pri prevzatí dát           .
PCA00002       EXIT_SAPLPC41_001       Účtovníctvo ziskového strediska: Odvod.reprezentat.materiálu.
PCA00003       EXIT_SAPLPC41_002       Odvodenie partnerského zisk.strediska pri extern.dodávkach .
PCA00003       EXIT_SAPLPC41_003       Odvodenie partnerského zisk.strediska pri extern.dodávkach .
PCA00003       EXIT_SAPLPC45_002       Odvodenie partnerského zisk.strediska pri extern.dodávkach .
PCA00004       EXIT_SAPLPC32_002       Kontrola ocenení pri likvidácii faktúr s transferovou cenou .
PCA00004       EXIT_SAPLPC32_003       Kontrola ocenení pri likvidácii faktúr s transferovou cenou .
PCA00005       EXIT_SAPLPC32_004       Kontrola ocenení pri likvidácii faktúr s transferovou cenou .
PCAAUTHO       EXIT_SAPLKEFP_001       Rozšírenie: Kontrola oprávnenia v EC-PCA          .
PCACRM01       EXIT_RKECRM_PCA_40_001    Substitúcia ziskového strediska z atribútov CRM       .
PCALM001       EXIT_SAPLHR_DK_PAYSLIP_001  HR-DK: Modification of parameters to PBS          .
PCASELEK       EXIT_SAPLPC08_001       CO-PCA: Podmienky výberu pri prevzatí dát          .
PCASELEK       EXIT_SAPLPC08_002       CO-PCA: Podmienky výberu pri prevzatí dát          .
PCASELEK       EXIT_SAPLPCRW_001       CO-PCA: Podmienky výberu pri prevzatí dát          .
PCASELEK       EXIT_SAPLPCRW_003       CO-PCA: Podmienky výberu pri prevzatí dát          .
PCATP001       EXIT_SAPLPC32_001       EC-PCA: Vyst.užívateľa pre nájdenie zúčt.cien        .
PCCD0001       EXIT_SAPMC29C_001       Zmenová služba: Polia zákazníka v kmeň.súbore zmien     .
PCCD0001       EXIT_SAPMC29C_002       Zmenová služba: Polia zákazníka v kmeň.súbore zmien     .
PCCD0002       EXIT_SAPMC29C_003       Zmenová služba: Kontrola hodnôt platnosti parametrov    .
PCCD0003       EXIT_SAPMC29C_004       Zmenová služba: Kontrola pri nastavení statusu systému   .
PCCD0004       EXIT_SAPMC29C_005       Zmenová služba: Kontrola pred uložením čísla zmeny     .
PCCD0005       EXIT_SAPMC29C_006       Zmenová služba: Kontrola po vstupnej obrazovke (dynpro 100) .
PCCD0006       EXIT_SAPLCCPR_001       Platnosť parametra: Formátovanie výst.reťazca pre platnosť .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_001    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_002    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_003    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_004    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_005    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_006    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_007    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_008    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_009    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0001       EXIT_SAPLHRCLM00GEN_010    Customer enhancements for fucntion Claims Processing    .
PCLM0002       EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_001  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002       EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_002  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002       EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_003  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002       EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_004  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002       EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_005  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCLM0002       EXIT_SAPLHRCLM00TRNPRO_007  Customer enhancements for Claims transaction processing   .
PCMP0001       EXIT_SAPLRHBS_001       Odmena-rozpočet: Inicializácia rozpočtu           .
PCMP0002       EXIT_SAPFHCMP_001       Riadenie odmeňovania: Nepoužiť! (prípustnosť)        .
PCMP0003       EXIT_SAPMHCM0_001       Riadenie odmeňovania: Nepoužiť (dátum účinnosti)      .
PCMP0004       EXIT_SAPMHCM0_002       Riadenie odmeňovania: Nepoužiť! (smernice)         .
PCMP0005       EXIT_SAPLCMPEXITS_003     Riadenie odmien: Smernice špecifické pre zákazníka     .
PCMP0006       EXIT_SAPLCMPEXITS_001     Riadenie odmien: Určenie prípustnosti            .
PCMP0007       EXIT_SAPLCMPEXITS_002     Riadenie odmeňovania: Dátum účinnosti-druh úpravy      .
PCMP0008       EXIT_SAPLCMPEXITS_004     Riadenie odmeňovania: Variant výpočtu pre smernice     .
PCMP0009       EXIT_SAPLCMPEXITS_005     Riadenie odmeňovania: základ výpočtu            .
PCMP0010       EXIT_SAPLCMPEXITS_006     Riadenie odmeňovania: Aktivácia úpravy odmeňovania     .
PCOB0001       EXIT_RPUCOB02_001       List COBRA špecifický pre zákazníka             .
PCOB0001       EXIT_RPUCOB02_002       List COBRA špecifický pre zákazníka             .
PCOB0001       EXIT_RPUCOB02_003       List COBRA špecifický pre zákazníka             .
PCOB0004       EXIT_SAPLHRBENUSCOBRA_004   Užívateľské rozšírenie pre FM 'HR_BEN_COB_GET_TOTAL_COSTS' .
PCPO0001       EXIT_RPCIPE00_001       Výstupy užívat.pre účtov.výsledkov zúčtovania miezd a platov.
PCPO0001       EXIT_RPCIPE00_002       Výstupy užívat.pre účtov.výsledkov zúčtovania miezd a platov.
PCPO0001       EXIT_RPCIPE00_003       Výstupy užívat.pre účtov.výsledkov zúčtovania miezd a platov.
PCSD0001       EXIT_SAPLCSDI_001       Vývoj aplikácie R/3 zoznamy objektov            .
PCSD0002       EXIT_SAPLCSDI_002       Zoznamy objektov: Polia zákazn.v položke          .
PCSD0002       EXIT_SAPLCSDI_003       Zoznamy objektov: Polia zákazn.v položke          .
PCSD0003       EXIT_SAPLCSDI_004       Zoznamy objektov: Polia zákazn.v hlavičke          .
PCSD0003       EXIT_SAPLCSDI_005       Zoznamy objektov: Polia zákazn.v hlavičke          .
PCSD0004       EXIT_RCS14001_001       Porovnanie kusovníkov                    .
PCSD0004       EXIT_RCS14001_002       Porovnanie kusovníkov                    .
PCSD0004       EXIT_RCS14001_003       Porovnanie kusovníkov                    .
PCSD0004       EXIT_RCS14001_004       Porovnanie kusovníkov                    .
PCSD0005       EXIT_SAPLCSDI_006       Kusovníky: Kontrola komponentov pre položky materiálu    .
PCSD0006       EXIT_SAPMC29M_001       User Exit - hromadné zmeny                 .
PCSD0007       EXIT_SAPLCSDI_007       Kontrola zmien STKO                     .
PCSD0008       EXIT_SAPLCSWB_001       Kusovník projektu: Rozklad špecific.pre zákazn.pri založení .
PCSD0009       EXIT_SAPLCSSO_001       Kusovník zákazky/projektu, stanovenie strany URL      .
PCSD0010       EXIT_SAPLCSSO_002       Kusovník zákazky/projektu, stanovenie dátumu rozkladu    .
PCSD0011       EXIT_SAPLCSSF_001       Kusovníky zákazky založ.na vedomostnej báze, paralel.aktual..
PCSD0012       EXIT_SAPLCSME_001       Zákazníci - číslo mat./druh mat.pro výmene materiálu    .
PCSD0013       EXIT_SAPLCSSO_003       Sprac.rozkladu špecif.pre zákazníka pre browser kusovníka  .
PCSD0014       EXIT_SAPLCSBT_001       Vedomostný kusovník zákazky: Nastavenie statusu pri fixácii .
PDCDOWN1       EXIT_SAPLPPC0_101       Kontrola dodat.podmienok pre download ZPD dát operácií   .
PF000001       EXIT_SAPLHRPFD00VSIP_001   HR-PF: User Exit for Process Control            .
PF020001       EXIT_SAPLHRPFD02VSIP_001   HR-PF-CH: User Exit for Processing Control         .
PIQFA        EXIT_SAPLHRPIQ00FABAPIS_001  Student accounting: Interface to Financial Aid system    .
PK020001       EXIT_SAPLRPCC_001       HR-CH: User Exit processing control "Pension fund CH"    .
PLAT0001       EXIT_SAPLPLAT_001       Zmena označenia / infotext pruhu              .
PLNV0001       EXIT_RPLLONV0_001       Function exits for Norwegian Loan and Deposit Notification .
PLNV0001       EXIT_RPLLONV0_002       Function exits for Norwegian Loan and Deposit Notification .
PMMN0002       EXIT_SAPLRHB1_001       HR Funds and Position Management: Extended Menu Control   .
PMMN0002       EXIT_SAPLRHBO_001       HR Funds and Position Management: Extended Menu Control   .
PMMN0003       EXIT_SAPLRHBO_003       HR-FPM: Enhancement to Menu in Organization Component    .
PMMN0004       EXIT_SAPLRHBO_004       HR-FPM: Enhancement to Menu in Organization Component    .
PMMN0005       EXIT_SAPLRHBX_001       HR-FPM: Enhancement to Menu in Employee Component      .
PMMN0006       EXIT_SAPLRHBX_002       HR-FPM: Enhancement to Menu in Employee Component      .
PMMN0007       EXIT_SAPLRHBO_007       Enhancement to Additional Info in Organization Component  .
PMMN0008       EXIT_SAPLRHBX_003       Enhancement to Additional Info in Employee Component    .
PMMN0009       EXIT_SAPLRHB1_002       HR-FPM: Enhancement to Menu in Overall Budget Component   .
PMMN0010       EXIT_SAPLRHB1_003       HR-FPM: Enhancement to Menu in Overall Budget Component   .
PMMN0011       EXIT_SAPLRHB1_004       Enhancement to Additional Info in Overall Budget Component .
PMMN0012       EXIT_SAPLRHB7_5_001      Customer Enhancement Financing Assistant          .
PMMN0013       EXIT_SAPLRHBW_2_001      Customer-Specific Enhancement After Payroll Simulation   .
PMMN0014       EXIT_SAPLRHBW_2_002      Customer Enhancement after Payroll Simulation II      .
PO100406       EXIT_MP040600_000       HR-PSG: Enhancement of pension information procedure    .
POUT0001       EXIT_SAPLPOUT_001       Payroll Outsourcing User Exit - Customizing         .
POUT0001       EXIT_SAPLPOUT_002       Payroll Outsourcing User Exit - Customizing         .
PPAPO002       EXIT_SAPLCOXR_001       Publikovanie dát APO pri prenose z APO do R/3        .
PPAPO003       EXIT_SAPLCOVA_002       Výr.zákazka R/3-"APO: Kontrola, či je operácia relev.pre APO.
PPAPO004       EXIT_SAPLCOXT_001       Konverzia plánovanej zákazky z APO: Nový rozklad kusovníka? .
PPAPO005       EXIT_SAPLCOIA_001       Rozšírenia NaO v procesnej zákazke pri prenose do APO    .
PPAPO006       EXIT_SAPLCOIA_002       Ovplyvnenie prvotného zabezpečenia výrobných zákaziek    .
PPAPO007       EXIT_SAPLCOXA_001       Riadenie polí X pre výrobné zákazky APO - " R/3       .
PPAPO007       EXIT_SAPLCOXA_002       Riadenie polí X pre výrobné zákazky APO - " R/3       .
PPAPO007       EXIT_SAPLCOXA_003       Riadenie polí X pre výrobné zákazky APO - " R/3       .
PPAPO007       EXIT_SAPLCOXA_004       Riadenie polí X pre výrobné zákazky APO - " R/3       .
PPAPO008       EXIT_SAPLCOXT_002       Nahradenie druhu zákazky pre konverziu plán.zákazky     .
PPAPO009       EXIT_SAPLCOS6_001       Customer exit pre zakladanie komponentov a položiek     .
PPAPO009       EXIT_SAPLCOS6_002       Customer exit pre zakladanie komponentov a položiek     .
PPAPO010       EXIT_SAPLCOVA_005       Odfiltrovanie komponentov z propagácie množstva       .
PPAPO011       EXIT_SAPLCOVA_006       Úprava zostávajúcej doby vo vzťahu k výkonu         .
PPCO0001       EXIT_SAPLCOBT_001       Vývoj aplikácie: Zákazky PP                 .
PPCO0002       EXIT_SAPLCORE_001       Kontr.výstup pre nastav.označ.k výmazu/označen.pre výmaz  .
PPCO0002       EXIT_SAPLCORE_002       Kontr.výstup pre nastav.označ.k výmazu/označen.pre výmaz  .
PPCO0002       EXIT_SAPLCORE_003       Kontr.výstup pre nastav.označ.k výmazu/označen.pre výmaz  .
PPCO0002       EXIT_SAPLCORO_001       Kontr.výstup pre nastav.označ.k výmazu/označen.pre výmaz  .
PPCO0002       EXIT_SAPLCORO_002       Kontr.výstup pre nastav.označ.k výmazu/označen.pre výmaz  .
PPCO0003       EXIT_SAPLCOEXT_001      Kontr.výstup pre zmeny zákazky zo zákazky odberateľa    .
PPCO0004       EXIT_SAPLCORE_004       Výstup výberu a spracovania: Hromadné spracov.zákaziek   .
PPCO0005       EXIT_SAPLCOSD_001       Sklad/retrogr.odber pri vytvorení zákazky          .
PPCO0006       EXIT_SAPLCOZF_003       Rozšírenie pre preddefinovanie polí v hlavičke zákazky   .
PPCO0007       EXIT_SAPLCOZV_001       Exit pri uložení výrobnej zákazky              .
PPCO0008       EXIT_SAPLCOMK_006       Rozšírenie pri pripojení a zmene komponentov        .
PPCO0009       EXIT_SAPLCOSF_001       Rozšírenie pri príjme materiálu k výrobnej procesnej zákazke.
PPCO0010       EXIT_SAPLCOCOM10_001     Rozšírenie pri kusovej výrobe pre zákazníka - merná jednotka.
PPCO0012       EXIT_SAPLCOKO1_001      Výrobná zákazka: Zobrazenie/zmena dát hlavičky zákazky   .
PPCO0012       EXIT_SAPLCOKO1_002      Výrobná zákazka: Zobrazenie/zmena dát hlavičky zákazky   .
PPCO0013       EXIT_SAPLCOMK_008       Zmena priorít kritérií výberu pri stanovení šarže      .
PPCO0014       EXIT_SAPLNWDB_001       Výber procesných zákaziek pri externých nadväznostiach oper..
PPCO0015       EXIT_SAPLCOSD_002       Dodatočná kontrola pre prepojenia dokumentov z kusovníkov  .
PPCO0016       EXIT_SAPLCODM_001       Dodatočná kontrola pre prepojenia dokumentov z kmeňových dát.
PPCO0017       EXIT_SAPLCODD_001       Dodat.kontrola dialógového spracovania prepojení dokumentov .
PPCO0018       EXIT_SAPLCOKO1_004      Kontrola zmien hlavičky výrobnej zákazky          .
PPCO0019       EXIT_SAPLCOVG_001       Kontroly zmien na operáciách zákazky            .
PPCO0020       EXIT_SAPLCOKO_005       Procesná zákazka: Zobrazenie/zmena dát hlavičky zákazky   .
PPCO0020       EXIT_SAPLCOKO_006       Procesná zákazka: Zobrazenie/zmena dát hlavičky zákazky   .
PPCO0021       EXIT_SAPLCOZR_003       Riadenie uvoľnenia pri autom.stanovení šarže        .
PPCO0022       EXIT_SAPLCOTX_001       Stanovenie výrobného pokynu                 .
PPCO0023       EXIT_SAPLCOMK_014       Kontroly zmien pri komponentoch zákazky           .
PPCP0001       EXIT_SAPLRHPF_001       Plán. pers. nákladov: doplnkové súčasti nákladov na osobu  .
PPEACT01       EXIT_SAPLPVSUIACT_001     Polia zákazníka v režime D                 .
PPEACT01       EXIT_SAPLPVSUIACT_002     Polia zákazníka v režime D                 .
PPECMP01       EXIT_SAPLPVSUICMP_001     Polia zákazníka pre uzol CMP                .
PPECMP01       EXIT_SAPLPVSUICMP_003     Polia zákazníka pre uzol CMP                .
PPECMP02       EXIT_SAPLPVSUICMP_002     Polia zákazníka: Varianty CMP                .
PPECMP02       EXIT_SAPLPVSUICMP_004     Polia zákazníka: Varianty CMP                .
PPEGEN01       EXIT_SAPLPPEUIGEN_001     Všeobecný uzol engineeringu: Polia zákazníkov        .
PPEGEN01       EXIT_SAPLPPEUIGEN_002     Všeobecný uzol engineeringu: Polia zákazníkov        .
PPEMPA01       EXIT_/ISDFPS/MPAGUI1_001   Paket materiálu - zákaznícke rozšírenie           .
PPEMPA01       EXIT_/ISDFPS/MPAGUI1_002   Paket materiálu - zákaznícke rozšírenie           .
PPEMPA01       EXIT_/ISDFPS/MPAGUI2_001   Paket materiálu - zákaznícke rozšírenie           .
PPEMPO01       EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_001 Zákaznícke rozšírenie - objekt plánovania materiálu     .
PPEMPO01       EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_002 Zákaznícke rozšírenie - objekt plánovania materiálu     .
PPEMPO02       EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_003 Zákaznícke rozšírenie - model                .
PPEMPO02       EXIT_/ISDFPS/SAPLPPEUIMPO_004 Zákaznícke rozšírenie - model                .
PPERES01       EXIT_SAPLPPEUIRES_001     Polia zákazníka pri uzle RES                .
PPERES01       EXIT_SAPLPPEUIRES_002     Polia zákazníka pri uzle RES                .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_001       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_002       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_003       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_004       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_005       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_006       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_007       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_008       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_009       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRQ_BAPI       EXIT_SAPL2021_010       USER-Exits pre požiadavku na platbu - BAPIs         .
PRSM0001       EXIT_SAPLHRRSM00HIRE_001   Customer enhancements in master data IDoc processing    .
PRSM0001       EXIT_SAPLHRRSM00HIRE_002   Customer enhancements in master data IDoc processing    .
PSCVL001       EXIT_SAPL0DEPSC_001      PSC Enhancements                      .
PTIM2001       EXIT_MP200000_001       Zaznam.času: Navrhnuté hodnoty výpočtu výkonov       .
PTIM2002       EXIT_MP200000_002       Zaznam.času: Navrhnuté hodnoty priradenia nákladov     .
PTIM2003       EXIT_MP200000_003       Zaznam.času: Navrhnuté hodnoty výkonov externých služieb  .
PTIM2004       EXIT_MP200000_004       Zaznam.času: Overenie zúčtovaných výkonov          .
PTIM2005       EXIT_MP200000_005       Zaznam.času týžden.obraz.: Návrh druhu prítomn./neprítomn. .
PTIM2006       EXIT_MP200000_006       Zazn.času týžden.obrazovky: Celkové ocenenie        .
PTIM2007       EXIT_SAPLPTWS_001       Generovanie mesačného plánu prac.doby            .
PTIMTMW       EXIT_SAPLHRTIM00DVEXIT_001  Zákaznícke polia v table control TMW            .
PTIMTMW       EXIT_SAPLHRTIM00DVEXIT_002  Zákaznícke polia v table control TMW            .
PTLRPIF       EXIT_SAPLPTLM_001       Rozhranie HR/PT-APO/LRP                   .
PTLRPIF       EXIT_SAPLPTLM_002       Rozhranie HR/PT-APO/LRP                   .
PTRM0001       EXIT_SAPLPTRM_001       User-exit pre kľúčový stĺpec v plánovacej tabuli REM    .
PTWAO001       EXIT_SAPLPTWAO_TIMELEV_001  MiniApp Časová nivelácia/Kontrola úkolovej mzdy       .
PTWAOSAL       EXIT_SAPLPTWAO_BALANCES_001  Infopole špecifické pre zákazníka              .
QAAT0001       EXIT_SAPLQAAT_002       Určenie druhu kontroly je odlišné od variantu 01      .
QAAT0001       EXIT_SAPLQMHU_001       Určenie druhu kontroly je odlišné od variantu 01      .
QAAT0001       EXIT_SAPLQPL1_005       Určenie druhu kontroly je odlišné od variantu 01      .
QAAT0002       EXIT_SAPLQAAT_003       Riadenie dávok na prebierku/ príjmu materiálu        .
QAPO0001       EXIT_SAPLQAPO_001       Prenos kontrolnej dávky do APO: Iniciálne zásob./ CCR Tool .
QAPO0002       EXIT_SAPLQAPO_002       Prenos kontrolnej dávky do APO: Zmena dát CIF-R3      .
QAPO0003       EXIT_SAPLQAPO_003       Prenos kontrolnej dávky do APO: Zmena časov vo formát.CIF-R3.
QAPP0001       EXIT_SAPLQAPP_001       Užívat.výstup QAPP 1 (založenie kontr.bodu)         .
QAPP0002       EXIT_SAPLQAPP_002       Užívat.výstup QAPP 2 (založ.kontr.bodu a ďalších dát)    .
QAPP0003       EXIT_SAPLQAPP_003       Užívat.výstup QAPP 3 (IDI: Kontr.bod a ďalšie dáta)     .
QAPP0004       EXIT_SAPLQAPP_004       Užívat.výstup 4 pre spracov.kontr.bodu (návrh čiastk.dávky) .
QAPP0005       EXIT_SAPLQAPP_005       Založenie čiastkovej dávky                 .
QAPP0006       EXIT_SAPLQAPP_006       Vyvolanie funkcie užívateľ.001 (STRG-F11) a ID potvrdenia  .
QAPP0006       EXIT_SAPLQAPP_008       Vyvolanie funkcie užívateľ.001 (STRG-F11) a ID potvrdenia  .
QAPP0007       EXIT_SAPLQAPP_007       Vyvolanie funkcie užívateľ.002 (STRG-F12)          .
QBCK0001       EXIT_SAPLQBCK_001       Rozšírenia skupín funkčných modulov QBCK          .
QBCK0002       EXIT_SAPLQBCK_002       Rozšírenia kontrola v spracovaní              .
QBCK0003       EXIT_SAPLQBCK_003       Rozšírená kontrola QM pri príjme tovaru           .
QC100001       EXIT_SAPLQC10_001       Osvedčenia QM: User-Exit pre zoznam použitých šarží     .
QC100002       EXIT_SAPLQC10_002       Osvedčenia QM: Užívateľské možnosti inicializácie      .
QC100003       EXIT_SAPLQC10_003       Osvedčenia QM: Pred a po vyvol.nájdenia predlohy osvedčenia .
QC100003       EXIT_SAPLQC10_005       Osvedčenia QM: Pred a po vyvol.nájdenia predlohy osvedčenia .
QC100004       EXIT_SAPLQC10_004       Osvedčenia QM: User-Exist pred vyvolaním tlače formulára  .
QC100006       EXIT_SAPLQC10_006       Osvedčenia QM: User-Exist po výbere dát dodávky       .
QC100007       EXIT_SAPLQC10_007       User-Exit pre zmenu atribútov predlohy osvedčenia      .
QC100008       EXIT_SAPLQC10_008       Osvedčenia QM: User-Exit k zmene čísla zákazníka      .
QCE10001       EXIT_SAPLQCE1_001       Moduly rozšírenia: Elektronické odosl.osvedčenia o kvalite .
QCE10001       EXIT_SAPLQCE1_002       Moduly rozšírenia: Elektronické odosl.osvedčenia o kvalite .
QCE10001       EXIT_SAPLQCE1_003       Moduly rozšírenia: Elektronické odosl.osvedčenia o kvalite .
QCE10001       EXIT_SAPLQCE1_004       Moduly rozšírenia: Elektronické odosl.osvedčenia o kvalite .
QCE10002       EXIT_SAPLQCE1_005       QM: Rozšírenie typu IDoc QALITY02              .
QCE10002       EXIT_SAPLQCE1_006       QM: Rozšírenie typu IDoc QALITY02              .
QCE10002       EXIT_SAPLQCE1_007       QM: Rozšírenie typu IDoc QALITY02              .
QCE10003       EXIT_SAPLQCE1_008       QM: Prevzatie dát kvality z elektron.osvedčenia v kont.dávke.
QCE10003       EXIT_SAPLQCE1_009       QM: Prevzatie dát kvality z elektron.osvedčenia v kont.dávke.
QCE10003       EXIT_SAPLQCE1_010       QM: Prevzatie dát kvality z elektron.osvedčenia v kont.dávke.
QCE10003       EXIT_SAPLQCE1_011       QM: Prevzatie dát kvality z elektron.osvedčenia v kont.dávke.
QCE10003       EXIT_SAPLQCE1_012       QM: Prevzatie dát kvality z elektron.osvedčenia v kont.dávke.
QCPA0001       EXIT_SAPMQCPA_001       Osvedčenia: Obsad.riadiac.dát atribútu predlohy osvedčení  .
QCPA0002       EXIT_RQCAAP00_002       Osvedčenia: Kritéria obmedz.kontr.dávky-/výberu čiastk.dávky.
QCPA0002       EXIT_RQCAAP02_002       Osvedčenia: Kritéria obmedz.kontr.dávky-/výberu čiastk.dávky.
QCPA0002       EXIT_SAPLQC07_002       Osvedčenia: Kritéria obmedz.kontr.dávky-/výberu čiastk.dávky.
QCPA0002       EXIT_SAPMQCPA_002       Osvedčenia: Kritéria obmedz.kontr.dávky-/výberu čiastk.dávky.
QCPA0003       EXIT_RQCAAP00_001       Osvedčenia: Vyplnenie polí pre nájdenie predlohy osvedčení .
QCPA0003       EXIT_RQCAAP01_001       Osvedčenia: Vyplnenie polí pre nájdenie predlohy osvedčení .
QCPA0003       EXIT_RQCAAP02_001       Osvedčenia: Vyplnenie polí pre nájdenie predlohy osvedčení .
QCPA0003       EXIT_SAPLQC07_001       Osvedčenia: Vyplnenie polí pre nájdenie predlohy osvedčení .
QCPA0004       EXIT_SAPMQCPA_004       QM: Predl.osvedčenia-Menü-Predl.osvedčenia-Funkčný kód +US4 .
QCPA0005       EXIT_SAPMQCPA_005       QM:Predl.osvedčenia-Menü-Spracovanie-Funkčný kód +US5    .
QCPA0006       EXIT_SAPMQCPA_006       QM:Predl.osvedčenia-Menü-Prostredie-Funkč.kód +US6     .
QCPA0007       EXIT_SAPMQCPA_003       QM: Pripojenie atribútov do predlohy osvedčenia       .
QCPA0008       EXIT_SAPMQCPA_007       Predl.osvedčení QM: Subscreen-dáta hlavičky         .
QCPA0008       EXIT_SAPMQCPA_008       Predl.osvedčení QM: Subscreen-dáta hlavičky         .
QCPR1001       EXIT_RQCPRM10_001       QM Osvedčenie PM: Pred odoslaním upomienky osvedčenia    .
QCWA0001       EXIT_SAPLQC07_003       QM:Osvedčenia kvality vo World Wide Web           .
QCWA0001       EXIT_SAPLQC07_004       QM:Osvedčenia kvality vo World Wide Web           .
QCWA0001       EXIT_SAPLQC07_005       QM:Osvedčenia kvality vo World Wide Web           .
QDSE0001       EXIT_SAPLQDQL_001       Rozšírenie pre ovplyvnenie pozície Q            .
QDSE0001       EXIT_SAPLQDQV_001       Rozšírenie pre ovplyvnenie pozície Q            .
QDSE0001       EXIT_SAPMQDQL_001       Rozšírenie pre ovplyvnenie pozície Q            .
QDSE0002       EXIT_SAPLQDQV_002       Vplyv aktuálnej úrovne kontroly pre stanovenie vzorky    .
QDSE0003       EXIT_SAPLQDQV_003       Ovplyv.počiatoč.stup.kontroly pri autom.nov.založ.úrovne Q .
QEEM0002       EXIT_SAPLQEEM_002       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií po načítaní atrib.kontroly  .
QEEM0003       EXIT_SAPLQEEM_003       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií po vyhodnot.atribútov kontr. .
QEEM0004       EXIT_SAPLQEEM_004       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií po ocenení čiastk.vzoriek  .
QEEM0006       EXIT_SAPLQEEM_006       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií po uzavretí atrib.kontroly  .
QEEM0007       EXIT_SAPLQEEM_007       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií po uzavretí čiastk.vzoriek  .
QEEM0011       EXIT_SAPLQEEM_011       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pred ocenením atrib.kontroly .
QEEM0012       EXIT_SAPLQEEM_012       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pred ocenením čiastk.vzoriek .
QEEM0015       EXIT_SAPLQEEM_015       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií po zadaní jednotl.výsledkov .
QEEM0020       EXIT_SAPLQEEM_020       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií po zadaní kontrolóra     .
QEEM0020       EXIT_SAPMQEEA_020       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií po zadaní kontrolóra     .
QEEM0021       EXIT_SAPLQEEM_021       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pre kláves užív.+US1     .
QEEM0021       EXIT_SAPLQEEM_025       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pre kláves užív.+US1     .
QEEM0022       EXIT_SAPLQEEM_022       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pre kláves užív.+US2     .
QEEM0022       EXIT_SAPLQEEM_026       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pre kláves užív.+US2     .
QEEM0023       EXIT_SAPLQEEM_023       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pre kláves užív.+US3     .
QEEM0023       EXIT_SAPLQEEM_027       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pre kláves užív.+US3     .
QEEM0024       EXIT_SAPLQEEM_024       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pre kláves užív.+US4     .
QEEM0024       EXIT_SAPLQEEM_028       Užívateľ.výstup dodatk.funkcií pre kláves užív.+US4     .
QEEM0029       EXIT_SAPLQEEM_029       User-Exit pre subscreen prehľadu atribútov         .
QEEM0030       EXIT_SAPLQEEM_030       User-Exit pre subscreen jednotl.obraz.atribútu       .
QEEM0031       EXIT_SAPLQEEM_031       User-Exit pre štruktúru tabuľky s externými číslami     .
QEEM0032       EXIT_SAPLQEEM_032       Zobrazenie textu atribútu v jazyku prihlásenia       .
QEEV0001       EXIT_SAPLQEEV_001       Rozšírenie PO vytvorení tabuliek implicit.hodnôt      .
QEEV0002       EXIT_SAPLQEEV_002       Užív.výstup: Založ.implicit.hodnôt atr.kontr.dávky pred DyMo.
QEEV0003       EXIT_SAPLQEEV_003       Stanovenie druhu zákazky pre tlač              .
QEEV0003       EXIT_SAPLQEEV_004       Stanovenie druhu zákazky pre tlač              .
QEEV0003       EXIT_SAPLQPRP_001       Stanovenie druhu zákazky pre tlač              .
QEVA0001       EXIT_SAPMQEVA_001       Rozšírenie zúčtovania množstva pre rozhodnutie o použití  .
QEVA0002       EXIT_SAPMQEVA_002       Výpočet podielu nepodarkov v kontr.dávke          .
QEVA0003       EXIT_SAPMQEVA_003       Výpočet 'nasled.dátumu kontroly' pre šaržu         .
QEVA0004       EXIT_SAPMQEVA_004       Výstup pre zmenu informačn.riadka v hlavičke rozh.o použití .
QEVA0005       EXIT_SAPMQEVA_005       User Subscreen pre zobraz.dodatk.dát pri rozhodn.o použití .
QEVA0006       EXIT_SAPMQEVA_006       Vstup do transakcie rozhodnutia o použití          .
QEVA0007       EXIT_SAPMQEVA_007       RP: Riadenie povinnosti komentára príp.predprirad.dl.textu .
QEVA0008       EXIT_SAPMQEVA_008       RP: Funkčný kláves zákazníka, napr.pre anuláciu RP     .
QEVA0009       EXIT_SAPMQEVA_009       RP: Predb.priradenie množstva vzoriek na zúčtovanie     .
QEVA0010       EXIT_SAPMQEVA_010       RP: Kontrola rozhodnutia o použití             .
QIRF0021       EXIT_SAPLQIRF_021       QIRF_SEND_INSP_REQUIRMENTS - pred spracovaním        .
QIRF0022       EXIT_SAPLQIRF_022       QIRF_SEND_INSP_REQUIRMENTS - po spracovaní         .
QIRF0051       EXIT_SAPLQIRF_051       QIRF_SEND_INSP_DATA_FOR_WL - pred spracovaním        .
QIRF0052       EXIT_SAPLQIRF_052       QIRF_SEND_INSP_DATA_FOR_WL - po spracovaní         .
QIRF0101       EXIT_SAPLQIRF_101       QIRF_GET_ORIGINAL_VALUES - pred spracovaním         .
QIRF0102       EXIT_SAPLQIRF_102       QIRF_GET_ORIGINAL_VALUES - po zúčtovaní           .
QIRF0111       EXIT_SAPLQIRF_111       QIRF_GET_SAMPLE_VALUES - pred spracovaním          .
QIRF0112       EXIT_SAPLQIRF_112       QIRF_GET_SAMPLE_VALUES - po zúčtovaní            .
QIRF0121       EXIT_SAPLQIRF_121       QIRF_GET_FEATURE_VALUES - pred spracovaním         .
QIRF0122       EXIT_SAPLQIRF_122       QIRF_GET_FEATURE_VALUES - po zúčtovaní           .
QIRF0131       EXIT_SAPLQIRF_131       QIRF_GET_ALL_DATA_VALUES - pred spracovaním         .
QIRF0132       EXIT_SAPLQIRF_132       QIRF_GET_ALL_DATA_VALUES - po zúčtovaní           .
QIRF0141       EXIT_SAPLQIRF_141       QIRF_GET_USAGE_DECISION - pred spracovaním         .
QIRF0142       EXIT_SAPLQIRF_142       QIRF_GET_USAGE_DECISION - po zúčtovaní           .
QIRF0171       EXIT_SAPLQIRF_171       QIRF_GET_INSP_POINT - pred spracovaním           .
QIRF0172       EXIT_SAPLQIRF_172       QIRF_GET_INSP_POINT - po zúčtovaní             .
QIST0002       EXIT_SAPLQIST_002       Generovanie MATERIAL_DATA pre rozhranie QM-STI       .
QIST0003       EXIT_SAPLQIST_003       Generovanie VENDOR_DATA pre rozhranie QM-STI        .
QIST0004       EXIT_SAPLQIST_004       Generovanie CHARACTERISTIC_HEADER pre rozhranie QM-STI   .
QIST0005       EXIT_SAPLQIST_005       Generovanie CHARACTERISTIC_QUANTITATIVE pre QM-STI     .
QIST0007       EXIT_SAPLQIST_007       Generovanie SAMPLE_HEADER pre rozhranie QM-STI       .
QIST0008       EXIT_SAPLQIST_008       Generovanie RESULTS_ADDITIONAL_DATA pre QM-STI       .
QIST0009       EXIT_SAPLQIST_009       Generovanie RESULTS_QUANTITATIVE pre rozhranie QM-STI    .
QIST0010       EXIT_SAPLQIST_001       Generovanie REPORT_HEADER pre rozhranie QM-STI       .
QIST0011       EXIT_SAPLQIST_010       Generovanie METHOD_DATA pre rozhranie QM-STI        .
QLCO0001       EXIT_SAPLQLCO_001       QM: Vyvolanie alternatívneho výkazu nákladov z RP      .
QLCO0002       EXIT_SAPLQLCO_002       QM: Záznam náklad.na kontrolu-predb.obsadenie dát potvrdení .
QLIB0001       EXIT_SAPLQLIB_001       QM: Hodnotenie dodávateľov                 .
QLIB0001       EXIT_SAPLQLIB_002       QM: Hodnotenie dodávateľov                 .
QLIB0002       EXIT_SAPLQLIB_003       Stanovenie známky reklamácie pre hodnotenie dodávateľov   .
QLIB0002       EXIT_SAPLQLIB_004       Stanovenie známky reklamácie pre hodnotenie dodávateľov   .
QMCF0001       EXIT_SAPLQMCF_001       Načítanie hodnôt zo špecifikácie materiálu/konfigurácie   .
QMSB0001       EXIT_SAPMQSBA_001       Funkcia zákazníka po načítaní dát katalógu kontrol     .
QMSB0001       EXIT_SAPMQSBA_002       Funkcia zákazníka po načítaní dát katalógu kontrol     .
QMSC0001       EXIT_SAPMQSCA_002       Užívat.výstup po načítaní dát metódy kontroly        .
QMSC0002       EXIT_SAPMQSCA_003       Funkcia zákazníka pri zadaní vyhľad.poľa v metóde kontroly .
QMSC0003       EXIT_SAPMQSCA_004       Užívat.výstup po založení dát metódy kontroly        .
QMSD0001       EXIT_SAPMQSDA_002       Funkcia zákazníka po načítaní dát kmeň.atribútu kontroly  .
QMSD0002       EXIT_SAPMQSDA_003       Užívat.výstup pri zadaní vyhľad.poľa v kmeňovom atribúte_  .
QMSD0003       EXIT_SAPMQSDA_004       Funkcia zákazníka po založení dát kmeň.atribútu kontroly  .
QMSP0001       EXIT_SAPLQMSP_001       Načítanie hodnôt špecifikácie_               .
QMSP0002       EXIT_SAPLQMSP_002       Prenos výsledkov atribútov do klasifikácie_         .
QMSP0003       EXIT_SAPLQMSP_003       Po vyhodnotení šarže QM                   .
QPAA0001       EXIT_SAPLCQBM_001       Rozšírenia kontroly vzorca/spracovania_           .
QPAA0001       EXIT_SAPLCQCL_002       Rozšírenia kontroly vzorca/spracovania_           .
QPAA0001       EXIT_SAPLQEEM_001       Rozšírenia kontroly vzorca/spracovania_           .
QPAA0001       EXIT_SAPLQPAA_001       Rozšírenia kontroly vzorca/spracovania_           .
QPAA0002       EXIT_SAPLCQCL_001       Užív.výstup Infopolia_                   .
QPAA0002       EXIT_SAPLQPAA_002       Užív.výstup Infopolia_                   .
QPAA0002       EXIT_SAPMQSCA_001       Užív.výstup Infopolia_                   .
QPAA0002       EXIT_SAPMQSDA_001       Užív.výstup Infopolia_                   .
QPAA0003       EXIT_SAPLQPAA_003       Dodatk.kontrola (oprávnení) v pláne (atribúty kontroly)_  .
QPAA0004       EXIT_SAPLCQBM_002       Rozšírenie pre prevzatie kmeň.atribútov kontroly do plánov_ .
QPAA0004       EXIT_SAPMQPDA_001       Rozšírenie pre prevzatie kmeň.atribútov kontroly do plánov_ .
QPAA0005       EXIT_SAPLQPAA_004       Deaktivácia funkcií pri údržbe atribútov kontroly_     .
QPAA0006       EXIT_SAPLQPAA_005       Dodatk.kontroly konzistencie atribútu kontroly_       .
QPAP0001       EXIT_SAPLQPAP_001       Rozšírenie načítania plánu_                 .
QPAP0002       EXIT_SAPLCZCL_001       Rozšírenie pre materiál /prirad.plánu, výberu plánu_    .
QPAP0002       EXIT_SAPLCZDI_001       Rozšírenie pre materiál /prirad.plánu, výberu plánu_    .
QPAP0002       EXIT_SAPLCZDI_002       Rozšírenie pre materiál /prirad.plánu, výberu plánu_    .
QPAP0002       EXIT_SAPLCZDI_003       Rozšírenie pre materiál /prirad.plánu, výberu plánu_    .
QPAP0002       EXIT_SAPLCZOV_001       Rozšírenie pre materiál /prirad.plánu, výberu plánu_    .
QPAP0002       EXIT_SAPLQPAP_002       Rozšírenie pre materiál /prirad.plánu, výberu plánu_    .
QPAP0002       EXIT_SAPLQPL1_001       Rozšírenie pre materiál /prirad.plánu, výberu plánu_    .
QPAP0003       EXIT_SAPLCQBM_003       Prepočet jednotky vzoriek do jednotky materiálu_      .
QPAP0003       EXIT_SAPLCQCL_003       Prepočet jednotky vzoriek do jednotky materiálu_      .
QPAP0003       EXIT_SAPLQPAP_003       Prepočet jednotky vzoriek do jednotky materiálu_      .
QPGR0020       EXIT_SAPLQPGR_021       Parametre rozšír.užív.výstupu-rozhranie ALE-skupina kódov  .
QPGR0020       EXIT_SAPLQPGR_022       Parametre rozšír.užív.výstupu-rozhranie ALE-skupina kódov  .
QPL10001       EXIT_SAPLQPL1_002       QM: Založ.kontr.dávky-spracovanie prac.oblasti pri založení .
QPL10003       EXIT_SAPLQPL1_003       Výpočet vzorky pre kontr.dávku bez plánu          .
QPL10004       EXIT_SAPLQPL1_004       User Subscreen pre zobraz.dodatkových dát v kontr.dávke   .
QPL10004       EXIT_SAPLQPL1_006       User Subscreen pre zobraz.dodatkových dát v kontr.dávke   .
QPL10007       EXIT_SAPLQPL1_007       QM: Vytvorenie kontr.dávky - zmena druhu zákazky QM     .
QPMK0001       EXIT_SAPLQPMK_001       Modifikácia dát kmeň.atribútov kontroly pri zakladaní    .
QPMK0002       EXIT_SAPLQPMK_002       User-exit: Zmena verzie kmeň.atribútov kontroly       .
QPMK0003       EXIT_SAPLQPMK_003       User-exit: Výmaz verzie kmeňových atribútov kontroly    .
QPMK0004       EXIT_SAPLQPMK_004       User-exit: Výmaz statusu platnosti kmeň.atribútu kontrolu  .
QPMK0010       EXIT_SAPLQPMK_010       User-exit: Prij.systémy rozdelenia ALE kmeň.atrib.kontroly .
QPMK0020       EXIT_SAPLQPMK_021       User-exit: Rozdelenie ALE kmeň.atribútu kontroly      .
QPMK0020       EXIT_SAPLQPMK_022       User-exit: Rozdelenie ALE kmeň.atribútu kontroly      .
QPRS0001       EXIT_SAPLQPRS_001       Fyzická vzorka: Definícia pre zákazníka - funkčné kódy   .
QPRS0001       EXIT_SAPLQPRS_002       Fyzická vzorka: Definícia pre zákazníka - funkčné kódy   .
QPRS0001       EXIT_SAPLQPRS_003       Fyzická vzorka: Definícia pre zákazníka - funkčné kódy   .
QPRS0002       EXIT_SAPLQPRS_004       Priradenie čísle - kmeň.záznam vzoriek           .
QPRS0003       EXIT_SAPLQPRS_005       Obrazovky include v kmeň.zázn.vzorky k zobr./zmene dopl.dát .
QPRS0003       EXIT_SAPLQPRS_007       Obrazovky include v kmeň.zázn.vzorky k zobr./zmene dopl.dát .
QPRS0004       EXIT_SAPLQPRS_006       Predobsadenia pre manuálne založenie vzoriek        .
QPRS0005       EXIT_SAPLQPRS_008       Vyplnenie polí customer include pri automatickom zakladaní .
QPSD0001       EXIT_SAPLQPSD_001       Zoznam metód pri načítaní verzie atribútov: áno alebo nie_ .
QQMA0001       EXIT_SAPMIWO0_008       QM/PM/SM: User Subscreen k hlavičke hlásenia        .
QQMA0001       EXIT_SAPMIWO0_009       QM/PM/SM: User Subscreen k hlavičke hlásenia        .
QQMA0002       EXIT_SAPLQAUT_001       QM: Kontrola oprávnení pri vstupe do transakcie hlásenia  .
QQMA0003       EXIT_SAPMIWO0_004       QM: Funkcia "Užív.dáta" v menu "Skok"            .
QQMA0004       EXIT_SAPMIWO0_005       QM: Funkcia 'Užívat.dáta' v menu 'Skok ---" položka'    .
QQMA0005       EXIT_SAPMIWO0_006       QM: Kontrola prípustnosti zmeny statusu           .
QQMA0006       EXIT_SAPMIWO0_007       QM: Automat.stanovenie opatrení pre hlásenia kvality    .
QQMA0007       EXIT_SAPMIWO0_001       QM: Navrhované hodnoty pri pripojení hlásenia        .
QQMA0008       EXIT_SAPMIWO0_010       QM/PM/SM: User Subscreen pre doplnk.dáta k položke hlásenia .
QQMA0008       EXIT_SAPMIWO0_011       QM/PM/SM: User Subscreen pre doplnk.dáta k položke hlásenia .
QQMA0009       EXIT_SAPMIWO0_012       QM: Predbežné definovanie zákazky QM            .
QQMA0010       EXIT_SAPMIWO0_013       QM/PM/SM: User Subscreen pre doplnk.dáta pre príčinu    .
QQMA0010       EXIT_SAPMIWO0_014       QM/PM/SM: User Subscreen pre doplnk.dáta pre príčinu    .
QQMA0011       EXIT_SAPMIWO0_015       QM/PM/SM: User sreen pre doplnk.dáta pre opatrenie     .
QQMA0011       EXIT_SAPMIWO0_016       QM/PM/SM: User sreen pre doplnk.dáta pre opatrenie     .
QQMA0012       EXIT_SAPMIWO0_017       QM/PM/SM: User Subscreen pre doplnk.dáta pre akciu     .
QQMA0012       EXIT_SAPMIWO0_018       QM/PM/SM: User Subscreen pre doplnk.dáta pre akciu     .
QQMA0013       EXIT_SAPMIWO0_019       QM: Navrhované hodnoty pri pripojení opatrenia       .
QQMA0014       EXIT_SAPMIWO0_020       QM/PM/SM: Kontroly pre uložením hlásenia          .
QQMA0015       EXIT_SAPLIQS0_002       QM/PM/SM: User-Exit pre vyvolanie nápovede F4 ku katalógu  .
QQMA0016       EXIT_SAPLIQS0_003       QM/PM/SM:Funkcie 'Užív.dáta' Menu 'Skok --" Opatrenie'   .
QQMA0016       EXIT_SAPLIQS0_008       QM/PM/SM:Funkcie 'Užív.dáta' Menu 'Skok --" Opatrenie'   .
QQMA0017       EXIT_SAPLIQS0_004       QM/PM/SM:Funkcie 'Užívateľske dáta' Menu 'Skok --" Akcie'  .
QQMA0017       EXIT_SAPLIQS0_009       QM/PM/SM:Funkcie 'Užívateľske dáta' Menu 'Skok --" Akcie'  .
QQMA0018       EXIT_SAPLIQS0_005       QM/PM/SM: Obsadenie termínov podľa zadaní priority     .
QQMA0019       EXIT_SAPLIQS0_006       QM/PM/SM: Prednast.partner pri pripojení hlásenia      .
QQMA0020       EXIT_SAPLIQS0_007       QM: Stanovenie aplikácie kusovníka pri rozdelení kusovníka .
QQMA0021       EXIT_SAPLIQS0_010       QM/PM/SM: Funkcia "Užív.dáta" v menu "Skok"         .
QQMA0021       EXIT_SAPLIQS0_011       QM/PM/SM: Funkcia "Užív.dáta" v menu "Skok"         .
QQMA0022       EXIT_SAPLIQS0_012       QM/PM/SM: Funkcia "Užív.dáta" v menu "Skok -" Príčina"   .
QQMA0022       EXIT_SAPLIQS0_013       QM/PM/SM: Funkcia "Užív.dáta" v menu "Skok -" Príčina"   .
QQMA0023       EXIT_SAPLIQS0_014       QM/PM/SM: Funkcia 'Užív.dáta' v menu 'Skok --" Položky'   .
QQMA0023       EXIT_SAPLIQS0_015       QM/PM/SM: Funkcia 'Užív.dáta' v menu 'Skok --" Položky'   .
QQMA0024       EXIT_SAPLIQS0_016       QM/PM/SM Deaktivácia funkčných kódov v menu CUA       .
QQMA0025       EXIT_SAPLIQS0_017       PM/SM: Prednast.hodnoty pri založení hlásenia        .
QQMA0026       EXIT_SAPLIBER_001       PM/SM: Kontrola oprávnenia pri vstupe do trans.hlásenia   .
QQMA0027       EXIT_SAPMIWO0_021       PM/SM: Navrhované hodnoty pri založení opatrenia      .
QQMA0028       EXIT_SAPLCORU_S_001      QM: Založenie hlásenia zo spätného hlásenia k výr.zákazke  .
QQMA0029       EXIT_SAPLIQS0_018       QM/PM/SM: Zmena druhu hlásenia               .
QQMA0029       EXIT_SAPLIQS0_019       QM/PM/SM: Zmena druhu hlásenia               .
QQMA0030       EXIT_SAPLIQS0_020       Kontrola zmeny statusu na prípustnosť            .
QREO0001       EXIT_SAPFQREO_001       Rezidenčné obdobie v archivácii pohybov.dát QM       .
QREO0001       EXIT_SAPFQREO_002       Rezidenčné obdobie v archivácii pohybov.dát QM       .
QSMT0001       EXIT_SAPLQSMT_001       Modifikácia dát metódy kontroly pri založení        .
QSMT0002       EXIT_SAPLQSMT_002       Modifikácia dát pri zmene verzie metódy kontroly      .
QSMT0003       EXIT_SAPLQSMT_003       Modifikácia dát pri výmaze verzie metódy kontroly      .
QSMT0004       EXIT_SAPLQSMT_004       Modifikácia dát pri výmaze platnosti metódy kontroly    .
QSMT0010       EXIT_SAPLQSMT_010       Customer exit-prij.systému ALE-distribúcia metódy kontroly .
QSMT0020       EXIT_SAPLQSMT_021       Customer Exit Replicate BAPI Metóda kontr.(vytvorenie IDOCs).
QSMT0020       EXIT_SAPLQSMT_022       Customer Exit Replicate BAPI Metóda kontr.(vytvorenie IDOCs).
QSS10001       EXIT_SAPLQSS1_001       Možnosť vyvolania odlišného reportu tlače          .
QTXT0001       EXIT_SAPLQTXT_001       QM Long Texts : Change Change Indicator           .
QUARK        EXIT_SAPFF040_001       Quark component E28                     .
QVDM0001       EXIT_SAPMQVDM_001       Funkcie zákazníka pre infopolia v tabuľke QVDM       .
QVDM0001       EXIT_SAPMQVDM_002       Funkcie zákazníka pre infopolia v tabuľke QVDM       .
QVDM0001       EXIT_SAPMQVDM_003       Funkcie zákazníka pre infopolia v tabuľke QVDM       .
QVDM0002       EXIT_SAPMQVDM_004       Funkcie zákazníka pre kontroly oprávnení v SAPMQVDM     .
QVDM0002       EXIT_SAPMQVDM_005       Funkcie zákazníka pre kontroly oprávnení v SAPMQVDM     .
QVDM0003       EXIT_SAPLQAAT_001       Stanovenie typu dodania pre kontr.dávku z dodacieho listu  .
QVDM0003       EXIT_SAPMQVDM_006       Stanovenie typu dodania pre kontr.dávku z dodacieho listu  .
RC1A0001       EXIT_RC1AVGE1_001       EHS: Filter pre potenciálne zmenené výkazy (gen.ZP)     .
RC1A0002       EXIT_RC1AVGE2_001       EHS: Doplnenie dát o látke pred kontrolou (gen.ZP)     .
RFAVIS01       EXIT_SAPLFRAD_001       Zákaznícky výstup pre zmenu textu segmentu avíza      .
RFBVX001       EXIT_RFBVEXIT_001       Rozšírenie pre prevzatie adresára bánk v Rakúsku      .
RFDRRANZ       EXIT_RFDRRANZ_001       Užív.výstup: Infosystém odberateľov             .
RFEPOS00       EXIT_RFEPOS00_001       Zobraz.jednotl.položiek: Kontrola podmienok výberu     .
RFFMBW00       EXIT_RFFMBW00_001       Odovzdanie externe určenej tabuľky čísel dokladov      .
RFFMC001       EXIT_RFFMC001_001       Kontrola znaku prenosu do rezervácie prostriedkov      .
RFFOX001       EXIT_RFFOEXIT_001       Orámov.pre užív.výstup RFFOX001 (v programe RFFOD__L)    .
RFFOX002       EXIT_RFFOEXIT_002       Orámov.pre užív.výstup RFFOX002 (v programe RFFOD__U)    .
RFFOX003       EXIT_RFFOEXIT_003       Frame for user exit RFFOX003 (in program RFFOM100)     .
RFFOX021       EXIT_RFFOEXIT_021       Orámov.pre užív.výstup RFFOX021 (v programe RFFONL_I)    .
RFFOX022       EXIT_RFFOEXIT_022       Orámov.pre užív.výstup RFFOX022 (v programe RFFONL_I)    .
RFFOX041       EXIT_RFFOEXIT_041       Orámov.pre užív.výstup RFFOX041 (v programe RFFOBE_I) -  .
RFFOX042       EXIT_RFFOEXIT_042       Orámov.pre užív.výstup RFFOX042 (v programe RFFOBE_E)  - .
RFFOX043       EXIT_RFFOEXIT_043       Orámov.pre užív.výstup RFFOX043 (v programe RFFOBE_D) -  .
RFFOX061       EXIT_RFFOEXIT_061       Orámov.pre užív.výstup RFFOX061 (v programe RFFOCH_P)    .
RFFOX062       EXIT_RFFOEXIT_062       Orámov.pre užív.výstup RFFOX062 (v programe RFFOCH_P)    .
RFFOX063       EXIT_RFFOEXIT_063       Orámov.pre užív.výstup RFFOX063 (v programe RFFOCH_P)    .
RFFOX064       EXIT_RFFOEXIT_064       Orámov.pre užív.výstup RFFOX064 (v programe RFFOCH_P)    .
RFFOX065       EXIT_RFFOEXIT_065       Orámov.pre užív.výstup RFFOX065 (v programe RFFOCH_P)    .
RFFOX066       EXIT_RFFOEXIT_066       Orámov.pre užív.výstup RFFOX066 (v programe RFFOCH_P)    .
RFFOX071       EXIT_RFFOEXIT_071       Orámov.pre užív.výstup RFFOX071 (v programe RFFOCH_U)    .
RFFOX072       EXIT_RFFOEXIT_072       Orámov.pre užív.výstup RFFOX072 (v programe RFFOCH_U)    .
RFFOX073       EXIT_RFFOEXIT_073       Orámov.pre užív.výstup RFFOX073 (v programe RFFOCH_U)    .
RFFOX074       EXIT_RFFOEXIT_074       Orámov.pre užív.výstup RFFOX074 (v programe RFFOCH_U)    .
RFFOX075       EXIT_RFFOEXIT_075       Orámov.pre užív.výstup RFFOX075 (v programe RFFOCH_U)    .
RFFOX081       EXIT_RFFOEXIT_081       Orámovanie pre User-exit RFFOX081 (v programe RFFOF__T)   .
RFFOX082       EXIT_RFFOEXIT_082       Orámovanie pre User-exit RFFOX082 (v programe RFFOF__T)   .
RFFOX100       EXIT_RFFOEXIT_100       Frame for user exit RFFOX100 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX101       EXIT_RFFOEXIT_101       Frame for user exit RFFOX101 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX102       EXIT_RFFOEXIT_102       Frame for user exit RFFOX102 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX103       EXIT_RFFOEXIT_103       Frame for user exit RFFOX103 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX104       EXIT_RFFOEXIT_104       user exit                          .
RFFOX105       EXIT_RFFOEXIT_105       Frame for user exit RFFOX105 (in program RFFOUS_T)     .
RFFOX200       EXIT_RFFOEXIT_200       Orámovanie pre User-exit RFFOX200 (v programe RFFONZ_T)   .
RFFOX210       EXIT_RFFOEXIT_210       Orámovanie pre User-exit RFFOX210 (v programe RFFOAU_T)   .
RFFOX211       EXIT_RFFOEXIT_211       Orámovanie pre User-exit RFFOX211 (v programe RFFONZ_T)   .
RFFOX230       EXIT_RFFOEXIT_230       Orámovanie pre user-exit RFFOX230 (v programe RFFOJP_L)   .
RFFOX240       EXIT_RFFOEXIT_240       Rozšírenie pre user exit 240 (RFFOAT_P)           .
RFFOX250       EXIT_RFFOEXIT_250       Rozšírenie pre výstup užívateľa 250 (RFFODK_E)       .
RFFOX900       EXIT_RFFOEXIT_900       Orámov.pre užív.výstup RFFOX900 (v programe RFFOM100)    .
RFFOX901       EXIT_RFFOEXIT_901       Orámov.pre užív.výstup RFFOX901 (v programe RFFOM100)    .
RFFOX902       EXIT_RFFOEXIT_902       Orámov.pre užív.výstup RFFOX902 (v programe RFFOM100)    .
RFFOX912       EXIT_RFFOEXI2_912       UserExit MT200 Trailer (RFFOM200)              .
RFFOX914       EXIT_RFFOEXI2_914       UserExit MT210 Header (RFFOM210)              .
RFFOX915       EXIT_RFFOEXI2_915       UserExit MT210 Trailer (RFFOM210)              .
RFFOX917       EXIT_RFFOEXI2_917       UserExit MT202 Header (RFFOM202)              .
RFFOX918       EXIT_RFFOEXI2_918       user Exit MT202 Trailer (RFFOM202)             .
RFKORIEX       EXIT_RFKORIEX_001       Automatická korešpondencia                 .
RFKRRANZ       EXIT_RFKRRANZ_001       Užív.výstupy: Infosystém odberateľov            .
RFTBB001       EXIT_RFTBBEX0_001       Treasury: účtovné rozhrania                 .
RFTBB001       EXIT_RFTBBEX0_002       Treasury: účtovné rozhrania                 .
RFTBB001       EXIT_RFTBBEX0_003       Treasury: účtovné rozhrania                 .
RFTBB001       EXIT_RFTBBEX0_004       Treasury: účtovné rozhrania                 .
RFTBB010       EXIT_RFTBBEX0_005       Treasury: Účtovné rozhranie, kvôli zákazn.stanoveniu účtu  .
RFTBB011       EXIT_RFTBBEX0_006       Treasury: Účtovné rozhranie, znak ÚNB a štát dodávateľa   .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_010       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_020       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_030       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_040       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_050       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_060       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_070       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_080       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_090       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_099       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_100       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_110       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_120       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOEX       EXIT_RFTBCOEX_500       Treasury: Spôsob potvrdenia                 .
RFTBCOMO       EXIT_RFTBCOMO_000       Treasury: Monitor korešpondencie              .
RFTX70SO       EXIT_RFTX70SO_001       User-Exit pre vloženie vlastného kurzu do fix.spracovania  .
RFTXX300       EXIT_RFTXEXIT_300       Customer Exit MT300 Fields                 .
RFTXX301       EXIT_RFTXEXIT_301       Customer Exit Mt300 header                 .
RFTXX302       EXIT_RFTXEXIT_302       Customer Exit mt300 trailer                 .
RFTXX320       EXIT_RFTXEXIT_320       Customer-Exit pre MT320                   .
RFTXX321       EXIT_RFTXEXIT_321       Customer Exit mt320 header                 .
RFTXX322       EXIT_RFTXEXIT_322       Customer Exit mt320 trailer                 .
RFVDBZIO       EXIT_RFVDBZI0_001       User-Exit pre potvrdenie úrokov (RFVDBZI0)         .
RHALE001       EXIT_SAPLRHA0_001       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHA0_002       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHA0_003       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHA0_004       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHA0_005       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHA0_006       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHAL_001       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHAL_002       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHAL_003       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHALE001       EXIT_SAPLRHAL_004       HR-CA: Rozšírenie pre funkčnosť ALE v HR          .
RHGB0001       EXIT_SAPLRHGB_001       FuSk RHGB pole špecifické pre zákazníka (zoznam)      .
RHGB0001       EXIT_SAPLRHGB_002       FuSk RHGB pole špecifické pre zákazníka (zoznam)      .
RHGB0001       EXIT_SAPLRHGB_003       FuSk RHGB pole špecifické pre zákazníka (zoznam)      .
RHGP0001       EXIT_SAPLRHGP_001       Skup.funkcií RHGP-špecifické užívateľské pole (zoznam)   .
RHGP0001       EXIT_SAPLRHGP_002       Skup.funkcií RHGP-špecifické užívateľské pole (zoznam)   .
RHGP0001       EXIT_SAPLRHGP_003       Skup.funkcií RHGP-špecifické užívateľské pole (zoznam)   .
RHIV0001       EXIT_SAPLRHIN_001       Organiz.management:pridelenie čísel špecifické pre zákazníka.
RHIV0001       EXIT_SAPLRHIV_001       Organiz.management:pridelenie čísel špecifické pre zákazníka.
RHIV0001       EXIT_SAPLRHIV_002       Organiz.management:pridelenie čísel špecifické pre zákazníka.
RHIV0001       EXIT_SAPLRHIV_003       Organiz.management:pridelenie čísel špecifické pre zákazníka.
RHPV0001       EXIT_SAPLRHPV_001       Customer enhancement for additional booking checks     .
RHPV0001       EXIT_SAPLRHPV_002       Customer enhancement for additional booking checks     .
RJHABS03       EXIT_RJHABS03_004       IS-M/AM: Customer exit for output control          .
RJHABS03       EXIT_RJHABS05_005       IS-M/AM: Customer exit for output control          .
RMCAF000       EXIT_RMCAF000_001       LIS: Načítanie externých dát pre Copy Management      .
RMCSTEXT       EXIT_RMCSTEXT_001       Stanovenie textov atribútov pri štandardných analýzach LIS .
RMDR1001       EXIT_SAPLRMDR1_001      RM: Odvodenie finančného objektu z transakcie        .
RMDR2001       EXIT_SAPLRMDR2_001      RM: Odvodenie finančných objektov (interné)         .
RMDRB001       EXIT_SAPLRMDBC_001      RM: Odvodenie finan.objektu z bankového kontokorentného účtu.
RMDRB001       EXIT_SAPLRMDBC_002      RM: Odvodenie finan.objektu z bankového kontokorentného účtu.
RMDRB001       EXIT_SAPLRMDBC_003      RM: Odvodenie finan.objektu z bankového kontokorentného účtu.
RMDRD001       EXIT_SAPLCFADDE_001      Odvodenie finančného objektu z obchodu s derivátmi     .
RMDRF001       EXIT_SAPLCFADFX_001      Odvodenie finančného objektu z obchodu s derivátmi     .
RMDRL001       EXIT_SAPLCFADLO_001      Odvodenie finančného objektu z pôžičky           .
RMDRM001       EXIT_SAPLCFADMM_001      Odvodenie finančného objektu z peňažného obchodu      .
RMDRO001       EXIT_SAPLRMDRO_001      RM: Odvodenie finančného objektu z objektu rizika      .
RMDRO001       EXIT_SAPLRMDRO_002      RM: Odvodenie finančného objektu z objektu rizika      .
RMDRO001       EXIT_SAPLRMDRO_003      RM: Odvodenie finančného objektu z objektu rizika      .
RMDRP001       EXIT_SAPLAFODR_POS1_001    Odvodenie finančného objektu z pozície triedy depozitu   .
RMDRQ001       EXIT_SAPLAFODR_POS2_001    Odvodenie finančného objektu z pozície triedy účtu pozície .
RMDRV001       EXIT_SAPLRMDVT_001      RM: Odvodenie finančného objektu z variabilnej transakcie  .
RMDRV001       EXIT_SAPLRMDVT_002      RM: Odvodenie finančného objektu z variabilnej transakcie  .
RMDRV001       EXIT_SAPLRMDVT_003      RM: Odvodenie finančného objektu z variabilnej transakcie  .
RMDRX001       EXIT_SAPLRMDFZ_001      RM: Odvodenie finančného objektu z facility         .
RMDRX001       EXIT_SAPLRMDFZ_002      RM: Odvodenie finančného objektu z facility         .
RMDRX001       EXIT_SAPLRMDFZ_003      RM: Odvodenie finančného objektu z facility         .
RMVKON00       EXIT_RMVKON00_001       Rozšírenia pre report "Zúčtovanie odberov konsi/médií"   .
RMVKON00       EXIT_RMVKON00_002       Rozšírenia pre report "Zúčtovanie odberov konsi/médií"   .
RN1BBUCH       EXIT_RN1BBUCH_001       IS-H*MED: User-exit for treatment book           .
RN2LN212       EXIT_RN2LN212_002       IS-H*MED: Printer asgnmt. for autom. print of lab findings .
RPCDPEB0       EXIT_RPCDPEB0_001       Pension declaration (Belgium)                .
RPCKDID0       EXIT_RPCALCD0_001       Miners' DEUEV                        .
RPINCLFI       EXIT_RP1111FI_001       Exit user for ADP interface: RP1111FI            .
RPINCLFI       EXIT_RPADVPFI_001       Exit user for ADP interface: RP1111FI            .
RPLMOGB0       EXIT_RPLMOGB0_001       Model G for child allowance                 .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_001      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_002      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_003      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_004      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_100      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_101      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_102      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_103      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_104      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_201      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_202      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_203      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_204      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_205      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_206      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_207      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_208      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_209      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_210      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_211      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_240      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMFIF01       EXIT_RPM_FIN01_250      User Exits for RPM Financial Data Transfer         .
RPMHRE01       EXIT_SAPLTIMEEXITS_001    Enhancement                         .
RPMHRINT       EXIT_SAPLRPM_HR_INT_001    RPM HR Integration Enhancement.               .
RPMHRINT       EXIT_SAPLTIMEEXITS_002    RPM HR Integration Enhancement.               .
RPRCST01       EXIT_SAPMFITP_001       Užívateľský výstup pre zúčtovanie cesty           .
RPRCST01       EXIT_SAPMP56P_001       Užívateľský výstup pre zúčtovanie cesty           .
RPRCST01       EXIT_SAPMP56T_001       Užívateľský výstup pre zúčtovanie cesty           .
RSAP0001       EXIT_SAPLRSAP_001       Customer Function Calls v Service API            .
RSAP0001       EXIT_SAPLRSAP_002       Customer Function Calls v Service API            .
RSAP0001       EXIT_SAPLRSAP_003       Customer Function Calls v Service API            .
RSAP0001       EXIT_SAPLRSAP_004       Customer Function Calls v Service API            .
RSR00001       EXIT_SAPLRRS0_001       BI: Rozšírenia pre globálne premenné v reportingu      .
RSR00002       EXIT_SAPMRSRU_001       BI: Virtuálne charakteristiky a ukazovatele v reportingu  .
RSR00002       EXIT_SAPMRSRU_999       BI: Virtuálne charakteristiky a ukazovatele v reportingu  .
RSR00003       EXIT_SAPLRRS2_001       BW: Posun hodnôt atribútu                  .
RSR00004       EXIT_SAPLRSBBS_001      BW: Mapovanie poľa RVV                   .
RSR00004       EXIT_SAPLRSBBS_002      BW: Mapovanie poľa RVV                   .
RTR00010       EXIT_SAPMSERP_010       Výstup v strome výkazov (transakcie zobrazenia)       .
RTR00020       EXIT_SAPMSERP_020       Výstup v strome reportingu v uzloch (režim zmeny)      .
RVEXAKK1       EXIT_SAPMV86E_001       Dokument obch.transakcie: Screen Exit pre dopln.dáta    .
RVEXAKK1       EXIT_SAPMV86E_002       Dokument obch.transakcie: Screen Exit pre dopln.dáta    .
RVEXAKK2       EXIT_SAPMV86E_003       Doplnkové zoznamy/reporty špecifické pre zákazníka     .
RVV50R1T       EXIT_RVV50R1T_001       Customer Exit pre VL10                   .
S2KBRCSN       EXIT_ADS2KIP_BROWSER_003   SPEC 2000 IP Browser Enhancements: Location         .
S2KBRPNR       EXIT_ADS2KIP_BROWSER_001   SPEC 2000 IP Browser Enhancements: Spare Part        .
S2KBRSPL       EXIT_ADS2KIP_BROWSER_002   SPEC 2000 IP Browser Enhancements: Supplier         .
S38MREP1       EXIT_SAPLSABE_010       Exit pri spustení reportu                  .
SABP0003       EXIT_SAPLARFC_001       Asysnchr.RFC: Nastav.dátumu výmazu, pokusu prepojenia atď. .
SALIN001       EXIT_SAPLOPTM_001       SAP ArchiveLink: Customer-Exit pre ARCHIVELINK_FUNCTION   .
SAPDBM1F       EXIT_SAPDBM1F_001       Segment MRBP                        .
SAPFMNP       EXIT_SAPLFRC4_004       Priradenie účtu RR online - hlavička sieťového diagramu   .
SAPFMNV       EXIT_SAPLFRC4_003       Priradenie účtu RR online - operácia sieťového diagramu   .
SAPFMPM       EXIT_SAPLFRC4_001       Priradenie účtu RR online - údržba             .
SAPFMSD       EXIT_SAPLFRC4_002       Priradenie účtu RR online - odbyt              .
SAPFMVTR       EXIT_SAPFMVTR_001       Špeciálne triedenie prenosu zostatku v RR          .
SAPFMVTR       EXIT_SAPFMVTR_002       Špeciálne triedenie prenosu zostatku v RR          .
SAPL2012       EXIT_SAPL2012_001       Výstup zákazníka objednávok Enjoy cez BAPIs         .
SAPL2012       EXIT_SAPL2012_002       Výstup zákazníka objednávok Enjoy cez BAPIs         .
SAPL2012       EXIT_SAPL2012_003       Výstup zákazníka objednávok Enjoy cez BAPIs         .
SAPL2012       EXIT_SAPL2012_004       Výstup zákazníka objednávok Enjoy cez BAPIs         .
SAPLBANK       EXIT_SAPLBANK_001       Užív.výstup: Bankové dáta                  .
SAPLBPF1       EXIT_SAPLBPFC_003       Kontrola disponibility: Funkčná oblasť, ktorá sa má kontrol..
SAPLBPFC       EXIT_SAPLBPFC_001       Aktívna kontrola disponibility               .
SAPLBPFC       EXIT_SAPLBPFC_002       Aktívna kontrola disponibility               .
SAPLCHVW       EXIT_SAPLCHVW_001       Prehľad použitia šarže                   .
SAPLCOAV       EXIT_SAPLCOAV_001       Automatické ocenenie atribútov implicit.hodnôt procesu   .
SAPLDRVN       EXIT_RVBDRVSA_004       Odvodenie atribútov šarže                  .
SAPLDRVN       EXIT_SAPLDRVN_002       Odvodenie atribútov šarže                  .
SAPLDRVN       EXIT_SAPLDRVN_003       Odvodenie atribútov šarže                  .
SAPLF040       EXIT_SAPLF040_001       WF: Predbež.obstar.dokladu oprávnenia pre schválenie    .
SAPLF040       EXIT_SAPLF040_002       WF: Predbež.obstar.dokladu oprávnenia pre schválenie    .
SAPLF040       EXIT_SAPLF040_003       WF: Predbež.obstar.dokladu oprávnenia pre schválenie    .
SAPLF040       EXIT_SAPLF040_004       WF: Predbež.obstar.dokladu oprávnenia pre schválenie    .
SAPLF051       EXIT_SAPLF051_001       Workflow pre FI (predbež.obstar.,uvoľnenie platby)     .
SAPLF051       EXIT_SAPLF051_002       Workflow pre FI (predbež.obstar.,uvoľnenie platby)     .
SAPLF051       EXIT_SAPLF051_003       Workflow pre FI (predbež.obstar.,uvoľnenie platby)     .
SAPLF0KA       EXIT_SAPLF0KA_001       User-exits: Systém príkazov                 .
SAPLF0KA       EXIT_SAPLF0KA_002       User-exits: Systém príkazov                 .
SAPLF0KB       EXIT_SAPLF0KB_001       Kmeňové dáta - osobné účty                 .
SAPLF0KB       EXIT_SAPLF0KB_002       Kmeňové dáta - osobné účty                 .
SAPLF0KE       EXIT_SAPLF0KE_001       Systém príkazov: Pomocné funkcie              .
SAPLF0KE       EXIT_SAPLF0KE_002       Systém príkazov: Pomocné funkcie              .
SAPLF0PJ       EXIT_SAPLF0PJ_001       Správa kritérií                       .
SAPLF0PK       EXIT_SAPLF0PK_001       Stanovenie poradia vyvolania pre hromad.platobný príkaz (WF).
SAPLF0PQ       EXIT_SAPLF0PQ_001       Stanovenie poradia vyvolania WF pre požiadavku na úhradu  .
SAPLF0PR       EXIT_SAPLF0PR_001       Príkazy: Stanovenie účtov a kontroly            .
SAPLF0PR       EXIT_SAPLF0PR_002       Príkazy: Stanovenie účtov a kontroly            .
SAPLFCPD       EXIT_SAPLFCPD_001       Dáta CPD príp.odlišný príjemca platby pri zúčtovaní     .
SAPLFMC1       EXIT_SAPLFMC1_002       Kontrola znaku prenosu do rezervácie prostriedkov      .
SAPLFMC1       EXIT_SAPLFMC1_003       Kontrola znaku prenosu do rezervácie prostriedkov      .
SAPLFMC1       EXIT_SAPLFMC1_005       Kontrola znaku prenosu do rezervácie prostriedkov      .
SAPLFMCA       EXIT_SAPLFKKFM_UPD_001    User-exits pre integráciu FICA               .
SAPLFMCA       EXIT_SAPLFKKFM_UPD_002    User-exits pre integráciu FICA               .
SAPLFMCA       EXIT_SAPLFKKFM_UPD_004    User-exits pre integráciu FICA               .
SAPLFMCH       EXIT_SAPLFMCH_001       Preúčtovanie riadenia rozpočtu               .
SAPLFMCH       EXIT_SAPLFMCH_002       Preúčtovanie riadenia rozpočtu               .
SAPLFMCH       EXIT_SAPLFMCH_003       Preúčtovanie riadenia rozpočtu               .
SAPLFMCU       EXIT_SAPLFMCU_002       User-exits pre aktualizáciu CO v riadení rozpočtu      .
SAPLFMCU       EXIT_SAPLFMCU_003       User-exits pre aktualizáciu CO v riadení rozpočtu      .
SAPLFMDT       EXIT_SAPLFMDT_001       Rozšírenie pre nástroj odvodzovania RR           .
SAPLFMDT       EXIT_SAPLFMDT_002       Rozšírenie pre nástroj odvodzovania RR           .
SAPLFMFA       EXIT_SAPLFMFA_001       Všeobecné moduly pre aktualizáciu rozpočtovníctva      .
SAPLFMFA       EXIT_SAPLFMFA_004       Všeobecné moduly pre aktualizáciu rozpočtovníctva      .
SAPLFMFA       EXIT_SAPLFMFA_005       Všeobecné moduly pre aktualizáciu rozpočtovníctva      .
SAPLFMFC       EXIT_SAPLFMFC_001       Užívateľské výstupy pre kontrolu disponibility RR      .
SAPLFMFC       EXIT_SAPLFMFC_002       Užívateľské výstupy pre kontrolu disponibility RR      .
SAPLFMFC       EXIT_SAPLFMFC_003       Užívateľské výstupy pre kontrolu disponibility RR      .
SAPLFMKN       EXIT_SAPLFMKN_001       User-exits pre pridelenie čísla sledovania rozpočtovníctva .
SAPLFMKN       EXIT_SAPLFMKN_002       User-exits pre pridelenie čísla sledovania rozpočtovníctva .
SAPLFMKN       EXIT_SAPLFMKN_003       User-exits pre pridelenie čísla sledovania rozpočtovníctva .
SAPLFMKT       EXIT_SAPLFMKT_001       Údržba priradenia účtu riadenia rozpočtu          .
SAPLFMOI       EXIT_SAPLFMOI_001       User-exit aktualizácie - obliga               .
SAPLFMOI       EXIT_SAPLFMOI_004       User-exit aktualizácie - obliga               .
SAPLFMOI       EXIT_SAPLFMOI_005       User-exit aktualizácie - obliga               .
SAPLFMOI       EXIT_SAPLFMOI_006       User-exit aktualizácie - obliga               .
SAPLFMOI       EXIT_SAPLFMOI_007       User-exit aktualizácie - obliga               .
SAPLFMPA       EXIT_SAPLFMPA_001       Užívateľské výstupy pre konverziu platby          .
SAPLFMPA       EXIT_SAPLFMPA_002       Užívateľské výstupy pre konverziu platby          .
SAPLFMPA       EXIT_SAPLFMPA_003       Užívateľské výstupy pre konverziu platby          .
SAPLFMPA       EXIT_SAPLFMPA_004       Užívateľské výstupy pre konverziu platby          .
SAPLFMPA       EXIT_SAPLFMPA_005       Užívateľské výstupy pre konverziu platby          .
SAPLFMPA       EXIT_SAPLFMPA_006       Užívateľské výstupy pre konverziu platby          .
SAPLFMPY       EXIT_SAPLFMPY_001       Aktívna kontrola rozpočtovníctva v platobnom programe    .
SAPLFMPY       EXIT_SAPLFMPY_002       Aktívna kontrola rozpočtovníctva v platobnom programe    .
SAPLFMRI       EXIT_SAPLFMRI_001       User-exit aktualizácie - Plán/skut.             .
SAPLFMRI       EXIT_SAPLFMRI_002       User-exit aktualizácie - Plán/skut.             .
SAPLFMRI       EXIT_SAPLFMRI_003       User-exit aktualizácie - Plán/skut.             .
SAPLFMRI       EXIT_SAPLFMRI_004       User-exit aktualizácie - Plán/skut.             .
SAPLFMUD       EXIT_SAPLFMUD_001       Príjmy zvyšujúce rozpočet                  .
SAPLFMUD       EXIT_SAPLFMUD_002       Príjmy zvyšujúce rozpočet                  .
SAPLFMUD       EXIT_SAPLFMUD_003       Príjmy zvyšujúce rozpočet                  .
SAPLFMUD       EXIT_SAPLFMUD_004       Príjmy zvyšujúce rozpočet                  .
SAPLFMUD       EXIT_SAPLFMUD_005       Príjmy zvyšujúce rozpočet                  .
SAPLFMUD       EXIT_SAPLFMUD_006       Príjmy zvyšujúce rozpočet                  .
SAPLFMWR       EXIT_SAPLFMWR_003       Rozpočtovníctvo-user-exit pre blok priradenia účtu     .
SAPLGMDT       EXIT_SAPLGMDT_001       Rozšírenie pre nástroj odvodenia GM             .
SAPLGMDT       EXIT_SAPLGMDT_002       Rozšírenie pre nástroj odvodenia GM             .
SAPLGMSO       EXIT_SAPLGMSO_001       Podporovaný objekt v manažmente grantov           .
SAPLGMSO       EXIT_SAPLGMSO_002       Podporovaný objekt v manažmente grantov           .
SAPLGMSO       EXIT_SAPLGMSO_003       Podporovaný objekt v manažmente grantov           .
SAPLGMSO       EXIT_SAPLGMSO_004       Podporovaný objekt v manažmente grantov           .
SAPLGMSO       EXIT_SAPLGMSO_005       Podporovaný objekt v manažmente grantov           .
SAPLGMSO       EXIT_SAPLGMSO_006       Podporovaný objekt v manažmente grantov           .
SAPLKAL1       EXIT_SAPLKAL1_001       Alokácia: Kontrola oprávnení pri údržbe cyklu        .
SAPLKBPB       EXIT_SAPLKBPB_001       Zadanie rozpočtu a rozdelenie                .
SAPLKBPB       EXIT_SAPLKBPB_002       Zadanie rozpočtu a rozdelenie                .
SAPLKBPB       EXIT_SAPLKBPV_003       Zadanie rozpočtu a rozdelenie                .
SAPLKCOC       EXIT_SAPLKCOC_001       Ocenenia pri zúčtovaniach výkonu              .
SAPLKKRB       EXIT_SAPLKKRB_001       Rozšírenie pre sumarizáciu (roll-up)            .
SAPLMEWB       EXIT_SAPLMEWB_001       Customer-exit Spracovanie rezervácií pomocou BAPIs     .
SAPLMEWP       EXIT_SAPLMEWP_002       Customer-exit k spracovaniu objednávok pomocou BAPIs    .
SAPLMEWQ       EXIT_SAPLMEWQ_001       Customer-Exit Spracovanie požiadaviek na objedn.pomocouBAPIs.
SAPLMHD1       EXIT_SAPLVBMD_001       DMT                             .
SAPLMWSB       EXIT_SAPLMWSB_001       Customer-Exit pre ocenenie šarží podľa RP (rozhod.o použití).
SAPLN1A1       EXIT_SAPLN1AL_005       IS-H*MED: Worklist - menu-exit 1              .
SAPLN1A2       EXIT_SAPLN1AL_006       IS-H*MED: Worklist - menu-exit 2              .
SAPLN1A3       EXIT_SAPLN1AL_007       IS-H*MED: Worklist - menu-exit 3              .
SAPLN1A4       EXIT_SAPLN1AU_001       IS-H*MED: Request Overview - Menu Exit 1          .
SAPLN1A5       EXIT_SAPLN1AU_002       IS-H*MED: Request overview - menu-exit 2          .
SAPLN1A6       EXIT_SAPLN1AU_003       IS-H*MED: Request overview - menu-exit 3          .
SAPLN1AA       EXIT_SAPLN1AA_001       IS-H*MED: User-exit for calling the request overview    .
SAPLN1AB       EXIT_SAPLN1AA_002       IS-H*MED: Exit for "Set requests to In Process"       .
SAPLN1AC       EXIT_SAPLN1AA_003       IS-H*MED: User Exit after Confirming a Request       .
SAPLN1AD       EXIT_SAPLN1AL_003       IS-H*MED: Print request (sorting of the list)       .
SAPLN1AL       EXIT_SAPLN1AL_001       IS-H*MED: Work list (control output values)         .
SAPLN1DA       EXIT_SAPLN1DOKVORB_002    IS-H*MED: Preparation of the data for the default      .
SAPLN1DV       EXIT_SAPLN1DOKVORB_001    IS-H*MED: Sorting of the documents for the default     .
SAPLN1F1       EXIT_SAPLN1F1_001       IS-H*MED: User Exits for Pat.Transp. Svc          .
SAPLN1F3       EXIT_SAPLN1F3_001       IS-H*MED: User Exits for Pat.Transp. Svc          .
SAPLN1F3       EXIT_SAPLN1F3_002       IS-H*MED: User Exits for Pat.Transp. Svc          .
SAPLN1F3       EXIT_SAPLN1F3_003       IS-H*MED: User Exits for Pat.Transp. Svc          .
SAPLN1L6       EXIT_SAPLN1L6_001       IS-H*MED: User exit when saving services          .
SAPLN1LA       EXIT_SAPMN1LA_001       IS-H*MED: User exit for extended checks of the request   .
SAPLN1LD       EXIT_SAPLN1LD_001       IS-H*MED: User Exit for the Scheduling           .
SAPLN1LE       EXIT_SAPLN1LD_002       IS-H*MED: User exit before scheduling            .
SAPLN1LI       EXIT_SAPLN1LI_001       IS-H*MED: User exit for case selection in a follow-up visit .
SAPLN1LO       EXIT_SAPLN1LO_001       IS-H*MED: User-exit for editing after performing/releasing .
SAPLN1LU       EXIT_SAPLN1AL_002       IS-H*MED: Worklist (default in initial screen)       .
SAPLN1M1       EXIT_SAPLN1MS_001       IS-H*MED: Med. Unit List - Menu Exit 1           .
SAPLN1M2       EXIT_SAPLN1MS_002       IS-H*MED: Medical Unit List - Menu Exit 2          .
SAPLN1M3       EXIT_SAPLN1MS_003       IS-H*MED: Medical Unit List - Menu Exit 3          .
SAPLN1O1       EXIT_SAPLN1ON_006       IS-H*MED: Planning List & OR Schedule - Menu Exit 1     .
SAPLN1O2       EXIT_SAPLN1ON_007       IS-H*MED: Planning List & OR Schedule - Menu Exit 2     .
SAPLN1O3       EXIT_SAPLN1ON_008       IS-H*MED: Planning List & OR Schedule - Menu Exit 3     .
SAPLN1OK       EXIT_SAPLN1OK_001       IS-H*MED: User exit for creating case reference       .
SAPLN1ON       EXIT_SAPLN1ON_001       IS-H*MED: User exit for "Check plan" of the planning list  .
SAPLN1OO       EXIT_SAPLN1ON_002       IS-H*MED: User exit for OR schedule & plan (add'l info)   .
SAPLN1OP       EXIT_SAPLN1ON_003       IS-H*MED: User Exit for Printing the Planning List     .
SAPLN1OQ       EXIT_SAPLN1ON_004       IS-H*MED: User exit for checks if surgery started      .
SAPLN1OR       EXIT_SAPLN1ON_005       IS-H*MED: User exit for printing OR schedule        .
SAPLN1OS       EXIT_SAPLN1ON_009       IS-H*MED: Planning list/OR sched - add'l double-click funct..
SAPLN1P1       EXIT_SAPLN1P1_001       IS*H-MED: Enhancements for nursing plan           .
SAPLN1PP       EXIT_SAPLN1PP_001       IS-H*MED: User-exit for the function "Register patient"   .
SAPLN1SA       EXIT_SAPLN1SA_001       IS-H*MED: User exit for checks before service dialogs    .
SAPLN1TD       EXIT_SAPLN1TM_002       IS-H*MED: User exit w. creating/changing/deleting an apptmt..
SAPLN1TM       EXIT_SAPLN1TM_001       IS-H*MED: User exit for completing or overriding collisions .
SAPLN1TU       EXIT_SAPLN1TU_001       IS-H*MED: Enhancements to the employee-to-service assignment.
SAPLN1UR       EXIT_SAPLN1URL_001      IS-H*MED: User exit - search in N1URL (proced. instructions).
SAPLN1V1       EXIT_SAPLN1VK_004       IS-H*MED: Preregistration List - Menu Exit 1        .
SAPLN1V2       EXIT_SAPLN1VK_005       IS-H*MED: Pre-registration list - menu-exit 2        .
SAPLN1V3       EXIT_SAPLN1VK_006       IS-H*MED: Pre-registration list - menu-exit 3        .
SAPLN1VK       EXIT_SAPLN1VK_001       IS-H*MED: Enhancements to pre-registration, pre-reg. list  .
SAPLN1VK       EXIT_SAPLN1VK_002       IS-H*MED: Enhancements to pre-registration, pre-reg. list  .
SAPLN1VK       EXIT_SAPLN1VK_003       IS-H*MED: Enhancements to pre-registration, pre-reg. list  .
SAPLN1VP       EXIT_SAPLN1DOKEMPF_001    IS-H*MED: User for Dispatch Log               .
SAPLN1W1       EXIT_RN1PWTL_001       IS-H*MED: Waiting list - menu-exit 1            .
SAPLN1W2       EXIT_RN1PWTL_002       IS-H*MED: Waiting list - menu-exit 2            .
SAPLN1W3       EXIT_RN1PWTL_003       IS-H*MED: Waiting list - menu-exit 3            .
SAPLN1WL       EXIT_SAPLN1AL_004       IS-H*MED: Customer-specific printing            .
SAPLN1WP       EXIT_SAPLN1WP_001       IS-H*MED: User Exits Work Station Unit List Medical Data  .
SAPLN1WP       EXIT_SAPLN1WP_002       IS-H*MED: User Exits Work Station Unit List Medical Data  .
SAPLN1WR       EXIT_RN1PWTL_004       IS-H*MED: Waiting List - Additional Information       .
SAPLN212       EXIT_RN2LN212_001       IS-H*MED: User exit for outputting cumulative finding    .
SAPLN2L1       EXIT_SAPLN2LA1_002      IS-H*MED: Modify transferred lab data            .
SAPLN2L1       EXIT_SAPLN2LA_002       IS-H*MED: Modify transferred lab data            .
SAPLN2L2       EXIT_SAPLN206_002       IS-H*MED: Enhancement of the Lab Communication in HL7-Format.
SAPLN2LA       EXIT_SAPLN2LA1_001      IS-H*MED: Postprocessing of lab data            .
SAPLN2LA       EXIT_SAPLN2LA_001       IS-H*MED: Postprocessing of lab data            .
SAPLN2OP       EXIT_SAPLN2OP_001       IS-H*MED: User exit Operation documentation total release  .
SAPLN2OP       EXIT_SAPLN2OP_003       IS-H*MED: User exit Operation documentation total release  .
SAPLN2OP       EXIT_SAPLN2OP_004       IS-H*MED: User exit Operation documentation total release  .
SAPLPPA       EXIT_SAPLFMPY_E_001      User-Exits pre Prompt Payment Act              .
SAPLPPA       EXIT_SAPLFMPY_E_002      User-Exits pre Prompt Payment Act              .
SAPLRMPU       EXIT_SAPLRMPU_001       User-exits pristavenia materiálu              .
SAPLRMPU       EXIT_SAPLRMPU_002       User-exits pristavenia materiálu              .
SAPLRMPU       EXIT_SAPLRMPU_003       User-exits pristavenia materiálu              .
SAPLRMPU       EXIT_SAPLRMPU_004       User-exits pristavenia materiálu              .
SAPLRMPU       EXIT_SAPLRMPU_005       User-exits pristavenia materiálu              .
SAPLRMPU       EXIT_SAPLRMPU_006       User-exits pristavenia materiálu              .
SAPLRMPU       EXIT_SAPLRMPU_007       User-exits pristavenia materiálu              .
SAPLRMPU       EXIT_SAPLRMPU_008       User-exits pristavenia materiálu              .
SAPLSSRV       EXIT_SAPLSSRV_001       Užív.výstup: Čísla bankového konta             .
SAPLSSRV       EXIT_SAPLSSRV_002       Užív.výstup: Čísla bankového konta             .
SAPLSSRV       EXIT_SAPLSSRV_003       Užív.výstup: Čísla bankového konta             .
SAPLV01D       EXIT_SAPLV01D_001       Určenie iniciálneho stavu šarže               .
SAPLV01F       EXIT_SAPLV01F_001       FB-Exit ku kontrole kritérií výberu pri stanovení šarže   .
SAPLV01F       EXIT_SAPLV01F_002       FB-Exit ku kontrole kritérií výberu pri stanovení šarže   .
SAPLV01P       EXIT_SAPLV01P_001       Výstupy FM v čase aktualizácie šarže            .
SAPLV01Z       EXIT_SAPLV01Z_001       Exits funkčného modulu pre interné priradenie čísla šarží  .
SAPLV01Z       EXIT_SAPLV01Z_002       Exits funkčného modulu pre interné priradenie čísla šarží  .
SAPLV1ZE       EXIT_SAPLV01Z_003       Exits funkčného modulu pre externé priradenie čísla šarží  .
SAPLV1ZE       EXIT_SAPLV01Z_004       Exits funkčného modulu pre externé priradenie čísla šarží  .
SAPLV1ZN       EXIT_SAPLV01Z_011       Exits funk.modulu pre ocenenie šarže v rámci VB_CREATE_BATCH.
SAPLV1ZN       EXIT_SAPLV01Z_012       Exits funk.modulu pre ocenenie šarže v rámci VB_CREATE_BATCH.
SAPLV1ZN       EXIT_SAPLV01Z_013       Exits funk.modulu pre ocenenie šarže v rámci VB_CREATE_BATCH.
SAPLV1ZN       EXIT_SAPLV01Z_014       Exits funk.modulu pre ocenenie šarže v rámci VB_CREATE_BATCH.
SAPLVBIC       EXIT_SAPLCUSL_001       Výstupy FM pre kritériá výberu Batch Information Cockpit  .
SAPLVBXD       EXIT_SAPLVBXD_001       Užívateľské výstupy pre ATP založené na atribútoch     .
SAPLVBXD       EXIT_SAPLVBXD_002       Užívateľské výstupy pre ATP založené na atribútoch     .
SAPLVBXD       EXIT_SAPLVBXD_003       Užívateľské výstupy pre ATP založené na atribútoch     .
SAPLVBXD       EXIT_SAPLVBXD_004       Užívateľské výstupy pre ATP založené na atribútoch     .
SAPLWAP0       EXIT_SAPLWAP0_001       Obsadenia portov: Výstup užívateľa             .
SAPLWAP0       EXIT_SAPLWAP0_002       Obsadenia portov: Výstup užívateľa             .
SAPLWAP0       EXIT_SAPLWAP0_003       Obsadenia portov: Výstup užívateľa             .
SAPLWAP0       EXIT_SAPLWAP0_004       Obsadenia portov: Výstup užívateľa             .
SAPLWAP0       EXIT_SAPLWAP0_005       Obsadenia portov: Výstup užívateľa             .
SAPLWAP0       EXIT_SAPLWAP0_008       Obsadenia portov: Výstup užívateľa             .
SAPLXCKA       EXIT_SAPLCKAZ_001       Výstupy pre výpočet výsledkov                .
SAPLXCKA       EXIT_SAPLCKAZ_002       Výstupy pre výpočet výsledkov                .
SAPLXCKA       EXIT_SAPLCKAZ_003       Výstupy pre výpočet výsledkov                .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR23_001      User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR23_002      User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR25_001      User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR25_002      User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR2_001       User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR3_001       User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR4_001       User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR5_001       User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR9_001       User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR9_002       User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPLWFR9_003       User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPLXFR1       EXIT_SAPMWFRM8_001      User-Exit pre rozdelenie materiálov             .
SAPMF02D       EXIT_SAPMF02D_001       Užív.výstupy: Kmeň.dáta odberateľov             .
SAPMF02H       EXIT_SAPMF02H_001       Výstup funkcie: Účty hl.knihy kmeň.dát           .
SAPMF02K       EXIT_SAPMF02K_001       Užív.výstupy: Kmeň.dáta dodávateľov             .
SAPMFTD1       EXIT_SAPMFTDT_001       UserExit Treasury-správa nosiča dát             .
SAPMKAL1       EXIT_SAPMKAL1_001       Alokácia: Kontrola oprávnení pri údržbe cyklu        .
SAPMKGA2       EXIT_SAPMKGA2_001       Alokácia: Vykonanie kontroly oprávnenia pre cyklus     .
SAPMMWE1       EXIT_SAPMMWE1_001       Založenie požiadavky zásob - dáta katalógu materiálu    .
SAPMN1AB       EXIT_SAPMN1AB_001       IS-H*MED: User exit before movement is changed (deregister) .
SAPMN1AU       EXIT_SAPMN1AU_001       IS-H*MED: User exit before movement is changed (called)   .
SAPMN1L4       EXIT_SAPMN1L4_001       IS-H*MED: Worklist for initial screen variants       .
SAPMN1PA       EXIT_SAPMN1PA_001       IS-H*MED: Defaults of the requests             .
SAPMN1PB       EXIT_SAPMN1PB_001       IS-H*MED: User Exit for "Call Patient"           .
SAPMN1PC       EXIT_SAPMN1PC_001       IS-H*MED: User exit for "Deregister patient"        .
SAPMWWG2       EXIT_SAPLWWG2_001       User-Exits v prostredí reklasifikácie            .
SAPN1TGP       EXIT_SAPLN1ANFTREE_001    IS-H*MED: User exit for displaying the nodes of a tree   .
SDALE001       EXIT_SAPLVAL1_001       Zmena dodávateľa pre objednávky zo zákazky zákazníka    .
SDAPO001       EXIT_SAPFV45S_010       Activating Sourcing Subitem Quantity Propagation      .
SDEDI001       EXIT_SAPLVEDC_001       Užív.výstupy pre EDI                    .
SDEDI001       EXIT_SAPLVEDC_002       Užív.výstupy pre EDI                    .
SDEDI001       EXIT_SAPLVEDC_003       Užív.výstupy pre EDI                    .
SDEDI001       EXIT_SAPLVEDC_004       Užív.výstupy pre EDI                    .
SDEDI001       EXIT_SAPLVEDC_005       Užív.výstupy pre EDI                    .
SDEDI001       EXIT_SAPLVEDC_006       Užív.výstupy pre EDI                    .
SDEDI001       EXIT_SAPLVEDC_007       Užív.výstupy pre EDI                    .
SDEDI001       EXIT_SAPLVEDC_008       Užív.výstupy pre EDI                    .
SDEDI002       EXIT_RBDWF007_001       Zákaznícke rozšírenia pre typ objektu IDOCORDERS      .
SDEDI002       EXIT_RBDWF007_002       Zákaznícke rozšírenia pre typ objektu IDOCORDERS      .
SDQUX001       EXIT_SAPLQUOT_001       User-Exit: Stanovenie povinnej dodávky SD, rozšír.kontroly .
SDQUX002       EXIT_SAPLQUOT_002       SD-Stanovenie povinnej dodávky, zmena rozvrhnutia      .
SDQUX003       EXIT_SAPLQUOT_003       User-Exit: Stanovenie pov.dodávky, rozšírené kontroly (ATP) .
SDQUX004       EXIT_SAPLQUOT_004       Pov.dodávky: Zmena krokov stanov.povinnej dodávky      .
SDQUX005       EXIT_SAPLQUOT_005       Povinné dodávky: Prispôsobenie množstiev pov.dodávok    .
SDTRM001       EXIT_SAPVSTRM_NO_ATPCHK_001  Nové rozvrhnutie bez novej kontroly ATP           .
SDVAX001       EXIT_SAPMV45A_001       Stanovenie druhu plánu fakturácie              .
SDVFC001       EXIT_SAPLV21B_001       Userexit: Stanovenie účtu z položky platobného plánu    .
SDVFC002       EXIT_SAPLV21B_002       Userexit: Stanovenie účtu z položky platob.plánu faktúr   .
SDVFX001       EXIT_SAPLV60B_001       User-exit riadka hlavičky pri prenose do účtovníctva    .
SDVFX002       EXIT_SAPLV60B_002       User-exit riadku odberateľa pri prenose do účtovníctva   .
SDVFX003       EXIT_SAPLV60B_003       User-exit zúčtovania pokladne pri prenose do účtovníctva  .
SDVFX004       EXIT_SAPLV60B_004       User-exit riadka účtu hl.knihy pri prenose do účtovníctva  .
SDVFX005       EXIT_SAPLV60B_005       User-exit rezerv pri prenose do účtovníctva         .
SDVFX006       EXIT_SAPLV60B_006       User-exit riadka dane pri prenose do účtovníctva      .
SDVFX007       EXIT_SAPLV60B_007       Userexit: Plán fakturácie pri odovzdaní do účtovníctva   .
SDVFX008       EXIT_SAPLV60B_008       Userexit: Spracovnie prenosových štruktúr SD-FI       .
SDVFX009       EXIT_SAPLV60A_001       Faktúra. Spracovanie KINDO (referenčné číslo platby )    .
SDVFX010       EXIT_SAPLV60B_010       Userexit:Tabuľka položiek pre pol.účtu odberateľov     .
SDVFX011       EXIT_SAPLV60B_011       Userexit pre štruktúry komkcv a kompcv           .
SE38HRM1       EXIT_SAPLHRBAS09_REPORT_PR_001Danish employee reports enhancement             .
SEDD0001       EXIT_SAPLSEDD_001       Customer-exits v Data Dictionary              .
SEMBPS01       EXIT_SAPLUPC_SERVICES_001   Rozšírenie pre kontrolu kombinácií hodnôt atribútov     .
SEMBPS02       EXIT_SAPLUPC_SERVICES_002   Rozšírenie pre odvodenie atribútov             .
SEU00001       EXIT_SAPDSAHD_010       Výstup funkcie v atribútoch programu            .
SEU00001       EXIT_SAPLSEDTATTR_010     Výstup funkcie v atribútoch programu            .
SEU00002       EXIT_SAPLWBABAP_010      Funkcia zákazn.vo vstup.obraz.editora ABAP/4 (menu prostr.) .
SEU00002       EXIT_SAPMS38E_010       Funkcia zákazn.vo vstup.obraz.editora ABAP/4 (menu prostr.) .
SEU00003       EXIT_SAPMSEU0_100       Exit Objekt Browser                     .
SEU00004       EXIT_SAPMS38L_001       Výstupy zákazníka knižnice funkcií             .
SEU00004       EXIT_SAPMS38L_002       Výstupy zákazníka knižnice funkcií             .
SEUED001       EXIT_SAPLEDITOR_001      Editor ABAP                         .
SEUED001       EXIT_SAPLEDITOR_002      Editor ABAP                         .
SEUED001       EXIT_SAPLLOCAL_EDT1_001    Editor ABAP                         .
SEUED001       EXIT_SAPLLOCAL_EDT1_002    Editor ABAP                         .
SEUED001       EXIT_SAPLS38E_001       Editor ABAP                         .
SEUED001       EXIT_SAPMSEDT_001       Editor ABAP                         .
SEUED001       EXIT_SAPMSEDT_002       Editor ABAP                         .
SEUMP001       EXIT_SAPLSEU0_001       Menu Painter (SE41)                     .
SEUMP001       EXIT_SAPLSMPE_002       Menu Painter (SE41)                     .
SEUMP002       EXIT_SAPLSMPE_001       Exit Menu Painter                      .
SEUMP002       EXIT_SAPMSMPE_001       Exit Menu Painter                      .
SEUSCRP1       EXIT_SAPLWBSCREEN_001     Screenpainter                        .
SEUSCRP1       EXIT_SAPLWBSCREEN_002     Screenpainter                        .
SEUSCRP1       EXIT_SAPMSEUS_001       Screenpainter                        .
SEUSCRP1       EXIT_SAPMSEUS_002       Screenpainter                        .
SEUTR001       EXIT_SAPLSEUK_001       Výstup pri údržbe kódu transakcie              .
SEUTR002       EXIT_SAPLSEUK_002       Údržba kódu transakcie                   .
SGRP0002       EXIT_SAPLGRAP_002       Kontrola výskytu vírusov vykonávaná užívateľom pri upload  .
SGRPDL00       EXIT_SAPLGRAP_001       Oprávnenie a trace pri download na PC            .
SIDOC001       EXIT_SAPLEDI1_001       Funkcia zákazníka pre modulpool EDI1            .
SIDOC002       EXIT_SAPLEDI6_001       CA-EDI: Exits v skupine funkcií EDI6 (partnerská dohoda)  .
SIDOC002       EXIT_SAPLEDI6_002       CA-EDI: Exits v skupine funkcií EDI6 (partnerská dohoda)  .
SIDOC002       EXIT_SAPLEDI6_003       CA-EDI: Exits v skupine funkcií EDI6 (partnerská dohoda)  .
SIDOC002       EXIT_SAPLEDI6_004       CA-EDI: Exits v skupine funkcií EDI6 (partnerská dohoda)  .
SIDOC002       EXIT_SAPLEDI6_005       CA-EDI: Exits v skupine funkcií EDI6 (partnerská dohoda)  .
SIDOC002       EXIT_SAPLEDI6_007       CA-EDI: Exits v skupine funkcií EDI6 (partnerská dohoda)  .
SIDOC002       EXIT_SAPLEDI6_008       CA-EDI: Exits v skupine funkcií EDI6 (partnerská dohoda)  .
SLLLEG01       EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_001  Legal Services: Plug-In: Zákaznícke rozšírenia       .
SLLLEG01       EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_002  Legal Services: Plug-In: Zákaznícke rozšírenia       .
SLLLEG01       EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_003  Legal Services: Plug-In: Zákaznícke rozšírenia       .
SLLLEG01       EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_004  Legal Services: Plug-In: Zákaznícke rozšírenia       .
SLLLEG01       EXIT_SAPLSLL_LEG_CDPIR3_005  Legal Services: Plug-In: Zákaznícke rozšírenia       .
SLLLEG02       EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_001  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Kusovník    .
SLLLEG02       EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_002  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Kusovník    .
SLLLEG02       EXIT_SAPLSLL_LEG_BOMR3_003  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Kusovník    .
SLLLEG03       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_001  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Preferencia   .
SLLLEG03       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_002  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Preferencia   .
SLLLEG03       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_003  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Preferencia   .
SLLLEG03       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_004  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Preferencia   .
SLLLEG03       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_005  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Preferencia   .
SLLLEG03       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRER3_006  Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Preferencia   .
SLLLEG04       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_001   Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Produkt     .
SLLLEG04       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_002   Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Produkt     .
SLLLEG04       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_003   Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Produkt     .
SLLLEG04       EXIT_SAPLSLL_LEG_PRR3_004   Legal Services: Plug-In: Zákazn.rozšírenia: Produkt     .
SLLLEG05       EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_001  Legal Services: Plug-in: Zákaznícke rozšírenia: Partner   .
SLLLEG05       EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_002  Legal Services: Plug-in: Zákaznícke rozšírenia: Partner   .
SLLLEG05       EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_003  Legal Services: Plug-in: Zákaznícke rozšírenia: Partner   .
SLLLEG05       EXIT_SAPLSLL_LEG_PARR3_004  Legal Services: Plug-in: Zákaznícke rozšírenia: Partner   .
SMIC0001       EXIT_SAPLCOMIX_001      Zadanie čiarového kódu pre MI na úrovni materiálu/šarže   .
SMRZ0001       EXIT_VHUMI_RECONCILIATION_001 Bilancovanie materiálu - druhy pohybu WM          .
SOADRESS       EXIT_SAPFSSOD_001       SAPoffice                          .
SOADRESS       EXIT_SAPLSO13_001       SAPoffice                          .
SOADRESS       EXIT_SAPLSO13_002       SAPoffice                          .
SPC001        EXIT_SAPLSPC01_004      User-Exits for inbound quotation by EDI           .
SPC001        EXIT_SAPLSPC01_005      User-Exits for inbound quotation by EDI           .
SPHO0001       EXIT_SAPLPHOA_001       SAPphone: Stanovenie individ.aktivácie pre prichádz.volania .
SPOOACC       EXIT_SAPLSPOA_002       Accounting rozšírenie pre spoolové požiadavky        .
SPOOAUTH       EXIT_SAPLSPOR_001       Výstup zákazníka pre kontrolu oprávnenia spoolu       .
SQUE0001       EXIT_RSAQEXCE_001       ABAP/4-Query: Súkromný dátový súbor             .
SRVASMD       EXIT_SAPLBAS0_800       User Screen on Service Master Entire Screen w. Tree Control .
SRVASMD       EXIT_SAPLBAS0_810       User Screen on Service Master Entire Screen w. Tree Control .
SRVDET        EXIT_SAPLMLSP_040       Obrazovka užívateľa v registri detailnej obrazovky výberu  .
SRVDET        EXIT_SAPLMLSP_041       Obrazovka užívateľa v registri detailnej obrazovky výberu  .
SRVEDIT       EXIT_SAPLMLSR_001       Riadenie zoznamu výkonov - údržba/zobrazenie        .
SRVENTRY       EXIT_SAPLMLSP_020       Neplánovaný podiel listu evidencie (zastarané od Rel. 3.1G) .
SRVESI        EXIT_SAPLMLSX_002       Konverzia dát rozhrania listu evidencie           .
SRVESI        EXIT_SAPLMLSX_003       Konverzia dát rozhrania listu evidencie           .
SRVESKN       EXIT_SAPLMLSK_001       Nastavenie priradenia účtu v riadku výkonov         .
SRVESLL       EXIT_SAPLMLSP_030       Kontroly riadku výkonov                   .
SRVESLL       EXIT_SAPLMLSP_031       Kontroly riadku výkonov                   .
SRVESSR       EXIT_SAPLMLSR_010       Nastavenie listu evidencie-dát hlavičky           .
SRVEUSCR       EXIT_SAPLMLSR_020       Obrazovka užívateľa v registri listu evidencie       .
SRVEUSCR       EXIT_SAPLMLSR_021       Obrazovka užívateľa v registri listu evidencie       .
SRVKNTTP       EXIT_SAPLMLSX_001       Nastavenie typu účtovania pri načítaní , v prípade "U"   .
SRVLIMIT       EXIT_SAPLMLSL_001       Kontrola limitu                       .
SRVMAIL1       EXIT_SAPLMLSX_010       Spracovanie mailu pred generovaním listu          .
SRVMAIL1       EXIT_SAPLMLSX_011       Spracovanie mailu pred generovaním listu          .
SRVMAS        EXIT_RADBOS03_100       Selection Screen for Mass Changes to Services        .
SRVMAS        EXIT_SAPLMLSP_043       Selection Screen for Mass Changes to Services        .
SRVMSTLV       EXIT_SAPLMLST_001       Konverzia dát pri načítaní štandard.zoznamu výkonov     .
SRVPOWEB       EXIT_SAPLMEW5_001       Objednávka pre evidenciu výkonov vo Web           .
SRVQUOT       EXIT_SAPMM06E_010       Export výkonov /import pre dopyt/ponuku           .
SRVQUOT       EXIT_SAPMM06E_011       Export výkonov /import pre dopyt/ponuku           .
SRVREL        EXIT_SAPLEBND_003       Zmeny štruktúry komunikácie pre uvoľnenie listu evidencie  .
SRVSEL        EXIT_SAPLMLSP_010       Výber výkonov z externého systému              .
SRVSEL        EXIT_SAPLMLSP_011       Výber výkonov z externého systému              .
SRV_FRM       EXIT_SAPLMLSP_001       SRV: Výpočet vzorca (zastarané od 4.0a!)          .
SRV_FRM       EXIT_SAPLMLSP_002       SRV: Výpočet vzorca (zastarané od 4.0a!)          .
SSC00001       EXIT_SAPLSSC1_001       Kalendár termínov: Konverzia a nápoveda užívateľa F4    .
SSC00001       EXIT_SAPLSSC1_002       Kalendár termínov: Konverzia a nápoveda užívateľa F4    .
SSC00001       EXIT_SAPLSSC1_003       Kalendár termínov: Konverzia a nápoveda užívateľa F4    .
SSC00002       EXIT_SAPLSSC8_001       Kalendár termínov: Konverzia a nápoveda F4 pre číslo zákazn..
SSC00002       EXIT_SAPLSSC8_002       Kalendár termínov: Konverzia a nápoveda F4 pre číslo zákazn..
SSC00002       EXIT_SAPLSSC8_003       Kalendár termínov: Konverzia a nápoveda F4 pre číslo zákazn..
SSC00002       EXIT_SAPLSSC8_004       Kalendár termínov: Konverzia a nápoveda F4 pre číslo zákazn..
SSC00002       EXIT_SAPLSSC8_005       Kalendár termínov: Konverzia a nápoveda F4 pre číslo zákazn..
STATTEXT       EXIT_SAPLBSVA_001       Výstup modifikácie pri editácii riadkov statusu       .
SUSR0001       EXIT_SAPLSUSF_001       Užív.výstup po prihlásení do systému SAP          .
SZAD0001       EXIT_SAPLSADR_001       Editácia adresy: Rutiny špecifické pre štáty_        .
SZRS0001       EXIT_SAPLSZRC_001       Regionálna štruktúra - kontrola duplicity mesta       .
SZRS0002       EXIT_SAPLSZRT_001       Regionálna štruktúra - kontrola duplicity ulice       .
SZRS0003       EXIT_SAPLSZAR_001       Kontrola adresy - rozhranie k externým poskytovateľom    .
TBLPX001       EXIT_SAPLTBLP_001       TBLP Customer Enhancement Exits               .
TBLPX001       EXIT_SAPLTBLP_002       TBLP Customer Enhancement Exits               .
TEST         EXIT_WETEST01_001       Test SMOD                          .
TRAN0001       EXIT_RAANANAV_001       Užív.výstup pri prenose do IM_               .
TRDBSGTX       EXIT_SAPLTRDB_001       CML: Spracovanie textu položky dokladu (doklad FI)     .
TRTMAT01       EXIT_SAPLTBAPIA_001      BUS1099 (devízový kurz) metóda GetDetail          .
TRTMDF01       EXIT_RFTBFF01_001       Manažment treasury trhových dát: Rozhranie kurzu      .
TRTMDF01       EXIT_SAPLTBDF_001       Manažment treasury trhových dát: Rozhranie kurzu      .
TRTMDF01       EXIT_SAPLTBDF_002       Manažment treasury trhových dát: Rozhranie kurzu      .
TRTMDF03       EXIT_SAPLTBDF_003       Treasury Management Market Data: Exchange Rate Interface  .
UCAS_ADR       EXIT_SAPLHRPIQ01UCAS_001   Convert UCAS Adresses to SAP                .
UCAS_OWN       EXIT_SAPLHRPIQ01UCAS_002   Create Customer Infotype for UCAS original Address lines  .
V02V0001       EXIT_SAPLV02V_001       Nájdenie oblasti odbytu pri objednávke preskladnenia    .
V02V0002       EXIT_SAPLV02V_002       User exit pre stanovenie skladu               .
V02V0003       EXIT_SAPLV02V_003       User exit pre stanov.brány a zóny pristav.mater.(hlavička) .
V02V0004       EXIT_SAPLV02V_004       User exit pre stanovenie zón pristavenia materiálu (položka).
V05I0001       EXIT_SAPLV05I_001       Užív.výstupy pre index faktúry               .
V05I0001       EXIT_SAPLV05I_002       Užív.výstupy pre index faktúry               .
V05I0001       EXIT_SAPLV05I_003       Užív.výstupy pre index faktúry               .
V05I0001       EXIT_SAPLV05I_004       Užív.výstupy pre index faktúry               .
V05N0001       EXIT_SAPLV05N_001       Užív.výstupy pre tlač faktúry pomocou metódy ESR      .
V05N0001       EXIT_SAPLV05N_002       Užív.výstupy pre tlač faktúry pomocou metódy ESR      .
V05N0001       EXIT_SAPLV05N_003       Užív.výstupy pre tlač faktúry pomocou metódy ESR      .
V09A0001       EXIT_SAPLV09A_001       Referovanie/zdvojenie rozhodnutia pre manuálnu adresu    .
V09A0002       EXIT_SAPLV09A_002       Druh partnera KU EXIT pre NO_KNVV              .
V09A0003       EXIT_SAPLV09A_003       User-exit pre stanovenie partnera (pôvod XYZ)        .
V09A0004       EXIT_SAPLV09A_004       User-exit Nájd.partnera(pred vložením stanovených partnerov).
V43A3X1       EXIT_SAPLV43D_001       GUI-Exit '+3X1': Kontakty/akcie (menu SKOK)         .
V43A3X1       EXIT_SAPMV43A_001       GUI-Exit '+3X1': Kontakty/akcie (menu SKOK)         .
V43A5X1       EXIT_SAPLV43D_004       GUI-Exit '+5X1': Kontakty/akcie (menu INFORMÁCIE)      .
V43A5X1       EXIT_SAPMV43A_004       GUI-Exit '+5X1': Kontakty/akcie (menu INFORMÁCIE)      .
V43A6X1       EXIT_SAPLV43D_005       GUI-Exit '+6X1': Kontakty/akcie (menu PROSTREDIE)      .
V43A6X1       EXIT_SAPMV43A_005       GUI-Exit '+6X1': Kontakty/akcie (menu PROSTREDIE)      .
V43ADATA       EXIT_SAPMV43A_007       Zmena dát kontaktu v dialógu (štruktúra VBKAKOM_UPDATE)   .
V43AGUI1       EXIT_SAPMV43A_003       Kontakty/akcie: Výnimka kódov v GUI             .
V43ASAVE       EXIT_SAPMV43A_002       Kontakty/akcie: Výstup po pridelení čísel pred COMMIT WORK .
V43ASAVE       EXIT_SAPMV43A_006       Kontakty/akcie: Výstup po pridelení čísel pred COMMIT WORK .
V43CC001       EXIT_SAPLV43CC_001      Nasledujúce činnosti v predictive dialing          .
V43K0001       EXIT_SAPLV43K_001       Rozšírenia pri pripojení termínového kalendára       .
V43MLIS       EXIT_SAPLV43M_007       Userexit pre obstaranie z Appends pre štruktúru SADLSTLIS  .
V45A0001       EXIT_SAPFV45S_001       Stanovenie alternat.materiálov pre výber produktu      .
V45A0002       EXIT_SAPMV45A_002       Preddefinovanie zadávateľa zákazky v predajnom doklade   .
V45A0003       EXIT_SAPMV45A_003       Collector for customer function modulpool MV45A       .
V45A0003       EXIT_SAPMV45A_004       Collector for customer function modulpool MV45A       .
V45A0004       EXIT_SAPMV45A_005       Kopírovanie návrhu balenia                 .
V45E0001       EXIT_SAPFV45E_001       Aktualizácia objednávky cez zákazku odberateľa       .
V45E0002       EXIT_SAPFV45E_002       Transport dát v prvkoch obstarania (POBJ, montáž)      .
V45L0001       EXIT_SAPFV45L_001       SD: Spracovanie dodávateľa (rozšírenia zákazníka)      .
V45L0001       EXIT_SAPFV45L_002       SD: Spracovanie dodávateľa (rozšírenia zákazníka)      .
V45L0001       EXIT_SAPFV45L_003       SD: Spracovanie dodávateľa (rozšírenia zákazníka)      .
V45L0001       EXIT_SAPLV45L_001       SD: Spracovanie dodávateľa (rozšírenia zákazníka)      .
V45L0001       EXIT_SAPLV45L_002       SD: Spracovanie dodávateľa (rozšírenia zákazníka)      .
V45L0001       EXIT_SAPLV45L_004       SD: Spracovanie dodávateľa (rozšírenia zákazníka)      .
V45L0001       EXIT_SAPLV45L_005       SD: Spracovanie dodávateľa (rozšírenia zákazníka)      .
V45P0001       EXIT_SAPFV45P_001       SD-Customer Function pri predaji nad rámec účtového okruhu .
V45S0001       EXIT_SAPFV45S_002       Aktualizácia predajného dokladu z konfigurácie       .
V45S0003       EXIT_SAPFV45S_003       Relevancia dispozície pri neúplnej konfigurácii       .
V45S0003       EXIT_SAPFV45S_004       Relevancia dispozície pri neúplnej konfigurácii       .
V45S0004       EXIT_SAPFV45S_005       Platnosť parametrov v zákazke odberateľa          .
V45T0001       EXIT_SAPLV45T_001       Customer-Exits Nájdenie textu                .
V45W0001       EXIT_SAPLV45W_001       SD: Manažment servisu: Prenos dát zmluvy na položku     .
V46H0001       EXIT_SAPLV46H_001       SD-Customer Functions pri nákladovej faktúre        .
V46H0001       EXIT_SAPLV46H_002       SD-Customer Functions pri nákladovej faktúre        .
V50B0001       EXIT_SAPLV50I_001       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50I_002       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50I_003       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50I_004       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50I_009       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50I_010       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50K_005       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50K_006       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50K_007       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50K_008       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50K_011       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50B0001       EXIT_SAPLV50K_012       Userexit pre BAPI - replikácia/spät.hlásenie dodávok    .
V50EPROP       EXIT_SAPLV50E_001       Userexit: Návrh dát zahraničného obchodu v dokladoch MM a SD.
V50EPROP       EXIT_SAPLV50E_002       Userexit: Návrh dát zahraničného obchodu v dokladoch MM a SD.
V50EPROP       EXIT_SAPLV50E_003       Userexit: Návrh dát zahraničného obchodu v dokladoch MM a SD.
V50EPROP       EXIT_SAPLV50E_004       Userexit: Návrh dát zahraničného obchodu v dokladoch MM a SD.
V50EPROP       EXIT_SAPLV50E_005       Userexit: Návrh dát zahraničného obchodu v dokladoch MM a SD.
V50EPROP       EXIT_SAPLV50E_006       Userexit: Návrh dát zahraničného obchodu v dokladoch MM a SD.
V50PSTAT       EXIT_SAPLV50P_001       Dodávka: Výpočet statusu položky              .
V50Q0001       EXIT_SAPLV50Q_001       Monitor dodávky: User exits k vyplneniu polí zobrazenia   .
V50Q0001       EXIT_SAPLV50Q_002       Monitor dodávky: User exits k vyplneniu polí zobrazenia   .
V50R0001       EXIT_SAPLV50R_001       Hromadný chod pre vytvorenie dodávky            .
V50R0002       EXIT_SAPLV50R_VIEW_001    Hromadný chod pre vytvorenie dodávky            .
V50R0003       EXIT_SAPLV50R_CREA_001    Rozšírenia k Bapi DelivreyProcessing: Spracovanie dodávky  .
V50R0003       EXIT_SAPLV50R_CREA_002    Rozšírenia k Bapi DelivreyProcessing: Spracovanie dodávky  .
V50R0003       EXIT_SAPLV50R_CREA_003    Rozšírenia k Bapi DelivreyProcessing: Spracovanie dodávky  .
V50R0004       EXIT_SAPLV50R_VIEW_002    Kalkulácia zásob pre POs pre expedíciu podľa zozn.termínov .
V50S0001       EXIT_SAPLV50S_001       User exits pre spracovanie dodávky             .
V50S0001       EXIT_SAPLV50S_002       User exits pre spracovanie dodávky             .
V51R0001       EXIT_SAPLV51R_001       User exit pre kontrolu možnosti archivácie manip.jednotiek .
V53C0001       EXIT_SAPLV53C_001       Výpočet hrubého zaťaženia v čase na položku         .
V53C0002       EXIT_SAPLV53C_002       W&S: Prehľ.hrub.zaťaž.:obohat.dr.pom.prostr.exp./čas.interv..
V53W0001       EXIT_SAPMV53W_001       User-Exits pre tvorbu vlny prípravy odberu         .
V53W0001       EXIT_SAPMV53W_002       User-Exits pre tvorbu vlny prípravy odberu         .
V53W0001       EXIT_SAPMV53W_003       User-Exits pre tvorbu vlny prípravy odberu         .
V54B0001       EXIT_SAPLV54B_001       Výpočet prepravných nákladov: Príprava stanovenia ceny   .
V54B0001       EXIT_SAPLV54B_002       Výpočet prepravných nákladov: Príprava stanovenia ceny   .
V54B0003       EXIT_SAPLV54B_003       Výpočet prepravných nákladov: Stanovenie typu kurzu a meny .
V54B0004       EXIT_SAPLV54B_004       Výpočet prepravných nákladov: Stanovenie statusu      .
V54C0001       EXIT_SAPLV54C_001       Spracovanie NáklNaPrepr: Označenie(a) pol.NáklNaPrepravu  .
V54C0002       EXIT_SAPLV54C_002       Výpočet NáklNaPrepravu: Generovanie podpoložiek NáklNaPrepr .
V54C0003       EXIT_SAPLV54C_003       Spracovanie preprav.nákladov: Stanovenie výstavcu faktúry  .
V54C0004       EXIT_SAPLV54C_004       Spracovanie prepr.nákladov: Stanov.sídla pre výpočet dane  .
V54D0001       EXIT_SAPLV54D_001       Výpočet prepravného: Stanovenie štátov ukladajúcich dane  .
V54KSFRC       EXIT_SAPLV54K_001       Určenie koeficientov pre rozdelenie nákladov na prepravu  .
V54P0001       EXIT_SAPLV54P_001       Rozšírenie funkčného kódu pre informáciu o preprav.nákladoch.
V54P0001       EXIT_SAPLV54P_002       Rozšírenie funkčného kódu pre informáciu o preprav.nákladoch.
V54U0001       EXIT_SAPLV54U_001       Spracovanie NáklNaPrepravu: Kontrola, či sú vykonané zmeny .
V54U0002       EXIT_SAPLV54U_002       Kontrola nákladov na prepravu na kompletnosť        .
V54U0003       EXIT_SAPLV54U_003       Pridelenie čísla nákladov na prepravu            .
V54U0004       EXIT_SAPLV54U_004       Príprava pre aktualizáciu nových objektov (NáklNaPrepr.)  .
V54U0005       EXIT_SAPLV54U_005       Aktualizácia nových objektov v spracovaní nákladov na prepr..
V54U0006       EXIT_RV54POCR_006       Objednávka preprav.nákladov - vyplnenie dát hlavičky    .
V54U0007       EXIT_RV54POCR_007       Objednávka preprav.nákladov - vyplnenie dát položiek    .
V55ECTRL       EXIT_SAPLV55E_001       User-Exit: Riadenie tlače dokumentov zahraničného obchodu  .
V55K0001       EXIT_SAPLV55K_001       Dodávka (vstup): Prevzatie dát               .
V55K0002       EXIT_SAPLV55K_002       Dodávka (vstup): Príprava spracovania            .
V55K0003       EXIT_SAPLV55K_003       Dodávka (vstup): Vyhodnotenie výsledku           .
V55K0004       EXIT_SAPLV55K_004       Dodáv.avízo (príjem): Modifikácia IDoc - riadiace dáta   .
V55K0005       EXIT_SAPLV55K_005       Objednávka (príjem): Modifikácia IDoc - riadiace dáta    .
V55K0011       EXIT_SAPLV55K_011       Dodáv.avízo (vstup): Prevzatie dát             .
V55K0012       EXIT_SAPLV55K_012       Dodáv.avízo (vstup): Príprava spracovania          .
V55K0013       EXIT_SAPLV55K_013       Dodáv.avízo (vstup): Vyhodnotenie výsledku         .
V55K0020       EXIT_SAPLV55K_020       Customer-Functions - vstup IDoc, preprava, príprava     .
V55K0021       EXIT_SAPLV55K_021       Customer-Functions - vstup IDoc, preprava, vyhodnot.segmentu.
V55K0022       EXIT_SAPLV55K_022       Cust.Funct.- vstup IDoc, preprava, uloženie vlastnej tabuľky.
V55K0030       EXIT_SAPLV55K_030       IDoc SHPMNT: Modifikácia príp.procesu vypísania súťaže   .
V55K0031       EXIT_SAPLV55K_031       IDoc SHPMNT: Spracovanie individuál.segmentu vypís.súťaže  .
V55K0032       EXIT_SAPLV55K_032       Uloženie vlastných tabuliek pre príjem IDoc SHPMNT     .
V56AFCCH       EXIT_SAPMV56A_001       Spracovanie transportu: Povolená kontrola funkčného kódu  .
V56AGTAR       EXIT_SAPLV56A_003       User Exit pre filtráciu pri výpočte expedičných prvkov   .
V56ARCHV       EXIT_SDVTTKWR_001       Užívateľské kontroly pri archivácii prepráv         .
V56ARCHV       EXIT_SDVTTKWR_002       Užívateľské kontroly pri archivácii prepráv         .
V56ATKTX       EXIT_SAPMV56A_002       Zmena počtu riadkov pri zadávaní textu v preprave      .
V56BMOD       EXIT_SAPLV56B_001       Spracovanie prepravy: Modifikácia poľa           .
V56DISTZ       EXIT_SAPLSTAG_001       Spracovanie prepravy: Zistenie odstránenia         .
V56FCOPY       EXIT_SAPLV56F_010       Spracovanie transportu: Kopírovanie dát dodávateľa     .
V56FSTAT       EXIT_SAPLV56F_011       Spracovanie prepravy: Aktivity pri nastavení statusu    .
V56FSTAT       EXIT_SAPLV56F_012       Spracovanie prepravy: Aktivity pri nastavení statusu    .
V56I0001       EXIT_SAPLV56I_001       IDOC TPSDLS: Modifikácia skupiny hlavičky dodávateľa    .
V56I0002       EXIT_SAPLV56I_002       IDOC TPSDLS: Modifikácia skupiny položky dodávateľa     .
V56I0003       EXIT_SAPLV56I_003       IDOC TPSDLS: Modifikácia skupiny dát obalu         .
V56I0004       EXIT_SAPLV56I_004       IDOC TPSDLS: Modifikácia celkovej IDocs           .
V56I0005       EXIT_SAPLV56I_005       IDOC TPSDLS: Modifikácia transport.relevat.položiek dodáv. .
V56I0006       EXIT_SAPLV56I_006       IDOC TPSDLS: Užívateľské nájdenie pre substitúciu miesta  .
V56I0010       EXIT_SAPLV56I_010       IDOC TPSSHT01: Input plánovaných transportov        .
V56I0010       EXIT_SAPLV56I_011       IDOC TPSSHT01: Input plánovaných transportov        .
V56I0010       EXIT_SAPLV56I_012       IDOC TPSSHT01: Input plánovaných transportov        .
V56I0020       EXIT_SAPLV56I_020       Modifikácia kontrol.záznamu IDoc v rozhraní SD-TPS     .
V56I0030       EXIT_SAPLLE_TRA_X_001     Prepravné náklady RFC z APO                 .
V56IVIEW       EXIT_SAPFV56I_001       Užív.výstup pre štruktúru dispoz.prehľadu          .
V56K0001       EXIT_SAPLV56K_001       Výstupné správy transportu (EDI)              .
V56K0001       EXIT_SAPLV56K_002       Výstupné správy transportu (EDI)              .
V56KBAPI       EXIT_SAPLV56K_BAPI_001    Rozšírenie pre vyvolanie prepravy BAPI           .
V56L0001       EXIT_SAPLV56L_001       Status prepráv k dodávke                  .
V56L0007       EXIT_SAPLV56L_007       Deaktivácia blokov.viacnásob.prenosu pre dodáv.na TPS    .
V56LDELI       EXIT_SAPLV56L_002       Načítanie dát dodávky pre spracovanie prepravy       .
V56LOCID       EXIT_SAPLSTAG_002       Spracovanie prepravy: Zistenie identifikácie miesta     .
V56MVT04       EXIT_SAPLV56M_001       Rozšírenia pre hromadný chod prepravy            .
V56MVT04       EXIT_SAPLV56M_002       Rozšírenia pre hromadný chod prepravy            .
V56MVT04       EXIT_SAPLV56M_003       Rozšírenia pre hromadný chod prepravy            .
V56SLDET       EXIT_SAPLV56S_001       Spracovanie transportu: Stanovenie úseku          .
V56TDLIF       EXIT_SAPLV56T_001       Položky dodávok pre prepravu filtrovať           .
V56UCHCH       EXIT_SAPLV56U_001       Spracovanie transportu: Kontrola, či sú zmeny vykonané   .
V56UCHCO       EXIT_SAPLV56U_002       Kontrola prenosov na úplnosť                .
V56UDLUP       EXIT_SAPLV56U_006       Zastaralé od 4.6C: Aktualiz.dodávky pomocou rutín dodávky  .
V56UNUMB       EXIT_SAPLV56U_003       Pridelenie čísla prenosu                  .
V56USTAT       EXIT_SAPLV56U_007       Užívateľské stanovenie dispozičného statusu prepravy    .
V56USVDO       EXIT_SAPLV56U_005       Aktualizácia nových objektov pre transport         .
V56USVDP       EXIT_SAPLV56U_004       Príprava pre aktualizáciu nových objektov pre transport?  .
V57A0001       EXIT_SAPLV57A_001       Viacrozmer.stanovenie ceny: Rozdelenie nákladov na položky .
V60A0001       EXIT_SAPLV60A_002       Zákazn.funkcie vo faktúre                  .
V60F0001       EXIT_SAPLV60F_001       SD Plán fakturácie (Užívat.rozšírenie) odliš.dátum faktur. .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_001       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_002       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_003       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_004       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_005       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_006       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_007       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_008       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_009       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_010       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_011       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_012       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_013       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_018       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V60P0001       EXIT_SAPLV60P_019       Zásobovanie dátami - pole na dodat.zobrazenie v zoznamoch  .
V61A0001       EXIT_SAPLV61A_002       Rozšírenie zákaz.: Stanovenie ceny             .
VBWC_DCP       EXIT_SAPLVBWC_001       Kontrola rozpojenia rozdelenej šarže            .
VCOM0001       EXIT_SAPLVCOM_001       Vyplnenie správ komunikačnej oblasti - aplikácia V6     .
VCOM0001       EXIT_SAPLVCOM_002       Vyplnenie správ komunikačnej oblasti - aplikácia V6     .
VCOM0002       EXIT_SAPLVCOM_003       Vyplnenie komunikačnej oblasti správ - aplikácia E1     .
VCOM0002       EXIT_SAPLVCOM_004       Vyplnenie komunikačnej oblasti správ - aplikácia E1     .
VCOM0003       EXIT_SAPLVCOM_005       Vyplnenie komunikačných oblastí správ - aplikácia M1    .
VCOM0003       EXIT_SAPLVCOM_006       Vyplnenie komunikačných oblastí správ - aplikácia M1    .
VCOM0004       EXIT_SAPLVCOM_007       Vyplnenie komunikačných oblastí správ - aplikácia V7    .
VCOM0004       EXIT_SAPLVCOM_008       Vyplnenie komunikačných oblastí správ - aplikácia V7    .
VED40001       EXIT_SAPLVED4_001       Zabezpečenie EDI - Vstup odvolania a dodacieho listu EDL  .
VED40001       EXIT_SAPLVED4_002       Zabezpečenie EDI - Vstup odvolania a dodacieho listu EDL  .
VED40001       EXIT_SAPLVED4_003       Zabezpečenie EDI - Vstup odvolania a dodacieho listu EDL  .
VED40001       EXIT_SAPLVED4_004       Zabezpečenie EDI - Vstup odvolania a dodacieho listu EDL  .
VED50001       EXIT_SAPLVED5_001       EDI-Spracovanie dodávateľa-metóda dobropisu         .
VED50001       EXIT_SAPLVED5_002       EDI-Spracovanie dodávateľa-metóda dobropisu         .
VED50001       EXIT_SAPLVED5_003       EDI-Spracovanie dodávateľa-metóda dobropisu         .
VED50001       EXIT_SAPLVED5_004       EDI-Spracovanie dodávateľa-metóda dobropisu         .
VED50001       EXIT_SAPLVED5_005       EDI-Spracovanie dodávateľa-metóda dobropisu         .
VED50001       EXIT_SAPLVED5_006       EDI-Spracovanie dodávateľa-metóda dobropisu         .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_001       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_002       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_003       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_004       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_005       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_006       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_007       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_008       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_009       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_010       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_011       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDA0001       EXIT_SAPLVEDA_012       SD EDI Príjem zákazky (rozšírenia zákazníka)        .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_001       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_002       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_003       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_004       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_005       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_006       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_007       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_008       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_009       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_010       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDB0001       EXIT_SAPLVEDB_012       SD EDI Príjem zmeny zákaziek (rozšírenia zákazníka)     .
VEDE0001       EXIT_SAPLVEDE_001       SD EDI Výstup ponuky (užívateľské rozšírenia)?       .
VEDE0001       EXIT_SAPLVEDE_002       SD EDI Výstup ponuky (užívateľské rozšírenia)?       .
VEDE0001       EXIT_SAPLVEDE_003       SD EDI Výstup ponuky (užívateľské rozšírenia)?       .
VEDE0001       EXIT_SAPLVEDE_004       SD EDI Výstup ponuky (užívateľské rozšírenia)?       .
VEDE0001       EXIT_SAPLVEDE_005       SD EDI Výstup ponuky (užívateľské rozšírenia)?       .
VEDE0001       EXIT_SAPLVEDE_006       SD EDI Výstup ponuky (užívateľské rozšírenia)?       .
VEDE0001       EXIT_SAPLVEDE_007       SD EDI Výstup ponuky (užívateľské rozšírenia)?       .
VEDE0001       EXIT_SAPLVEDE_008       SD EDI Výstup ponuky (užívateľské rozšírenia)?       .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_001       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_002       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_003       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_004       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_005       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_006       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_007       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_008       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_009       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_010       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_011       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VEDQ0001       EXIT_SAPLVEDQ_012       SD EDI Príjem dopytu (rozšírenia zákazníka)_        .
VERSCHCK       EXIT_SAPLN1DOKEMPF_002    IS-H*MED: Check the dispatch authorization         .
VHURL001       EXIT_SAPLVHURLAS_001     IDoc inbound processing: ACCSTA01 (customer functions)   .
VHURL001       EXIT_SAPLVHURLAS_002     IDoc inbound processing: ACCSTA01 (customer functions)   .
VHURL001       EXIT_SAPLVHURLAS_003     IDoc inbound processing: ACCSTA01 (customer functions)   .
VHURL002       EXIT_SAPLRL_ACST2IDOC_AP_001 IDoc outbound processing: ACCSTA (customer functions)    .
VHURL002       EXIT_SAPLRL_ACST2IDOC_AP_002 IDoc outbound processing: ACCSTA (customer functions)    .
VIMPPROP       EXIT_SAPLVIMP_001       Užív.výstup: Navrhované dáta pre simuláciu importu     .
VKOE0001       EXIT_SAPLVKOE_001       Výmena podmienok: Spracovanie výdajov_           .
VKOE0001       EXIT_SAPLVKOE_002       Výmena podmienok: Spracovanie výdajov_           .
VKOI0001       EXIT_SAPLVKOI_001       Výmena podmienok: Spracovanie príjmov_           .
VKOI0001       EXIT_SAPLVKOI_002       Výmena podmienok: Spracovanie príjmov_           .
VKOO0001       EXIT_SAPLVKOO_001       Prevzatie podmienok - pomocné funkcie: Customer-Functions  .
VKOO0001       EXIT_SAPLVKOO_002       Prevzatie podmienok - pomocné funkcie: Customer-Functions  .
VMDE0001       EXIT_SAPLVMDE_001       Expedičné rozhranie: Spracovanie chyby Idoc Príjem_     .
VMDE0002       EXIT_SAPLVMDE_002       Expedičné rozhranie: Správa PICDSD (príp.mat.k odberu,výdaj).
VMDE0003       EXIT_SAPLVMDE_003       Exped.rozhranie: Správa SDPICK (prípr.mat.k odberu, príjem) .
VMDE0004       EXIT_SAPLVMDE_004       Exped.rozhranie: Správa SDPACK (balenie, príjem)      .
VN000001       EXIT_SAPLV61B_001       Výstupy zákazníka v stanovení správ             .
VN000001       EXIT_SAPLV61B_002       Výstupy zákazníka v stanovení správ             .
VPRE0001       EXIT_SAPLVPRE_001       PRICAT Výstupné spracovanie                 .
VPRE0001       EXIT_SAPLVPRE_002       PRICAT Výstupné spracovanie                 .
VPRE0001       EXIT_SAPLVPRE_003       PRICAT Výstupné spracovanie                 .
VSV00001       EXIT_SAPLKD01_001       Užív.výstup Rozdel.zákazn.a dodávateľ. Príjem a výdaj    .
VSV00001       EXIT_SAPLKD02_001       Užív.výstup Rozdel.zákazn.a dodávateľ. Príjem a výdaj    .
VSV00001       EXIT_SAPLVV01_001       Užív.výstup Rozdel.zákazn.a dodávateľ. Príjem a výdaj    .
VSV00001       EXIT_SAPLVV02_001       Užív.výstup Rozdel.zákazn.a dodávateľ. Príjem a výdaj    .
VSV00002       EXIT_SAPLKD03_001       Čítanie objektov filtra pre kmeň.súbor dodávateľov     .
VSV00003       EXIT_SAPLVV01_002       Načítanie filtr.objektov pre km.súb.zákazníkov       .
W61V0001       EXIT_SAPLW61V_001       Užív.výstup pre BAPI informáciu ATP             .
WAUFT001       EXIT_SAPLWRWB_001       User Exit Rozdeľovník                    .
WAUFT002       EXIT_SAPLWAUF_003       Kontrola: Autom.prevzatie požad.množstva ako potvrd.množstva.
WAUFT002       EXIT_SAPLWRWB_002       Kontrola: Autom.prevzatie požad.množstva ako potvrd.množstva.
WAUFT003       EXIT_SAPLWAUF_005       Určenie objednaného množstva (znížené objednané množstvo)  .
WAUFT004       EXIT_SAPLWALL_004       User Exit pre stanovenie odberateľa pre distrib.strediská  .
WAUFT005       EXIT_SAPLWAUF_100       Stanovenie fázy dodávky na artikel a prijímat.príp.distr.c. .
WAUFT005       EXIT_SAPLWAUF_103       Stanovenie fázy dodávky na artikel a prijímat.príp.distr.c. .
WAUFT006       EXIT_SAPLWAUF_101       Stanovenie čísla rozdeľovníka                .
WAUFT007       EXIT_SAPLWAUF_102       User Exit výberu artiklu                  .
WBBE0001       EXIT_SAPLWBBE_001       Výstupy funkcií pre zoznam sortimentu            .
WBBE0001       EXIT_SAPLWBBE_002       Výstupy funkcií pre zoznam sortimentu            .
WBBE0001       EXIT_SAPLWBBI_001       Výstupy funkcií pre zoznam sortimentu            .
WBBE0001       EXIT_SAPLWBBI_002       Výstupy funkcií pre zoznam sortimentu            .
WBBE0001       EXIT_SAPLWBBR_001       Výstupy funkcií pre zoznam sortimentu            .
WBWE0001       EXIT_SAPLWBW2_001       Výstupy funkcií pre ocenenie pri štrukturov.artikloch    .
WCOUP001       EXIT_SAPLWAK6_001       User Exit pre spracovanie kupónu vo vstupe POS       .
WDFE0001       EXIT_SAPLWDFE_001       Určenie dát kalkulácie potreby individ.pre zákazníka    .
WETI0001       EXIT_SAPLWEVE_001       SMH-Etiketovanie: Spracovanie (výstup)           .
WETI0001       EXIT_SAPLWEVE_002       SMH-Etiketovanie: Spracovanie (výstup)           .
WFCS_001       EXIT_SAPLWFCSMDST_001     Prognóza retailu: Zmena hodnôt spotreby (PROGNÓZA FM)    .
WFCS_002       EXIT_SAPLWFCSMDST_002     Prognóza retailu: Zmena výsledkov prognózy (PROGNÓZA FM)  .
WFCS_003       EXIT_SAPLWFCSKRNL_001     Zmena objednávacej hladiny a poistnej zásoby        .
WFIL0001       EXIT_SAPLWR04_001       User-Exits k prevádzke                   .
WFOB0001       EXIT_RAWFOB02_001       Individuálne rozdelenie výnosov pri hromadnom úbytku    .
WIS10001       EXIT_SAPLWIS1_001       RIS BW: Zákaznícke rozšírenie datového rozšírenia      .
WIS50001       EXIT_SAPLWIS5_001       BCO: Rozšírenie aktualizácie štatistiky, inventúra     .
WIS60001       EXIT_SAPLWIS6_001       NIS: Rozšírenie aktualizácie štatistiky, likvidácia faktúr .
WISEXIT       EXIT_SAPLMCWF_001       WIS: Obstaranie dát pre polia zákazníka ( LIS-udalosť AA ) .
WISPL001       EXIT_SAPLWIS_PLAN_001     Plánovanie retailu: Oprávnenia               .
WISPL002       EXIT_SAPLWIS_PLAN_002     Plánovanie retailu: Manipul.s bunkami v layoute plánovania .
WISPL003       EXIT_SAPLWIS_PLAN_003     Plánovanie retailu: Dodatočné ukazovatele plánu       .
WISPL004       EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_004    Zmenová služba pre obchodnú akciu              .
WISPL005       EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_005    Po založení obchodnej akcie z plánovania          .
WISPL006       EXIT_SAPLWIS_PLAN_O_006    Po založení rozdeľovníka z plánovania            .
WISPL007       EXIT_SAPLWIS_PLAN_007     Vykonanie funkcie menu v manuálnom plánovaní        .
WLB20002       EXIT_SAPLWLB2_001       Rozšírenia zákazníka pre spojovanie objednávok syst.retailu .
WLB20002       EXIT_SAPLWLB2_002       Rozšírenia zákazníka pre spojovanie objednávok syst.retailu .
WLB20002       EXIT_SAPLWLB2_003       Rozšírenia zákazníka pre spojovanie objednávok syst.retailu .
WLB20002       EXIT_SAPLWLB2_004       Rozšírenia zákazníka pre spojovanie objednávok syst.retailu .
WLB20002       EXIT_SAPLWLB2_005       Rozšírenia zákazníka pre spojovanie objednávok syst.retailu .
WLB20002       EXIT_SAPLWLB2_006       Rozšírenia zákazníka pre spojovanie objednávok syst.retailu .
WLB20002       EXIT_SAPLWLB2_007       Rozšírenia zákazníka pre spojovanie objednávok syst.retailu .
WMVC0001       EXIT_SAPLWMVC_001       User-Exit: Lišty hodnôt a kvót               .
WMVC0001       EXIT_SAPLWMVC_002       User-Exit: Lišty hodnôt a kvót               .
WOD10001       EXIT_SAPLWOD1_001       User-Exits skupiny funkcií WOD1               .
WOD10001       EXIT_SAPLWOD1_002       User-Exits skupiny funkcií WOD1               .
WOD10001       EXIT_SAPLWOD1_003       User-Exits skupiny funkcií WOD1               .
WOD10001       EXIT_SAPLWOD1_004       User-Exits skupiny funkcií WOD1               .
WOD10001       EXIT_SAPLWOD1_005       User-Exits skupiny funkcií WOD1               .
WOD10001       EXIT_SAPLWOD1_006       User-Exits skupiny funkcií WOD1               .
WOD10001       EXIT_SAPLWOD1_007       User-Exits skupiny funkcií WOD1               .
WOD10001       EXIT_SAPLWOD1_008       User-Exits skupiny funkcií WOD1               .
WOD20001       EXIT_SAPLWOD2_001       Rozšírenia dispozície online vo workbench          .
WOD20001       EXIT_SAPLWOD2_002       Rozšírenia dispozície online vo workbench          .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_001       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_002       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_003       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_004       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_005       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_006       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_007       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_008       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_009       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_010       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_011       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_012       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_013       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_014       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOG10001       EXIT_SAPMWOG1_015       Dispozícia tovaru podliehajúceho skaze           .
WOSX0001       EXIT_SAPMWWMJ_001       Exit funkcie Online-Store: Detail výrobku-dodatočné dáta  .
WOSX0002       EXIT_SAPMWWMJ_002       Exit funkcie Online-Store: Zoznam výrobkov-dodatočné dáta  .
WPAV0001       EXIT_SAPLWPAV_001       Upload POS Rozčlenenie rolí                 .
WPAV0001       EXIT_SAPLWPAV_002       Upload POS Rozčlenenie rolí                 .
WPCA0001       EXIT_SAPLWPCA_001       Katalóg výrobkov: Vstup a výstup ALE            .
WPCA0001       EXIT_SAPLWPCA_002       Katalóg výrobkov: Vstup a výstup ALE            .
WPCA0001       EXIT_SAPLWPCA_003       Katalóg výrobkov: Vstup a výstup ALE            .
WPCA0001       EXIT_SAPLWPCA_004       Katalóg výrobkov: Vstup a výstup ALE            .
WPCI0001       EXIT_SAPLWPCI_001       Katalóg výrobkov, IDOC-výstup                .
WPCON001       EXIT_SAPLWPCO_001       Exit funkcie katalógu výrobkov: Generovanie čísel objednávky.
WPCON002       EXIT_SAPLWPCO_002       Exit funkcie katalógu výrobkov: Generovanie skratky katalógu.
WPDA0001       EXIT_SAPLWBBY_INTERFACE_014  Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_001       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_002       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_003       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_004       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_005       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_006       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_007       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_008       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_009       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_010       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_011       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_012       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_013       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_015       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_016       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPDA0001       EXIT_SAPLWPDA_017       Výstupy funkcie pre rozhranie POS (Download POS)      .
WPLG0001       EXIT_SAPLWPLG_001       Výstupy funkcie pre optimalizáciu regálu          .
WPLG0001       EXIT_SAPLWPLG_002       Výstupy funkcie pre optimalizáciu regálu          .
WPOPO001       EXIT_SAPLWPOPO_001      Rozšírenie individ.pre zákazníka pri materiáloch na objedn. .
WPSA0001       EXIT_SAPLWPSA_001       Rozšírenia Retail POS-Interface Sales Audit         .
WPUE0001       EXIT_SAPLWPUE_001       PM-kontrola (správne množstvá)               .
WPUE0001       EXIT_SAPLWPUE_002       PM-kontrola (správne množstvá)               .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_050       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_100       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_101       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_102       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_103       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_104       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_105       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_106       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_109       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_110       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_111       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_112       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_113       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_119       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_120       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_121       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_122       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_123       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_129       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_130       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_131       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_132       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_139       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_140       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_141       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_142       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_149       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_152       POS Spracovanie príjmu                   .
WPUE0002       EXIT_SAPLWPUE_159       POS Spracovanie príjmu                   .
WRPL0001       EXIT_SAPLWRPL_001       Výpočet potreby na doplnenie                .
WRPL0002       EXIT_SAPLWRPL_002       Doplňovanie: Prognóza očakávaných úbytkov (predaje)     .
WRPL0003       EXIT_SAPLWRPL_003       Doplnenie: Výber prognózy pri plánovaní doplnenia      .
WRPL0004       EXIT_SAPLWRPL_004       Výpočet požadovanej zásoby                 .
WSOR0001       EXIT_RWSORTA1_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001       EXIT_SAPLWSO1_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001       EXIT_SAPLWSO1_002       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001       EXIT_SAPLWSO1_003       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001       EXIT_SAPLWSO1_004       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001       EXIT_SAPLWSOE_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001       EXIT_SAPLWSOI_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOR0001       EXIT_SAPLWSOT_001       User-Exit: Sortimenty                    .
WSOS0001       EXIT_SAPLWSOS_001       Exit funkcie pre výpočet objednacieho množstva hlavičky mat..
WSOT0001       EXIT_SAPLWSO7_001       Stanovenie referenta zodpovedného za vyradenie       .
WSRP0001       EXIT_SAPLWSRP_001       Výpočet potreby individuálne pre zákazníka         .
WSRP0002       EXIT_SAPLWSRP_002       Generovanie následovných dokladov individ.pre zákazníka   .
WSRP0003       EXIT_SAPLWSRP_003       Doplnenie pobočky: Disp.atribúty indiv.pre zákazníka    .
WTAD0001       EXIT_SAPLWTIP_001       Rozšírenia pomocných predajných prostriedkov IDocs     .
WTAD0001       EXIT_SAPLWTIP_002       Rozšírenia pomocných predajných prostriedkov IDocs     .
WTAD0001       EXIT_SAPLWTIP_003       Rozšírenia pomocných predajných prostriedkov IDocs     .
WTAD0002       EXIT_ADDI_ORDER_FORMS_001   Pomocný prostriedok predaja: Zmena dátumu dodávky a použitia.
WTY00001       EXIT_SAPLPVSUIWTY_001     Podobrazovka v spracovaní záručnej reklamácie (obr.hlavičky).
WTY00001       EXIT_SAPLPVSUIWTY_002     Podobrazovka v spracovaní záručnej reklamácie (obr.hlavičky).
WTY00002       EXIT_SAPLPVSUIWTY_003     Podobrazovka v spracovaní záruč.reklamácie (tab.-kontrola) .
WTY00002       EXIT_SAPLPVSUIWTY_004     Podobrazovka v spracovaní záruč.reklamácie (tab.-kontrola) .
WTY00002       EXIT_SAPLPVSUIWTY_005     Podobrazovka v spracovaní záruč.reklamácie (tab.-kontrola) .
WTY00003       EXIT_SAPLPVSUIWTY_006     Podobrazovka v spracovaní záručnej reklamácie - navigácia  .
WTY00003       EXIT_SAPLPVSUIWTY_007     Podobrazovka v spracovaní záručnej reklamácie - navigácia  .
WVFB0001       EXIT_SAPLWVFB_001       Customer exits pre potvrd.objednávky zák.pobočky, kotr.segm..
WVFB0001       EXIT_SAPLWVFB_002       Customer exits pre potvrd.objednávky zák.pobočky, kotr.segm..
WVFB0001       EXIT_SAPLWVFB_003       Customer exits pre potvrd.objednávky zák.pobočky, kotr.segm..
WVFB0001       EXIT_SAPLWVFB_009       Customer exits pre potvrd.objednávky zák.pobočky, kotr.segm..
WVFI0001       EXIT_SAPLWVFI_001       IDoc-Príjem inventúry v pobočke: Prepísanie customizingu  .
WVFI0002       EXIT_SAPLWVFI_002       IDoc-Príjem inventúry v pobočke: Spracov.segmentu zákazníkov.
WVFI0003       EXIT_SAPLWVFI_003       Vstupné spracovanie IDoc - inventúra v pobočke       .
WVFI0003       EXIT_SAPLWVFI_004       Vstupné spracovanie IDoc - inventúra v pobočke       .
WVFI0004       EXIT_SAPLWVFI_005       Výstup IDoc inventúry v pobočke: Vyplnenie zákazn.segmentu .
WVLB0001       EXIT_SAPLWVLB_002       Zobrazenie doplnkových dát v subscreen pre zoznam simulácií .
WVLB0001       EXIT_SAPLWVLB_003       Zobrazenie doplnkových dát v subscreen pre zoznam simulácií .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_001       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_002       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_003       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_004       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_005       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_006       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_007       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_008       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_009       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_010       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_011       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_014       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_015       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_016       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_017       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0003       EXIT_SAPLWLB3_018       User-Exits pre automatické spájanie objednávok pre 99.A   .
WVLB0005       EXIT_SAPLWVLB_008       User-Exits v TA WLB5 (manuálne spájenie objednávok)     .
WVLB0005       EXIT_SAPLWVLB_009       User-Exits v TA WLB5 (manuálne spájenie objednávok)     .
WVLB0005       EXIT_SAPLWVLB_010       User-Exits v TA WLB5 (manuálne spájenie objednávok)     .
WVLB0005       EXIT_SAPLWVLB_011       User-Exits v TA WLB5 (manuálne spájenie objednávok)     .
WVLB000A       EXIT_RWVLB00A_002       User-Exits pre kontr.program p.manuálne spájanie objednávok .
WVLB000A       EXIT_SAPLWLBA_001       User-Exits pre kontr.program p.manuálne spájanie objednávok .
WVLB000A       EXIT_SAPLWLBA_002       User-Exits pre kontr.program p.manuálne spájanie objednávok .
WVLB000A       EXIT_SAPLWLBA_003       User-Exits pre kontr.program p.manuálne spájanie objednávok .
WVLB000A       EXIT_SAPLWLBA_004       User-Exits pre kontr.program p.manuálne spájanie objednávok .
WVLB0010       EXIT_SAPLWVLB_004       Rozšírenia pre FM pre rozdelenie objednávok         .
WVLB0010       EXIT_SAPLWVLB_005       Rozšírenia pre FM pre rozdelenie objednávok         .
WVLB0010       EXIT_SAPLWVLB_006       Rozšírenia pre FM pre rozdelenie objednávok         .
WVLB0010       EXIT_SAPLWVLB_007       Rozšírenia pre FM pre rozdelenie objednávok         .
WVMI0001       EXIT_SAPLWVMI_001       Výmena materiálu cez IDoc PROACT              .
WVMI0001       EXIT_SAPLWVMI_002       Výmena materiálu cez IDoc PROACT              .
WVMI0001       EXIT_SAPLWVMI_003       Výmena materiálu cez IDoc PROACT              .
WWCC1001       EXIT_SAPLWWCC1_001      Funktionsexits pre komponent WWW - zákazník         .
WWP1         EXIT_RWWP001_001       User-Exits pre dispozičný workbench             .
WWP1         EXIT_RWWP001_002       User-Exits pre dispozičný workbench             .
XAWS0001       EXIT_RPCAWSX0_001       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001       EXIT_RPCAWSX0_002       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001       EXIT_RPCAWSX0_003       Customer exit for AWS report                .
XAWS0001       EXIT_RPCAWSX0_004       Customer exit for AWS report                .
XCOA0001       EXIT_SAPLCOAC_001       Protokol šarže: Užívateľský výstup pre archiváciu      .
XCOM0001       EXIT_SAPLCOML_001       Výpočet množstva materiálu: Užívateľský výstup       .
XCXPD001       EXIT_SAPLCOMPXPD_001     Stanovenie referenčných dát udalosti            .
XCXPD002       EXIT_SAPLCOMPXPD_002     Katalóg polí ku podpoložkám                 .
XCXPD003       EXIT_SAPLCOMPXPD_003     Aktualizácia dát udalosti k sledovaniu termínu       .
XCXPD004       EXIT_SAPLCOMPXPD_004     Stanovenie scenára udalosti                 .
XCXPD005       EXIT_SAPLCOMPXPD_005     Priradenie udalostí                     .
XCXPD006       EXIT_SAPLCOMPXPD_006     Katalóg polí ku udalostiam                 .
XCXPD007       EXIT_RCOMPANALYSIS_001    Vyhodnotenia k sledovaniu termínov             .
XCXPD008       EXIT_SAPLCOMPXPD_007     Údržba podpoložiek k sledovaniu termínov          .
XCXPD009       EXIT_SAPLCOMPXPD_S_001    Výber objektov ku sledovaniu termínov            .
XCZD0004       EXIT_SAPLCZDI_004       Rozšírenie kontroly oprávnenia pri priradení mat.-receptúra .
XEXP0001       EXIT_SAPLEXPD_S_001      Výber hlavičiek a položiek objednávky            .
XEXP0002       EXIT_SAPLEXPD_001       Stanovenie referenčných dát udalosti            .
XEXP0002       EXIT_SAPLEXPD_PO_002     Stanovenie referenčných dát udalosti            .
XEXP0003       EXIT_SAPLEXPD_002       Katalóg polí ku podpoložkám                 .
XEXP0004       EXIT_SAPLEXPD_003       Aktualizácia dát udalosti k sledovaniu objednávok      .
XEXP0005       EXIT_SAPLEXPD_004       Stanovenie scenára udalosti                 .
XEXP0006       EXIT_SAPLEXPD_005       Priradenie udalostí                     .
XEXP0007       EXIT_SAPLEXPD_006       Katalóg polí pre rozšírenie dát sledovania objednávok    .
XEXP0008       EXIT_SAPLEXPD_008       Tlač informácie o statuse pre objekt sledovania objednávok .
XEXP0008       EXIT_SAPLEXPD_PO_001     Tlač informácie o statuse pre objekt sledovania objednávok .
XEXP0009       EXIT_SAPLMEPO_001       Referenčné dáta udalosti pri založení PO          .
XEXP0009       EXIT_SAPMM06E_024       Referenčné dáta udalosti pri založení PO          .
XIR80001       EXIT_RPCT21R0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT21R0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT21R0_003       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8AR0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8AR0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8AR0_003       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8AR0_004       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8AR0_01_001     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8AR0_01_002     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8AR0_01_004     Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8SR0_001       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XIR80001       EXIT_RPCT8SR0_002       Customer exit for IR8A, IR8S and IR21 reports        .
XMBF0001       EXIT_SAPLMDBF_001       Customer-Exits pre stanovenie zásob             .
XMBF0001       EXIT_SAPLMDBF_002       Customer-Exits pre stanovenie zásob             .
XMRM0001       EXIT_SAPLBARM_001       Customer-Exits: Obstaranie skut.dát (retrogr.odber) sér.výr..
XMRM0001       EXIT_SAPLBARM_002       Customer-Exits: Obstaranie skut.dát (retrogr.odber) sér.výr..
XMRM0001       EXIT_SAPLBARM_003       Customer-Exits: Obstaranie skut.dát (retrogr.odber) sér.výr..
XMRM0001       EXIT_SAPLBARM_004       Customer-Exits: Obstaranie skut.dát (retrogr.odber) sér.výr..
XPBSAWS1       EXIT_RPCPBSR09_X0_001     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPBSAWS1       EXIT_RPCPBSR09_X0_005     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPBSAWS1       EXIT_RPCPBSR09_X0_006     Customer exit for Public Sector AWS report         .
XPSISKD0       EXIT_RPSISKD0_000       Enhancement to user exit for ISKD statistics (WWH calc.)  .
XPSPSTD0       EXIT_RPSPSTD0_000       User exit Employment statistics               .
XVHUPO01       EXIT_SAPLVHUPRT_001      Balenie podľa predpisov balenia: Výpočet rozmeru ManJ    .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners