WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,660 (today: 524)
( 14 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

All translated & titled SAP®-Reports beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Report             Názov                                 .

AAA_PRINT_MENU         Program EASYACCESS_PRINT_MENU - tlač štruktúry menu easyAccess    .
ABADRCHECK           Odvodzovanie: Kontrola customizingu - nekonzistentné záznamy     .
ABADRTRACE_NEW         Analýza krokov odvodzovania                      .
ABAPHTML_MAINTAIN       Údržba buffera HTML pre dokumentáciu kľúčových slov ABAP       .
ABAP_CODEENGINEER_01      SAP Enterprise Tomograph                       .
ABAP_DOCU_LIST         Objekty dokumentácie kľúčového slova ABAP               .
ABAP_ENGINEER_01        ADWP Additional Functions                       .
ABAP_INTROSPECTOR_01      Enterprise Introspector                        .
ABAP_SEARCH_01         SAP Enterprise Integrated Indexing Engine               .
ABA_BUSINESS_PARTNER_SEND   Program BUPA_MDM_SEND                         .
ACAC_ARCHIVING_PREPARE     Manuálne ohraničenie: Príprava archivácie v nástrojoch pre čas.rozlíš..
ACAC_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN  Objekty rozlíšenia                          .
ACAC_CARRY_FORWARD       Prevod zostatku v nástroji pre čas.rozlíšenie             .
ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE   Príklad: Prevzatie faktúr dodávateľa do Accrual Engine        .
ACAC_DSITEMS          Zobrazenie objektov časového rozlíšenia                .
ACAC_DSPARAMS         Zobrazenie parametrov                         .
ACAC_FI_RECONCILIATION     Odsúhlasenie nástr.pre čas.rozlíšenie s finančným účtovníctvom    .
ACAC_PERIODIC_POSTING     Manuálne čas.rozlíšenia: Spustenie periodického chodu čas.rozlíšenia .
ACAC_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR  Prevod dokladov nástroja pre čas.rozlíšenie do účtovníctva      .
ACAC_PSDOCITEMS        Manuálne čas.rozlíš.: Zobr.jednotl.položiek v nástroji pre čas.rozlíš..
ACAC_PSITEMS          Manuálne čas.rozlíš.: Zobr.súhrnných hodnôt v nástr.pre čas.rozlíšenie.
ACAC_REVERSAL_POSTING     Stornovanie periodických chodov čas.rozlíšenia            .
ACC_BAPI_SXDA_DOCUMENT_POST  Vyvolanie testu BAPI - účtovný dokument                .
ACC_BAPI_TEST_BILLING     Testovací report pre BAPI Billing                   .
ACC_BAPI_TEST_DOCUMENT     Vyvolanie testu BAPI - účtovný dokument                .
ACC_BAPI_TEST_GOODS_MOVEMENT  Testovací report pre BAPI Goods Movement               .
ACC_BAPI_TEST_INVOICE_RECEIPT Testovací report pre BAPI Invoice Receipt               .
ACC_CLASSIFY_OBJECT      Program ACC_CLASSIFY_OBJECT                      .
ACC_CUST_CALL         Program ACC_CUST_CALL                         .
ACC_INPH3_CHECK_AND_REPAIR   Kontrolný report prístupnosti k INPH3                 .
ACC_INTERFACE_FIELDS      Rozhrania do účtovníctva: Prehľad polí                .
ACC_RTM_TRANSFER_NEU      Evaluate and Save Accessibility RTM Data               .
ACC_SYSTEM_CLONE        Program ACC_SYSTEM_CLONE                       .
ACC_SYSTEM_SELECT       Účtovný systém: Vymedzenie oblasti platnosti             .
ACEPSCALLBKEDR         Odvodenie atribútov CO-PA: Spätné volania               .
ACEPS_CARRY_FORWARD      Nástroj pre čas.rozlíšenie - prevod zostatku             .
ACEPS_CORRECTION_POSTING    Opravné účtovania v Accrual Engine (pri nekonzistenciách dát)     .
ACEPS_FI_RECONCILIATION    Odsúhlasenie nástr.pre čas.rozlíšenie s finančným účtovníctvom    .
ACEPS_ITEM_TOTALS_RECON    Odsúhlasenie nástr.pre čas.rozlíš.: Súčtové záznamy s jednotl.položk. .
ACEPS_PERIODIC_POSTING     Nástroj pre čas.rozlíšenie - spustenie periodických účtovaní     .
ACEPS_POSTINGS_2_ACC_TRANSFER Prevod dokladov nástroja pre čas.rozlíšenie do účtovníctva      .
ACEPS_REVERSAL_POSTING     Storno chodu časového rozlíšenia                   .
ACE_ARCHIVING_PREPARE     Príprava archivačného chodu v nástroji pre čas.rozlíšenie       .
ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  Manuálna údržba základných dát v nástroji pre časové rozlíšenie    .
ACE_CHECK_CONSISTENCY     ACE_CHECK_CONSISTENCY                         .
ACE_CURRENCY_CONVERSION    Konverzia meny - nástroj pre čas.rozlíš.: Konverzia tabuliek     .
ACE_DS_CHANGEDOC_SHOW     Zobrazenie zmenových dokladov                     .
ACE_LEGACY_DATA_DELETE     Výmaz starých dát prevzatých do nástroja pre čas.rozlíšenie      .
ACE_SOP_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN Zobraz.prídelov kapitál.účastí zamestnancov v nástr.pre čas.rozlíšenie.
ACE_SOP_CARRY_FORWARD     Stock Option Accounting: Prevod zostatku v Accrual Engine       .
ACE_SOP_FI_RECONCILIATION   Stock Option Accounting: Odsúhlasenie nástr.čas.rozl.s FI       .
ACE_SOP_HR_CONNECTION     Definícia dát spojenia pre systém HR                 .
ACE_SOP_HR_DATA_TRANSFER    Prevzatie prídelov kapitál.účastí zamestnancov zo systému HR     .
ACE_SOP_PERIODIC_POSTING    Výpočet a účtovanie rezerv pre prídely kapitál.účasti pracovníkov   .
ACE_SOP_PERIODIC_SIMULATION  Simulácia periodických rezerv                     .
ACE_SOP_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR Prevod z dokladov nástr.pre čas.rozlíšenie do účtovníctva       .
ACE_SOP_REVERSAL_POSTING    Storno periodických účtovaní rezerv                  .
ACE_UPGRADE_LAMACC_46C_TO_470 Konverzia dát customizingu a aplik.dát pri upgrade 4.6C -" 4.70.   .
ACPICT1            Test.report CPIC                           .
ACPICT33            Test.program CPIC                           .
ACPICT9            Test.program CPIC                           .
ACTIVITY_STATUS_OVERVIEW    Prehľad statusu pre druhy výkonov                   .
ACTIV_OBJECT_RELATION     Dvojité objekty údržby                        .
AD01DPR2            Post Down Payment Clearings                      .
AD01_DEL_SAVE_DLI       delete DLI buffer (INDX)                       .
AD01_PROF_CONV         Profile conversion                          .
AD02ACTV            Activity Allocation Conversion                    .
AD02PRCE            Program To Compute Actual Labor Pricing                .
AD02_HIERARCHY_DETERMINE_PSJ  Project Based Payment Run - get project hierarchy           .
AD03CTC1            Costs-to-complete evaluation                     .
AD03PDH1            Plan data handling                          .
AD03PHV1            Plan data handling WBS object type version setting          .
AD04CAS1            Create WBS element group (Set -" PRPS -" COSR -" Set)         .
AD04CAS2            Create WBS element group (Set -" COSR -" PRPS -" Set)        .
AD04CSC1            Split material costs according to standard cost estimate       .
AD04CSF1            Assessment Preprocessor: Write Stat.Key Figures from WBS elements   .
AD04CSF2            Assessment Preprocessor: Write Stat.Key Figures from Cost Centers   .
AD04CSF3            Assessment Preprocessor: Write Stat.Key Figures from WBS with rollup .
ADBC_DEMO           Demonštračný program pre použitie ADBC API              .
ADBC_DEMO_LOBS_ORA       Demoprogram pre prístup do Oracle LOBs s ADBC API           .
ADBC_DEMO_METADATA       Program demo pre prístup do databázy metadát cez ADBC         .
ADBC_TEST_CONNECTION      Testuje databázové spojenie definované v DBCON            .
ADDI_ANALYSIS_OF_CHANGES    Pomocný prostriedok predaja: Analýza zmien              .
ADDI_APPL_LOG         Pomocný prostriedok predaja: Zobrazenie aplikačného protokolu     .
ADDI_ARCHIVE          Archivácia pomoc.prostr.predaja                    .
ADDI_ARCHIVE_DELETE      Výmaz archivovaných pomoc.prostr.predaja               .
ADDI_ASSIGN_FM_TO_CUSTOMERS  Pomocný prostriedok predaja: Metódy umiestnenia a zákazníci      .
ADDI_ASSIGN_FM_TO_SUPPLIERS  Pomocný prostriedok predaja: Metódy umiestnenia & dodávatelia     .
ADDI_IDOC_REQUEST       Požiadavka IDoc pomoc.prostriedkov predaja pre materiály       .
ADDI_MASTER_DATA_SEND     Expedícia pomocných prostriedkov predaja k materiálu         .
ADDI_MATNR_MASS_ASSIGN     Hromadná údržba pre priradenie pom.prostriedkov predaja k materiálom .
ADDI_MONITOR          Monitor pomoc.prostriedkov predaja                  .
ADDI_ORDERS_CREATE       Generovanie objednávok pre pomoc.prostriedky predaja         .
ADDI_PR_IDOC_REQUEST      Manuálna požiadavka pomocných prostr.predaja pre materiály akcie   .
ADDI_STWB_REQUEST       Požiadavka na etikety                         .
ADDR_STRCONV_READ       Čítanie konvertovaných kľúčov pre časti ulice             .
ADEXMAIN            Order-Material transfer posting                    .
ADFSHCUST           Flight schedules                           .
ADFSH_FLGTDET_ARCHIVE_DL    Flight Scheduling: Program to delete the archived seasonal records  .
ADFSH_FLGTDET_ARCHIVE_RL    Flight Scheduling: Program to reload the archived seasonal records  .
ADFSH_FLGTDET_ARCHIVE_WR    Flight Scheduling: Program to archive the seasonal records      .
ADFSH_FLGTMAS_ARCHIVE_DL    Flight Scheduling: Program to delete the archived seasonal records  .
ADFSH_FLGTMAS_ARCHIVE_RL    Flight Scheduling: Program to reload the archived seasonal records  .
ADFSH_FLGTMAS_ARCHIVE_WR    Flight Scheduling: Program to archive the seasonal records      .
ADFSH_FLIGHT_DETAIL      Flight Scheduling: Actual Data Maintenance              .
ADFSH_FLIGHT_DETAIL_TCF    Flight Scheduling: Actual Data Maintenance              .
ADFSH_FLIGHT_MASTER      Flight Scheduling: Seasonal Data Maintenance             .
ADFSH_FLIGHT_MASTER_TCF    Flight Scheduling: Seasonal Data Maintenance             .
ADFSH_PENDING_TASK       Display the pending task for a functional location          .
ADITES14            Údržba TFM18                             .
ADITES27            Generovanie TFM* z tabuliek DFM*                   .
ADMIN_SET_START_TRANSACTION_FO Určenie spúšťacej transakcie pre užívateľa              .
ADP_CATT            Automatizované testy adaptéra                     .
ADP_DELT            Adaptér-test.objekt: Zavedenie delta                 .
ADS2KIPBRO_STATUS_UPDATE    Update IP status after creating master data              .
ADS2KIPUPL_DISPLAY_APPL_LOG  SPEC2000 Initial Provisioning: Display Application Log        .
ADS2KIPUPL_START_UPLOAD    SPEC 2000 Initial Provisioning: Upload                .
ADS2KIP_BROWSER        SPEC 2000 Initial Provisioning                    .
ADS2KIP_DP           SPEC2000: IP Data Archiving Delete Program              .
ADS2KIP_PP           SPEC2000: IP Data Archiving Preprocessing Program           .
ADS2KIP_RP           SPEC2000: IP Data Archiving Read Program               .
ADS2KIP_UB           SPEC2000: IP Data Archiving Unblocking Program            .
ADS2KIP_WP           SPEC2000: IP Data Archiving Write Program               .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_DL     Delete program for SPCIPCSN                      .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_RD     Archive Read Program for CSN object                  .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_RL     Reload program for SPCIPCSN                      .
ADSPCIPCSN_ARCHIVE_WR     Archive write program for CSN object                 .
ADSPCIPPDR_ARCHIVE_WR     Program ADSPCIPPDR_ARCHIVE_WR for object ADSPCIPPDR          .
ADSPCIPPDS_ARCHIVE_WR     Program ADSPCIPPDS_ARCHIVE_WR                     .
ADSPCIP_ARCHIVE_WR       Archive Write Program for Sequence Number               .
ADSPCM_MSG_TOOL        Program ADSPCM_MSG_TOOL                        .
ADSPC_CUSTRNMGR        Program ADSPC_CUSTRNMGR                        .
ADSPC_IP            SPEC 2000: Initial Provisioning                    .
ADSPC_PARTNER_PROF       Program ADSPC_PARTNER_PROF                      .
ADSPC_S2K_DISP_TOOL      Program ADSPC_S2K_DISP_TOOL                      .
ADSPC_S2K_MESSAGE_CREATE    Spec2000 Message Create                        .
AD_IDOC_INBOUND_TEST      Test for Inbound IDoc                         .
AFX_ARCHIVING_TERMINATOR    Prerušenie archivačného chodu (paralelné spracovanie)         .
AFX_CODE_SCANNER        Program AFX_CODE_SCANNER                       .
AFX_MONITOR          Monitor archivácie                          .
AGR_ACTIVITY_GROUPS_TRANSLATE Preklad textov rolí                          .
AGR_CHECK_ALL_ACTIVITY_GROUPS Kontrolný report pre roly                       .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_3      Kontrola duplikátov v priradení profilu rolí             .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_3B     Kontrola duplikátov v priradení profilu rolí             .
AGR_CHECK_ALL_AGRS_5      Texty bez uzla menu                          .
AGR_CONVERT_GENERATED_PROFILE Konverzia profilov roly na manuálne profily              .
AGR_RESET_ORG_LEVELS      Reset manuálneho statusu a obsahu org.úrovní             .
AGR_STAR_0_PROBLEM       Vyriešenie problému s *0 v generátore profilov            .
AGR_XPRA            Konverzia starých rolí na novú transakciu údržby           .
AGR_XPRA_MENUS_REPAIR     Oprava rolí po migrácii                        .
AGR_XPRA_REGENERATE_REPAIR_1  Program AGR_XPRA_REGENERATE_REPAIR_1                 .
AIRPOSNRPOSID         Analýza: POSNR a POSID v externom a internom zobrazení        .
AKB_CI_TABCHECK_COLLECT    Report AKB_CI_TABCHECK_COLLECT                    .
AKB_CI_TABCHECK_INSPECT    Report AKB_CI_TABCHECK_INSPECT                    .
AKB_SET_UNCRITICAL       Nastavenie všetkých výsledkov kontroly na "nekritické"        .
ANALYZE_MISSING_ELEMENTS    Report ANALYZE_MISSING_ELEMENTS                    .
APB_LAUNCHPAD_PARAMETRIZED   Výber launchpadu                           .
APB_LPD_CALL_INFOSET_QUERIES  Report FPB_LAUNCHPAD_CALL_TRANSACTION                 .
APB_LPD_CALL_RW        Report APB_LPD_CALL_RW                        .
APB_LPD_CALL_TRANSACTION    Vyvolanie transakcie z launchpadu                   .
APB_LPD_LPA_CUST_TO_LPD_CUST  Prevzatie existujúceho customizingu do nového launchpad        .
APB_LPD_SET_LPD_EMBEDDED_FLAG Report APB_LPD_SET_LPD_EMBEDDED_FLAG                 .
APB_LPD_XML_CHECK_IN      APB_LPD_XML_CHECK_IN                         .
APB_LPD_XML_CHECK_OUT     APB_LPD_XML_CHECK_OUT                         .
APB_LPD_XML_SHOW        Zobrazenie launchpadu XML                       .
APPEND_INTERNET_MENU_JSSM_45A Pripojenie internet.aplikácií do menu Session Manager -" nový report .
APPLICATION_LOG_DISPLAY    Zobrazenie aplikačných protokolov                   .
ARCDEL_APPLOG         Display Application Log                        .
ARCDEL_CONVERT_630       Migration of CRM Archiving to 6.30 Basis               .
ARCDEL_DELETE_PARA       Cross-Archiving-Object Delete Program                 .
ARCDEL_VERIFY_PARA       Cross Archiving Object Check Program                 .
ARCHIVELINKBARCODEINTERNAL   Zobrazenie otvorených interných záznamov čiarových kódov       .
ARCHIVELINKBARCODEINTSINGLE  Jednotlivé spracovanie otvorených interných záznamov čiarových kódov .
ARCHIVELINKCARAHTTP      Schránka asynchrónnych tlačových zostáv pomocou HTTP         .
ARCHIVELINK_CARA        Spracovanie asynchrónneho ArchiveLink - archivačné požiadavky     .
ARCHIVELINK_MONITOR_ASYNC   Monitor pre asynchrónne procesy                    .
ARCHIVE_EXPLORER        Archive Explorer                           .
ARCHREAD            Čítanie dátového archívu                       .
ARCHTEXT            Načítanie textov z archívu                      .
ARCHVBFA            Program ARCHVBFA                           .
ARCH_ANA_PROCESS        Analýza tabuľky: Vykonanie analýzy                  .
ARCH_REPOW_IMPORT       Import záznamov ARCH_REPOW z iného klienta              .
ARTCLASSCHECK         Kontrola konzistencie klasifikačných dát v kmeň.súbore artiklov    .
ARZ_PROD_UMSETZUNG       Database Conversion                          .
ASCORR01            Program pre korektúru archívneho informačného systému         .
ASCORR02            Program pre korektúru archívneho informačného systému         .
ASCORR03            Report ASCORR03                            .
ASCORRINDX           Prispôsobenie databázových indexov k archív.inf.štruktúram      .
ASDATASOURCETEST        Test.program pre dialóg zdroja dát                  .
ASMDDEL            Výmaz textov výkonu bez kmeňového súboru výkonov           .
ASSIGNMENTS_OF_REQUEST     Zobrazenie klasifikácií objektov v požiadavkách            .
ASSIGN_DOCUMENTS_TO_FLOWS_VAL Program ASSIGN_DOCUMENTS_TO_FLOWS_VAL                 .
AS_DATA_MOVE          Move Data of Infostructure                      .
AS_TAAV_GENERATE        Generovanie variantov analýzy pre inf.štruktúry            .
ATPBD001            Server ATP: Shared Buffer Monitor                   .
ATP_BASIC_SETTING       ATP_BASIC_SETTING                           .
ATRA_FRAME_WORK        Program ATRA_FRAM_WORK                        .
ATRA_FRAME_WORK_AGG      Program ATRA_FRAM_WORK                        .
AUTHORITY_CHECK_ALLOW_VALUES  Kontrola prípustných hodnôt v objekte oprávnenia           .
AUTO_RCPTRANS         AUTOMOTIVE version of program for transferring changes to master data .
AUT_ARCH01           Archivácia protokolov dlhého textu: Program pre zápis         .
AUT_ARCH02           Archivácia protokolov dlhého textu: Program pre výmaz         .
AUT_ARCH03           Archivácia protokolov dlhého textu: Program pre obnovenie       .
AUT_ARCHV           Archivácia protokolov dlhého textu: Preprocesor            .
AUT_ARCH_UNDO         Archivácia protokolov dlhého textu: Výmaz posledného predb.spr.    .
AUT_CUST01           AUT_CUST01; nástroj customizingu pre AUDIT TRAILs           .
AUT_DEL            Výmaz protokolov dlhých textov                    .
AUT_REP10           AUT_REP10; nástroj reportingu pre AUDIT TRAILs            .
AU_CATEGORY_ADD        eRhein Auction Category Add                      .
AVO_STAT_CORRECT_ALL      Report AVO_STAT_CORRECT_ALL                      .
AW01N             Asset Explorer                            .
AW_IGS_GET_AUTHOR       Stanovenie, ktorý Chart Engine je nainštalovaný            .
AW_TEST_CHART         Príklad programovania pre stĺpcový diagram              .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners