WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 58,709 (today: 573)
( 25 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about Tricktresor

learn more about T.O.B.I.

learn more about CuDocu

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-Transactions beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

Explanation for Transactiontypes:
T = normal transaction, R = classic transaction, O = OO-transaction, B = area-menu
Characteristics:
P = with checkobject, V = with variant
Transakcia      Názov                Náz.programu          Číslo dynpro     Typ .

AAA_1_IMG      DPÚP v IMG              SAPR_START_CUSTOMIZING     1000         T  .
AAA_2_IMG      DPÚP v IMG              SAPR_START_CUSTOMIZING     0000         T  .
AACCOBJ       Zobraz.aktívnych prvkov prirad.účtov RAACCOBJ01           1000         T  .
AART         Čítanie archívnych dát        RAARCH_TEST_READ_BY_ID     1000         T  .
AATENV1       Vytvorenie zberu dát         FAA_TENV_RETRIEVE_DATA_COLLECT 1000         T  .
AATENV2       Vytvorenie testovaných prípadov   FAA_TENV_TEST_CASE_CREATION  1000         T  .
AATENV3       Vykonanie testovaných prípadov    FAA_TENV_TEST_CASE_EXECUTION  1000         T  .
AAVN         Prepočet základnej poistnej hodnoty RAVRSN00            1000         TP  .
AB01         Založenie pohybu IM         SAPMA01B            0100         TP  .
AB02         Zmena dokladu IM           SAPLAB01            0010         TP  .
AB03         Zobrazenie dokladu IM        SAPLAB01            0010         TP  .
AB08         Storno jednotlivých položiek IM   SAPLAB01            0010         TP  .
ABAA         Neplánovaný odpis          SAPMA01B            0100         T  .
ABAD         Vyradenie IM predajom s odberateľom SAPMF05A            0100         T  .
ABAD0        Odvodzovanie atribútov: Vstup    SAPMABADR           0999         T  .
ABAD_OLD       Vyradenie IM predajom s odberateľom SAPMF05A            0100         T  .
ABAKN        Posledné vyradenie v komplexe    SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAON        Vyradenie predajom bez odberateľa  SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAPDOCU       Dokumentácia ABAP a príklady     SAPMSABAPDEMOS_TREE      1000         T  .
ABAPHELP       Vyvolanie dokumentácie ABAP     SAP_HELP_ABAP         1000         T  .
ABAP_COEN      SAP Enterprise Tomograph       ABAP_CODEENGINEER_01      1000         T  .
ABAP_DOCU_SHOW    Vyvolanie dokum.kľúčového slova ABAP SAPLABAP_DOCU         0400         T  .
ABAP_ENGINEER    SAP Enterprise Tomograph       ABAP_CODEENGINEER_01      1000         T  .
ABAP_INTRO      Enterprise Introspector       ABAP_INTROSPECTOR_01      1000         T  .
ABAP_SEARCH     ABAP Search             ABAP_CODEENGINEER_01      1000         T  .
ABAP_TRACE      Analýza chodu programu-objekty ABAP SAPMS38T            0100         T  .
ABAV         Vyradenie IM zošrotovaním      SAPMA01B            0100         T  .
ABAVN        Vyradenie IM zošrotovaním      SAPLAMDP            0100         TP  .
ABAW         Súvah.zvýš.hodnoty          SAPMA01B            0100         T  .
ABAWN        Nové ocenenie            SAPLAMDP            0100         TP  .
ABCO         Opravné účtovanie v oblastiach    SAPMA01B            0100         TP  .
ABF1         Účtovanie dokladu          SAPMF05A            0100         T  .
ABF1L        Účtov.dokladu v skupine účt.kníh   SAPMF05A            0100         T  .
ABGF         Dobropis v nasl.roku fakturácie   SAPMA01B            0100         T  .
ABGL         Zadanie dobropisu v roku fakturácie SAPMA01B            0100         T  .
ABIF         Investičná dotácia          SAPMA01B            0100         T  .
ABMA         Ručný odpis             SAPMA01B            0100         T  .
ABMR         Manuálny prenos rezerv        SAPMA01B            0100         T  .
ABMW         Storno pohybu IM pomocou č.dokladu  SAPLAB01            0040         T  .
ABNA         Následná aktivácia          SAPMA01B            0100         T  .
ABNAN        Následná aktivácia          SAPLAMDP            0100         TP  .
ABNC         Obstaranie nasled.aktivácie     SAPMA01B            0100         TP  .
ABNE         Dodatočný výnos           SAPMA01B            0100         T  .
ABNK         Dodatočné náklady          SAPMA01B            0100         T  .
ABNV         Number range maint: FIAA-BELNR    SAPMSNUM            0100         T  .
ABSO         Iný pohyb              SAPMA01B            0100         T  .
ABSO_OLD       Iný pohyb              SAPMA01B            0100         T  .
ABST         Analýza odsúhlasenia FI-AA      RAABST01            0000         T  .
ABST2        Analýza odsúhlasenia FI-AA      RAABST02            1000         TP  .
ABT1         Prevod inv.majetku          SAPLAMDP_OLD          0100         TP  .
ABT1N        Prevod investičného majetku     SAPLAMDP            0100         TP  .
ABUB         Preúčtovanie medzi oblasťami     SAPLABUM            0100         T  .
ABUMN        Preúčtovanie v rámci účt.okruhu   SAPLAMDP            0100         TP  .
ABZE         Prírastok z vlastnej výroby     SAPMA01B            0100         T  .
ABZK         Prírastok IM nákupom s dodávateľom  SAPMF05A            0100         T  .
ABZO         Prírastok IM - autom.kontrol.účt.  SAPMA01B            0100         T  .
ABZON        Prírastok automat.súvzťaž.účtovania SAPLAMDP            0100         TP  .
ABZP         Prírastok zo združeného podniku   SAPMA01B            0100         T  .
ABZS         Obstaranie prípisu          SAPMA01B            0100         TP  .
ABZU         Prípis                SAPMA01B            0100         T  .
ABZV         Prírastok IM zo zúčtovacieho účtu  SAPMF05A            0122         T  .
AC00         Service Master            MENUAC00            1000         B  .
AC01         Kmeňový súbor výkonov        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC02         Kmeňový súbor výkonov        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC03         Kmeňový súbor výkonov        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC04         Kmeňový súbor výkonov        SAPLBAS0            0300         TP  .
AC05         Spracovanie zoznamu km.súb.výkonov  RXASMD10            1000         TP  .
AC06         Zobrazenie zostavy          RXASMD10            1000         TP  .
AC08         Odoslanie výkonu           RBDSESRV            0000         T  .
AC10         Hierarchia tried s výkonmi      RMMLCLST            1000         T  .
ACACACT       Výpočet a účtovanie čas.rozlíšení  ACAC_PERIODIC_POSTING     1000         T  .
ACACAD        Stanovenie účtu ACE         ACEPSCALLBKEDR         0100         T  .
ACACADCONT01     Stan.účtu čas.rozl.: Údrž.zázn.ob.01 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACACADCONT02     Stan.účtov: Údržba zázn.- oblasť 02 ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETA01     Stan.účtov: Defin.pravidla - obl.01 ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETA02     Stan.účtov: Defin.pravidla - obl.02 ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACADMETASGL    Stan.účtov: Def.jednoduch.súb.prav. ACEPS_ACCDET          0000         T  .
ACACAD_MAIN     Stanovenie účtu: Údržba záznamov   ACEPSCALLBKEDR         0300         T  .
ACACAD_META     Stanov.účtu: Def.súboru pravidiel  ACEPSCALLBKEDR         0200         T  .
ACACARCHPREP     Príprava archivačného chodu     ACAC_ARCHIVING_PREPARE     1000         T  .
ACACCARRYFORWARD   Prevod zostatku           ACAC_CARRY_FORWARD       1000         T  .
ACACDATADEL     Výmaz dát v nástr.pre čas.rozlíšenie ACE_LEGACY_DATA_DELETE     1000         T  .
ACACDATATRANS    Príklad: Prevzatie dát do ACE    ACAC_DATA_TRANSFER_EXAMPLE   1000         T  .
ACACDSITEMS     Reporting obj.čas.rozlíšenia ACAC  ACAC_DSITEMS          1000         T  .
ACACDSPARAMS     Reporting param.objektu ACE ACAC   ACAC_DSPARAMS         1000         T  .
ACACFIRECON     Odsúhlasenie nástr.pre čas.rozl.s FI ACAC_FI_RECONCILIATION     1000         T  .
ACACIMG       IMG pre Accrual Accounting      ACAC_IMG            1000         T  .
ACACPSDOCITEMS    Zobrazenie jednotl.položiek v ACAC  ACAC_PSDOCITEMS        1000         T  .
ACACPSITEMS     Zobrazenie súhrnných hodnôt v ACAC  ACAC_PSITEMS          1000         T  .
ACACREVERS      Storno period.chodov čas.rozlíšenia ACAC_REVERSAL_POSTING     1000         T  .
ACACTRANSFER     Prevod dokladov ACE do účtovníctva  ACAC_POSTINGS_2_ACC_TRANSFR  1000         T  .
ACACTREE01      Založenie objektov čas.rozlíšenia  ACAC_BASISDATA_CREATE     1000         T  .
ACACTREE02      Spracovanie objektov čas.rozlíšenia ACAC_BASISDATA_SEL_FOR_MAIN  1000         T  .
ACAC_ACEPS_APPLLOG  Údržba čís.intervalu: ACEAPPLLOG   SAPMSNUM            0100         T  .
ACAC_NUMOBJ     Údržba číselného intervalu: ACAC_OBJ SAPMSNUM            0100         T  .
ACB1         Kompaktné zobrazenie stavu na účte  SAPLFACB1000          0100         T  .
ACBD         Zobraz. Shared Buffer ATP-Check   ATPBD001            1000         T  .
ACCR         Osobné menu Volker Hofmann      MENUACCR            1000         B  .
ACCR01        Doklad rozlíšenia: Založenie     SAPMACCR01           1001         T  .
ACCR02        Doklad rozlíšenia: Zmena       SAPMACCR01           1002         T  .
ACCR03        Doklad rozlíšenia: Zobrazenie    SAPMACCR01           1002         T  .
ACCR04        Vykonanie rozlíšení         RACCRPROCESS          1000         T  .
ACCR05        Zobrazenie protokolu rozlíšenia   RACCRAPPLOG          1000         T  .
ACCR06        Výmaz protokolu rozlíšenia      RACCRAPPLOGDEL         1000         T  .
ACCR07        Storno rozlíšenia          RACCRREVERSAL         1000         T  .
ACC_CHECK      Nástr.pre kontrolu dostup.CRM PC UI CHECK_ACCESSIBILITY      0100         T  .
ACC_CUST_CALL    Vyvolanie customizačnej transakcie  ACC_CUST_CALL         1000         T  .
ACC_DATABASIS_SET  Nastavenie databázy         ACC_DATABASIS_SET       1000         T  .
ACC_SYSTEM_SELECTION Výbery pre účtovníctvo        ACC_SYSTEM_SELECT       1000         T  .
ACC_SYSTEM_SET    Nastavenie účtovného systému     ACC_SYSTEM_SET         1000         T  .
ACEARCHPREP     Príprava archivačného chodu     ACE_ARCHIVING_PREPARE     1000         T  .
ACEC         Nástroj pre čas.rozlíšenie - IMG   ACE_IMG            1000         T  .
ACEDATADEL      Výmaz dát v nástr.pre čas.rozlíšenie ACE_LEGACY_DATA_DELETE     1000         T  .
ACENAVIGATOR02    Zmena navigátora ACE         ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  1000         T  .
ACENAVIGATOR03    Režim zobrazenia navigátora ACE   ACE_BASISDATA_SEL_FOR_MAINT  1000         T  .
ACEPP        Nástr.pre čas.rozlíš.:Period.účtov. ACEPS_PERIODIC_POSTING     1000         T  .
ACEPSAD       Stanovenie účtu ACE         ACEPSCALLBKEDR         0100         T  .
ACEPSADCONT01    Stan.účtu: Údržba záznamu, úroveň 01 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADCONT02    Stan.účtu: Údržba záznamu, úroveň 02 ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETA01    Stan.účtu: Def.pravidla, úroveň 01  ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETA02    Stan.účtu: Def.pravidla, úroveň 02  ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSADMETASGL    Stan.účtu: Def.jednostup.pravidla  ACEPS_ACCDET          1000         T  .
ACEPSAD_MAIN     Stanovenie účtu: Údržba záznamov   ACEPSCALLBKEDR         0300         T  .
ACEPSAD_META     Stan.účtu: Defin.súboru pravidiel  ACEPSCALLBKEDR         0200         T  .
ACEPS_ACEDOCNR    Údržba čís.intervalu: ACEPSDOCNR   SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_APPLLOG    Údržba čís.intervalu: ACEAPPLLOG   SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_AWREF     Údržba čís.intervalu: ACE      SAPMSNUM            0100         T  .
ACEPS_TRANS     Prevod dokladov ACE do účtovníctva  ACEPS_POSTINGS_2_ACC_TRANSFER 1000         T  .
ACEREV        Storno účtovaní           ACEPS_REVERSAL_POSTING     1000         T  .
ACE_CHECKOFF     Rozšírené kontroly dát vypnuté    ACE_EXTENDED_CHECK       1000         T  .
ACE_CHECKON     Rozšírené kontroly dát zapnuté    ACE_EXTENDED_CHECK       1000         T  .
ACE_COMP_SET     Nastav.komponentu v nástr.čas.rozl. ACE_COMPONENT_SET       1000         T  .
ACNR         Údržba čísel.intervalu: VÝKON    SAPMSNUM            0100         T  .
ACOMPXPD       Vyhodnotenie sledovania vývoja    RCOMPANALYSIS         1000         TP  .
ACPTOOL       Nástroj overenia pre admin.kokpit  RSTCT_ADM_CP_CHECK_TOOL    2000         T  .
ACTEXP_APPR     Schválenie pracovných dôb a ciest  R_APPROVE_ACTIVITIES_EXPENSES 1000         T  .
ACTEXP_APPR_LITE   Schválenie pracovných dôb a ciest  R_APPROVE_ACTIVITIES_EXPENSES 1000         T  .
ACTIVATE       Activation of DDIC Object      RBCA_ACTIVATE_DDIC       1000         T  .
ACTL         INTERNÁ: Zásoba práce        SAPLKAZB            1000         T  .
AD08         Enter G/L Account Posting      SAPMSD08            0100         T  .
AD0M         New A&D functionality        MENUAD0M            1000         B  .
AD1T         Clear down payment requests     AD01DPR2            1000         T  .
AD20         Údržba nápovedí vyhľadáv.(pre IMG)  SAPLSD30            0110         TP  .
AD21         Údržba matchkódu (pre IMG)      SAPMSD20            0099         TP  .
AD31         Plan data handling          AD03PDH1            0000         T  .
AD32         Costs-to-complete evaluation     AD03CTC1            0000         T  .
AD43         Assessment Preprocessor with rollup AD04CSF3            1000         T  .
ADAA         Activity Allocation Conversion    AD02ACTV            1000         T  .
ADA_COCKPIT_LVC   liveCache im DBA Cockpit       RSLVCADM            0200         TP  .
ADA_COCKPIT_VOL   liveCache Volumes in DBA Cockpit   RSLVCADM            0400         TP  .
ADA_GOTO_ALERT_MONIT Alert Monitor            ADA_GOTO_ALERT_MONITOR     1000         T  .
ADA_SQLDBC      SQLDBC_CONS             RSADA_SQLDBC_CONS       1000         T  .
ADBOS01       SD-SRV Reporting: Quantity Flow   RADBOS01            1000         T  .
ADBOS02       SD-SRV Reporting: BOS w. Hierarchy  RADBOS02            1000         T  .
ADBOS03       SD-SRV Reporting: BOS w/o Hierarchy RADBOS03            1000         T  .
ADBT         ORF: Stock Calculation (Batch)    ADSPC_IP            1000         T  .
ADCO99        Closure of SM Orders         RSETSTATSM02          1000         T  .
ADEX         Order-material transfer posting   ADEXMAIN            1000         T  .
ADFSH_CUST      Flight scheduling view maintenance  ADFSHCUST           1000         T  .
ADIP         SPEC 2000: Initial Provisioning   ADSPC_IP            1000         T  .
ADPMPS2       Integrácia PM/PS           PM_PS_INTEGRATION       1000         T  .
ADPRCP        Copy Partner Profiles for SPEC 2000 ADSPC_PARTNER_PROF       0100         T  .
ADPT         Component Maintenance Cockpit    SAPADMROBENCH         1000         T  .
ADRE         ORF: Results Report         ORF1              1000         T  .
ADRF         ORF: Stock Calculation        ADSPC_IP            1000         T  .
ADS2KUPL       SPEC2000 Initial Provisioning Upload ADS2KIPUPL_START_UPLOAD    1000         T  .
ADS2KUPL1      Resume Upload            ADS2KIPUPL_RESUME_UPLOAD    1000         T  .
ADSPCIP       SPEC 2000: File Upload To ERP    S2K_IP_UPLOAD         1000         T  .
ADSPCIP_EXCELMAP   SPEC2000: Settings to RSPL File   S2K_IP_SET_EXCEL_MAP      1100         T  .
ADSPCIP_RSPL     SPEC2000:RSPL File Upload      S2K_IP_READ_EXCEL       0100         T  .
ADSUBCON       SUBCONTRACTING Monitor        DI_SUBCON_MONITOR_2      1000         T  .
ADWP_HELP      ADWP Additional Functions      ABAP_ENGINEER_01        1000         T  .
AFAB         Zaúčtovanie odpisu          RAPOST2000           1000         TP  .
AFABN        Zaúčtovanie odpisu          RAPOST2000           1000         TP  .
AFAF         Chybný IM              RAT08400            1000         TP  .
AFAMA        Údržba view metódy odpisového kľúča RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMD        Údržba view degresívnej metódy    RACSTABL            1000         TP  .
AFAMH        Údržba metódy maximálnej čiastky   RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMP        Údržba view metódy období      RACSTABL            1000         TP  .
AFAMR        Údržba view metódy kľúča výpočtu   RACSTABL            1000         TP  .
AFAMS        Údržba view metódy úrovní      RAVCLUST            1000         TP  .
AFAMSK        Metóda úrovní v kalendárnych rokoch RAVCLUST            1000         TP  .
AFAM_093B      View navrhovaných hodnôt ocenenia  RACSTABL            1000         TP  .
AFAM_093C      Navrhované hodnoty účtovného okruhu RACSTABL            1000         TP  .
AFAR         Prepočet odpisu           RAAFAR00            1000         TP  .
AFBN         Vloženie novej odpisovej oblasti   RAFABNEW            0000         TP  .
AFBP         Vystav.protokolu o zaúčt.odpisu   RAPOST2001           1000         T  .
AFO_AP_LOAN_MMIG   Integr.FO: Pôžičky - migrácia    RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_LOAN_MUPD   Integr.FO: Pôžičky - hrom.sprac.   RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_POS1_MMIG   Int.FO: Pozícia dr.CP dep.- migrácia RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_POS1_MUPD   Int.FO:Pozícia dr.CP dep.-hrom.spr. RAFO_FOI_POS1_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_POS2_MMIG   Int.FO: Pozícia dr.CP dep.- migrácia RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_MMIG  1000         TP  .
AFO_AP_POS2_MUPD   Int.FO: Pozícia dr.CP dep.-hrom.spr. RAFO_FOI_POS2_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_AP_TRTM_MUPD   Integr.FO: Open TRTM - hrom.sprac.  RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_AP   1000         TP  .
AFO_CFUPDATE     Aktualizácia správy cash-flow    RAFO_CFUPD_UPDATE       1000         TP  .
AFO_FOI_DER_DERIVA  Int.FO: Odvodzovanie derivátov    RCFADRD01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_FAZ   Int.FO: Odvodzovanie facilít     RRMFAZ01            1000         T  .
AFO_FOI_DER_FX    Int.FO: Odvodzovanie devíz      RCFADRF01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_LOAN   Int.FO: Odvodzovanie pôžičiek    RCFADRL01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_MONEY  Int.FO: Odvodzovanie - peňažný trh  RCFADRM01           1000         T  .
AFO_FOI_DER_POS1   Int.FO: Odvodzov.-pozícia dr.CP dep. RAFODR_POS101         1000         T  .
AFO_FOI_DER_POS2   Int.FO: Odvodz.poz.dr.CP účtu poz.  RAFODR_POS201         1000         T  .
AFO_FOI_PD      Zobraz.protokolu-integrácia FO    RAFO_FOI_PROT_DISPLAY     1000         TP  .
AFO_FOI_PP      Integrácia FO: Dodatočné spracovanie RAFO_FOI_POSTPROCESS      1000         TP  .
AFO_FOI_RULE_DERIVA Deriváty: Údržba záznamov pravidiel RCFADRD02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_FAZ   Facilita: Údržba záznamov pravidiel RRMFAZ02            1000         T  .
AFO_FOI_RULE_FX   Devízy: Údržba záznamov pravidiel  RCFADRF02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_LOAN  Pôžičky: Údržba záznamov pravidiel  RCFADRL02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_MONEY  Peňaž.trh: Údržba záznamov pravidiel RCFADRM02           1000         T  .
AFO_FOI_RULE_POS1  Poz.triedy depoz.: Údrž.zázn.pravid. RAFODR_POS102         1000         T  .
AFO_FOI_RULE_POS2  Poz.triedy účt.poz.: Údrž.zázn.prav. RAFODR_POS202         1000         T  .
AFO_PA_LOAN_MUPD   FOI: Časť PA pre pôžičku-hrom.sprac. RAFO_FOI_LOAN_MIGRATION_PA   1000         TP  .
AFO_PA_TRTM_MUPD   Spracovanie FO pre finanč.transakcie RAFO_FOI_TRTM_MIGRATION_PA   1000         TP  .
AFO_UPDSAVE_DEL   Výmaz administr.dát nočného chodu  RAFO_CFUPD_GLOBDEL       1000         TP  .
AFO_UPDSAVE_SHOW   Zobrazenie admin.dát nočného chodu  RAFO_CFUPD_GLOBSHOW      1000         TP  .
AFO_WORK_SHOW    Zobrazenie zásob práce fin.objektu  RAFO_WORK_STOCK_SHOW      1000         TP  .
AFO_WP_CONV     Konverzia finančných objektov    RAFO_FWTR_JBDOBJ1_CONVERT   1000         TP  .
AFWA         Založenie/údržba štruktúr analýzy  SAPMJBRA            0100         T  .
AFWBM        Spracovanie kmeň.dát pre benchmark  SAPMAFWBM           0100         T  .
AFWBMPH       Priradenie benchmark k uzlu HP    SAPMAFWBM           1000         T  .
AFWFL        AFWCH: Údržba filtra         SAPMAFWCH_FL          0110         T  .
AFWFLT        AFWCH: Údržba filtra         SAPMAFWCH_FL          0110         T  .
AFWKF_MD       Report.kmeň.dát databázy výsledkov  RAFWKF_MD_SHOW         1000         T  .
AFWKF_PA       Ukazovatele a metóda vyhodnotenia  SAPLAFWKF_MAIN         1000         T  .
AFWKF_RA       Ukazovatele a metóda vyhodnotenia  SAPLAFWKF_MAIN         1000         T  .
AFWO1        Monitorovanie metódy jednot.záznamov RAFWGO_SHOWEP1         1000         TP  .
AFWO2        Monitorov.metódy konečných výsledkov RAFWGO_SHOWEP2         1000         TP  .
AFWOBM        Monitorov.metódy konečných výsledkov RAFWGO_SHOWBM         1000         TP  .
AFWS         Údržba použitia atribútov      SAPMAFWCH_SEGMCHAR       0100         T  .
AFW_ACT1       Štrukt.analýzy: Aktivácia predlohy  RAFWCH_SAMPLE_STR_ACT     1000         T  .
AFW_ACT2       Štr.analýzy: Aktivácia customizingu RAFWCH_SAMPLE_CUS_ACT     1000         T  .
AFW_BP1       Konverzia OP: Záznamy katalógu polí RAFWCH_BP_FCAT         1000         T  .
AFW_BP2       Konverzia OP: Hierarchie portfólia  RAFWCH_BPMIG_PH        1000         T  .
AFW_BP3       Konverzia OP: Hierarchie atribútov  RAFWCH_BPMIG_CH        1000         T  .
AFW_BP4       Konverzia OP: Šifrovanie hodnoty HP RAFWCH_BPMIG_PH_VALUE     1000         T  .
AFW_BP5       Konverzia OP pri zhode č.: BPMIG=3  RAFWCH_BPMIG_NO_VALUE_CHANGE  1000         T  .
AFW_BP6       Nastavenie statusu "Ukončené"    RAFWCH_BPMIG_FORCE_COMPLETE  1000         T  .
AFX_CUST_CHECK    Kontrola customizingu archivácie   AFX_CUSTOMIZING_CHECK     1000         T  .
AFX_CUST_DEPL    Distribúcia glob.cust.riadenia    AFX_CUSTOMIZING_DEPLOY     1000         T  .
AFX_MONITOR     Monitor archivácie          AFX_MONITOR          1000         T  .
AFX_WB        Archiving Workbench         AFX_WORKBENCH         0100         T  .
AIAB         NedInv: Prirad.pravidiel rozdelenia SAPMA15B            0100         TP  .
AIAO         C AA Údržba variantu zozn.všeob. JP SAPMV76A            0100         T  .
AIAZ         Zobrazenie:Prirad.prav.rozdelenia  SAPMA15B            0100         T  .
AIBU         Preúčtovanie nedokonč.investície   SAPMA12B            0100         TP  .
AIDMM        Create Material Master Data IDocs  RLABIMTNR           1000         T  .
AIDNR        Create EPC Number Range IDocs    RLABINRNG           1000         T  .
AIIO         C AM Údržba variantov zost.ned.inv. SAPMV76A            0100         TP  .
AISF         FX Exposure             RJBRSVAC            1000         TP  .
AISFSS        Analýza jednotl.hodn. - FX Exposure RJBRSVAC            1000         TP  .
AISPL        Výsledovka - analýza jednotl.hodnôt RJBRSVAC            1000         T  .
AISS         Analýza jednotl.hodnôt - senzitivity RJBRSVAC            1000         TP  .
AIST         Storno zúčtovania nedok.investície  SAPMA12B            0100         T  .
AIS_STDREP      Štandardný reporting v DB výsledkov RAIS_STDREP_RDB        1000         TP  .
AJAB         Ročná závierka            RAJABS00            0000         TP  .
AJRW         Zmena roka              RAJAWE00            0000         TP  .
AKAB         Zoznam dohôd nákupu         SAPMWAKA            1300         T  .
AKE1         Založ.podmienky           SAPMV13A            0100         T  .
AKE10        Transfer.ceny: Zobrazenie prirážok  SAPMV13A            0100         T  .
AKE2         Zmena podmienky           SAPMV13A            0100         T  .
AKE3         Zobraz.podmienky           SAPMV13A            0100         T  .
AKE4         Založ.podmienky s predlohou     SAPMV13A            0100         T  .
AKE5         Transfer.ceny PCA: Založenie cien  SAPMV13A            0100         T  .
AKE6         Transfer.ceny PCA: Zmena cien    SAPMV13A            0100         T  .
AKE7         Transfer.ceny: Zobrazenie cien    SAPMV13A            0100         T  .
AKE8         Transferové ceny: Založenie prirážok SAPMV13A            0100         T  .
AKE9         Transferové ceny: Zmena prirážok   SAPMV13A            0100         T  .
AKKO         Podmienky nákupu akcie        SAPMWAKA            1300         T  .
AKVA         Zoznam dohôd predaja         SAPMWAKA            1300         T  .
AKVK         Podmienky predaja akcie       SAPMWAKA            1300         T  .
AL08         List of all logged on users     RSUSR000            1000         TP  .
AL11         Display SAP-Directories       RSWATCH0            0000         TP  .
AL11_OLD       Display SAP Directories       RSWATCH0_OLD          1000         TP  .
AL12         Zobraz.vyr.pamäte tab.(Expertmodus) RSDBBUFF            0000         TP  .
AL13         Display Shared Memory (Expertmode)  RSTUNSHM            0000         TP  .
AL15         Customize SAPOSCOL destination    RSHOSTLD            0101         TP  .
ALM_01        ALM: Priradenie druhu CF k znaku CF RJBACFART2KNZ         1000         T  .
ALM_ME_GETSYNC    Zobrazenie statusu synchronizácie  RALM_ME_GET_SYNC_STATUS    1000         T  .
ALM_ME_ORDER_STATUS Zmena statusu mobil.zar.pre zákazku RALM_ME_ORDER_STATUS      1000         T  .
ALO1         Stanovenie prepojení ASH/DOREX    RASHLO00            1000         T  .
ALRTCATDEF_SEL    Definícia kategórie výstrahy     RSALERTCATDEF         1000         T  .
ALRTDISP       Zobrazenie výstrah          RSALERTDISP          1000         T  .
ALRTINBOX      Výstraha - došlá pošta        RSALERTINBOX          1000         T  .
ALRTMON       Monitor výstrah           RMPAALRTMONITOR        1000         T  .
ALRTPERS       Doručenie personal.výstrahy     RSALERTPERSONALIZE       1000         T  .
ALRTPROC       Spracovanie výstrah         RSALERTPROC          1000         T  .
ALRTSUBSCR      Abonovanie ku kategóriám výtrah   RSALERTSUBSCRIBE        1000         T  .
ALVIEWER       ArchiveLink Viewer vo Web      ARCHIVELINK_VIEWER       1000         T  .
AM04         Zmeny tried IM            SAPMA01A            0100         TP  .
AM05         Blokovanie tried IM         RACSTABL            1000         TP  .
AMADEUS       Amadeus priamo            RFTP_BYPASS          1000         T  .
AMEN         Menu pre nástroje ABAP        RSABAPME            1000         T  .
AMRP         Odoslanie akt.zoznamu potrieb/zásob RMCPAMRP            1000         T  .
ANA_STRUCT_GEN    Metadáta OLTp - repository      RANA_STRUCT_GEN        0100         T  .
ANA_STRUCT_GEN_ALM  Metadáta OLTp - repository      RANA_STRUCT_GEN        0100         T  .
ANA_VAR       Analýza tabuliek: Varianty analýzy  SAPLARCH_ANA_ADMIN       0200         T  .
ANHAL        Údržba kľúča zadržiavanej hodnoty  RAVCLUST            1000         T  .
ANK0         Dáta triedy IM závislé od odp.plánu RAVCLUST            1000         T  .
ANK1         Riadiace údaje závislé od odp.plánu RAVCLUST            1000         T  .
ANK2         Priradenia závislé od odpis.plánu  RAVCLUST            1000         T  .
ANK3         Ocenenie majetku závisl.od odp.plánu RAVCLUST            1000         T  .
ANK4         Údaje poistky závislé od odpis.plánu RAVCLUST            1000         T  .
ANKA         Adresár tried IM           RAMUST03            0000         T  .
ANKL         Generovanie tried inv.majetku    AWIZ_ANKL           1000         T  .
ANNETTE       Kontrola archivačných dokumentov   ARCHDOKUTEST          1000         T  .
ANSICHT       Údržba views IM           RAVCLUST            1000         TP  .
ANVEST        Údržba opatrení na podp.investícií  RAVCLUST            1000         T  .
ANZARCH       Zobrazenie spätne vyvolaných štrukt. SAPLSHI18_B          0100         T  .
AO21         Štruktúra obr. pre odp.oblasti    RAVCLUST            0000         T  .
AO33         Výber polí pre daň z majetku     RAVCLUST            0000         T  .
AO42         Výber polí pre poistenie       RAVCLUST            0000         T  .
AO51         Výber polí pre leasing        RAVCLUST            0000         T  .
AO67         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO68         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO73         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO73_INV       Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO74         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO75         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO76         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO77         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO78         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO79         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO80         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO81         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO82         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO83         Definícia druhu pohybu        RACSTABL            0000         T  .
AO88         Priradenie účtu-investičná dotácia  RAVCLUST            0000         T  .
AO90_OLD       Prirad.účtov-prírastky        RAVCLUST            0000         T  .
AO91         Stanov.oprávnenia pre skupiny polí  RACSTABL            0000         T  .
AO92         Logické skupiny polí         RACSTABL            0000         T  .
AO99_OLD       Prirad.účtu-odvodené oblasti     RAVCLUST            0000         T  .
AOBJ_DOCU      Display Archiving Object Docu.    SAPLARCH_IMG          0100         T  .
AOBK         Odpisové oblasti/pravidlá krátenia  RACSTABL            0000         TP  .
AOLA         Kmeň.dáta:Tabstrip          RAVC0ALA            1000         T  .
AOLAPOST       Tabstrip účtovných transakcií    RAVC0ALA            1000         T  .
APB_CALL_IS_QUERIES Vyvolanie query infosady       APB_LPD_CALL_INFOSET_QUERIES  1000         T  .
APB_LPD_CALL_RW_REP Spust.reportov ReportWriter     APB_LPD_CALL_RW        1000         T  .
APB_LPD_CALL_TRANS  APB_LPD_CALL_TRANSACTION       APB_LPD_CALL_TRANSACTION    1000         T  .
APER_RESET      Reset periodického chodu účtovania  RAPERDEL            1000         T  .
APOLLO        Apollo Bypass            RFTP_BYPASS2          1000         T  .
APPCHANGE      Vyhodnotenie posudkov        RHPE_APP_CHANGE        1000         TP  .
APPCREATE      Založenie posudku          RHPE_APP_CREATE        1000         TP  .
APPDELETE      Výmaz posudku            RHPE_APP_DELETE        1000         TP  .
APPDISPLAY      Zobrazenie hodnotenia        RHPE_APP_DISPLAY        1000         TP  .
APPSEARCH      Vyhodnotenie posudkov        RHPE_APP_SEARCH        0000         TP  .
APPTAKEBACK     Nastav.posudku späť na status aktív. RHPE_APP_TAKE_BACK       1000         TP  .
AR01         Vyvolanie zoznamu stavu IM      RABEST_ALV01          1000         TP  .
AR02         Vyvolanie histórie IM        RAGITT_ALV01          1000         TP  .
AR03         Vyvolanie zostavy odpisov      RAHAFA_ALV01          1000         TP  .
AR04         Vyvolanie zostavy odpisov + úrokov  RAKAFA_ALV01          1000         TP  .
AR05         Vyvolanie zostavy príras.IM     RAZUGA_ALV01          1000         TP  .
AR06         Vyvolanie zost.vyradenia IM     RAABGA_ALV01          1000         TP  .
AR07         Vyvolanie zostavy preúčtov.IM    RAUMBU_ALV01          1000         TP  .
AR08         Vyvolanie zostavy porovnaní odpisov RABIKA_ALV01          1000         TP  .
AR09         Vyvol.zoznamu majetku        RAVERM_ALV01          1000         TP  .
AR10         Vyvol.zoznamu poistenia       RAVERS_ALV01          1000         TP  .
AR11         Investičné príspevky         RAINZU10N           1000         TP  .
AR11N        Investičné príspevky         RAINZU10N           1000         TP  .
AR12         Vyvolanie zoznamu IM         RAANLA_ALV01          1000         TP  .
AR13         Vyvol.plánovania prim.nákl.odp./úrok RAKOPL02            1000         TP  .
AR14         Vyvolanie zostavy manuálnych odpisov RAMAFA_ALV01          1000         TP  .
AR15         Zmeny kmeň.záznamu          RAAEND01            1000         TP  .
AR16         Zmeny tried IM            RAAEND02            1000         TP  .
AR17         Vyvol.zoznamu leas.nákladov     RALEAS01            1000         TP  .
AR18         Vyvolanie simul.odpisu        RASIMU02            1000         TP  .
AR19         Vyvolanie dokladu o pôvode      RABEWG_ALV01          1000         TP  .
AR20         Porovnanie vyradení         RAUSAG_ALV01          1000         T  .
AR21         Mid-Quarter-Alert-Report       RAUSMQ10            1000         T  .
AR22         Analýza výnosu z vyradenia      RAUSAG_ALV04          1000         T  .
AR23         Taliansko:Regist.IM         RAITAR01            1000         T  .
AR24         Taliansko:IM pri tretej str.     RAITAR02            1000         T  .
AR25         Zaúčtované odpisy          RAGAFA_ALV01          1000         TP  .
AR26         Vyvolanie zost.zvl.pol.       RASOPO_ALV01          1000         TP  .
AR27         Vyvolanie:Zoznam invest.celkov    RAKOMP_ALV01          1000         TP  .
AR28         Vyvolanie histórie IM        RAHIST02            1000         TP  .
AR29         Zvýš.hodnoty a nové ocenenie IM   RAAUFW02            1000         T  .
AR29N        Zvýš.hodnoty a nové ocenenie IM   RAAUFW02            1000         T  .
AR30         Zobrazenie zásoby práce       RAWORK01            1000         TP  .
AR31         Spracovanie zásoby práce       RAWORK10            1000         TP  .
AR32         Vyvolanie vytvorenia zásoby práce  RABEST_ALV01          1000         TP  .
AR32N        Vyvolanie vytvorenia zásoby práce  RABEST_ALV01          1000         TP  .
ARCHGUIDE      Data Archiving Guide         SAPLARCH_IMG          0200         T  .
ARCH_PROT      Archiving Logs            SAPLAPROT_DISPLAY       0100         T  .
ARKO         KOBRA: Archivácia          RVEXARIN            1000         T  .
ARMO         Monitor plánovania: Účt.inv.majetku RARUNMONI           1000         T  .
ARQ0         FIAA - Výkazy Ad Hoc         RAQUER01            1000         TP  .
ARRAY_CREATE     Generovanie skupiny stĺpcov     OM_CREATE_ARRAYTYPE      1000         T  .
ART0         FI-AA - Infosystém          RATREE00            1000         TP  .
ARTE         Nahradenie artikla v modul.layoutu  RWARTREPL           1000         T  .
AS01         Založenie kmeňového záznamu IM    SAPLAIST            0105         TP  .
AS02         Zmena kmeňového záznamu IM      SAPLAIST            0100         TP  .
AS03         Zobrazenie kmeňového záznamu IM   SAPLAIST            0100         TP  .
AS04         Zmeny IM               SAPMA01A            0500         TP  .
AS05         Blokovanie karty IM         SAPLAIST            0100         TP  .
AS06         Výmaz karty IM/Ozn. na výmaz     SAPLAIST            0100         TP  .
AS08         Číselné intervaly č.inv.maj.     SAPMSNUM            0100         T  .
AS100        Prevzatie starých dát pomocou Excelu SAPMALSMEX           0050         T  .
AS11         Založenie podčísla IM        SAPLAIST            0110         TP  .
AS11_FMIM      Založenie podčísla nedok.invest.   RA_CREATE_ASSET_FM       1000         TP  .
AS21         Založenie invest.celku        SAPLAIST            0106         TP  .
AS22         Zmena invest.celku          SAPLAIST            0101         TP  .
AS23         Zobrazenie invest.celku       SAPLAIST            0101         TP  .
AS24         Súbor IM:založenie podčísla     SAPLAIST            0111         TP  .
AS25         Blokovanie invest.celku       SAPLAIST            0101         TP  .
AS26         Súbor IM:označenie na výmaz     SAPLAIST            0101         TP  .
AS81         Založ.starého súb.IM         SAPLAIST            0106         TP  .
AS82         Zmena starého súb.IM         SAPLAIST            0101         TP  .
AS83         Zobraz.starého súb.IM        SAPLAIST            0101         TP  .
AS84         Starý súbor IM-založenie podčísla  SAPLAIST            0111         TP  .
AS91         Založ.st.dát IM           SAPLAIST            0105         TP  .
AS92         Zmena st.dát IM           SAPLAIST            0100         TP  .
AS93         Zobraz.st.dát IM           SAPLAIST            0100         TP  .
AS94         Založenie podč.st.dát IM       SAPLAIST            0110         TP  .
ASCC         IM môjho nákl.strediska verz. GUI  SAPLASEL            1000         TP  .
ASCC_GUI       IM môjho nákladového strediska    SAPLASEL            1000         TP  .
ASEM         Môj IM                SAPLASEL            1000         TP  .
ASEM_GUI       Moje IM - verzia GUI         SAPLASEL            1000         TP  .
ASIM         Simulácia - účtovanie IM       SAPLAMDP_OLD          0900         T  .
ASKB         Periodické zaúčtovania IM      RAPERB2000           1000         TP  .
ASKBN        Periodický chod účtovania zostatkov RAPERB2000           1000         TP  .
ASMN         ---                 MENUASMN            1000         B  .
AS_ADMIN       SAP AS: Administrácia        SAPLAS_ADMIN          0100         T  .
AS_AFB        Prehliadač Archive File       SAPLAS_AFB           0100         T  .
AT01         Založenie starého kmeň.záznamu IM  SAPLAIST            0105         TP  .
AT02         Zmena starého kmeň.záznamu IM    SAPLAIST            0100         TP  .
AT03         Zobrazenie starého kmeň.záznamu IM  SAPLAIST            0100         TP  .
AT11         Založenie starého podčísla IM    SAPLAIST            0110         TP  .
AT21         Založenie starého invest.celku    SAPLAIST            0106         TP  .
AT22         Zmena starého invest.celku      SAPLAIST            0101         TP  .
AT23         Zobrazenie starého invest.celku   SAPLAIST            0101         TP  .
AT24         Založenie starého podčísla inv.celku SAPLAIST            0111         TP  .
AT81         Založenie starého invest.celku    SAPLAIST            0106         TP  .
AT82         Zmena starého invest.celku      SAPLAIST            0101         TP  .
AT83         Zobrazenie starého invest.celku   SAPLAIST            0101         TP  .
AT84         Založenie podčísla starého inv.celku SAPLAIST            0111         TP  .
AT91         Založenie starého inv.majetku    SAPLAIST            0105         TP  .
AT92         Zmena starého inv.majetku      SAPLAIST            0100         TP  .
AT93         Zobrazenie starého inv.majetku    SAPLAIST            0100         TP  .
AT94         Založenie podčísla starého inv.maj. SAPLAIST            0110         TP  .
ATPS         Kontrola ATP: Odoslanie customizingu SAPLATPS            0100         T  .
ATRA         Analýza chodu programu-objekty ABAP SAPMS38T            0100         T  .
ATRANSGRP      Údržba skupiny transakcií      RAVCLUST            1000         T  .
ATRA_E2E       ABAP Objects Runtime Analysis    SAPRSATE            0000         TP  .
AUFW         Údržba opatrení zvýšenia hodnoty   RAVCLUST            1000         T  .
AUN0         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN1         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN10        FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN11        FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN2         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN3         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN4         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN5         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN6         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN7         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN8         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUN9         FI-AA Analytik prostredia      RAUMFE20            1000         T  .
AUT01        Konfigurácia protokolovania     AUT_CUST01           0100         T  .
AUT03        Zobrazenie konfigurácie       AUT_CUST01           0100         T  .
AUT04        Konfigur.protokolov dlhých textov  AUT_CUST_DEL04         1000         T  .
AUT05        Výmaz dlhých textov         AUT_DEL05           1000         T  .
AUT10        Vyhodnotenie Audit Trail      AUT_REP10           0100         T  .
AUTH_ASSISTANT    Rola asistenta oprávnení       SAPLS_AUTH_TOOL        0100         T  .
AUTH_DISPLAY_OBJECTS Zobraz.aktívnych objektov oprávnení BERE_DIPLAY_ACTIVE_OBJECTS   1000         T  .
AUTH_SWITCH_OBJECTS Vypnutie/zapnutie oprávnení     BERE_GLOBAL_SWITCH_OF_OBJECTS 1000         T  .
AUVA         FI-AA neúplný IM           RAUNVA00            0000         T  .
AW01         Asset Explorer            AW01N             0100         TP  .
AW01N        Asset Explorer            AW01N             0100         TP  .
AW01_AFAR      Asset Explorer            AW01N             0100         TP  .
AW01_OLD       Karta IM:Zobraz.hodn.polí      SAPMA03W            0100         TP  .
AXPD         Vyhodnotenie sledovania vývoja    RXPDANALYSIS          1000         TP  .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners