WelcomeIP Address Lookup

What's going on here?

Visitors total: 12,952 (today: 162)
( 9 user online last 15 min. )

Promotion:
Present Your sAPP here -
totally non-binding & free of charge
"

learn more about OPS!

Site-Report

learn more about CuDocu

learn more about T.O.B.I.

learn more about Tricktresor

Just have a look
&
order a book
Don't try phone but buy phone
then your phone is my phone:
iPhone

You already know your IBAN (the Terrible)?

Our actual sAPPs - effective recommendation pays off!

3rd-Party sAPPs

Who asks is leading! Who answers too!

Translated & titled SAP®-BADIs beginning with ...:  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X

(other catalogues & languages)

BADI             Tytuł naukowy                                   .

DATA_EXTENSION_CK       Dla rozszerzenia danych w kalkulacji kosztów produktu               .
DATA_EXTENSION_RW       Raportowanie do wyprowadz. danych kalkulacji jednostkowej             .
DC_ASSIGNMENT_RFW       Rozszerzenia dla cl_dc_assignment_rfw                       .
DC_DETAIL_RFW         BAdI dla klasy CL_DC_DETAIL_RFW                          .
DC_GRAPH_RFW         Rozszerzenia dla cl_dc_graph_rfw                          .
DELGRP01           Grupy dostaw wychodzących                             .
DELIVERY_PUBLISH       Ogłasz. danych dost. podczas aktualizacji bazy danych               .
DERIVATION          Add-In do wyprowadzania partii                           .
DFPS_BADI_CORU_SAP      Logika DFPS do nadania RMZHL w potwierdzeniach                   .
DFPS_BADI_LM_INT_LBK     Rozłączenie logu                                  .
DFPS_BADI_PM_CP_REVISION2_SAP Uprawnienie do zmiany postoju remontowego - tworzenie/usuwanie/kontrola MEB    .
DFPS_BADI_PM_CP_REVISION_SAP UPRAWNIENIE DO ZMIAN POSTOJU REMONTOWEGO                      .
DFPS_BADI_PM_CP_WCTR_SAP   Zapis uprawnienia do zmian stanowiska roboczego w tab. /ISDFPS/PM_CP        .
DFPS_BADI_PM_IS_SAP      DFPS - Dodatkowe kolumny dla raportów PM                      .
DFPS_BADI_PM_SERNR      Dezaktywacja pól numerów seryjnych, jeśli rozdzielone PM są aktywne        .
DFPS_IMPTT          Rozłączenie DFPS + punkty pomiarowe                        .
DFPS_IMRG           Zadanie aktualizacji tablicy dla dokumentów pomiarowych (tabela IMGR): Dodatek DFPS.
DFPS_IQS_MASS         Przekazywanie zmiany zbiorczej zawiadomienia                    .
DFPS_IWO_MASS         Przekazywanie zmiany zbiorczej zlecenia                      .
DFPS_MDOC           Odłączenie DFPS + dokument pomiarowy                        .
DFPS_NOTIF2          Przekazywanie zawiadomienia                            .
DFPS_NOTIFICATION1      Tworzenie zawiadomienia na podstawie wzorca / usuwanie informacji ID stanu     .
DFPS_NOTIFICATION3      Sprawdzenie spójności danych pod kątem statustu technicznego podczas księgowania  .
DFPS_ORDER1          Oddzielenie zlecenia/DFPS                             .
DFPS_ORDER2          Odłączenie DFPS                                  .
DFPS_ORDER3          Zawiadomienie w przypadku zdecentralizowanego przepisu rozliczeniowego       .
DFPS_ORDER4          Kontrola statusu technicznego fikcyjnej operacji                  .
DFPS_ORDER5          Ustawianie systemu log. AUFK dla rozdzielonych zleceń PM              .
DFPS_ORDER6          Przekazywanie zlecenia                               .
DFPS_ORDER7          Kontrola spójności - status techniczny                       .
DIESD_EMFOR          BAdI: Monitor IDoc dla harm. dostaw i harm. dostaw term.              .
DIMSP_MPLAN_DETAILS      Wywoływanie szczegółów planu obsługi                        .
DIMSP_SELECT_MPLAN      Wybór wg obiektów/ planów obsługi dla planowania inspekcji             .
DIP_AD010001         Zmiana listy obiektów i ich hierarchii                       .
DIP_AD010001_FLD       Struktualizacja wg wartości poj. i tekstu dla wartości cech            .
DIP_AD010002         Filtrowanie ustalonych danych                           .
DIP_AD010002_SEL       Zmiana kryteriów wyboru                              .
DIP_AD010003_DC        Rozszerzenie w celu wypełnienia cech zal. zdef. przez użytk.            .
DIP_AD010003_IC        Rozszerzenie w celu wypeł. cech niezal. zdef. przez użytk.             .
DIP_AD010005         Odczyt źródeł zdefiniowanych przez użytkownika                   .
DIP_AD010007         Zmiana informacji o przetwarzaniu pozycji dynamicznych               .
DIP_CHARACT_SEQUENCE     Zmiana kolejności cech                               .
DIP_CHECK_INPUT_OBJ      Kontrola obiektu początkowego w procesorze pozycji dynam.             .
DIP_CREATE_FOLLOW_UP     Tworzenie kolejnego dokum. lub rozszerz. istniej. dokum. SD            .
DIP_GET_SEL_DATA       Transfer danych wyboru                               .
DIP_INFLUENCE_GUI       Wpływ na GUI: Gotowość wprowadzania, widoczność,...                .
DIP_SET_SD_DIALOG       Aktywacja okna SD podczas symulacji i tworzenia dokumentu SD            .
DIP_SET_USERSETTINGS     Dokonywanie obowiązkowych ustawień użytkownika                   .
DIST_MAIN01          BAdI dla rozdziału dokumentów                           .
DIWPS_NOTIF_ACTION      Kontrola działania zw. z zawiadom. i kolejnego działania              .
DIWPS_NOTI_ASSIGN       Rozszerzenie dla przypisania zawiadomień                      .
DIWPS_NOTI_SELECT       Wybór zawiadomienia z postoju remontowego                     .
DIWPS_NW_ASSIGN        BAdI wywoływany podczas przypisywania sieci                    .
DIWPS_NW_CREATE        BAdI dla tworzenia sieci podczas postojów remontowych               .
DIWPS_ORDER_CREATE      Zmiana tworzenia zleceń w MEB                           .
DIWPS_PMPS          Rozszerzenie integracji PM/PS w Maintenance Event Builder             .
DIWPS_REV_CHECK        Brak kontroli standard. w obiektach na postojach remontowych            .
DIWPS_SLOT_UPDATE       Aktualizacja slotów w obszarze roboczym przed wyświetlaniem            .
DIWPS_STATUS_ICONS      Ikony statusu w MEB                                .
DIWPS_WA_NOT_LIST       Zmiany w obszarach prac i wyboru zawiadomień                    .
DIWPS_WA_REVISIONS      Zmiany w obszarze rob. podczas wyświetlania pakietów rob.             .
DIWPS_WA_SLOT         Informacje dot. slotu w obszarze roboczym sieci                  .
DIWPS_WPS2          BAdI dla transakcji WPS2                              .
DI_MOVEMENTYPES        Wczytanie zdefin. przez użytkow. klucza dka tabeli DITCOKO             .
DI_MSP_CIF_INBOUND      DI MSP CIF Inbound                                 .
DI_WPS_CONVERT_TASKL     BadI: Konwersja centr. planu prac poprzez standard. transak.            .
DI_WPS_PLANT_STORLOC     BadI: Konwersja centr. planu prac - zmiana zakładu/składu             .
DI_WPS_PLAN_EXT_DATE     Ustawianie daty odniesienia dla harm. planu wg. wielu liczn.            .
DI_WPS_PURCH_DATA       BadI: Konwersja centr. planu prac - zmiana danych zaopatrz.            .
DLP_COMPONENT_FILTER     BAdI dla filtra zdef. przez użytk. przy wyborze kompomentu             .
DLV_CHECK_APO_UPD       Wywołanie aktualizacji dostawy w APO                        .
DMEE_BADI_01         DMEE: Funkcje dodatkowe                              .
DMEE_BADI_01_ABA       DMEE: Funkcje dodatkowe                              .
DMEE_BADI_INCOMING      DMEE: Funkcje dodatkowe dla plików wpływających                  .
DMEE_BADI_INCOM_ABA      DMEE: Funkcje dodatkowe dla plików wejściowych                   .
DML_APPROVAL         MDF: Procedura zatwierdzania                            .
DML_ARCHIVING         MDF: Przebieg archiwizacji                             .
DML_CHECK           DML: Kontrole obiektu                               .
DML_CHECK_RELTYPE       DML: Kontrole do relacji                              .
DML_CHECK_SETTYPE       DML: Kontrole dla typów zbiorów                          .
DML_CONVERT          DML: Konwersja klucza obiektu                           .
DML_CONVERT_SETTYPE      DML: Konwersja do typów zbiorów                          .
DML_DISTRIBUTION       BADi w rozdziale MDF                                .
DML_STARTUP          DML: Moment zdarzenia inicjalizacji                        .
DML_WHERE_USED        DML: Lista miejsc użycia                              .
DNO_AUTHORITY_CHECK      Dodatkowa kontrola uprawnienia                           .
DNO_CHANGEDOC         Odczyt dokumentów zmiany zależnych od aplikacji                  .
DNO_COMPONENTS        Składniki aplikacji                                .
DNO_EVENT_SAVE        Kontrole i zmiany przed zapamiętaniem komunikatu                  .
DNO_NOTE           Wskazówka DNO: Wyświetlanie                            .
DNO_PARTNER          Partner DNO: Kontrola, wyświetlanie danych partnera ...              .
DNO_PRIORITY_CALC       Obliczanie czasów reakcji podczas zmiany priorytetu                .
DNO_RFC_DATA         Wpływ danych RFC na komun. z serwerem prezentacji SAPNet-R/3            .
DOCUMENT_AUTH01        DMS-Kontrole uprawnień                               .
DOCUMENT_CURX         BAdI dla replikacji dokumentu                           .
DOCUMENT_ECL01        Exit dla przeglądarki EAI w DMS                          .
DOCUMENT_FILES01       Przetwarzanie oryginałów                              .
DOCUMENT_MAIN01        Ogólne teksty dokumentu                              .
DOCUMENT_MAIN02        Wejście dokumentu dla PAI/PBO w CV01N/CV02N/CV03N                 .
DOCUMENT_NUMBER01       Wyjście numeru dokumentu                              .
DOCUMENT_OBJ         Interfejs - połączenia z powiązaniem obiektów - str. dok.             .
DOCUMENT_OBJ1         User Exit - połączenie dokumentu - strona obiektu                 .
DOCUMENT_OFFINTEGR01     Exit dla dokum. - Integracja aplikacji biurowych                  .
DOCUMENT_PROC01        Filtr procesów SZD                                 .
DOCUMENT_SEARCH01       Sterowanie wyszukiwaniem dokumentów                        .
DOCUMENT_STATUS01       Status exits                                    .
DOCUMENT_STORAGE01      Transport oryginalnych plików                           .
DOCUMENT_SYSTEM01       Ogólne funkcje DVS                                 .
DOCUMENT_THUMBNAIL      Rozszerzenia dla podglądu miniaturowego (ekrany)                  .
DOCUMENT_WEB01        DMS - scenariusze Internetowe                           .
DOCUMENT_WEB02        DMS - scenariusze Internetowe                           .
DOC_PERSONALIZE_BCS      BCS: Personalizacja dokumentu                           .
DPBP_INFLUENCE_PROC      Wpływ na przetwarzanie planu faktur. i zaliczki wg nakładów            .
DPR_FINR3_CO_CALC       BAdi: Połączenie z kalkulacją dla cProjects                    .
DRE_EXIT           BAdI: Zestawienia zw. z dostawą                          .
DS_AUTHORITY         Kontrola uprawn. zależna od aplikacji dla podpisu cyfrowego            .
DS_CONTEXT          Implementacja kontekstu aplikacji dla podpisu cyfrowego              .
DTS_BADI_COMPONENT_MAPPING  DTS: Mapowanie między typami katalogów stuktury systemów              .
DUMMY_SORT_CUSTOMIZE     Puste BAdI dla sortowania poprzez konfigurację                   .
DUMMY_SORT_SIMPLE       Pusty BAdI dla prostego sortowania                         .
DYNPRO_EXTENSION_CK      BADI dla rozszerzenia interfejsu w kalkulacji                   .
*** End-of-List ***

All trademarks and registered trademarks are the property of their respective owners